Maďarsko životní a pracovní podmínky

 

Pro vyhledání volného místa použijte    EURES - Evropský portál pracovní mobility - http://www.eures.europa.eu/ pro vyhledání klikněte zde

nebo přímo stránky maďarských úřadů práce - www.munka.hu. Vyhledávání volných míst - https://vmp.munka.hu/.

 

Obsah:

1. Obecné informace
2. Pracovní povolení
3. Povinná registrace
4. Povolení k pobytu
5. Sociální zabezpečení a daňová problematika
6. Převod podpory v nezaměstnanosti
7. Uznávání pracovních kvalifikací
8. Zdravotní péče a pojištění
9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
10. Jak najít zaměstnání
11. Mzda
12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
13. Sídla velvyslanectví
14. Další zdroje informací

1. Obecné informace

Oficiální název:    Maďarsko
Rozloha:             93.030 km²
Počet obyvatel:   10 031 000 (1.1.2009)
Hlavní město:      Budapešť / Budapest
Úřední jazyk:       maďarština
Měna:                 Maďarský forint (HUF)
Aktuální kurz:      http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp
Tel. předvolba:     +36
Internetová doména: .hu

2. Pracovní povolení

Občané ČR nepotřebují pracovní povolení.


3. Povinná registrace

Pracovní smlouva musí být registrována zaměstnavatelem na úřadě práce. Zaměstnavatel je povinen nahlásit pracovní poměr daňovému úřadu (APEH – Adó. És Pénzűgui Ellenőrzesi Hivatal), kde pro svého zaměstnance získá daňové číslo. Stejně tak nahlásí nového zaměstnance zdravotní pojišťovně (Társadalombiztosító) a získá pro něj číslo zdravotního pojištění (TAJ číslo).

4. Povolení k pobytu

Občané zemí EHP, kteří do Maďarska přicestují s platným cestovním pasem nebo občanským průkazem, zde mohou pobývat maximálně 90 dnů bez povolení k pobytu. Povolení k pobytu zaručuje jeho držiteli rezidenční práva na území Maďarska.
Doba platnosti povolení k pobytu je 5 let a může být prodloužena.
Speciální případy:

- pokud je povolení k pobytu uděleno za účelem výdělečné činnosti, může být doba platnosti omezena na dobu platnosti pracovní smlouvy

- jestliže nezaměstnaný občan EU/EHP přijde do Maďarska hledat práci, povolení k pobytu nesmí přesáhnout dobu 6 měsíců

- u studentů se povolení k pobytu uděluje na dobu trvání studia s možností ročního prodloužení


Zodpovědné úřady:
Úřad pro imigraci a státní občanství (Bevándorlási és Állompolgársági Hivatal)
Budapest, XI., Budafoki úl 60
+ regionální pobočky, Ministerstvo zahraničních věcí (Kűlűgyminicztérium)

Žádost o povolení k pobytu může být zpoplatněna formou kolkové povinnosti.

5. Sociální zabezpečení a daňová problematika


Srážky

Budete-li pracovat v Maďarsku, budete platit odvody z hrubého platu stejně jako občané Maďarska.
Všichni občané, kteří pracují v Maďarsku, musí mít identifikační číslo pojištěnce (TAJ číslo), o které požádá zaměstnavatel na pobočce zdravotní pojišťovny (Társadalombiztosító) v župě do tří dnů od nástupu do zaměstnání.
Kromě toho, potřebujete také daňové identifikační číslo, které si musíte vyřídit na příslušném daňovém úřadě (APEH - Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal).
    

Daň z příjmů fyzických osob (2014)

Daň z příjmu - 16 %
Při výpočtu daně lze uplatnit řadu odpočtů (podle výše mzdy, rodinné zvýhodnění podle počtu vyživovaných dětí).

