Lotyšsko životní a pracovní podmínky

 

Pro vyhledání volného místa použijte    EURES - Evropský portál pracovní mobility - http://www.eures.europa.eu/ pro vyhledání klikněte zde

nebo přímo stránky lotyšských úřadů práce - http://www.nva.gov.lv/

 

Obsah:

1. Úvodní informace
2. Pracovní povolení
3. Povinná registrace
4. Povolení k pobytu
5. Sociální pojištění, daňová problematika, formulář U1 (E 301)
6. Převod podpory v nezaměstnanosti, formulář U2 (E 303)
7. Uznávání pracovních kvalifikací
8. Zdravotní péče a pojištění
9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
10. Jak najít zaměstnání
11. Minimální mzda
12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
13. Sídla velvyslanectví
14. Další zdroje informací

1. Úvodní informace

Lotyšská republika je prostřední ze tří pobaltských zemí. Administrativně se člení na 110 municipalit (novadi) a 9 měst (republikas pilsētas), hlavním městem je Riga. Měnovou jednotkou je od 1. 1. 2014 euro (EUR), úředním jazykem lotyština. Lotyšsko je tradičně multietnická země – z celkového počtu 2,07 milionů obyvatel (2011) tvoří většinu Lotyši (62 %), nejpočetnější národnostní menšinou jsou Rusové (26, 9 %). Země byla v letech 2008–11 hluboce zasažena ekonomickou krizí. Dalšími negativními jevy jsou spory o postavení ruské menšiny a velký úbytek obyvatelstva po roce 1989 způsobený nízkou porodností a vysokou emigrací. Podle Eurostatu se míra nezaměstnanosti v roce 2013 pohybovala v rozmezí 12 – 12,7 %.

2. Pracovní povolení

Občané ČR nepotřebují pro práci v Lotyšsku pracovní povolení.

3. Povinná registrace

Pro pobyt delší než 90 dní v průběhu 6 měsíců ode dne vstupu na území Lotyšska je nutné žádat o povolení k pobytu. O zaměstnání cizinců mají zaměstnavatelé povinnost informovat místní úřad práce. Tato informační povinnost se týká i ukončení pracovního poměru.

4. Povolení k pobytu

Pro získání povolení k pobytu (delší než 90 dní v průběhu 6 měsíců) budete muset předložit v Centru služeb pro cizince:

- platný cestovní průkaz
- vyplněnou žádost o povolení k pobytu
- 2 pasové fotografie
- potvrzení o zdravotním stavu z ČR
- výpis z rejstříku trestů od 14 let věku z ČR
- potvrzení o dostatečném finančním zajištění po dobu pobytu v Lotyšsku
- potvrzení o zaplacení poplatku v Lotyšsku

Více na webu migračního úřadu: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) - Office of Citizenship and Migration Affairs

5. Sociální zabezpečení, daňová problematika, formulář U1 (E 301)

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Tentýž princip platí i pro vyslané zaměstnance, pracovní poměr s cizím prvkem anebo OSVČ. Dochází také ke vzájemnému sčítání dob pojištění a zaměstnání nezbytných na uplatnění nároků na důchod nebo dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti. V případě dávek v nezaměstnanosti je však nutné vzít v úvahu, která země je k jejich výplatě primárně kompetentní, a zda byly naplněny podmínky vzniku nároku na tuto dávku (v každé zemi se liší).

Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009. Další informace na webových stránkách MPSV ČR a ČSSZ: https://web.mpsv.cz/web/cz/volny-pohyb-osob-1 / http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie /

Systém sociálního zabezpečení je v Lotyšsku organizován ministerstvem sociálních věcí (Labklājības ministrija), jehož hlavním úkolem v oblasti sociálního zabezpečení je vypracování a provádění státní politiky v oblasti sociálního pojištění a dávek státní sociální podpory. Ústředním orgánem státní správy pro zdravotní péči je ministerstvo zdravotnictví (Veselības ministrija), které je odpovědné za rozvoj politiky a navrhování právních předpisů v této oblasti. Státní úřad sociálního zabezpečení (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, VSAA) a jeho místní úřadovny jsou pověřeny správou dávek státní sociální podpory a řízením služeb sociálního pojištění v těchto případech: nemoc, nezaměstnanost, rodičovství, mateřství, staroba, pozůstalí, invalidita, pracovní úrazy a nemoci z povolání. Státní úřad pro zaměstnanost (Nodarbinātības valsts aģentūra) je odpovědný za řízení registrace uchazečů o zaměstnání, odborné studentské praxe a rekvalifikační programy, zatímco Státní úřad sociálního zabezpečení je pověřen vyplácením dávek v nezaměstnanosti.

Pojistné, daň z příjmu
Odvody na sociální a zdravotní pojištění činí 34,09 % z hrubé mzdy (zaměstnanec 10,5 %, zaměstnavatel 23,59 %).
V Lotyšsku platí rovná daň z příjmu ve výši 24 %.

