Lichtenštejnsko životní a pracovní podmínky

 

Pro vyhledání volného místa použijte    EURES - Evropský portál pracovní mobility - http://www.eures.europa.eu/ pro vyhledání klikněte zde

nebo přímo stránky lichtenštejnských úřadů práce - http://www.amsfl.li/

 

Obsah:

1. Úvodní informace
2. Pracovní povolení
3. Povinná registrace
4. Povolení k pobytu
5. Sociální zabezpečení, zdanění, formulář U1 (E 301)
6. Převod podpory v nezaměstnanosti, formulář U2 (E 303)
7. Uznávání pracovních kvalifikací
8. Zdravotní péče a pojištění
9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
10. Jak najít zaměstnání
11. Minimální mzda
12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
13. Sídla velvyslanectví
14. Další zdroje informací

1. Úvodní informace

Lichtenštejnské knížectví je šestý nejmenší stát světa, rozkládá se na svazích Alp a v údolí Rýna. Sousedí s Rakouskem a Švýcarskem, s nímž je spojeno celní a měnovou unií. Administrativně se člení na 11 obcí (Gemeiden). Z celkového počtu 37.129 obyvatel (31. 12. 2013) je téměř třetina původem ze zahraničí (zejména Německa, Rakouska a Švýcarska). Hlavním městem je Vaduz. Měnovou jednotkou je švýcarský frank (CHF), úředním jazykem němčina. Lichtenštejnsko patří k ekonomicky nejvyspělejším zemím světa. Z hlediska parity kupní síly dosahuje nejvyššího HDP na hlavu na světě a po Monaku má druhou nejnižší nezaměstnanost na světě, která se v roce 2015 pohybovala v rozmezí 2,1–2,5 % (zdroj: AMS FL). Není členem EU, je však součástí Evropského hospodářského prostoru (EHP).

2. Pracovní povolení


Občané ČR mohou být výdělečně činní v Lichtenštejnsku.
V případě výkonu výdělečné činnosti je však nutné požádat o vízum na Velvyslanectví Švýcarska v Praze: www.eda.admin.ch/prag

3. Povinná registrace

Občané EU mohou vycestovat do Lichtenštejnska s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
Jako turista může občan EU pobývat v Lichtenštejnsku po dobu nejvýše 3 měsíců bez nutnosti registrace.

Po příjezdu do Lichtenštejnska za účelem výdělečné činnosti je nutné se do 8 dnů osobně ohlásit na příslušném místním úřadu a spojit se s úřadem pro přistěhovalectví a cestovní pasy se sídlem ve Vaduzu: Ausländer- und Passamt (APA). Bližší informace naleznete na webu: http://www.llv.li/#/11359/auslander-und-passamt

4. Povolení k pobytu

Do Lichtenštejnska je příchod cizích státních příslušníků omezen. Počet povolení k pobytu delšímu než 3 měsíce pro občany zemí EHP podléhá kvótám stanoveným v bilaterálních smlouvách.

Bližší informace: http://www.llv.li/#/11359/auslander-und-passamt

5. Sociální zabezpečení, zdanění, formulář U1 (E301)

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Tentýž princip platí i pro vyslané zaměstnance, pracovní poměr s cizím prvkem anebo OSVČ. Dochází také ke vzájemnému sčítání dob pojištění a zaměstnání nezbytných na uplatnění nároků na důchod nebo dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti. V případě dávek v nezaměstnanosti je však nutné vzít v úvahu, která země je k jejich výplatě primárně kompetentní, a zda byly naplněny podmínky vzniku nároku na tuto dávku (v každé zemi se liší).

Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009. Další informace na webových stránkách MPSV ČR a ČSSZ: https://web.mpsv.cz/web/cz/volny-pohyb-osob-1 / http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie /

Za pojištění pro případ nezaměstnanosti je odpovědný Úřad pro hospodářské záležitosti (Amt für Volkswirtschaft, AVW), dohled nad důchodovým systémem vykonává Úřad pro finanční trhy (Finanzmarktaufsicht,  FMA), dohled nad soukromými poskytovateli zdravotního a úrazového pojištění vykonává Úřad veřejného zdraví (Amt für Gesundheit, AG). Pojištění důchodové, pozůstalostní, invalidní a výplatu rodinných přídavků spravují tři sloučené veřejné instituce – AHV-IV-FAK-Anstalten.

Mezinárodní zdanění
Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence nebo daňového domicilu) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že nárok na zdanění jednoho vašeho příjmu projevuje jak ČR, tak Lichtenštejnsko (z různých důvodů), použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění (2/2016 Sb.m.s.).

Český daňový rezident (poplatník s neomezenou daňovou povinností), je osoba, která má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Daň z příjmu
V Lichtenštejnsku platí progresivní daň z příjmu ve výši 3–21 % v závislosti na výši obecní daně.

