Národní individuální projekty - ukončené

„Vzdělávání a dovednosti pro trh práce“ CZ.1.04/2.1.00/03.00017

Projekt je zaměřen na realizaci poradenských činností a rekvalifikací pro uchazeče a zájemce o zaměstnání evidované na ÚP ČR.

Popis projektu:

 • Projekt je zaměřen na realizaci poradenských činností a rekvalifikací pro uchazeče a zájemce o zaměstnání evidované na ÚP ČR s cílem zvýšit jejich šance na znovuuplatnění na trhu práce.
 • Poradenskéčinnosti jsou zaměřeny na ty, kteří mají obtíže v orientaci na trhu práce a hledají možnosti efektivního vyhledávání zaměstnání či hledají odpovědi na otázky týkající se svého pracovního potenciálu. V rámci těchto aktivit budou prostřednictvím nácviku různých technik získávány kompetence potřebné pro vyhledávání zaměstnání a komunikaci se zaměstnavateli. Ve specifických případech dlouhodobě nezaměstnaných osob nebo osob spadajících do skupin více ohrožených nezaměstnaností je třeba poskytnout těmto osobám individuální podporu a asistenci.
 • Smyslem rekvalifikačních kurzů, které jsou zaměřeny na získání odborných znalostí a kompetencí vyžadovaných na trhu práce, je zvýšit uplatnitelnost a zaměstnatelnost uchazečů a zájemců o zaměstnání. V rámci rekvalifikací budou podporovány jak rekvalifikace zabezpečované jako nákup služeb, tak zvolené rekvalifikace, které si vybírají přímo podpořené osoby. V rámci projektu bude též kladen důraz na zjišťování aktuální poptávky zaměstnavatelůpo absolventech určitých rekvalifikací tak, aby bylo možné uchazečům a zájemcům o zaměstnání nabízet především takové rekvalifikace, u nichž v případěúspěšného absolvování existuje předpoklad rychlého získání zaměstnání.

Cíle projektu:

Hlavní podstatou a cílem projektu je zvýšení šancí a možností uchazečů a zájemců o zaměstnání evidovaných na ÚP ČR na nalezení nového zaměstnání či změnu zaměstnání a jejich návrat zpět na trh práce. Jedná se především o prevenci před evidencí u zájemců o zaměstnání, či prevenci před opakovanou evidencí a snahou snížení doby evidence u uchazečů o zaměstnání. Tento cíl bude realizován formou zapojení uchazečů a zájemců o zaměstnání do poradenských programů, které by měly účastníky projektu motivovat k návratu zpět na trh práce (zejména dlouhodobě evidované uchazeče) a dále zabezpečováním rekvalifikací (jak rekvalifikací standardních, tak i rekvalifikací zvolených), neboť v současné době kvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání mnohdy neodpovídají požadavkům zaměstnavatelů.

Cílové skupiny:

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání. Zařazování osob z cílové skupiny do projektu probíhá prostřednictvím jednotlivých pracovišť Úřadu práce ČR.

Účastníci/ce projektu:

 • osoby nad 50 let,
 • osoby do 25 let,
 • osoby (dlouhodobě) nezaměstnané,
 • osoby s nízkou kvalifikací,
 • osoby bez praxe,
 • osoby ohrožené zadlužeností,
 • rodiče na mateřské/rodičovské,
 • osoby pečující o osobu blízkou nebo závislého člena rodiny.

Podmínky pro realizaci rekvalifikace:

V rámci projektu budou postupně vyhlašována výběrová řízení na zajištění rekvalifikačních kurzů a poradenských programů. Následně do těchto kurzů budou zařazováni uchazeči či zájemci o zaměstnání.

Realizace:

 • předpokládané ukončení projektu: 31.7.2015

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

Evropský sociální fond v ČR http://www.esfcr.cz/

"Zaměstnávání uchazečů v rámci Národních individuálních projektů VPP- OP LZZ - CZ.1.04/2.1.00/03.00001"

Projekt Veřejně prospěšné práce (VPP) umožní obnovit a získat pracovní návyky, může taktéž do určité míry fungovat i jako prevence nežádoucích sociálně patologických jevů a napomáhat prostřednictvím pracovního uplatnění společenské integraci sociálně nepřizpůsobivým osobám se integrovat.

