Mimořádná okamžitá pomoc

mimořádná okamžitá pomoc Leták v pdf ZDE (249.62kB)

Dávky pomoci v hmotné nouzi vyplácí Úřad práce ČR na základě zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi upravuje poskytování pomoci k zajištění základních životních podmínek fyzickým osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi, prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi.

Mimořádná okamžitá pomoc

Mimořádná okamžitá pomoc je dávkou jednorázovou, až na výjimku a nenárokovou, na kterou vzniká nárok v okamžiku, kdy je osoba příslušným pracovištěm Úřadu práce ČR uznána za osobu v hmotné nouzi, protože se dostala do některé z šesti sociálních situací uvedených v zákoně. V odůvodněných případech lze dávku poskytnout opakovaně.

Mimořádná okamžitá pomoc z důvodu hrozby vážné újmy na zdraví

Je určena k řešení situací, kdy osoba má prokazatelně nedostatek finančních prostředků a hrozí jí tak vážná újma na zdraví. U tohoto typu mimořádné okamžité pomoci se nezkoumá okruh společně posuzovaných osob.

Její výši lze poskytnout maximálně do výše existenčního minima. U nezaopatřeného dítěte pak maximálně do výše jeho životního minima.

Mimořádná okamžitá pomoc na mimořádnou událost

Je určena na úhradu nákladů osoby, kterou postihla vážná mimořádná událost. Rozumí se tím zejména živelní pohroma jako vichřice, povodeň, požár, průmyslová
nebo ekologická havárie, atd. 
U tohoto typu mimořádné okamžité pomoci se posuzují všechny osoby v okruhu.
Výše dávky se stanoví až do patnáctinásobku částky životního minima jednotlivce.

Mimořádná okamžitá pomoc na událost, kterou nebylo možné předvídat

Je určena osobám, které postihla událost, kterou nebylo možné s ohledem na její rozsah předvídat ani ji předejít (např. pandemie), v jejímž důsledku je osoba z důvodu nedostatku finančních prostředků ohrožena zejména ztrátou bydlení nebo nezajištěním základních životních potřeb. Výše dávky se stanoví až do výše dvanáctinásobku
částky životního minima jednotlivce.

Mimořádná okamžitá pomoc na jednorázový výdaj

Je určena na úhradu nezbytného jednorázového výdaje spojeného zejména se zaplacením správních poplatků při ztrátě osobních dokladů, vydání duplikátu rodného listu, na úhradu noclehu, při ztrátě finančních prostředků, na úhradu vstupních lékařských prohlídek např. při nástupu do zaměstnání, na úhradu odůvodněných nákladů na bydlení není-li doplatek na bydlení (pouze po určitou dobu) a také na vzniklý náklad se stěhováním do přiměřeného bytu a dále také na jistotu (kauci). Nezkoumá se zde okruh společně posuzovaných osob.
Výše jednorázového výdaje se stanoví až do výše požadovaného nákladu.

Mimořádná okamžitá pomoc spojená s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé spotřeby

Je určena na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytného nákladu dlouhodobé potřeby. Jedná se převážně o předměty, které jsou nezbytné k zajištění základních životních potřeb jako lednice, pračka, postel, vařič atd.
Při vyhodnocování nároku na dávku se hodnotí, zda stávající předmět nelze opravit, žadatel tak dokládá potvrzení o ne/opravitelnosti předmětu. U uvedeného typu mimořádné okamžité pomoci se provádí šetření pro ověření a vyhodnocení podmínek nároku na dávku.
U tohoto typu mimořádné okamžité pomoci se posuzují všechny osoby v okruhu.
Výše dávky se stanoví až do výše nákladu. Součet poskytnutých dávek nesmí v rámci kalendářního roku překročit desetinásobek životního minima jednotlivce.

Mimořádná okamžitá pomoc na náklady související se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně - právní ochranou dětí

Je určena k úhradě odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte. Může se jednat např. o úhradu nákladů spojených s účastí dítěte na škole v přírodě, táboře, zájmové kroužky, lyžařský výcvik. Posuzuje se vždy, zda účast dítěte na zájmových kroužcích je nezbytná a zda neexistuje obdobná činnost finančně dostupnější atd. Dále na úhradu školních pomůcek.
Je zde nezbytná spolupráce se sociálně-právní ochranou dětí tzv. OSPOD. Mezi náklady lze také zařadit náklady na odbornou poradenskou pomoc, kterou poskytuje poradenské zařízení (manželská poradna, rodinná poradna, odborné poradenství pro děti). Dále pomoc poskytovanou registrovaným poskytovatelem sociálních služeb jako např. krizové pomoci, terénní programy, raná péče atd.
U tohoto typu mimořádné okamžité pomoci se posuzují všechny osoby v okruhu.
Výše dávky se stanoví až do výše požadovaného nákladu. Součet poskytnutých dávek nesmí překročit v rámci kalendářního roku desetinásobek životního minima jednotlivce.

Mimořádná okamžitá pomoc na sociální vyloučení

Je určena osobě, která je ohrožena sociálním vyloučením. Jedná se zejména o osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, osoby, které ukončily léčbu chorobných závislostí, osoby propuštěné ze zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb, osoby propuštěné z psychiatrické léčebny, osoby propuštěné ze školského zařízení pro výkon ústavní výchovy či ochranné výchovy atd.
Nezkoumají se společně posuzované osoby.
Výše dávky se stanoví až do výše 1000 Kč. Součet dávek v rámci jednoho kalendářního roku nesmí překročit čtyřnásobek životního minima jednotlivce.

Způsob výplaty všech typů mimořádné okamžité pomoci

Způsob výplaty je v hotovosti, na bankovní účet, poštovním poukazem, prostřednictvím poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě nebo přímou úhradou.

Možnosti podání žádosti

Osobní návštěva kontaktního pracoviště ÚP ČR není vždy nutná. Žádosti mohou lidé podávat i jinou cestou - prostřednictvím Identity občana (např. BankID, Mobilní klíč eGoverntmentu), datové schránky, e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem, pošty nebo na podatelně ÚP ČR. Pokud bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci úřadu už pak žadatele sami zkontaktují prostřednictvím písemné výzvy, telefonicky či e-mailem. V rámci přívětivého přístupu nabízí ÚP ČR též možnost objednat se na určitý termín. Na některých pracovištích je možné tak učinit online. Další variantou je sjednat si termín návštěvy telefonicky. Bližší informace a kontakty na příslušné zaměstnance jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých pracovišť ÚP ČR (www.uradprace.cz).

Poslední aktualizace: 1. 7. 2022