Odvody zaměstnanců na sociální a zdravotní pojištění (2014)

Příspěvek do důchodového systému - 10 %

Příspěvek do fondu zdravotního pojištění a fondu zaměstnanosti - 8,5 %
Příspěvek na odborné vzdělávání - 1,5 %

Podrobné informace o sociálním zabezpečení, podpoře v nezaměstnanosti, sociálních dávkách, starobních důchodech a zdravotním pojištění v Maďarsku naleznete na stránkách Evropského portálu pracovní mobility EURES - http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=38&lang=cs&parentId=0&countryId=HU&acro=living v sekci - Sociální zabezpečení a pojištění. Informace jsou dostupné v maďarštině, angličtině, němčině a francouzštině.

Po ukončení pracovního poměru v Maďarsku je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář E301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice.
O vystavení formuláře E 301 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme požádat o něj ihned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu v Maďarsku u tamního úřadu práce. Bližší informace - https://web.uradprace.cz/web/cz/jak-ziskat-pd-u1-e-301-.

Od 1. května 2010 jsou v účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a 987/2009, týkající se koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v rámci EU. Tato nařízení upravují mimo jiné i tzv. E-formuláře a dochází tak k jistým změnám. Od výše uvedeného data tak budou vystavovány nové tzv. přenositelné dokumenty (PD). Formulář E 301 nahradí formulář U1.
Vzhledem k přechodnému období však E-formuláře nadále v platnosti.

Více informací - https://web.uradprace.cz/web/cz/davky-v-nezamestnanosti-eu-ehp-svycarsko-u1-u2


Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Maďarskem platí od roku 1994 (22/1995 Sb.)  bilaterální dohoda   o zamezení dvojího zdanění.
Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda zápočtu.

Metoda zápočtu
Při metodě zápočtu budete muset váš příjem přiznat na daňovém přiznání vždy do konce března následujícího roku v českých korunách (v lednu vychází Finanční zpravodaj ministerstva financí, kde je zveřejněn jednotný kurz, kterým se přepočtou příjmy na české koruny). U metody zápočtu používané v ČR se poplatníkovi započítá jen taková část v zahraničí zaplacené daně, která by v ČR připadala na tyto příjmy. Daň k zápočtu se vypočte tak, že daň z celosvětových příjmů zjištěná podle zákona se vynásobí koeficientem, jehož čitatelem jsou příjmy ze zdrojů v zahraničí a jmenovatelem základ daně nesnížený o nezdanitelné částky a odečitatelné položky.


Pro více informací kontaktujte příslušný finanční úřad - http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0027.             

6. U2 (E303) Převod podpory v nezaměstnanosti

Nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadě práce a pobírá podporu v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, má právo požádat  o transfer hmotného zabezpečení do Maďarska, zatímco si v této zemi bude hledat zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu 6 měsíců.
Žadatel musí na českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře U2. Tento formulář musí žadatel předložit kompetentní instituci v Maďarsku, u níž se žadatel registruje za účelem vznesení požadavku na vyplácení hmotných dávek v nezaměstnanosti, do sedmi dnů od data odjezdu do Maďarska, aby byla zajištěna kontinuita vyplácení dávek a rovněž požádat o zabezpečení lékařské péče (prostřednictvím Evropského průkazu zdravotního pojištění). U tamní instituce, kde se uchazeč evidoval, se podrobí kontrolním a registračním postupům podle právní úpravy Maďarska. Navíc musí být připraven k nástupu do zaměstnání, především musí být jazykově vybaven tak, aby mohl vykonávat nabízené zaměstnání.

Více informací - https://web.uradprace.cz/web/cz/koordinace-davek-v-nezamestnanosti
 

7. Uznávání pracovních kvalifikací

Uznávání kvalifikací
Pokud jste již rozhodnuti, ve kterém členském státě chcete pracovat, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není ve vybrané zemi regulované.

Neregulované povolání
Není-li vámi vybrané povolání v dané zemi regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci členského státu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání
Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost.

