Kypr životní a pracovní podmínky

 

Pro vyhledání volného místa použijte    EURES - Evropský portál pracovní mobility - http://eures.europa.eu/ pro vyhledání klikněte zde

nebo přímo stránky kyperských úřadů práce - http://www.mlsi.gov.cy/ pro vyhledání klikněte zde   

 

Obsah:

1. Úvodní informace
2. Pracovní povolení
3. Povinná registrace
4. Povolení k pobytu
5. Sociální pojištění, daně, formulář U1 (E 301)
6. Převod podpory v nezaměstnanosti, formulář U2 (E 303)
7. Uznávání pracovních kvalifikací
8. Zdravotní péče a pojištění
9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
10. Jak najít zaměstnání
11. Minimální mzda
12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
13. Sídla velvyslanectví
14. Další zdroje informací

1. Úvodní informace

Kyperská republika je ostrovní stát, který leží ve východní části Středozemního moře. De iure má svrchovanost nad celým ostrovem, de facto spravuje pouze jeho jižní část. Mimo jurisdikci vlády Kyperské republiky se nachází 43 % území – tzv. Severokyperská turecká republika (37 %) uznávaná pouze Tureckem, dále britské vojenské základny (3 %) a nárazníkové pásmo pod správou OSN (3 %). Administrativně se Kypr člení na 6 distriktů, hlavním městem je Nikósie (Lefkosía). Úředními jazyky jsou řečtina a turečtina, dalším nejčastěji používaným jazykem je angličtina. Měnovou jednotkou je euro.

2. Pracovní povolení

Občané ČR nepotřebují pro práci na Kypru pracovní povolení.

3. Povinná registrace

Občané zemí EU mohou na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti pobývat na území Kypru 3 měsíce.

4. Povolení k pobytu

Občané EU, kteří chtějí pobývat na Kypru déle než 3 měsíce, mají povinnost požádat během 4 měsíců od data vstupu na kyperské území o Registrační certifikát občana EU (EU Citizen MEU1A) na migračním úřadě kyperského ministerstva vnitra – Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (TAΠM), anglicky Civil Registry and Migration Department (CRMD). Podmínkou získání je výdělečná činnost na Kypru a předložení 2 fotografií pasového formátu, nebo prokázání dostatečných prostředků pro pobyt v zemi. OSVČ a osoby neprovozující výdělečnou činnost musí navíc ještě předložit doklad o zaplaceném zdravotním pojištění.


5. Sociální zabezpečení, daně, formulář U1 (E 301)

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Tentýž princip platí i pro vyslané zaměstnance, pracovní poměr s cizím prvkem anebo OSVČ. Dochází také ke vzájemnému sčítání dob pojištění a zaměstnání nezbytných na uplatnění nároků na důchod nebo dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti. V případě dávek v nezaměstnanosti je však nutné vzít v úvahu, která země je k jejich výplatě primárně kompetentní, a zda byly naplněny podmínky vzniku nároku na tuto dávku (v každé zemi se liší).

Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009. Další informace na webových stránkách MPSV ČR a ČSSZ:https://web.mpsv.cz/web/cz/volny-pohyb-osob-1 / http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie.  

Kyperský systém sociálního pojištění povinně kryje všechny osoby, které na Kypru vykonávají výdělečnou činnost. Zaměstnaným osobám se v rámci systému, který spravuje Úřad sociálního pojištění – Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (YEKA – Ypourgeio Ergasias kai Koinonikon Asfaliseon), anglicky Social Insurance Services, poskytují tyto dávky: dávka v nemoci, porodné, příspěvek v mateřství, dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání, invalidní důchod, dávka v nezaměstnanosti, starobní důchod, vdov(ský/ecký) důchod, sirotčí dávka, pohřebné a příspěvek na svatbu. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) nemají nárok na dávky v nezaměstnanosti a na dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Dobrovolní pojištěnci mají také nárok pouze na některé dávky.

Pojistné
V roce 2014 na sociální pojistné pro zaměstnané osoby přispívají jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec 7,8 %, OSVČ platí pojistné 14,6 % (12,6 % OSVČ, 4,3 % stát). Zaměstnanci jsou povinni platit pojistné od příjmu 2,- EUR týdně, nebo 7,- EUR měsíčně, OSVČ za každý pojistný týden, v němž vykonávali svou činnost.

Další informace k dispozici na webu Evropské komise: Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Kypru.

Mezinárodní zdanění
Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence nebo daňového domicilu) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že nárok na zdanění jednoho příjmu projevuje jak ČR, tak Kypr (z různých důvodů), použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění (98/1989 Sb.). Český daňový rezident (poplatník s neomezenou daňovou povinností), je osoba, která má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Daň z příjmu
Dle výše zdanitelného příjmu za příslušný daňový rok se odvádí daň ve výši 35 % (nad 60.000,- EUR), 30 % (36.301–60.000,- EUR), 25 % (28.001–36.300,- EUR) a 20 % (19.501–28.000,- EUR). Příjmy do 19.500,- EUR ročně dani z příjmu nepodléhají. Po vypuknutí bankovní a finanční krize byla navíc na všechny příjmy nad 1.500,- EUR hrubého měsíčně uvedena zvláštní daň 2,5-3,5 % v závislosti na výši příjmu a typu pracovního poměru.

