Vymáhání výživného na nezaopatřené dítě

Vedená exekuce (nebo výkon rozhodnutí soudem) za účelem vymožení výživného je nezbytnou podmínkou k přiznání nároku na výplatu náhradního výživného pro nezaopatřené dítě od Úřadu práce dle zákona č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů.
Tento informační leták Vám může pomoci se splněním uvedené podmínky i s vlastím vymožením nezaplaceného výživného.
Potřebujete poradit:
 • Jak zahájit exekuci k vymožení výživného?
 • Na koho se obrátit o pomoc?
 • Jak exekuce probíhá?
 • Bude to něco stát?
 • Proč využít služeb soudního exekutora?
 • Jak podat žádost o náhradní výživné?

Jak zahájit exekuci k vymožení výživného?

Nejprve je třeba mít k dispozici exekuční titul, což je rozsudek soudu, jímž bylo druhému z rodičů dítěte stanovena povinnost hradit výživné na nezaopatřené dítě v konkrétní výši. Tento rozsudek je dokonce částečně předběžně vykonatelný. Exekuční návrh je proto možné podat ihned po doručení rozsudku, pakliže dle něj není ze strany povinné osoby plněno. V exekuci lze vymáhat nejenom dlužné výživné, ale i běžné výživné, které se stane splatným v budoucnu.
Pro podání exekučního návrhu lze postupovat dvěma způsoby:
1. Právní pomoc soudního exekutora
Nevíte-li si rady, můžete se obrátit přímo na soudního exekutora dle Vašeho výběru. Exekutora, který působí nejblíže k Vám, naleznete zde: https://www.ekcr.cz/seznam-exekutoru
Soudní exekutor Vám může pomoci se sepisem exekučního návrhu, veškerými jeho náležitostmi i následným podáním návrhu.
2. Využití vzorového exekučního návrhu
Máte-li k dispozici exekuční titul, můžete pro zpracování exekučního návrhu využít vzorový formulář přiložený k tomuto letáku nebo dostupný zde: https://www.ekcr.cz/ v sekci Poradny.
Sepsaný návrh můžete podat soudnímu exekutorovi (viz výše):

 • poštou,
 • osobně na podatelnu exekutorského úřadu,
 • e-mailem s uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem
 • do datové schránky soudního exekutora

Na koho se obrátit o pomoc?

V případě potřeby se lze obrátit na soudního exekutora, který v rámci poskytování právní pomoci může poradit či pomoci se sepisem exekučního návrhu, popř. na advokáta či jinou erudovanou osobu.
Na webových stránkách Exekutorské komory ČR je každé pracovní úterý zpřístupněna online poradna, v rámci které Vám kvalifikovaní právní poradci mohou pomoci nebo poradit, jak v konkrétní situaci postupovat. Online poradny jsou dostupné zde: https://www.ekcr.cz/polozit-verejny-dotaz

Jak exekuce probíhá?

Jakmile soudní exekutor obdrží exekuční návrh, požádá soud o pověření a nařízení exekuce. Po pověření soudem začne sám zjišťovat postižitelný majetek povinného, kterého také vyzve k dobrovolnému splnění (uhrazení) dlužného výživného.
Neuhradí-li povinný výživné dobrovolně, disponuje soudní exekutor efektivními nástroji, jak neplatícího rodiče k úhradě výživného donutit (např. pozastavením platnosti řidičského oprávnění), nebo od něj výživné vymoci (postižením bankovního účtu, srážkami ze mzdy atd.). Soudní exekutor zvolí nejvhodnější způsob provedení exekuce tak, aby byla provedena rychle a efektivně a výživné se co nejrychleji dostalo k nezaopatřeným dětem.
V případě vymáhání běžného výživného, může soudní exekutor vymoci až pětinásobek celkové roční výše výživného dopředu a oprávněnému dítěti jej vyplácet, jakmile se jednotlivé měsíční splátky stanou splatnými. Tímto způsobem lze zajistit pravidelný přísun výživného pro dítě.

Bude to něco stát?

Nikoliv. Náklady exekuce nese zpravidla povinný – neplatící rodič, vůči němuž je exekuce vedena. Soudní exekutor o nákladech exekuce a nákladech oprávněného (dítěte) rozhodne příkazem k úhradě nákladů exekuce. Na základě tohoto příkazu pak náklady vymůže po povinném.

Proč využít služeb soudního exekutora?

Výživné na nezaopatřené dítě lze vymáhat dvěma způsoby. Zákonný zástupce dítěte se může obrátit na soud, aby provedl výkon rozhodnutí (rozsudku odsuzujícího k placení výživného), nebo na soudního exekutora, aby provedl exekuci.
Obrátí-li se rodič na soud s návrhem na výkon rozhodnutí, bude v návrhu muset uvést, jakým způsobem má soud výkon rozhodnutí provést, a označit postižitelný majetek povinného rodiče.
Naopak v případě využití služeb soudního exekutora postačí podat exekuční návrh a o vše ostatní se již postará soudní exekutor. Sám zjistí, jakým postižitelným majetkem povinný disponuje a samostatně rozhodne, jaký způsob exekuce bude v daném případě nejefektivnější. Za postup v exekuce nese veškerou zodpovědnost soudní exekutor.
Na rozdíl od soudu disponuje soudní exekutor navíc ještě možností pozastavit platnost řidičského oprávnění povinného. Jedná se o velmi efektivní nástroj, jak bez vlastní exekuce a prodeje majetku donutit neplatícího rodiče k úhradě výživného.

Jak podat žádost o náhradní výživné?

Podmínkou k přiznání nároku na náhradní výživné pro nezaopatřené dítě je vedená exekuce nebo soudní výkon rozhodnutí k vymožení pohledávek výživného.
Při splnění této zásadní podmínky a dalších podmínek dle zákona o náhradním výživném můžete podat žádost k Úřadu práce na vzorovém formuláři, který uveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věci na svých webových stránkách zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-nahradni-vyzivne.
V této žádosti je potřeba mimo jiné uvést údaje o exekuci zahrnující zejména osobu soudního exekutora, u něhož je exekuce vedena, identifikaci povinného (neplatícího rodiče) a spisovou značku exekuce, kterou naleznete na veškerých písemnostech od soudního exekutora.
Další informace

 • Potřebujete-li poradit ohledně exekucí a exekučního řízení, můžete využít bezplatné online poradny Exekutorské komory ČR zde:

https://www.ekcr.cz/polozit-verejny-dotaz

 • Seznam soudních exekutorů včetně veškerých kontaktních údajů a dalších informací naleznete zde:

https://www.ekcr.cz/seznam-exekutoru

 • Bližší informace k podání žádosti o náhradní výživné jsou dostupné zde:

https://www.mpsv.cz/web/cz/nahradnivyzivne
____________________________________________________
Exekutorská komora České republiky
se sídlem Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4
www.ekcr.cz
e-mail: podatelna@ekcr.cz
ID DS: vfrai9p

Poslední aktualizace: 24. 3. 2022