Projekt předpokládá podporu formou příspěvku na mzdové náklady při vytváření VPP obcemi a zaměstnavateli.

Jedná se o časově omezené pracovní příležitosti, spočívající v údržbě veřejného prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací. Mezi jiné obdobné činnosti patří např. práce osobního asistenta zdravotně postižených osob, pomocné práce charitativní, sociální, kulturní, pomocné práce ve školách a školských zařízeních, údržbářské práce ve prospěch obcí, státních a obecně prospěšných institucí a občanských sdružení.

Hlavním přínosem tohoto nástroje APZ je zejména udržení a obnovení základních pracovních návyků uvedené skupiny uchazečů o zaměstnání a jejich motivace a aktivizace k práci a k získání finančních prostředků z pracovní činnosti, nikoliv ze sociálních podpor nebo podpor v nezaměstnanosti.

CÍLOVÁ SKUPINA:

 • nízká úroveň kvalifikace,
 • dlouhodobá nezaměstnanost (nad 5 měsíců),
 • vyšší věk (nad 50 let),
 • zdravotní postižení,
 • apod..

Podmínky pro poskytnutí příspěvku:

Poskytování příspěvku podléhá projednání v poradním orgánu ÚP, který provádí předběžnou řídící kontrolu.

UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ na doporučení úřadem práce

Podepsaná dohoda s ÚP

Realizace do 31.8.2011

Podmínky podpory pracovních míst:

Kritéria obsazování míst, délka a výše poskytování příspěvku se řídí Základními rámcovými zásadami: Realizace aktivní politiky zaměstnanosti v působnosti trhu práce v podmínkách hl. m. Prahy.

Při hodnocení předkládaných žádostí bude rovněž přihlédnuto k aktuální situaci na trhu práce v regionu, kde pracovní místa vznikají.

"Zaměstnávání uchazečů v rámci Národních individuálních projektů SUPM - OP LZZ - CZ.1.04/2.1.00/03.00002"

Společensky účelná místa (SÚPM) přispívají k dlouhodobějšímu pracovnímu uplatnění uchazečů o zaměstnání s méně závažnými handicapy na trhu práce (např. nedostatek praktických zkušeností, návrat žen na trh práce po mateřské a rodičovské dovolené, starší pracovníci, osoby s neuplatnitelnou kvalifikací na trhu práce apod.), kterým nelze v současné době zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Podpora je zaměřena na úhradu mzdových nákladů (vyhrazené pracovní místo pro konkrétního uchazeče o zaměstnání).

CÍLOVÁ SKUPINA:

Uchazeči s méně závažnými handicapy na trhu práce:

 • nedostatek praktických zkušeností,
 • návrat žen na trh práce po mateřské a rodičovské dovolené,
 • vyšší věk (nad 50 let) s neuplatnitelnou profesí na trhu práce,
 • zdravotně postižení,
 • apod..

Podmínky pro poskytnutí příspěvku:

Poskytování příspěvku podléhá projednání v poradním orgánu ÚP, který provádí předběžnou řídící kontrolu.

UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ doporučení úřadem práce

Podepsaná dohoda s ÚP

Realizace do 31.8.2011

Podmínky podpory pracovních míst:

Kritéria obsazování míst, délka a výše poskytování příspěvku se řídí Základními rámcovými zásadami: Realizace aktivní politiky zaměstnanosti v působnosti trhu práce v podmínkách hl. m. Prahy.

Při hodnocení předkládaných žádostí bude rovněž přihlédnuto k aktuální situaci na trhu práce v regionu, kde pracovní místa vznikají.

„Vzdělávejte se pro růst! – rekvalifikace“ CZ.1.04/2.1.00/72.00001

Projekt ukončen: 30.6.2014

Projekt je zaměřen na realizaci poradenských činností a rekvalifikací pro uchazeče a zájemce o zaměstnání evidované na ÚP ČR.