Ukončení pracovního poměru, podpora v nezaměstnanosti
Po ukončení pracovního poměru je možné za splnění náležitých podmínek uplatnit právo žádat o podporu v nezaměstnanosti v zemi posledního zaměstnání.

Základní podmínky pro pobírání kyperských dávek v nezaměstnanosti jsou: registrace na pobočce úřadu práce – Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας (EΓE – Eparchiaka Grafeia Ergasias), angl. District Labour Office a pobočce Úřadu sociálního pojištění (YEKA), věk 16-63 let, nedobrovolná nezaměstnanost, doba pojištění minimálně 26 týdnů před počátkem nezaměstnanosti, odvedené základní pojištění v minimální výši 26násobku částky týdenního základního příjmu podléhajícího pojištění do okamžiku vzniku nezaměstnanosti (0,50 pojistného bodu) a uhrazené nebo započtené pojištění za náhradní doby za příslušný referenční pojistný rok ve výši odpovídající minimálně 20násobku částky týdenního základního příjmu podléhajícího pojištění (0,39 pojistného bodu).

V oprávněných případech je možné do doby potřebného pojištění započítat i odpracovaná období v jiných členských státech EU/EHP. Tuto skutečnost je však nutné doložit formulářem U1 (dříve E 301) z příslušné země. Maximální délka podpůrčí doby je 156 dnů. Výměra týdenní podpory v nezaměstnanosti se skládá ze základní dávky (60 % týdenní hodnoty pojistných bodů získaných v rámci základního pojištění v průběhu příslušného referenčního pojistného roku zvýšené o 80, 90, nebo 100 % za 1 až max. 3 vyživované osoby) a doplňkové dávky (50 % týdenní hodnoty pojistných bodů získaných v rámci doplňkového pojištění v průběhu příslušného referenčního pojistného roku do výše týdenního základního příjmu podléhajícího pojištění).

OSVČ na Kypru nemají možnost pojištění pro případ nezaměstnanosti, tedy ani nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Před návratem do ČR je vhodné požádat na kyperském Úřadu sociálního pojištění (YEKA) o vystavení formuláře U1 (E 301), který plní funkci potvrzení dob pojištění a zaměstnání (zápočtového listu). O vystavení potvrzení U1 (E 301) lze požádat i korespondenčně z ČR, pro urychlení administrativního procesu je však výhodnější podat žádost ihned po ukončení zaměstnání ještě na Kypru.

Žádost o dokument U1 (E 301) z ČR se zasílá na adresu:

   Ministry of Labour and Social Insurance (MLSI)
   Social Insurance Services
   7 Vyronos Avenue
   1465 Nicosia
   CYPRUS 

   Tel.: +357 224 01836/671
   E-mail:  recagree(a)sid.mlsi.gov.cy
   Web: www.mlsi.gov.cy/sid

6. Převod podpory v nezaměstnanosti, formulář U2 (E 303)

Nezaměstnaní občané v evidenci Úřadu práce ČR, kteří pobírají podporu v nezaměstnanosti, mají právo požádat o transfer této dávky do jiné země EU/EHP (tedy i na Kypr), a následně si zde hledat zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu šesti měsíců, nebo do vyčerpání podpůrčí doby. Podmínkou je evidence na domácím úřadu práce po dobu čtyř týdnů. Úřad práce ČR vám vystaví formulář U2 (dříve E 303), kde bude stanovena doba odjezdu a cílového místa na Kypru. Následně je potřeba se do sedmi dnů dostavit na kyperský úřad práce a podrobit se místním registračním procedurám.

Před odjezdem z ČR je nutné zajistit zabezpečení lékařské péče v zahraničí. K tomu slouží buď Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), anebo Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. Tyto průkazy vystavuje česká zdravotní pojišťovna, která poskytne bližší informace.

Více informací - https://web.uradprace.cz/web/cz/koordinace-davek-v-nezamestnanosti

7. Uznávání pracovních kvalifikací

Občané s kvalifikací a oprávněním vykonávat určitý typ povolání v ČR jsou kvalifikováni pro tutéž práci i na Kypru. Pouze k výkonu regulované profese je vyžadována náležitá dokumentace a uznání odpovědné instituce. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. Před odjezdem na Kypr je nutné ověřit, zda zamýšlené povolání patří k regulovaným profesím. Pro výkon regulovaných profesí jsou právními předpisy členských států EU/EHP stanoveny určité požadavky (např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe a způsobilost).

Procedura uznávání pracovních kvalifikací rozlišuje kvalifikaci akademickou a profesní. Pro akademické účely je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC). Pro účely profesní je nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání. 

Informace o uznávání pracovních kvalifikací na Kypru:
 

     Labour Department

     Ministry of Labour and Social Insurance

     National Contact Point for the Mutual Recognition of Professional Qualifications

     9, Entos St.

