Lotyšsko životní a pracovní podmínky

 

Pro vyhledání volného místa použijte    EURES - Evropský portál pracovní mobility - http://www.eures.europa.eu/ pro vyhledání klikněte zde

nebo přímo stránky lotyšských úřadů práce - http://www.nva.gov.lv/

 

Občané České republiky nepotřebují pro práci v Lotyšsku od 1. 5. 2004 pracovní povolení. Jejich zaměstnávání se řídí stejnými podmínkami jako zaměstnávání lotyšských občanů.

 

1. Kde hledat práci:

 

Pro vyhledání volného místa můžete využít:

 

 

  • Komerční portály a agentury práce s nabídkou volných pracovních míst v Lotyšsku, např.:

http://www.workingday.lv/
http://www.cvmarket.lv/

https://www.stepstone.com/country/the-network/?country=latvia

https://www.eurojobs.com/browse-by-country/Latvia/
 

  • Tisk – Volná pracovní místa je možno vyhledat i v tisku

http://www.diena.lv/
http://www.latvijasavize.lv/

 

Životopis: vzory CV ke stažení např.: http://www.cv.lv/    

 

V případě, že jste v evidenci českého Úřadu práce a máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, můžete využít tzv. transferu podpory v nezaměstnanosti do jiného státu EU/EHP nebo Švýcarska pomocí formuláře PDU2 za účelem hledání zaměstnání v tomto státě.

Bližší informace vám podá český Úřad práce, kde jste registrováni.

 

2. Regulovaná povolání:

 

Pokud jste se rozhodli pracovat v Lotyšsku, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není regulované.

Neregulované povolání – Není-li vámi vybrané povolání v Lotyšsku regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Lotyšska. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání – Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Lotyšska stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. Před odjezdem je nutné ověřit, zda zamýšlené povolání patří k regulovaným profesím.

Seznam regulovaných profesí v Lotyšsku:  http://www.aic.lv/rec/Eng/prof_en/public/

 

Pro účely uznání odborné kvalifikace je nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání; informace o procesu a uznávacích orgánech v Lotyšsku jsou dostupné zde: http://www.aic.lv/rec/Eng/prof_en/index.htm

Pro uznávání vysokoškolského vzdělání (tzv. akademická kvalifikace), je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC), viz https://www.enic-naric.net/latvia.aspx

 

3. Registrace k pobytu:

 

Český občan s platným pasem anebo občanským průkazem může na lotyšském území legálně pobývat bez povolení k pobytu po dobu do 90 dnů.

 

4. Přechodný pobyt občana EU za účelem výkonu zaměstnání:

 

Přechodně může český občan pobývat na území Lotyšska na základě platného pasu nebo občanského průkazu. Při pobytu delším, než tři měsíce je potřeba zažádat o registrační kartu občana EU u Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) https://www.pmlp.gov.lv/

 

5. Sociální zabezpečení – zdravotní a sociální pojištění:

 

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009.

 

Zdravotní pojištění:

Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy.

 

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu: Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání karty EHIC. Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC.

 

Souběh zaměstnání: Při souběhu pracovních činností ve 2 zemích EU/EHP či Švýcarsku bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

 

a) Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistné i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.

 

b) Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP. Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

 

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ (www.cssz.cz).

 

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR (pravidelně se vrací), mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E 106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.

 

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (nejlépe některým z těchto formulářů: E 104, S041, E 106, S1, S072), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Bližší informace:

Kancelář zdravotního pojištění: www.kancelarzp.cz

Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz

 

Pro vstup do lotyšského sociálního systému je nutné si vyřídit EVAK

Pro zajištění základní lékařské péče a její celkové koordinace je potřeba se zaregistrovat u praktického lékaře a uzavřít registrační smlouvu o poskytování lékařských služeb.

Seznam lékařů dle místa bydliště naleznete zde:  http://www.vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-pakalpojumi/gimenes-arsti/gimenes-arsti-atbilstosi-teritorijam

Registraci lze provést také elektronicky - https://www.eveseliba.gov.lv/

Ve většině případů při návštěvě lékaře specialisty je potřeba doporučení praktického lékaře (výjimku mají například zubní lékaři, seznam dostanete u Vašeho praktického lékaře).

