Malta životní a pracovní podmínky

 

Pro vyhledání volného místa použijte    EURES - Evropský portál pracovní mobility - http://www.eures.europa.eu pro vyhledání klikněte zde

nebo přímo stránky maltských úřadů práce ETC  - http://www.etc.gov.mt/ pro vyhledání klikněte zde

 

Obsah:

1. Úvodní informace
2. Pracovní povolení
3. Povinná registrace
4. Povolení k pobytu
5. Sociální zabezpečení a daně - formulář U1 (E301) 
6. Převod podpory v nezaměstnanosti - formulář U2 (E303) 
7. Uznávání pracovních kvalifikací
8. Zdravotní péče a pojištění
9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
10. Jak hledat zaměstnání
11. Minimální mzda
12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
13. Sídla zastupitelských úřadů
14. Další zdroje informací

MALTA

1. Úvodní informace

Malta oznámila, že od 1. května 2004 mají všichni občané EU/EHP a jejich rodinní příslušníci právo se usadit a pracovat na jejím území. Avšak pokud by nekontrolovatelný příliv pracovníků z ostatních států EU/EHP vážně ohrožoval životní úroveň obyvatel a zdejší zaměstnanost, může Malta zavést přechodná opatření a omezit vstup pracovníků na zdejší trh práce. Tato opatření mohou být zavedena kdykoliv v budoucnu, pokud by nastala výše zmíněná situace, a to na základě dohody, kterou hodlá Malta uzavřít s EU v podobě Společné deklarace, jež bude připojena ke Smlouvě o přistoupení k EU.

Oficiální název: Maltská republika, Republika ta´ Malta (M)
Rozloha: 316 km2 (ostrovy Malta, Gozo, Comino)
Počet obyvatel: 398 534 (2005)
Hustota osídlení: 230 obyv./km2
Hlavní město: Valleta
Měna: euro
Administrativní členění: 6 oblastí
Úřední jazyk: maltský jazyk, angličtina
Národnostní složení: Malťané 97%, Britové 1%, ostatní 2%
Náboženství: římští katolíci 99%, ostatní 1%


2. Pracovní povolení 

Po 1. květnu 2004 již nemusíte jako český občan žádat o pracovní povolení. Více info viz

http://etc.gov.mt/etc-portal/page/3/ELU-Guidelines.aspxInformace pro poskytovatele služeb vysílající pracovníky mimo území ČR - http://www.mpo.cz/  

Vysílání pracovníků - praktické informace - http://www.mpo.cz/  

3. Povinná registrace 

Při pobytu do 3 měsíců není nutná. Každý občan EU/EHP má na základě „práva pobytu“ právo se usadit, pobývat či pracovat na Maltě. Toto právo má každý občan EU/EHP, který buď na Maltě pracuje nebo nepracuje, ale má dostatečné množství finančních prostředků na uspokojování základních životních potřeb aniž by pobíral dávky sociální pomoci. Při vstupu na Maltu není po občanech EU/EHP požadováno vízum pouze platný pas nebo národní průkaz totožnosti.

4. Povolení k pobytu

V případě pobytu, který nepřesahuje 3 měsíce, máte právo (stejně jako všichni občané EU/EHP) vstupu a pobytu na Maltě na základě předložení dokladu totožnosti. Tato doba Vám může být prodloužena na 6 měsíců, pokud předložíte důkaz o tom, že si nepřetržitě a opravdově hledáte zaměstnání.

Vaši rodinní příslušníci mají stejné právo vstoupit, pobývat a pracovat na Maltě, i když by byli občany třetí země. Rodinným příslušníkem se rozumí
pro účel pobytu:

 • manžel(ka),
 • dítě mladší 21 let,
 • nezaopatřený příbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takový příbuzný manžela(ky),

pro účel zaměstnání:

 • manžel(ka),
 • dítě do věku 21 let,
 • nezaopatřené osoby.