Mezinárodní zdanění
Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu ve druhém) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění (170/1995 Sb.), která byla uzavřena mezi Lotyšskem a ČR.

Český daňový rezident (poplatník s neomezenou daňovou povinností) je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda zápočtu.

Metoda zápočtu
Při metodě zápočtu budete muset váš příjem přiznat na daňovém přiznání vždy do konce března následujícího roku v českých korunách (v lednu vychází Finanční zpravodaj ministerstva financí, kde je zveřejněn jednotný kurz, kterým se přepočtou příjmy na české koruny). U metody zápočtu používané v ČR se poplatníkovi započítá jen taková část v zahraničí zaplacené daně, která by v ČR připadala na tyto příjmy. Daň k zápočtu se vypočte tak, že daň z celosvětových příjmů zjištěná podle zákona se vynásobí koeficientem, jehož čitatelem jsou příjmy ze zdrojů v zahraničí a jmenovatelem základ daně nesnížený o nezdanitelné částky a odečitatelné položky.

Ukončení pracovního poměru, podpora v nezaměstnanosti
Po ukončení pracovního poměru je možné za splnění náležitých podmínek uplatnit právo žádat o podporu v nezaměstnanosti v zemi posledního zaměstnání.

Základní podmínky pro pobírání lotyšských dávek v nezaměstnanosti jsou: registrace u Státního úřadu pro zaměstnanost (NVA), odpracovaný minimálně 1 rok před začátkem nezaměstnanosti a zaplacené pojistné po dobu delší než 9 měsíců v průběhu 12 měsíců předcházejících registraci u NVA.

V oprávněných případech je možné do doby potřebného pojištění započítat i odpracovaná období v jiných členských státech EU/EHP. Tuto skutečnost je však nutné doložit formulářem U1 (dříve E 301) z příslušné země. Podle doby odvádění příspěvků na sociální zabezpečení se odvíjí jak výše dávek v nezaměstnanosti (50 – 65 % průměrného základního platu), tak délka podpůrčí doby (4 – 9 měsíců).

OSVČ v Lotyšsku nemají možnost pojištění pro případ nezaměstnanosti, tedy ani nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Před návratem do ČR je vhodné požádat na lotyšském Státním úřadě sociálního zabezpečení (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, VSAA) o vystavení formuláře U1 (E 301), který plní funkci potvrzení dob pojištění a zaměstnání (zápočtového listu). O vystavení potvrzení U1 (E 301) lze požádat i korespondenčně z ČR, pro urychlení administrativního procesu je však výhodnější podat žádost ihned po ukončení zaměstnání ještě v Lotyšsku.

Žádost o dokument U1 (E 301) z ČR se zasílá na adresu:

     State Social Insurance Agency (VSAA)
     International Service Division
     Citadeles street 7/69

     LV-1010 Riga

     LATVIA

     Web: www.vsaa.lv

Lotyšské žádosti o evropské formuláře v lotyštině.

Další informace jsou k dispozici na webu Evropské komise: Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Lotyšsku

6. Převod podpory v nezaměstnanosti, formulář U2 (E 303)

Nezaměstnaní občané v evidenci Úřadu práce ČR, kteří pobírají dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti (podporu), mají právo požádat o transfer této dávky do jiné země EU/EHP (tedy i do Lotyšska), a následně si zde hledat zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu šesti měsíců, nebo do vyčerpání podpůrčí doby (je-li kratší). Podmínkou je evidence na domácím úřadu práce po dobu čtyř týdnů, podání žádosti prostřednictvím formuláře U2 (dříve E 303), stanovení doby odjezdu a cílového místo ve Švédsku. Následně je potřeba se do sedmi dnů dostavit na švédský úřad práce a podrobit se místním registračním procedurám.

Před odjezdem z ČR je nutné zajistit zabezpečení lékařské péče v zahraničí. K tomu slouží buď Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), anebo Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. Tyto průkazy vystavuje česká zdravotní pojišťovna, která poskytne bližší informace.

7. Uznávání kvalifikací

Občané s kvalifikací a oprávněním vykonávat určitý typ povolání v ČR jsou kvalifikováni pro tutéž práci i v Lotyšsku. Pouze k výkonu regulované profese je vyžadována náležitá dokumentace a uznání odpovědné instituce. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. Před odjezdem do Lotyšska je nutné ověřit, zda zamýšlené povolání patří k regulovaným profesím. Pro výkon regulovaných profesí jsou právními předpisy členských států EU/EHP stanoveny určité požadavky (např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe a způsobilost).

