Lichtenštejnsko životní a pracovní podmínky

 

Lichtenštejnsko není členem EU, ale je součástí Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Občané ČR mohou být výdělečně činní v Lichtenštejnsku, pokud získají příslušné povolení.

 

1. Kde hledat práci:

Pro vyhledání volného místa můžete využít:

 

http://www.abena.li/

http://www.abax.li/
http://www.careerjet.li/

http://www.viewer.li/
https://www.jobagent.ch/jobs-in-liechtenstein.html
http://job-liechtenstein.com/
http://www.job4you.ch/
http://www.laendlejob.at/voralberg/liechtenstein
http://www.powerjob.li/

 

 

  • Tipy,  jak se ucházet o zaměstnání:

https://www.amsfl.li/ams/upload/downloads/broschuere_tipps_fuer_die_bewerbung.pdf

 

V případě, že jste v evidenci českého Úřadu práce a máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, můžete využít tzv. exportu podporu v nezaměstnanosti do jiného státu EU/EHP nebo Švýcarska pomocí formuláře PDU2 za účelem hledání zaměstnání v tomto státě.

Bližší informace Vám podá český Úřad práce, kde jste registrováni.

 

 

2. Regulovaná povolání:

Pokud jste se rozhodli pracovat v Lichtenštejnsku, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není regulované.

Neregulované povolání - Není-li vámi vybrané povolání v Lichtenštejnsku regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Lichtenštejnska. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání - Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Lichtenštejnska stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka.

Seznam regulovaných profesí (profesion regulada) v Lichtenštejnsku:

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/regulated-professions/index_cs.htm

Pro účely uznání odborné kvalifikace je nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání; informace o procesu a uznávacích orgánech v Lichtenštejnsku jsou dostupné zde: https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/#contacts

 

Pro uznávání vysokoškolského vzdělání (tzv. akademická kvalifikace), je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC), viz https://www.enic-naric.net/liechtenstein.aspx

 

3. Registrace k pobytu

Český občan s platným pasem anebo občanským průkazem může vycestovat do Lichtenštejnska a pobývat zde jako turista po dobu nejvýše 3 měsíců bez nutnosti registrace. Vízová povinnost pro občany ČR do/nad 90 dní odpadá.

Více informací: https://www.llv.li/inhalt/11359/amtsstellen/auslander-und-passamt

 

 

4. Dlouhodobý pobyt občana EU za účelem výkonu zaměstnání

Občané ČR, kteří hodlají pobývat na území Lichtenštejnska déle než 3 měsíce, musí podat žádost o povolení k pobytu (i v případě nevýdělečného pobytu, např. Au-Pair) na příslušném místním úřadu a spojit se s úřadem pro přistěhovalectví a cestovní pasy se sídlem ve Vaduzu: Ausländer- und Passamt (APA).  Více na webu: https://www.llv.li/inhalt/11359/amtsstellen/auslander-und-passamt

 

Do Lichtenštejnska je příchod cizích státních příslušníků omezen. Počet povolení k pobytu delšímu než 3 měsíce pro občany zemí EHP podléhá kvótám stanoveným v bilaterálních smlouvách. Každoročně se občanům EHP uděluje 72 povolení na pobyt: 56 osobám výdělečně činných v Lichtenštejnsku a 16 osobám nevýdělečně činných. Polovina povolení se uděluje prostřednictvím loterie, druhou polovinu uděluje přímo vláda. https://www.llv.li/inhalt/12119/amtsstellen/residing-in-liechtenstein

 

 

5. Sociální zabezpečení - Zdravotní a sociální pojištění:

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009.

 

Zdravotní pojištění:

Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC . V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy.

 

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu: Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání karty EHIC . Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC.

 

Souběh zaměstnání: Při souběhu pracovních činností ve 2 zemích EU/EHP či Švýcarsku bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

  1. Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
    Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistném i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.
  2. Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
    Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

 

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ.

 

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR (pravidelně se vrací), mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E 106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.

 

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (nejlépe některým z těchto formulářů: E 104, S041, E 106, S1, S072), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Bližší informace:

Kancelář zdravotního pojištění: www.kancelarzp.cz 

Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz

 

Kompetentním úřadem v případě pojištění nezaměstnanosti je v Lichtenštejnsku Úřad pro hospodářské záležitosti (Amt für Volkswirtschaft, AVW, https://www.llv.li/inhalt/12481/amtsstellen/amt-fur-volkswirtschaft), dohled nad důchodovým systémem vykonává Úřad pro finanční trhy (Finanzmarktaufsicht, FMA, https://www.fma-li.li/) a úřad zodpovědný za soukromé poskytovatele zdravotního a úrazového pojištění je Úřad veřejného zdraví (Amt für Gesundheit, AG, https://www.llv.li/inhalt/1908/amtsstellen/amt-fur-gesundheit). Pojištění důchodové, pozůstalostní, invalidní a výplatu rodinných přídavků spravují tři sloučené veřejné instituce – AHV-IV-FAK-Anstalten (https://www.ahv.li/) .