Zdravotní a sociální pojištění
Systém sociálního zabezpečení Lichtenštejnska se člení na tři pilíře, první dva jsou povinné. První zahrnuje základní typy pojištění (penzijní, pracovní neschopnost, rodinné dávky, nezaměstnanost), jeho výše činí 12,6704 % z ročního výdělku, z toho 5,05 % odvádí zaměstnanec a 7,6208 % zaměstnavatel). Druhý pilíř se vztahuje na zaměstnance vydělávající více než 20.880 CHF ročně, na jeho příspěvcích se zaměstnanci a zaměstnavatelé podílejí rovným dílem. Třetí pilíř je dobrovolné soukromé připojištění (zdroj: http://www.ahv.li/).

Ukončení pracovního poměru, podpora v nezaměstnanosti
Po ukončení pracovního poměru je možné za splnění náležitých podmínek uplatnit právo žádat o podporu v nezaměstnanosti v zemi posledního zaměstnání.

Základní podmínky pro pobírání lichtenštejnských dávek v nezaměstnanosti: osobní registrace na Úřadu pro hospodářské záležitosti (Amt für Volkswirtschaft, AVW), práceschopnost, ochota přijmout zaměstnání, minimálně 12 měsíců pojištění pro případ nezaměstnanosti během posledních 2 let, předdůchodový věk, bydliště v Lichtenštejnsku. Osoby nezaměstnané vlastní vinou mají nárok na dávky po uplynutí 60 dnů. Pojištění pro případ nezaměstnanosti zakládá nárok zejména na dávky v nezaměstnanosti (Arbeitslosenentschädigung), dávky v částečné nezaměstnanosti (Kurzarbeitsentschädigung) a příspěvky v případě platební neschopnosti (Insolvenzentschädigung).

V oprávněných případech je možné do doby potřebného pojištění započítat i odpracovaná období v jiných členských státech EU/EHP. Výše dávek v nezaměstnanosti se odvíjí od výše poslední hrubé mzdy, věku a případné vyživovací povinnosti, stejně tak podpůrčí doba (130 – 500 dní).

Před návratem do ČR je vhodné požádat na úřadu AVW o vystavení formuláře U1 (E 301), který plní funkci potvrzení dob pojištění a zaměstnání. O vystavení potvrzení U1 lze požádat i korespondenčně z ČR.

Bližší informace: http://www.llv.li/#/1711/u-und-eformulare

6. Převod podpory v nezaměstnanosti, formulář U2 (E303)

Nezaměstnaní občané ČR s nárokem na podporu v nezaměstnanosti mají možnost převodu této podpory do jiné členské země EU/EHP prostřednictvím formuláře U2. Vzhledem k nutnosti žádat o povolení k pobytu a pracovní povolení je možnost transferu podpory v nezaměstnanosti z ČR do Lichtenštejnska prakticky vyloučena.

7. Uznávání pracovních kvalifikací

Občané České republiky, kteří si potřebují ověřit, zda je jejich zamýšlené povolání v Lichtenštejnsku regulované, se mohou obrátit na informační centrum NARIC. Informační centrum poskytne informace související s případnou žádostí o uznání odborné kvalifikace a určení relevantního uznávacího orgánu.

    Informationsstelle für Anerkennungsfragen (NARIC Liechtenstein)

    Austrasse 79
    Postfach 684
    FL - 9490 VADUZ
    LIECHTENSTEIN

    Web: http://www.sa.llv.li

    Další informace: http://www.enic-naric.net/liechtenstein.aspx#anc07_29

Právní rámec uznávání pracovních kvalifikací:

https://www.gesetze.li/lilexprod/showpdf.jsp?media=pdf&lgblid=2008026000&gueltigdate=09022016
 

8. Zdravotní péče a pojištění

Občané, kteří pracují a bydlí v jiném členském státě EU/EHP, mají v ČR nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Posouzení místa bydliště je v kompetenci příslušné zahraniční zdravotní pojišťovny. Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR vystavuje zahraniční pojišťovna EHIC, nebo Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. V jiném členském státě EU/EHP budou pojištěni i vyživovaní nezaopatření příslušníci těchto občanů, pokud jejich manžel(ka) nevykonává výdělečnou činnost v ČR.

Občané, kteří pracují v jiném členském státě EU/EHP a bydlí nadále v ČR, mohou požádat svou zahraniční pojišťovnu o vystavení formuláře S1 (dříve E 106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Posouzení místa bydliště je v kompetenci příslušné zahraniční zdravotní pojišťovny.

Více informací na webu Kanceláře zdravotního pojištění.