Při návštěvě praktického lékaře, lékaře specialisty nebo hospitalizaci jsou účtovány poplatky. Informace ohledně poplatků a jejich výši naleznete zde - http://www.vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-pakalpojumi

Pro cestování v rámci zemí EU si požádejte o lotyšský Evropský průkaz zdravotního pojištění – EHIC u příslušné zdravotní pojištění, kde jste registrováni. http://www.vmnvd.gov.lv/en/nhs-services/european-health-insurance-card-ehic

Další informace naleznete zde - http://www.vmnvd.gov.lv/lv/aktualitates nebo zde https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1117&langId=en

 

Sociální pojištění:

 

Každý pracující je povinen přispívat na sociální pojištění, které zahrnuje příspěvky na důchod a zdravotnictví. Tyto odvody strhává zaměstnavatel z hrubé mzdy. Současná sazba je 35,09 % (v případě kompletního sociálního pojištění) z příjmu zaměstnance. Z toho 24,09 % platí zaměstnavatel a 11 % platí zaměstnanec.

 

Informace k systémům sociální ochrany můžete nalézt v databázi MISSOC:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1117&langId=en

 

 

6. Daň z příjmu fyzických osob:

 

Pokud pracujete v Lotyšsku, budete podléhat zdanění příjmu, který získáte výdělečnou činností na území Lotyšska, v Lotyšsku.  Od roku 2018 je v Lotyšku zavedená progresivní sazba daně 20 % - 31,4 %).

Od roku 2020 platí maximální roční nezdanitelné minimum ve výši 3 600 EUR/rok (300 EUR/měsíc). Bližší informace získáte na stránkách ministerstva financí (Latvijas Republikas Finanšu Ministrija) https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/nodoklu_politika/nodoklu_un_nodevu_sistema_latvija/iedzivotaju_ienakuma_nodoklis/neapliekamais_minimums_un_nodokla_atvieglojumi/

 

Mezinárodní zdanění

 

V případě, že budete během daňového roku např. pracovat ve více státech, nebo budete mít bydliště v jednom státě a pracovat v jiném, pak bude pravděpodobně nutné určit vaši daňovou příslušnost (daňovou rezidenci) a rozsah zdanění v konkrétním státě.

V zemích, kde poplatník není daňovým rezidentem, daní jen příjmy, které získá na území tohoto státu. V zemi, kde je poplatník daňovým rezidentem, musí danit své celosvětové příjmy.

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“. Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Pokud dojde k situaci, že dva nebo více států vznese nárok na zdanění jednoho příjmu, použije se bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Mezi Českou republikou a Lotyšskem platí od 22.5.1995 (Sb. m. s. 170/1995 Sb.m.s.) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv

 

 

7. Ztráta zaměstnání /ukončení pracovního poměru:

Migrující pracovníci spadají pod sociální systém toho státu, na jehož území pracují a odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení. Na základě těchto odvodů pak tento stát poskytuje sociální dávky, včetně dávek v nezaměstnanosti. Jestliže jste naposledy pracoval/a (jste osobou částečně nebo přerušovaně nezaměstnanou) v jiném členském státě EU/EHP/Švýcarsku, požádejte o dávky v nezaměstnanosti tamní úřad práce (viz Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. 883/2004).

 

Registrace na NVA:

Podat žádost o podporu v nezaměstnanosti můžete podat na NVA (Státním úřadu pro zaměstnanost)

 

Podrobné informace o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání naleznete zde (včetně formuláře) –

https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=488#bdstatuss

 

Postup pro podání žádosti a doplňující informace naleznete zde - https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=2&txt=6285&from=0

 

Základní informace ohledně nároku na podporu v nezaměstnanosti naleznete zde –

https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/stradajosajiem/bezdarbnieka-pabalsts/

 

formuláře pro podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti naleznete zde –

https://www.vsaa.gov.lv/noderigi/iesniegumu-veidlapas/pabalstu-iesniegumi/

 

Doplňující informace naleznete zde

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1117&langId=en&intPageId=4643

 

V případě, že hodláte hledat nové zaměstnání v jiném státě EU/EHP nebo ve Švýcarsku (např. v ČR), a splníte-li podmínky pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti dle právních předpisů státu posledního zaměstnání, po čtyřech týdnech evidence na zahraničním úřadu práce (v odůvodněných případech lze lhůtu zkrátit) můžete požádat o převod těchto dávek do jiného státu pomocí formuláře PDU2. Jedná se o možnost tzv. „transferu“ dávek, kdy nezaměstnaná osoba má možnost hledat práci v jiném členském státě a nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti od státu posledního zaměstnání.