Kontaktní osoby
V jednotlivých členských státech se předepsané požadavky liší, stejně tak jako se liší počet regulovaných činností. Tyto a další informace je možné získat u příslušných národních koordinátorů. Pokud je vámi vybrané povolání nebo činnost v cílovém státě regulované, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace. V tomto případě vám národní koordinátor opět pomůže najít příslušný uznávací orgán.

Uznávání těchto dokumentů je v kompetenci Maďarského ekvivalenčního a informačního centra (Magyar Ekvivalencia és Információs Kőzpont – MEIK).
Úkolem odboru je uznávání dokladů o základním vzdělání, uznávání maturitních vysvědčení a vysokoškolských diplomů.

MEIK
Szaly utca 10 – 14
1055 Budapest
Hungary

Tel: + 31(1) 473 7321
Fax: + 36(1) 332 1932
Email: gabor.meszaros(a)om.gov.hu
http://www.naric.hu/  

Existují tři typy procedur:
- uznání za účelem budoucího studia je v kompetenci vzdělávací instituce, u které zamýšlí žadatel  
  pokračovat ve studiu
- uznání za účelem vykonávání své profese, žádost se podává u MEIK 
- uznání za jiným účelem se provádí také u MEIK

Během této procedury může ministerstvo zkoumat: statut instituce vydávající doklad, délku odborného vzdělávání, předměty odborných zkoušek, obsah vzdělávání a úroveň vzdělávání.

Lhůta vyřízení a poplatky:
60 dní  - při uznávání vysvědčení nebo diplomu o základním, středoškolském či vysokoškolském vzdělání nebo nostrifikace vědeckého titulu.
poplatek:  20 % minimální mzdy

90 dní – při uznání odbornosti, odborného vzdělání nebo osvědčení o odbornosti dosažených v jiné zemi EU.
poplatek:  60 % minimální mzdy


8. Zdravotní péče a pojištění

Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje a bydlí v jiném členském státě, máte v ČR nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Posouzení, zda máte bydliště ve státě výkonu práce závisí na posouzení vaší zahraniční  pojišťovny.

Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR si můžete od své zahraniční pojišťovny (instituce) nechat vystavit Evropský průkaz zdravotního pojištění, nebo Potvrzení které jej dočasně nahrazuje. U zemí, které v průběhu roku 2005 ještě Evropský průkaz nevystavují, obdržíte pro stejný účel formulář E111.

Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje v jiném členském státě a bydlí nadále v ČR,  můžete požádat o formulář E106 Vaši zahraniční pojišťovnu (instituci), u níž jste jako pracovník  pojištěn. Posouzení, zda máte nadále bydliště v ČR je v kompetenci této instituce. Pokud usoudí, že nadále bydlíte v ČR, vystaví Vám formulář E106. Formulář předložte té české zdravotní pojišťovně, u níž jste byl naposledy pojištěn. Vaši rodinní příslušníci, bydlící v ČR, mají být také kryti systémem země, kde pracujete. Na území ČR mají v každém případě nárok na plnou zdravotní péči. Pokud Vám bylo cizí zdravotní pojišťovnou (institucí) uznáno zachování bydliště v ČR a vystaven doklad o nároku na plnou zdravotní péči v ČR (E106), oznamte existenci nezaopatřeného rodinného příslušníka české zdravotní pojišťovně, které předkládáte formulář E106.

Stejný postup (formulář E106) platí i v případě, že jste přeshraničním pracovníkem. Vaši nezaopatření rodinní příslušníci však mají ve státě vašeho zaměstnání nárok pouze na lékařsky nezbytnou péči.