Za předpokladu, že Váš pobyt přesáhne 3 měsíce, jste povinen zažádat o vydání povolení k pobytu. V žádosti je třeba uvést důvod, pro který se o povolení žádá (cestování, studium, zaměstnání apod.). Povolení se vydává na dobu 5 let a za normálních okolností je automaticky prodlužováno. Přerušení pobytu, nepřesahujícího 6 po sobě jdoucích měsíců, nebude mít žádný vliv na platnost povolení. K vydání povolení k pobytu budete společně s žádostí potřebovat:

 • platný průkaz totožnosti
 • pracovní povolení

Vaši rodinní příslušníci musí doložit:

 • platný průkaz totožnosti
 • vízum (pokud se na ně vztahuje vízová povinnost)
 • doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem (rodný list, oddací list apod.)
 • doklad potvrzující, že je nezaopatřenou osobou.


Obdržel-li jste povolení k pobytu a jste zaměstnán, budete považován za osobu se statutem usedlíka na tak dlouho, dokud se dobrovolně nestanete nezaměstnaným. V takovémto případě by povolení k pobytu mohlo být zrušeno za předpokladu, že by ministr práce označil Vaši situaci (týká se i rodinných příslušníků) za takovou, která by mohla v určených oborech zaměstnání narušit nebo ohrozit životní úroveň či zaměstnanost obyvatel.
Za veškeré administrativní záležitosti týkající se pobytu na Maltě je zodpovědný The Central Immigration Office ( Centrální imigrační úřad ):

Central Immigration Office
Tel.: +35 621 224 001

Bližší informace poskytne také:

Ministry for Justice and Home Affairs
Department of Citizenship and Expatriates Affairs
Auberge D'Aragon
Independence Square
Valletta
Tel.: +35 621 250 868
Fax: +35 621 237 513
E-mail: citizenship(a)gov.mt
http://www.mjha.gov.mt/

5. Sociální zabezpečení a daně - formulář U1 (301) 

Po ukončení pracovního poměru na Maltě je vhodné si nechat vystavit formulář  U1 ( E301), který pro potřeby Úřadu práce ČR potvrzuje doby pojištění, jež mohou být za splnění podmínek brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice.

Pro více informací klikněte zde.

Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Maltou platí od roku 1997 (164/1997 Sb.)  bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění.
Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda zápočtu

Metoda zápočtu
Při metodě "zápočtu" budete muset váš příjem přiznat na daňovém přiznání vždy do konce března následujícího roku v českých korunách (v lednu vychází Finanční zpravodaj ministerstva financí, kde je zveřejněn jednotný kurz, kterým se přepočtou příjmy na české koruny). U metody zápočtu používané v ČR se poplatníkovi započítá jen taková část v zahraničí zaplacené daně, která by v ČR připadala na tyto příjmy. Daň k zápočtu se vypočte tak, že daň z celosvětových příjmů zjištěná podle zákona se vynásobí koeficientem, jehož čitatelem jsou příjmy ze zdrojů v zahraničí a jmenovatelem základ daně nesnížený o nezdanitelné částky a odečitatelné položky


Pro více informací kontaktujte příslušný finanční úřad: http://www.finance.cz/home/dane/seznamy/financni_urady/      

Daňový průvodce Malta

6. Převod podpory v nezaměstnanosti - formulář U2 (E303) 

Na základě platné evropské legislativy (Nařízení Rady (ES) 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení) má každý občan EU právo hledat si zaměstnání v jiném členském státu  EU a zároveň si zachovat nárok na dávky v nezaměstnanosti ve státě, který dávky vyplácí. Jedná se o tzv. „transfer“ dávek v nezaměstnanosti. O možnostech a  dalším postupu při transferu dávek v nezaměstnanosti se proto informujte na místně příslušném úřadu práce resp. u zahraniční instituce, která dávky vyplácí.

