Mimořádná okamžitá pomoc (MOP)

Leták v pdf ZDE (1.32 MB)

K čemu slouží MOP?

 • Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může stát finančně přispět lidem, kteří se ocitnou ve složité životní situaci a potřebují bezprostřední pomoc. Jedná se o případy neočekávaného, nepříznivého a mimořádného charakteru.
 • Elektronická verze žádosti o MOP, včetně vzoru vyplněného formuláře, je dostupná na webu Úřadu práce ČR ZDE
 • Tištěná verze žádosti o MOP je k dispozici na každém kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR. Zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví několik situací, v nichž je možné tuto dávku poskytnout:

1. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě s nedostatečnými finančními prostředky, které hrozí vážná újma na zdraví.

 • Týká se lidí, kteří nemají nárok na opakující se dávky hmotné nouze a kvůli nedostatku finančních prostředků (mají nižší příjem, než je částka existenčního minima, tj. méně než 3 130 Kč, respektive životního minima nezaopatřeného dítěte) si nemohou dovolit ani základní potraviny.
 • Hrozí jim tak poškození zdraví z důvodu nedostatku peněz na obživu.

2. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, kterou postihne vážná mimořádná událost a její sociální a majetkové poměry jí neumožňují překonat nepříznivou situaci.

 • Jedná se o živelní pohromu (povodeň, vichřice, výbuch zemního plynu, pád stromu) nebo třeba o požár nebo o jinou destruktivní událost.
 • Smyslem této MOP je zabezpečit osobu nebo rodinu na přechodnou dobu, zabezpečit její základní životní potřeby a zabezpečit první pomoc k odstranění důsledků katastrofy do doby, než bude možné poskytnout pomoc z jiných zdrojů.

3. Mimořádná okamžitá pomoc na událost, kterou nebylo možné předvídat:

 • Jedná se o situacie, které nebylo možné s ohledem na její rozsah předvídat ani ji předejít, v jejímž důsledku je osoba z důvodu nedostatku finančních prostředků ohrožena zejména ztrátou bydlení nebo nezajištěním základních životních potřeb.
 • Například situace spojené s pandemií a s finančními problémy ke kterým došlo v důsledku úhrady nedoplatku za vyúčtování za dodávky energií nebo situace, kdy se vzrostly náklady za energie a domácnost prokazatelně nemá prostředky na jejich úhradu.

4. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, která nemá, s ohledem na své příjmy a celkové sociální a majetkové poměry, dostačující finanční prostředky na úhradu nezbytného jednorázového výdaje, mimo jiné:

 • na zaplacení správních poplatků třeba při ztrátě osobních dokladů - např. občanský průkaz,
 • na vystavení duplikátu rodného listu či dokladů nutných pro přijetí do zaměstnání,
 • na pokrytí jízdného či v případě nezbytné potřeby spojené s úhradou noclehu,
 • na úhradu jistoty (kauce), která souvisí s uzavřením nové nájemní (podnájemní) smlouvy.

5. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, která nemá, s ohledem na své příjmy a celkové sociální a majetkové poměry, dostačující finanční prostředky na úhradu nebo opravu nezbytného předmětu dlouhodobé potřeby, jako je:

 • nákup pračky, ledničky, postele nebo třeba vodovodního kohoutku.
 • Není možné ji použít na nákup televize, set-top-boxu či například antény apod.
 • Úřad práce ČR zkoumá, zda je pro domácnost požadovaný předmět nezbytný pro zajištění základních životních potřeb a není tak nadále únosné bez něj v domácnosti fungovat. Tedy zda je nepostradatelný a jeho pořízením nedojde ke zhodnocení majetku třetí osoby (bude i nadále majetkem žadatele a nehrozí, že zůstane jinému subjektu).

6. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, která nemá, s ohledem na své příjmy a celkové sociální a majetkové poměry, dostačující finanční prostředky na náklady související se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte a na úhradu nezbytného jednorázového výdaje souvisejícího se sociálně právní ochranou dětí, např.:

 • na nákup školních pomůcek,
 • na úhradu nákladů zájmových kroužků, škol v přírodě, dětského tábora,
 • poradenskou pomoc, návštěvu dětí z dětského domova v rodinách apod.

7. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, které hrozí sociální vyloučení, např. v případě:

 • lidí propuštěných z výkonu trestu,
 • dětí opouštějících dětský domov,
 • klientů ohrožených trestnou činností třeba v případě domácího násilí,
 • lidí bez přístřeší.

Co je potřeba doložit k žádosti o MOP?

Jelikož se jedná o sociální dávku, je nutné podle zákona předložit některé podklady pro její vyhodnocení:

 • souhlas s předáváním rodného čísla České poště s. p. (v případě, že by měla být dávka vyplácena poštovní poukázkou),
 • doklad o výši měsíčních příjmů žadatele a všech společně posuzovaných osob,
 • prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech žadatele a všech společně posuzovaných osob,
 • aktuální výpisy z bankovních účtů žadatele a všech společně posuzovaných osob,
 • další relevantní podklady v souvislosti s potřebami, na které tuto dávku žádáte a ze kterých má Úřad práce ČR vycházet.

VYVARUJTE se při podání žádosti o MOP chyb, proto:

 • vyplňte všechny své iniciály v žádosti a nezapomeňte uvést kontakt, jako je: Váš telefon, e-mail nebo ID datové schránky,
 • vyberte typ mimořádné okamžité pomoci, o který žádáte,
 • nezapomeňte uvést popis Vaší životní situace a účel použití MOP,
 • uveďte částku předpokládané výše MOP,
 • dále nezapomeňte uvést všechny Vaše společně posuzované osoby,
 • abychom Vám mohli poslat peníze, v případě vzniku nároku na dávku, uveďte, kam je budete chtít zaslat,
 • nezapomeňte uvést datum vyplnění žádosti a podepsat ji,
 • společně s vyplněnou žádostí je nutné doručit Úřadu práce ČR potřebné podklady, které jsou uvedeny výše.

Zájmem Úřadu práce ČR je poskytnout Vám pomoc co nejrychleji, proto je potřeba, aby byla žádost vyplněna kompletně a aby byly doloženy všechny potřebné podklady pro vyhodnocení dávky.

V některých případech bude potřeba spolupracovat s Úřadem práce ČR a reagovat na jeho e-maily a výzvy či přijímat hovory z příslušných kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR (obvykle začínají číslicí 950 … a nejsou zpoplatněné). Buďte proto nápomocni, ať úřad může Vaši žádost co nejrychleji vyhodnotit.

Vyplněnou žádost včetně povinných příloh zašlete/předejte Úřadu práce ČR

 • elektronicky - datovou schránkou, e-mailem (nemáte-li elektronický podpis, je nutné do 5 dní potvrdit Vaši žádost písemně či ústně do protokolu),
 • prostřednictvím Identity občana (např. BankID, Mobilní klíč eGovernmentu)
 • poštou,
 • osobně (na podatelně kontaktního pracoviště ÚP ČR).

NEVÍTE si rady s vyplněním a potřebujete POMOC?

 • Kontaktujte Call centrum ÚP ČR na bezplatné telefonní lince +420 800 77 99 00, kde Vám poradí s vyplněním formuláře a sdělí obecné informace k Vašemu dotazu.
 • Operátoři jsou Vám k dispozici vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hod., v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hod. a v pátek od 8 do 13 hod.