9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Hledání práce v zahraničí
Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stávají pojištěnci státu zaměstnání, od kterého také obdrží doklad o nároku na zdravotní péči.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy. Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (nejlépe některým z těchto formulářů: E 104, S041, E 106, S1, S072), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu
Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání EHIC (pokud byl dotyčné osobě vystaven). Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. Po ukončení výdělečné činnosti v zahraničí je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Zároveň je nutné doložit doby pojištění ze zahraničí (viz předchozí odstavec), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání
Při souběhu pracovních činností v Lichtenštejnsku a v ČR bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

a)   Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistném i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.

b)   Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ.

Bližší informace: Kancelář zdravotního pojištění a Česká správa sociálního zabezpečení.

10. Jak najít zaměstnání

Informace lichtenštejnského úřadu práce:

Arbeitsmarkt Service Liechtenstein (AMS FL) – http://www.amsfl.li/

Agentury práce:

http://www.abena.li/ http://www.abax.li/
http://www.careerjet.li/ http://www.jobber.li/
https://www.jobagent.ch/jobs-in-liechtenstein.html
http://job-liechtenstein.com/
http://www.job4you.ch/
http://www.laendlejob.at/voralberg/liechtenstein
http://www.powerjob.li/
http://www.tempojob.net/
http://www.topjobs.li/
https://www.welcome.li/liechtenstein-karriere-11.html

11. Minimální mzda

V Lichtenštejnsku není zákonem stanovena plošná minimální mzda, pro některé sektory jsou minimální mzdy stanoveny v kolektivních smlouvách (Gesamtarbeitsverträge, GAV), k dispozici na: http://www.wirtschaftskammer.li/. Místní mzdy patří k nevyšším v Evropě, země však zároveň patří ke státům s nejvyššími životními náklady. Průměrná mzda se pohybuje mezi 3.500 a 9.000 CHF měsíčně (2015) v závislosti na sektoru. (Zdroj: http://www.liechtenstein-business.li).

12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Průměrná délka pracovní doby je 41,5 hodin týdně, maximálně však 50 hodin týdně. Délka řádné dovolené je 5 týdnů pro zaměstnance do 20 let včetně a 4 týdny pro zaměstnance nad 20 let. Pro některé sektory jsou pracovní podmínky stanovené na základě kolektivních smluv (viz předchozí bod).

Státní svátky a dny pracovního klidu: https://www.llb.li/de/kontakteinstieg/adressen-oeffnungszeiten/bankfeiertage

13. Sídla velvyslanectví

Konzulární působnost pro Lichtenštejnské knížectví má Velvyslanectví ČR v Bernu:

     Velvyslanectví České republiky v Bernu (Botschaft der Tschechischen Republik in Bern)

     Muristrasse 53

     CH-3006 BERN

     SCHWEIZ

     Telefon: +41/ 313 504 098, konzulární úsek – 504 091, 92

     E-mail: consulate_bern@embassy.mzv.cz; web: www.mzv.cz/bern

Diplomatickou působnost pro ČR má Velvyslanectví Lichtenštejnska ve Vídni:

     Botschaft des Fürstentums Liechtenstein (Velvyslanectví Lichtenštejnského knížectví)

     Löwelstrasse 8/7

     A-1010 WIEN

     ÖSTERREICH

     Telefon: 00431-535 92 11; e-mail: info@vie.llv.li; web: www.liechtenstein.li

14. Další zdroje informací

    http://www.liechtenstein.li – portál Lichtenštejnského knížectví

    http://www.llv.li/ – portál státní správy (Liechtensteinische Landesverwaltung)

    http://www.amsfl.li/ – Úřad práce (Arbeitsmarkt Service Liechtenstein, AMS FL)

    http://www.amsfl.li/ams/eures/ –  EURES v Lichtenštejnsku

    http://www.apa.llv.li/ – Imigrační úřad (Ausländer- und Passamt, APA)

    http://www.ag.llv.li – Úřad pro zdravotní pojištění (Amt für Gesundheit, AG)

    http://www.asd.llv.li – Úřad pro sociální služby (Amt für Soziale Dienste, ASD)

    http://www.fma-li.li – Úřad pro finanční trhy (Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, FMA)

    http://www.ahv.li – AHV-IV-FAK-Anstalten (instituce pro vyplácení rodinných dávek, starobních, pozůstalostních a invalidních důchodů)

    http://www.lihk.li/ – Průmyslová a obchodní komora (Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer (LIHK)

    http://www.liechtenstein-business.li/ – portál pro podnikání v Lichtenštejnsku

     http://www.tourismus.li – lichtenštejnský turistický portál

Soubor ke stažení: LIECHTENSTEIN_IN_ZAHLEN_2017.PDF (5MB)

Poslední aktualizace: 31. 10. 2019