Pro více info klikněte zde.

7. Uznávání pracovních kvalifikací 

Akademické uznávání
Akademické uznávání je možno definovat jako uznávání diplomů, kvalifikací nebo částí studijních programů jednoho (domácího nebo cizího) vzdělávacího zařízení jiným vzdělávacím zařízením. 

Profesní uznávání
Profesní uznávání se zaměřuje na posouzení znalostí a schopností konkrétní osoby, přičemž tyto znalosti a schopnosti sice mohou být doloženy dokladem o formální kvalifikaci (vzdělání a přípravě), ale také mohou být doloženy dokladem o faktickém výkonu dané činnosti nebo jinými doklady. Výsledkem procesu je rozhodnutí o tom, zda dotyčná osoba má dostatečné znalosti a schopnosti, aby mohla vykonávat konkrétní povolání nebo činnost.


Uznávání kvalifikací
Pokud jste již rozhodnuti na Maltě pracovat, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není na Maltě regulované.

Neregulované povolání
Není-li vámi vybrané povolání na Maltě regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Malty. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání
Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Malty stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost. Seznam regulovaných profesí s kontaktními osobami zodpovědnými za konkrétní obory najdete na http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/regprofs/dsp_bycountry.cfm

Kontaktní osoby
V jednotlivých členských státech se předepsané požadavky liší, stejně tak jako se liší počet regulovaných činností. Tyto a další informace je možné získat u příslušných národních koordinátorů. Seznam národních koordinátorů, na něž se můžete obracet  s konkrétními dotazy na možnost uznání odborné kvalifikace pro konkrétní povolání v konkrétním členském státě EU, naleznete na stránkách http://www.csvs.cz/struktura/sedv/ContactPoint.pdf  nebo na http://europa.eu.int/comm/internal_market/qualifications/docs/contact-points/info-points_en.pdf.
Pokud je vámi vybrané povolání nebo činnost na Maltě regulované, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace. V tomto případě vám národní koordinátor opět pomůže najít příslušný uznávací orgán.

Bližší informace poskytne:
Academic Credentials Evaluation Board or
Vocational Credentials Evaluation Board
Ministry of Education
Floriana CMR 02
Malta
Tel.: +356 2123 1374
Fax: +356 2123 5030
E-mail: qric.malta(a)gov.mt
http://www.education.gov.mt/
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/qualifications.

8. Zdravotní péče a pojištění

Evropské právní předpisy platné v ČR již rok stanoví, že čeští občané mají podléhat právním předpisům o zdravotním pojištění pouze v jednom státě, tímto státem pak je stát výkonu výdělečné činnosti. Při nesplnění oznamovací povinnosti může být vůči pojištěnci uplatněna přiměřená sankce. 

Pokud tedy víte, že v nejbližší době začnete vykonávat výdělečnou činnost v jiném státě EU, informujte o tom před vycestováním svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Odhlaste  se z českého systému zdravotního pojištění od data zahájení výdělečné činnosti. Pokud jste již zahájil výdělečnou činnost v jiném státě EU, oznamte to neprodleně (do osmi dnů) vaší  české zdravotní pojišťovně. Zároveň s odhlášením vraťte (zašlete) české zdravotní pojišťovně jí vystavený Evropský průkaz zdravotního pojištění. Informujte ji také, zda máte v ČR nezaopatřené rodinné příslušníky.

Detailnější informace získáte na internetových stránkách Kanceláře zdravotního pojištění http://www.kancelarzp.cz/cs/ nebo na maltském Ministerstva pro rodinu a sociální solidaritu:

Ministry for the Family and Social Solidarity
Palazzo Ferreria, 310 Republic Street
Valetta CMR 02
Malta
Tel.: +356 2590 3100
Fax: +356 2590 3121
E-mail: info.msp(a)gov.mt
http://www.welfare.gov.mt/


9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Hledání práce v zahraničí
Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.
V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.
O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu
Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.
Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání
V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře A1. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státě EU
Pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v jiném státě, podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi , kde vykonáváte zaměstnání.