 

Pokud máte zájem o export dávek v nezaměstnanosti do jiného státu EU, obraťte se na NVA, kde jste registrováni. Exportovat dávky v nezaměstnanosti z Lotyšska do jiného státu EU můžete až po dobu 3 měsíců. Více informací zde:  https://www.vsaa.gov.lv/noderigi/iesniegumu-veidlapas/starptautisko-pakalpojumu-iesniegumi/pakalpojumiem-eiropas-savieniba/

 

Pokud se nehodláte registrovat na úřadě práce v Lotyšsku, můžete si požádat o vystavení formuláře U1 (E301), který potvrzuje doby sociálního pojištění získané v Lotyšsku.


Lotyšsku vystavuje formulář U1 VSAA – doplňující informace a žádost o formulář U1 je ke stažení zde:

https://www.vsaa.gov.lv/noderigi/iesniegumu-veidlapas/starptautisko-pakalpojumu-iesniegumi/pakalpojumiem-eiropas-savieniba/

 

Žádost zašlete na adresu:

VSAA

International Services Division

Lāčplēša iela 70A

LV-1011 Rīga

LATVIJA

e-mail: vsaa@vsaa.gov.lv

 

Pokud jste registrováni v České republice na úřadě práce a potřebujete doložit předchozí doby pojištění získané ve Francii pro účel zjištění nároku na českou podporu v nezaměstnanosti, požádejte o vystavení formuláře U1 (E301) písemně prostřednictvím ÚP ČR.

 

8. Pracovní podmínky:

Informace týkající se pracovních podmínek v Lotyšsku můžete nalézt na následujících odkazech:

Základní informace:

  • V Lotyšsku je možné vykonávat pracovní činnost od 15 let (ve výjimečných případech, se souhlasem rodiče opatrovníka od 13 let)
  • Minimální měsíční hrubá mzda je 500 EUR (přesný postup výpočtu získáte zde - http://likumi.lv/ta/id/278067-noteikumi-par-minimalas-menesa-darba-algas-apmeru-normala-darba-laika-ietvaros-un-minimalas-stundas-tarifa-likmes-aprekinasanu)
  • Minimální mzdy, výplatní termíny, zkušební doba, pracovní doba, nárok na dovolenou, práce o svátcích, i další pracovní podmínky jsou upraveny v pracovně-právní legislativě a v kolektivních smlouvách.
  • Psaná pracovní smlouva musí obsahovat: pracovní pozici, náplň práce, pracovní dobu, plat
  • Vyplácení mzdy: obvykle měsíčně, zaměstnavatel je povinen vydat výplatní pásku

 

Nejasnosti a pochybnosti týkající se pracovních podmínek, pracovní smlouvy apod. můžete konzultovat s: Valsts darba inspekcija http://www.vdi.gov.lv/lv/

V případě individuálních pracovně-právních sporů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se prosím obraťte na Valsts darba inspekcija http://www.vdi.gov.lv/lv/

 

 

9. Dávky v mateřství a rodičovství:

 

Obecný přehled o dávkách a podporách určeným rodinám s dětmi můžete nalézt na portále VSAA: https://www.vsaa.gov.lv/en/services/for-parents/parents-benefit/

Mateřská dovolená a peněžité dávky v mateřství, otcovské dávky:

 

 

Rodinné dávky:

  • Detailní informace o různých typech rodinných dávek a pomoci a podmínkách vzniku nároku naleznete na portálech

https://www.vsaa.gov.lv/en/services/for-parents/family-state-benefit/

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1117&langId=en&intPageId=4630

 

 

10. Doplňující informace a dokumenty ke stažení:

 

Velvyslanectví ČR ve Lotyšsku: www.mzv.cz/riga

Velvyslanectví Lotyšské republiky v ČR: https://www.mfa.gov.lv/en/prague/

 

Informace pro zájemce o sezónní zaměstnání:

 

https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=700

 

Informace k vysílání pracovníků:

Enterprise Europe Network

http://www.crr.cz/cs/podpora-podnikani/publikace-prirucky/

Poslední aktualizace: 19. 1. 2021