 

 

Sociální pojištění:

 

Systém sociálního zabezpečení Lichtenštejnska se člení na tři pilíře. První zahrnuje základní typy pojištění (penzijní a pozůstalostní pojištění (AHV), pojištění v případě invalidity (IV), fond na rodinné dávky (FAK), pojištění v případě nezaměstnanosti (ALV), doplňkové dávky. Druhý pilíř zahrnuje povinné pojištění a slouží k tomu, aby občané mohli nadále žít životy, na které si zvykli, i když jsou nuceni si uplatnit nárok. Pojištění společnosti zahrnuje důchodové fondy (PK), zdravotní pojištění (KV) a povinné úrazové pojištění (OUFL). Třetí pilíř je dobrovolný a zahrnuje se do něho soukromé připojištění. Více na AHV - IV - FAK Liechtenstein: Beitragsansätze AHV / IV / FAK / VK (gültig ab 01.01.2021) a zde https://www.missoc.org/missoc-information/missoc-vergleichende-tabellen-datenbank/?lang=de

Informace k systémům sociální ochrany můžete nalézt v databázi MISSOC:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1118&langId=de

 

 

6. Daně z příjmu fyzických osob:

Pokud pracujete v Lichtenštejnsku, budete podléhat zdanění příjmu, který získáte výdělečnou činností na území Lichtenštejnska, v Lichtenštejnsku.

Daň z příjmu je strhávána zaměstnavatelem z hrubého platu. V Lichtenštejnsku je uplatňována progresivní daň. Daňové pásmo se pohybuje od 3 % maximálně do 24 %. Na konci každého roku musí obyvatelé Lichtenštejnska vyplnit daňové přiznání, podle kterého se určuje, kolik se mělo v předcházejícím roku zaplatit.  Více zde: https://www.liechtenstein-business.li/leben-und-arbeiten-liechtenstein/wohnen/steuern

 

Pracovníci žijící mimo Lichtenštejnska

Daňové ustanovení se liší v závislosti od města bydliště. Pracovníci žijící ve Švýcarsku mají nejjednodušší systém: neplatí daně v Lichtenštejnsku. Všechny příjmy se zdaňují ve městě bydliště ve Švýcarsku. Pracovníci žijící v Rakousku musí zaplatit paušální srážkovou daň ve výšce 4 %, která se odečítá z jejich platu. Tuto částku lze započíst u daně z příjmů v Rakousku. Pracovníci žijící v Německu platí daně v obou zemích. Paušální srážková daň se vybírá v Lichtenštejnsku bez ohledu na částku, kterou osoba vydělá. Tato částka se odpočítává od daně z příjmů, která se má zaplatit v Německu.

 

Mezinárodní zdanění

V případě, že budete během daňového roku např. pracovat ve více státech, nebo budete mít bydliště v jednom státě a pracovat v jiném, pak bude pravděpodobně nutné určit vaši daňovou příslušnost (daňovou rezidenci) a rozsah zdanění v konkrétním státě.

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“. Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Pokud dojde k situaci, že dva nebo více států vznese nárok na zdanění jednoho příjmu, použije se bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena. Mezi Českou republikou a Lichtenštejnskem platí bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv

 

 

7. Ztráta zaměstnání /ukončení pracovního poměru:

Migrující pracovníci spadají pod sociální systém toho státu, na jehož území pracují a odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení. Na základě těchto odvodů pak tento stát poskytuje sociální dávky, včetně dávek v nezaměstnanosti. Jestliže jste naposledy pracoval/a (jste osobou částečně nebo přerušovaně nezaměstnanou) v jiném členském státě EU/EHP/Švýcarsku, požádejte o dávky v nezaměstnanosti tamní úřad práce (čl. 11(3)(a) nař. 883/04; čl. 13(2)(a) nař. 1408/71).

 

V případě, že hodláte hledat nové zaměstnání v jiném státě EU/EHP nebo ve Švýcarsku (např. v ČR), a splníte-li podmínky pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti dle právních předpisů státu posledního zaměstnání, po čtyřech týdnech evidence na zahraničním úřadu práce (v odůvodněných případech lze lhůtu zkrátit) můžete požádat o převod těchto dávek do jiného státu pomocí formuláře PDU2. Jedná se o možnost tzv. „transferu“ dávek, kdy nezaměstnaná osoba má možnost hledat práci v jiném členském státě a nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti od státu posledního zaměstnání.