Více informací o administrativním zajištění poskytování zdravotní péče na Maltě získáte u své zdravotní pojišťovny nebo v Kanceláři zdravotního pojištění http://www.kancelarzp.cz/cs/
 

10. Jak hledat zaměstnání 

Před tím, než začnete hledat jakékoliv zaměstnání, měl by jste si vypracovat životopis a průvodní dopis. Vzor evropského životopisu naleznete na níže zmíněných stránkách EURES v databázi životopisů. Další možné vzory CV jsou k dispozici na http://www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp nebo na http://www.europa-pages.com/jobs/good-cv.html . Nezbytnými dokumenty, které jsou často při výběrových řízeních vyžadovány, jsou také Vaše doklady o vzdělání, získané certifikáty a reference od zaměstnavatele.

EURES ČR
Veřejné služby zaměstnanosti všech členských států EU/EHP (http://www.eures.europa.eu/) spolupracují při výměně informací o volných pracovních místech, životních a pracovních podmínkách a trzích práce jednotlivých zemí. Personální zázemí Evropských služeb zaměstnanosti tvoří EURES poradci a kontaktní pracovníci EURES. Pracovníci všech Úřadů práce v ČR by měli být schopni zájemci o informace tohoto typu poskytnout základní informace o EURES a zprostředkovat kontakt na nejbližší kontaktního pracovníka EURES, případně EURES poradce. Národní stránky EURES (https://web.uradprace.cz/web/cz/eures) Vám mimo jiné nabídnou i praktické informační materiály o členských státech se zaměřením na hledání zaměstnání, nabídky zaměstnání vhodné především pro české občany, informace o aktuálních náborech do zahraničí a sezónních pracích nebo vzory strukturovaných životopisů dle národních pravidel jednotlivých zemí.

EURES Malta
Dříve než oslovíte EURES poradce na Maltě, měl by jste svůj požadavek konzultovat s EURES poradcem v České republice nebo se nejprve seznámit s nabídkou volných míst, která je zveřejňovaná na stránkách EURES (viz. EURES ČR).

EURES Office
Employment and Training Corporation
Employment Services Division
Head Office
Hal Far
Malta
Tel.: +356 2220 1203
Fax: +356 2220 1811
e-mail: eures(a)etc.org.mt
http://www.etc.org.mt/

Veřejné služby zaměstnanosti
Maltské veřejné služby zaměstnanosti (Employment and Training Corporation)
poskytují a zajišťují rovný přístup k veškerým službám zaměstnanosti a možnostem dalšího vzdělávání, školení.
Naleznete zde informace o pracovních příležitostech a také úplný seznam kontaktů na všechny úřady práce.

Employment and Training Corporation
Employment Services Division
Head Office
Hal Far BBG 06
Malta
Tel.: +356 2165 4940
Fax: +356 2165 5396
e-mail: etc(a)etc.org.mt
http://www.etc.org.mt/

Další zdroje:
http://www.vacancycentre.com/
http://www.overseasjobsexpress.com/

Soukromé zprostředkovatelny práce
Při osobní návštěvě soukromé zprostředkovatelské agentury je doporučováno vzít si s sebou životopis, průvodní dopis, doklad o vzdělání, získané certifikáty a reference. Aktuální seznam soukromých zprostředkovatelských agentur naleznete na internetových stránkách http://www.etc.org.mt/ (odkaz Links).

Denní tisk
Většina maltských novin zveřejňuje i nabídku volných míst. Nejvýznamnější jsou The Times of Malta, The Sunday Times, The Malta Independent, The Independent on Sunday. Seznam maltských novin lze nalézt na www.onlinenewspapers.com/malta.htm .