     1480 Nicosia

     CYPRUS

     Tel.: 357 22 400 845/844

     E-mail: qualifications(a)dl.mlsi.gov.cy

     Web: http://www.mlsi.gov.cy/dl

Uznávání akademických kvalifikací:

     Cyprus Council for the Recognition of Higher Education Qualifications          (KY.S.A.T.S. Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών)

     P. O. Box 12758

     2252 Nicosia

     CYPRUS

     Tel.: +357 22 402 472 ; +357 22 402 473

     E-mail: info(a)kysats.ac.cy?Subject=Mailing from the enic/naric website

     Web: http://www.kysats.ac.cy/

8. Zdravotní péče a pojištění

Občané ČR zaměstnaní v jiné členské zemi EU/EHP mají právo na plnou zdravotní péči v zemi zaměstnání.                                                                                      Pokud se stanou součástí zdravotního systému jiné členské země EU/EHP, vztahuje se na ně oznamovací povinnost vůči jejich dosavadní české zdravotní pojišťovně.

Občané, kteří pracují a bydlí v jiné členské zemi EU/EHP, mají v ČR nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Posouzení místa bydliště je v kompetenci příslušné zahraniční zdravotní pojišťovny. Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR vystavuje zahraniční zdravotní pojišťovna EHIC nebo Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. V jiném členském státě EU/EHP budou pojištěni i vyživovaní nezaopatření příslušníci těchto občanů, pokud jejich manžel(ka) nevykonává výdělečnou činnost v ČR.

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR, mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.

Před zahájením nároku na zahraniční zdravotní pojištění lze využít české zdravotní pojištění i komerční připojištění.

Více informací na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění - www.kancelarzp.cz

9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Hledání práce v zahraničí
Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stávají pojištěnci státu zaměstnání, od kterého také obdrží doklad o nároku na zdravotní péči.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy. Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (např. formulářem E 104), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu
Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání EHIC (pokud byl dotyčné osobě vystaven). Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. Po ukončení výdělečné činnosti v zahraničí je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Zároveň je nutné doložit doby pojištění ze zahraničí (např. formulářem E 104), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání
Při souběhu pracovních činností na Kypru a v ČR bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

a)     Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistném i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.

b)     Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům - formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ.

Bližší informace: Česká správa sociálního zabezpečení.

10. Jak najít zaměstnání

EURES poradci a internetové stránky jsou vám k dispozici. Zájemci mohou žádat informace na úřadech práce nebo využívat samoobslužného systému na internetu.

Pracovní nabídky úřadů práce:

https://ec.europa.eu/eures/page/index – evropský portál EURES
www.eures.gov.cy – kyperský portál EURES
www.mlsi.gov.cy – kyperské služby zaměstnanosti

Soukromé job portály:
www.jobincyprus.com

www.jobscyprus.com

www.cyprusjobs.com

www.cyprusrecruiter.com

www.grsrecruitment.com

11. Minimální mzda

Minimální mzda na Kypru se vztahuje pouze na určité typy profesí, které nejsou zastoupeny odborovými organizacemi a jejichž pracovní podmínky nejsou vymezeny kolektivními smlouvami. Jedná se o úředníky, prodavače v obchodech, školní asistenty, pečovatele o děti a seniory a pomocný personál v nemocnicích. Pro tyto profese je stanovena minimální mzda 870 EUR, která se po šesti měsících u jednoho zaměstnavatele zvyšuje na 924 EUR. Minimální mzda pro kvalifikované pracovníky v zemědělství činí 767 EUR.

12.Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Týdenní pracovní doba je 40 hodin, dovolená 4 týdny.

Státní svátky a dny pracovního klidu: 1.1., 6,1, 25.3., 1.4., 1.5., 15.8., 1.10., 28.10., 25.12., 26.12. a pohyblivé svátky dle kalendáře řecké ortodoxní církve (Zelené pondělí, Velký pátek, Velikonoční pondělí a Svatodušní pondělí).

13. Sídla velvyslanectví

     Velvyslanectví České republiky v Nikósii    (Embassy of the Czech Republic in Nicosia)
     18 Kyriakou Matsi Avenue
     Victory Tower, 2nd Floor. Office No. 202, Ayioi Omologites, 1082 Nicosia, CYPRUS

     Tel.: +357 224 21 118; +357 223 14 058
     E-mail: nicosia(a)embassy.mzv.cz
     Web: www.mzv.cz/nicosia   

14. Použité zdroje informací

www.eures.gov.cy – webový portál EURES Kypr

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/index_en/index_en?OpenDocument – Ministerstvo práce a sociálních věcí Kyperské republiky

http://www.mfa.gov.cy/ – Ministerstvo zahraničních věcí Kyperské republiky

http://www.moi.gov.cy/– Ministerstvo vnitra Kyperské republiky

http://www.ccci.org.cy/ – Kyperská obchodní a průmyslová komora

http://www.visitcyprus.com/ – kyperský turistický portál

Poslední aktualizace: 31. 10. 2019