Popis projektu:

 • Prostřednictvím poradenských programů jsou podpořené osoby aktivizovány ve snaze zvýšit jejich motivaci k hledání a nalezení zaměstnání. V rámci těchto aktivit jsou prostřednictvím nácviku různých technik získávány kompetence potřebné pro vyhledávání zaměstnání a komunikaci se zaměstnavateli. Ve specifických případech dlouhodobě nezaměstnaných osob nebo osob spadajících do skupin více ohrožených nezaměstnaností je třeba poskytnout těmto osobám individuální podporu a asistenci.
 • Rekvalifikace jsou zaměřeny zejména na získání odborných znalostí a kompetencí vyžadovaných na trhu práce s cílem připravit podpořené osoby pro konkrétní profesi nebo přiblížit jejich kvalifikaci požadovaným nebo očekávaným potřebám trhu práce a tím zvýšit i jejich celkovou šanci uspět na trhu práce.
 • Realizace rekvalifikací a poradenských programů probíhá prostřednictvím ÚP ČR, resp. jeho kontaktních pracovišť. (ÚP ČR je partnerem projektu s finančním příspěvkem).

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšit šance, možnosti a potenciál uchazečů a zájemců o zaměstnání k nalezení nebo změně zaměstnání v hospodářských odvětvích, která zaznamenala v uplynulých letech prorůstový potenciál a mají významný podíl na tvorbě HDP a pomoci jim tak k lepšímu kariérnímu uplatnění na trhu práce. Toho lze dosáhnout především zvýšením, rozšířením, obnovením nebo změnou jejich kvalifikace, která často neodpovídá aktuálním požadavkům zaměstnavatelů a nabídce volných míst.

Cílové skupiny:

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání. Zařazování osob z cílové skupiny do projektu probíhá prostřednictvím jednotlivých pracovišť Úřadu práce ČR.

Účastníci/ce projektu:

 • osoby nad 50 let,
 • osoby do 25 let,
 • osoby (dlouhodobě) nezaměstnané,
 • osoby s nízkou kvalifikací,
 • osoby bez praxe.

Podmínky pro realizaci rekvalifikace:

V rámci projektu budou postupně vyhlašována výběrová řízení na zajištění rekvalifikačních kurzů a poradenských programů. Následně do těchto kurzů budou zařazováni uchazeči či zájemci o zaměstnání.

Výsledky:

K 30.6.2014 bylo v rámci projektu podpořeno v rámci KrP pro hl. m. Prahu 175 osob, z toho 75 mužů a 100 žen. Počet úspěšných absolventů kurzů činil 169, z toho 74 mužů a 95 žen.

„Rozvoj služeb a spolupráce úřadů práce se zaměstnavateli v měnících se podmínkách na trhu práce“ SeZam (CZ.1.04/2.2.00/11.00003)

doba realizace projektu 1.11. 2009 – 31.10.2012

Projekt „Rozvoj služeb a spolupráce úřadů práce se zaměstnavateli v měnících se podmínkách na trhu práce“ (SeZam) schválený Ministerstvem práce a sociálních věcí a evidovaný pod registračním číslem CZ.1.04/2.2.00/11.00003 se zaměřuje na zaměstnavatele, projekt je realizován prostřednictvím sedmi krajských poboček Úřadu práce České republiky - v hl. městě Praze, Ústeckém, Libereckém, Pardubickém, Zlínském, Moravskoslezském kraji a v kraji Vysočina.

Hlavním cílem jednotlivých klíčových aktivit projektu SeZam je provedení analýzy současných postupů a metod v oblasti spolupráce úřadů práce se zaměstnavateli, v návaznosti na výstupy ukončeného projektu „Institut trhu práce“ OP RLZ a JPD 3.

V regionu hl. m. Prahy jsou v současnosti ověřovány a analyzovány formy spolupráce se zaměstnavateli a jsou vytvářeny podmínky pro pilotní ověřování inovativních nástrojů spolupráce se zaměstnavateli.

Součástí projektu je také zpracování vzdělávacího programu služeb zaměstnanosti, který bude zabezpečovat odbornou průpravu pracovníků pověřených spoluprací se zaměstnavateli.

Hlavním cílem projektu je vytvoření a pilotní odzkoušení systému spolupráce služeb zaměstnanosti (Úřadu práce České republiky) se zaměstnavateli při vytváření nabídky pracovních míst pro zájemce a uchazeče o zaměstnání v měnících se podmínkách trhu práce.