Samostatně výdělečná činnost
V případě, že hodláte vykonávat samostatně výdělečnou činnost, bylo by vhodné se nejprve seznámit s podnikatelským prostředím na Maltě a to prostřednictvím internetových stránek http://www.maltaenterprise.com/ . Užitečné informace pro podnikatele se dají také nalézt v českém jazyce na http://www.euroinfocentrum.cz/ nebo http://businessinfo.cz/.

Spekulativní žádost o zaměstnání
Pokud plánujete zaslat spekulativní žádost o zaměstnání některé maltské společnosti, jejich adresy a kontakty jsou uvedeny v maltských „Zlatých stránkách“ (http://www.goldenpagesmalta.com/).11. Minimální mzda

Národní minimální týdenní mzda je pro rok 2018 stanovena na:

 • €172,51 pro zaměstnance ve věku 18 let a starší
 • €165,73 pro zaměstnance ve věku 17 let
 • €162,89 pro zaměstnance mladší 17 let

12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky 

Běžná týdenní pracovní doba činí 40 hodin týdně. Maximálně však může představovat 48 hodin včetně přesčasů, za které ovšem náleží zaměstnanci příplatek. Zaměstnanci pracující na plný úvazek mají nárok na dovolenou v délce 25 dní za rok. Čerpat dovolenou je možno po uplynutí zkušební doby nebo také po domluvě se zaměstnavatelem. Státní a veřejné svátky čítají celkem 15 dní. V případě, že svátek připadne na sobotu nebo neděli, je přidán den volna.

Data státních a veřejných svátků:

1.leden           Nový rok
10. únor          Svátek St Paul´s Shipwreck
19. březen      Svátek St Joseph
31. březen      Den svobody
Duben            Velký pátek (pohyblivý svátek)
Duben            Velikonoční pondělí (pohyblivý svátek)
1. květen        Den pracujících
7. červen        Svátek Sette Giugno
29. červen      Svátek St. Peter and St. Paul (Mnarja)
15. srpen       ´Santa Marija´ svátek přijímání
8. září            Den vítězství
21. září          Den nezávislosti
8. prosinec     Svátek neposkvrněného početí
13. prosinec   Den republiky
25. prosinec   1. svátek vánoční

 


13. Sídla zastupitelských úřadů

Konzulát Maltské republiky
Malá Štupartská 634/7
110 00  Praha-Staré Město

Tel:  00 420 224 815 372
Fax: 00 420 224 815 379
E-mail: flamini(a)t-m-i.cz
titulář: Pan Ernest FLAMINI
funkce: honorární konzul

Honorární konzulát České republiky na Maltě

Poznámka: Ke dni 4.1.2017 byla až do odvolání činnost honorárního generálního konzulátu ukončena. Diplomatickou a konzulární působnost pro Maltskou republiku má ZÚ Řím.

14. Další zdroje informací


http://www.mzv.cz/ - Ministerstvo zahraničních věcí ČR
https://web.mpsv.cz/ - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
http://eures.europa.eu/ - EURES
http://www.euroskop.cz/ - vše o vstupu ČR do EU
http://www.etc.org.mt/ - Veřejné služby zaměstnanosti Malty
http://www.visitmalta.com/ - navštivte Maltu
http://www.malta-info.cz/ - všeobecné informace o Maltě
http://www.mjha.gov.mt/ - Ministerstvo spravedlnosti
http://www.welfare.gov.mt/ - Ministerstvo pro rodinu a sociální solidaritu

www.dier.gov.mt - Department for Industrial and Employment Relations - Inspekce práce

http://www.maltaenterprise.com/ – podnikání
http://www.goldenpagesmalta.com/ – Zlaté stránky

Volná místa
http://www.vacancycentre.com/
http://www.overseasjobsexpress.com/

Národní noviny
http://www.onlinenewspapers.com/malta.htm

Život a práce na Maltě - Evropský portál EURES

Poslední aktualizace: 31. 10. 2019