Více informací najdete na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění - www.kancelarzp.cz
 

9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Hledání práce v zahraničí
Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.
V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.
O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu
Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.
Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání
V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státě EU
Situace osoby vykonávající zaměstnání v jednom členském státě a samostatně výdělečnou činnost v jiném členském státě EU je v Nař. 883/04 ošetřena článkem 13(3), který stanoví, že taková osoba je příslušná právním předpisům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění státu, v němž pracuje jako zaměstnanec. Byla tedy odstraněna příslušnost k systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění dvou různých států současně.
Ve vztahu ke státům Evropského hospodářského prostoru (Lichtenštejnsko, Norsko, Island) a Švýcarsko zůstává i nadále v platnosti Nař. 1408/71- pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v některém z těchto států, podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi , kde vykonáváte zaměstnání.
Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat Kancelář zdravotního pojištění - www.kancelarzp.cz.

Před odjezdem kontaktujte Vaši českou zdravotní pojišťovnu v České republice.

 

10. Jak najít zaměstnání

Pro práci v Maďarsku je často nezbytné ovládat maďarský jazyk. U pracovníků ve vyšších pozicích, odborníků, zaměstnanců nadnárodních firem je většinou vyžadována také znalost anglického jazyka. V některých případech se znalost maďarštiny nevyžaduje (vysoce kvalifikované profese, pracovníci zahraničních firem).

Existuje několik způsobů, jak si najít práci v Maďarsku. Můžete využít inzerátů v novinách, internetových databází, kontaktovat zprostředkovatelskou agenturu nebo přímo zaměstnavatele.

Úřady práce

http://ec.europa.eu/eures/  Evropský portál pracovní mobility EURES
www.munka.hu   Internetová adresa maďarských služeb zaměstnanosti

Internetové portály 

https://vmp.munka.hu/allaskeresoknek
www.jobline.hu
https://www.workania.hu/
www.cvonline.hu
www.careerjet.hu   
www.jobmonitor.hu


Jak psát životopis

Pravidla psaní životopisu v Maďarsku se od našich příliš neliší. Vždy by měl být psán na počítači, není-li výslovně uvedeno, že zaměstnavatel požaduje životopis psaný ručně. Doplňovat by ho měly dokumenty prokazující kvalifikaci a příp. kopie osvědčení o jazykové zkoušce. Samotný životopis by neměl být delší než 1 – 2 strany a vždy by měl obsahovat  následující údaje:
Osobní a kontaktní údaje
Dosažené vzdělání

Absolvované kurzy, školení
Pracovní zkušenosti
Tato část životopisu je zvláště důležitá, protože v posledních letech dávají zaměstnavatelé přednost zkušeným pracovníkům před absolventy.
Dovednosti, schopnosti:
počítačové dovednosti
cizí jazyky
řidičský průkaz

Stručně uveďte své zájmy, mají-li nějakou spojitost s požadovanou pozicí.

Motivační dopis adresovaný potenciálnímu zaměstnavateli by měl obsahovat informace, které nejsou součástí životopisu: kdo jste, kde jste nabídku práce objevili, o jakou pozici žádáte, jaké zkušenosti nebo schopnosti můžete nabídnout, proč si myslíte, že jste vhodnými kandidáty na požadovanou pozici, proč vás nabídka zaujala, vaše motivace. Motivační dopis, je-li vyžadován, by neměl být delší než 1 strana a na rozdíl od životopisu by měl být psán ručně.

Pomoci vám mohou reference od vašich bývalých zaměstnavatelů.


Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou, která musí mít vždy písemnou formu.
Pracovní smlouva musí obsahovat jméno zaměstnance, název zaměstnavatele, popis pracovní pozice, informace o mzdě a místu výkonu zaměstnání.

Při podpisu smlouvy musí zaměstnavatel informovat zaměstnance také o pracovní době, výplatním termínu, způsobu výpočtu a vybírání dovolené nebo výpovědní době. Zaměstnanec musí obdržet tyto informace v písemné podobě do 30 dnů od podepsání pracovní smlouvy.