Projektem ověřené formy spolupráce se zaměstnavateli budou zavedeny do každodenní činnosti pracovníků Úřadu práce České republiky. Komplexní poradenství pro zaměstnavatele se tak stane jedním ze standardních nástrojů řešení situace na trhu práce.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Evropský sociální fond v ČR - http://www.esfcr.cz/

"Zařazování uchazečů do rekvalifikace v rámci Národního individuálního projektu PaR - OP LZZ - CZ.1.04/2.1.00/03.00003"

Projekt ukončen: 31.8.2011

Projekt PaR je zaměřen na dva, vzájemně se doplňující nástroje aktivní politiky zaměstnanosti – poradenská činnost a rekvalifikace.

Cíl

 • pomoc při uplatnění uchazečů a zájemců o zaměstnání na trhu práce – získání zaměstnání prostřednictvím zvýšení své zaměstnatelnosti. Snížení doby evidence uchazečů o zaměstnání, podpora pracovní mobility zájemců o zaměstnání a odstraňování bariér pro aktivizaci a motivaci uchazečů o zaměstnání, kterým služby zaměstnanosti věnují zvýšenou pozornost, pro jejich pracovní a společenskou integraci.

Zaměstnatelnost uchazečů a zájemců o zaměstnání lze zvýšit:

 • změnou jejich kvalifikace,
 • zdokonalením technik vyhledávání zaměstnání,
 • motivací a aktivizací uchazečů.

Klíčové aktivity:

 • rekvalifikační (vzdělávací),
 • poradenské činnosti.

Rekvalifikační (vzdělávací) aktivity:

 • zaměřují se na získání klíčových dovedností obecně vyžadovaných na trhu práce,
 • zaměření na zvýšení zaměstnatelnosti,
 • získání kvalifikačních dovedností, dle potřeb trhu práce.

Poradenské činnosti:

 • podle činnosti = skupinové poradenství, individuální poradenství, techniky vyhledávání zaměstnání (JOB Cluby), pracovní diagnostika, bilanční diagnostika, zpracování a vyhodnocování individuálních akčních plánů, apod.,
 • podle charakteristiky - poradenství pro volbu, přípravu = povolání, rekvalifikace, zprostředkování vhodného zaměstnání, výběr vhodných nástrojů APZ (§21, vyhlášky 518/2004 Sb.),
 • Poradenství i rekvalifikace vyžaduje individuální přístup ke klientům zaměřený na skupinové poradenství k jednotlivým specifickým skupinám a to včetně přípravy a nabídky široké škály vzdělávacích aktivit, odpovídajících potřebám a schopnostem těchto skupin.

Cílové skupiny:

 • zájemci o zaměstnání (fyzické osoby, které mají zájem o zprostředkování zaměstnání, dle podmínek uvedených v § 22 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti),
 • uchazeči o zaměstnání (fyzické osoby, které pro evidenci u příslušného úřadu práce splňují podmínky uvedené v § 25 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti).

Týká se osob dle § 33 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Zejména se jedná o skupiny osob, kterým je věnována zvýšená péče, mají různé handicapy – např. se jedná o osoby s nízkou či žádnou kvalifikací, osoby se zdravotním postižením, ženy s malými dětmi, starší osoby, mladí lidé a osoby s kumulací těchto handicapů, osoby dlouhodobě nezaměstnané (déle než 12 měsíců), bez snahy pro své pracovní uplatnění.

Při zařazování osob do rekvalifikace, bude rovněž přihlédnuto k aktuální situaci na trhu práce v regionu, kde pracovní místa vznikají.

Kriteria pro zařazení do rekvalifikací:

 • osoba žádající o zařazení do programu rekvalifikací, předloží svoji žádost příslušné pobočce úřadu práce, která žádost vyhodnotí,
 • příslušnost k výše uvedené cílové skupině (např.dlouhodobá nezaměstnanost, nízká kvalifikace nebo nemožnost uplatnění s dosavadní kvalifikací na trhu práce).

Podmínky pro realizaci rekvalifikace:

 • úřad práce uzavře dohodu o rekvalifikaci s dodavatelem, který vzejde z výběrového řízení.

Výsledky:

K 31.7.2011 bylo v rámci projektu podpořeno v rámci KrP pro hl. m. Prahu 2 567 osob, z toho 1 027 mužů a 1 540 žen. Počet úspěšných absolventů kurzů činil 2 299, z toho 920 mužů a 1 379 žen.