Moje příležitost v Jihočeském kraji

REALIZACE PROJEKTU UKONČENA.

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00002

Částka: 36 323 560,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. července 2011 až 30. června 2014

Cíle projektu

Cílem je zlepšit postavení znevýhodněných cílových skupin na pracovním trhu tím, že jim projekt umožní získat skutečnou profesní praxi na otevřeném pracovním trhu. Využít vstupní potenciál jednotlivců, podpořit jej zamýšlenými aktivitami a připravenými nástroji přímé podpory a tak přispět k jejich zapojení do pracovního trhu nebo dalšího vzdělávání. Připravit osoby z cílových skupin na co nejvíce situací, které mohou nastat po celou dobu jejich kariérního života. Naučit je, jak pracovat na rozvoji svého pracovního a osobnostního potenciálu nejen ve vztahu k profesnímu uplatnění, ale také pro využití v osobním životě.

Popis projektu

Projekt má pomoci ke vstupu na otevřený pracovní trh mladým lidem ve věku do 30 let, uchazečům o zaměstnání, kteří jsou na úřadech práce v Jihočeském kraji evidovaní do 5 měsíců a déle než pět měsíců a v menší míře (cca do 10%) evidovaným zájemcům o zaměstnání. Tyto osoby patří do cílových skupin, pro něž je největší překážkou v pracovním uplatnění především chybějící, nebo nedostatečná praxe a u některých také chybějící, nebo neuplatnitelná aktuální kvalifikace. Do projektu budou zapojena všechna kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v Jihočeském kraji, jejichž odborné útvary vyberou cca 302 osob, které se postupně zúčastní naplánovaných motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit. Klíčové aktivity budou představovat jednotlivé moduly členěné na konkrétní školicí a poradenské, resp. motivační programy. Účastníkům projektu, kteří úspěšně absolvují individuálně naplánované klíčové aktivity, bude postupně zprostředkováno umístění na volném pracovním trhu, případně i s využitím nástrojů APZ, resp. podpory vytváření nových pracovních míst u zaměstnavatelů, především v podnikatelském sektoru. Tím projekt účastníkům přispěje k získávání pracovní praxe uplatnitelné pro pracovní trh. U mladistvých bude upřednostňováno další vzdělávání. Projekt je plánovaný na 30 měsíců. Realizace aktivit projektu na území všech okresů bude probíhat minimálně ve dvou cyklech. Aktivity pro klienty budou zajišťovány převážně dodavatelsky.

Klíčové aktivity

Informační schůzky

 • proběhnou v každém okrese JčK. Na schůzky budou vyslání uchazeči z evidence ÚP. Na informační schůzce bude představen projekt a poskytnuty veškeré informace potřebné k rozhodnutí o vstupu do projektu.

Vstupní modul

 • úvodní školení, jehož součástí je představení harmonogramu vzdělávacích a poradenských aktivit a přidělení každému účastníkovi individuálního poradce.

Poradenské moduly

 • individuální a skupinové poradenství. Individuální poradenství zajišťují individuální poradci, kteří jsou k dispozici klientům po celou dobu účasti v projektu.Jedná se o poradenství především v oblasti pracovně právních vztahů, podpora při tvorbě CV, při hledání zaměstnání, komunikace s potencionálními zaměstnavateli včetně karierního poradenství apod. Skupinové poradenství – schůzka klientů s potenciálními zaměstnavateli.

Základní modul

 • trvá maximálně 8 dnů, obsahuje kurzy se zaměřením na podporu měkkých dovedností, pracovně právní problematiku a rozvoj finanční gramotnosti.

Vzdělávací moduly

 • budou zahrnovat akreditované rekvalifikační kurzy, do nichž budou klienti zařazováni s ohledem na efektivitu uplatnitelnosti na aktuálním pracovním trhu a účinnost pro získání odborné praxe.

Doprovodný program

 • příspěvky, které přispívají k odstraňování překážek, které by bránily cílové skupině v účasti na aktivitách projektu a v přístupu a zapojení na trhu práce – příspěvek na dopravu, ubytování, péči o závislé osoby, podpora vzniku pracovních míst (vyhrazená místa, nová pracovní místa, v omezené míře veřejně prospěšné práce), příspěvky na zdravotní prohlídky a zdravotní průkazy, příspěvky na poplatky za výpisy související s vydáním různých potvrzení, ověření, registrací atd. Většina finančních prostředků je určena na vyhrazená místa (SÚPM).

Cílové skupiny

Uchazeči a zájemci o zaměstnání do 30ti let, kteří jsou na ÚP v Jihočeském kraji evidovaní do 5 měsíců a déle než 5 měsíců. Uchazeči o zaměstnání tvoří většinu cílové skupiny. Společným rysem účastníků projektu je nedostatečná či žádná praxe.

Realizátor projektu

 • Název: Úřad práce České republiky (kontakt: Krajská pobočka v Českých Budějovicích)
 • IČ: 72496991
 • Ulice: Klavíkova 7
 • Město: České Budějovice
 • PSČ: 37004

Kontaktní osoby:

 • Bc. Václav Čejka
 • Projektový manažer
 • Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Č. Budějovicích
 • Referát projektů EU
 • vaclav.cejka@uradprace.cz, 950 109 429
 • Jiří Jiránek, DiS.
 • Finanční manažer
 • Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Č. Budějovicích
 • Referát projektů EU
 • jiri.jiranek@uradprace.cz, 950 109 443

Poslední aktualizace: 4. 3. 2022