 

Pokud se nehodláte registrovat na úřadě práce v Lichtenštejnsku, případně potřebujete doložit předchozí doby pojištění získané ve Lichtenštejnsko pro účel české podpory v nezaměstnanosti, pak si požádejte o vystavení formuláře U1 (E301), který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění. V Lichtenštejnsku si lze formulář U1 (E301) vyžádat na úřadě Amt für Volkswirtschaft (AVW). Bližší informace: http://www.llv.li/#/1711/u-und-eformulare


Pokud jste registrováni v České republice na Úřadě práce, požádejte o vystavení formuláře U1 (E301) písemně jeho prostřednictvím.

 

 

8. Pracovní podmínky:

Zaměstnání

Lichtenštejnsko má více pracovních míst jak obyvatel. Nové talentované pracovníky do Lichtenštejnska láká práce snů v průmyslu, ve finančních službách a ve výrobě. Lichtenštejnsko má jednu z nejvyšších úrovní mezd v Evropě a nabízí vysokou životní úroveň, která je však taktéž spjatá s vyššími životními náklady, např. bydlení, energie, doprava, povinné zdravotní pojištění a další fixní náklady mohou být až polovinou průměrného příjmu osoby. Průměrný příjem se pohybuje v závislosti na odvětví. Zdroj: http://www.liechtenstein-business.li

 

Více jako 60 % pracovníků v Lichtenštejnsku je zaměstnaných v sektoru služeb, přičemž sektor finančních služeb je obzvlášť dobře rozvinutý. Téměř 40 % pracovních míst je v průmyslovém sektoru, což z Lichtenštejnska dělá jednu z nejvíce industrializovaných krajin na světě. V současnosti představuje primární sektor, hlavně zemědělství a lesnictví, jen 0,8 % všech pracovních míst.

 

 

Informace týkající se mzdových podmínek v Lichtenštejnsku můžete nalézt u:

Informačního centra práce s adresou
 Postgebäude 9494 Schaan,
Tel. +423-236-7200
e-mail: BIZ@bb.llv.li
nebo na www.llv.li a na http://www.wirtschaftskammer.li/

 

 

9. Dávky v mateřství a rodičovství:

Mateřská dovolená

Každá pracující matka má nárok na 20 týdnů mateřské dovolené, z toho nejméně 16 týdnů po narození dítěte. Během této doby má nárok na denní nemocenské dávky. Tato částka představuje nejméně 80 % platu, který je předmětem AHV, včetně pravidelných dodatečných výhod. Předpokladem je, že matka byla pojištěna nejméně 9 měsíců před narozením dítěte. Po mateřské dovolené má matka právo se vrátit k předchozímu zaměstnání. Pokud to není možné, má právo na přiřazení na stejně hodnocenou práci. Více zde - https://www.llv.li/files/onlineschalter/Dokument-3052.pdf

 

Odkazy:

https://www.llv.li/inhalt/12054/amtsstellen/mutterschaftszulage

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=cs

https://www.llv.li/onlineschalter

 

Kontakt:

Amt für Gesundheit
Aeulestrasse 51
Postfach 684 9490
Vaduz LIECHTENSTEIN

Tel. +423 2367340
Fax. +423 2367350
Email: marita.beck@llv.li

 

 

10. Doplňující informace a dokumenty ke stažení:

 

Velvyslanectví ČR v Lichtenštejnsku: www.mzv.cz/bern

 

Velvyslanectví ČR ve Švýcarské konfederaci a v Lichtenštejnském knížectví

Botschaft der Tschechischen Republik
P.O.Box 537 (vchod z ulice Burgernzielweg)
3006 Bern
Schweiz

Tel.: +41/ (0 ) 31 350 40 70

Nouzová linka: +41/(0) 79 641 33 00

E-mail:  bern@embassy.mzv.cz

 

Diplomatickou působnost pro ČR má Velvyslanectví Lichtenštejnska ve Vídni:

https://www.llv.li/de/landesverwaltung/diplomatische-vertretungen-fl/wien-a-

 

Adresa:

Botschaft des Fürstentums Liechtenstein

Löwelstrasse 8/7 – 1010 Wien
Tel: (+43) 1 / 535 92 11
Fax: (+43) 1 / 535 92 114

 

Další informace v odkazu:

 

Informace k vysílání pracovníků:

Poslední aktualizace: 20. 2. 2024