Procedura uznávání pracovních kvalifikací rozlišuje kvalifikaci akademickou a profesní. Pro akademické účely je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC). Pro účely profesní je nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání. Seznam regulovaných činností a další informace k dispozici na: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

Uznávání profesních kvalifikací v Lotyšsku: http://www.aic.lv/rec/Eng/prof_en/index.htm

Seznam regulovaných profesí v Lotyšsku: http://www.aic.lv/rec/Eng/prof_en/public/

Uznávání akademických kvalifikací v Lotyšsku: http://www.aic.lv/rec/Eng/acad-en/index.htm 8. Zdravotní péče a pojištění

Občané ČR zaměstnaní v jiné členské zemi EU/EHP mají právo na plnou zdravotní péči v zemi zaměstnání.                                                                                     Pokud se stanou součástí zdravotního systému jiné členské země EU/EHP, vztahuje se na ně oznamovací povinnost vůči jejich dosavadní české zdravotní pojišťovně.

Občané, kteří pracují a bydlí v jiné členské zemi EU/EHP, mají v ČR nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Posouzení místa bydliště je v kompetenci příslušné zahraniční zdravotní pojišťovny. Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR vystavuje zahraniční zdravotní pojišťovna EHIC nebo Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. V jiném členském státě EU/EHP budou pojištěni i vyživovaní nezaopatření příslušníci těchto občanů, pokud jejich manžel(ka) nevykonává výdělečnou činnost v ČR.

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR, mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.

Před zahájením nároku na zahraniční zdravotní pojištění lze využít české zdravotní pojištění i komerční připojištění.

Více informací na stránkách Centra mezistátních úhrad: http://www.cmu.cz/

9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Hledání práce v zahraničí
Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stávají pojištěnci státu zaměstnání, od kterého také obdrží doklad o nároku na zdravotní péči.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy. Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (např. formulářem E 104), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu
Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání EHIC (pokud byl dotyčné osobě vystaven). Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. Po ukončení výdělečné činnosti v zahraničí je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Zároveň je nutné doložit doby pojištění ze zahraničí (např. formulářem E 104), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání
Při souběhu pracovních činností v Lotyšsku a v ČR bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

a)     Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistném i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.

b)     Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům - formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ.

Bližší informace: Centrum mezistátních úhrad a Česká správa sociálního zabezpečení.

10. Jak najít zaměstnání

Největším vyhledávačem je Evropský portál pracovní mobility http://eures.europa.eu, kde najdete všechna volná místa zveřejňovaná přes veřejné služby zaměstnanosti (úřady práce) členských zemí EU/EHP. Zároveň si zde můžete vložit svůj životopis, který je přístupný potenciálním zaměstnavatelům.

Další volná místa můžete vyhledávat na následujících webových stránkách:

http://www.cv.lv/
http://www.workingday.lv/
http://www.edarbs.lv/
http://www.vakance.lv/ 
http://www.e-students.lv/
http://www.cvmarket.lv/
http://www.ejob.lv/

Personální agentury:
http://www.fontes.lv/
http://www.mps.lv/
http://www.ariko.lv/
http://www.adros.lv/
http://www.prime.lv/
http://www.professionalpeople.lv/
http://www.mercuriurval.lv/
http://www.fastpeople.lv/
http://www.hr-eksperts.lv/
http://www.eirokonsultants.lv/

Inzertní noviny:
http://www.diena.lv/
http://www.latvijasavize.lv/

Informace o pracovních příležitostech:
http://www.cv.lv/ 
http://www.workingday.lv/  
http://www.edarbs.lv/
http://www.vakance.lv/
http://www.e-students.lv/

11. Minimální mzda

Od 1. 1. 2018 je minimální mzda v Lotyšsku 430,- EUR.

12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Týdenní pracovní doba je 40 hodin, zaměstnanci mají nárok na 4 týdny dovolené.

Státní svátky a dny pracovního klidu: 1.1., Velký pátek, Velikonoční neděle, Velikonoční pondělí, 1.5., 23.6., 24.6, 18.11., 24.-26.12., 31,12.

13. Sídla velvyslanectví

   Velvyslanectví Lotyšské republiky v ČR
   Hradešínská 3
   101 00 Praha 10

   Telefon: +420 255 700 881
   E-mail: embassy.czech@mfa.gov.lv
   Web: www.latvia.cz

   Velvyslanectví České republiky v Lotyšsku

   (Čehijas Respublikas vēstniecība)
   Elizabetes iela 29a
   LV-1010 Rīga
   LATVIA

   Telefon: +371 672 178 14

   E-mail: riga@embassy.mzv.cz
   Web: www.mzv.cz/riga

14. Použité zdroje informací

www.eures.europa.eu – evropský portál EURES
www.cmu.cz – Centrum mezistátních úhrad
www.mzv.cz – Ministerstvo zahraničí ČR
www.nva.gov.lv – NVA (lotyšský úřad práce)
www.mfa.gov.lv – Ministerstvo zahraničních věcí Lotyšska
www.fm.gov.lv – Ministerstvo financí Lotyšska
www.pmlp.gov.lv – Cizinecký a migrační úřad
www.chamber.lv – Lotyšská obchodní a průmyslová komora
www.csb.gov.lv – Ústřední statistický úřad Lotyšska

Soubor ke stažení: EMP076_LATVIA_1500K.WMV (WMV 49.01MB)

Poslední aktualizace: 31. 10. 2019