Zaměstnavatel a zaměstnanec mohou pozměnit pracovní smlouvu pouze písemně a po vzájemné shodě. Zaměstnavatel je povinen změnit pracovní smlouvu v několika konkrétních případech:
mzda zaměstnance, který nastoupil na vojenskou nebo civilní službu
neplacená dovolená za účelem péče o dítě nebo blízké příbuzné
změny v souvislosti s pravidelným navyšováním mzdy
dojíždění do zaměstnání při změně místa výkonu práce. Pokud je dojíždění (tam a zpět) delší než 1,5 hodiny (příp.1 hodinu pro těhotnou ženu nebo pro zaměstnance, který je svobodným rodičem), zaměstnavatel je povinen uhradit cestovní náklady na dojíždění.

Pracovat lze od 16 let. Nicméně platí, že každý, kdo dovršil věk 15 let, může pracovat během školních prázdnin se souhlasem rodičů.

Nejrozšířenější formou zaměstnání na krátkodobý pracovní úvazek je zaměstnání na tzv. knížku dočasného zaměstnání. Tento pracovní poměr může uzavřít osoba starší 16 let, resp. osoba starší 15 let, která je zaměstnaná během školních prázdnin nebo cizinec, který má v Maďarsku statut studenta. U mnohých zaměstnavatelů můžete na tzv. knížku dočasného zaměstnávání pracovat až 200 dní v roce.

Pro informace týkající se OSVČ, podnikání ve státech EU a vysílání zaměstnanců kontaktujte službu Enterprise Europe Network
http://www.enterprise-europe-network.cz/, která se touto problematikou zabývá.

11. Mzda

Minimální mzda od 1. 1. 2019 činí 149 000 HUF měsíčně. Zaměstnanci pracující na pozicích vyžadující alespoň středoškolské vzdělání mají v roce 2019 garantovánu minimální mzdu ve výši 195 000 HUF měsíčně.


Příplatky:
- za práci v noci      15 %
- odpolední směna  15 %
- noční směna        30 %
- přesčas      50 % (nebo náhradní volno)
- pohotovost  25 %

Výpočet čisté mzdy v Maďarsku - http://www.profession.hu/kalkulatorok/ber


12. Týdenní pracovní doba, dovolená, státní svátky

Standardní pracovní doba je 8 hodin denně, 40 hodin týdně.
Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na kratší nebo naopak delší pracovní době, maximálně však 12 hodin denně a 60 hodin týdně. 

Řádná dovolená dle zákona:
- do 25 let - 20 dnů
- od 25 let - 21 dnů
- do 31 let - přidán 1 den každé 3 roky
- do 45 let - přidán 1 den každé 2 roky
- od 45 let - 30 dnů.
Na základě kolektivní dohody nebo pracovní smlouvy může být tato základní dovolená prodloužena.

V Maďarsku je 11 státní svátků (dnů pracovního klidu) ročně.


13. Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví Maďarské republiky v ČR
Pod Hradbami 17, Praha 6 - Střešovice
160 00 Praha
tel.: 220 317 200
fax: 233 322 104 
email: prague@mfa.gov.hu
web: https://praga.mfa.gov.hu/cze
úřední hodiny: po – čt 8.00 – 16.30, pá 8.00 – 14.00


Velvyslanectví České republiky v Maďarsku
Cseh Kőztársaság Nagykővelsége
Rózsa utca 61, Budapest VI.
1064
tel.: 00361/ 46 25 011
fax: 00361/ 35 19 189
email: budapest(a)embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/budapest
úřední hodiny: po – pá: 7.45 – 16.15

České centrum v Maďarsku
Szegfű utca 4, Budapest VI.
1063
tel.: 00361/ 46 25 066
email: ccbudapest(a)czech.cz
web: http://budapest.czechcentres.cz/cs/
provozní hodiny: po – čt: 9.00 – 16.00, pá 9.00 – 14.00

14. Použité zdroje informací

http://ec.europa.eu/eures/ - stránky portálu Evropských služeb zaměstnanosti
http://www.mzv.cz/ – portál Ministerstva zahraničních věcí ČR
 

Poslední aktualizace: 31. 10. 2019