Itálie - životní a pracovní podmínky

 

HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

Občané České republiky nepotřebují pro práci v Itálii pracovní povolení. Jejich zaměstnávání se řídí stejnými podmínkami jako zaměstnávání italských občanů.

Pokud si chcete hledat práci sami, nejlepším způsobem je obrátit se přímo na vybrané firmy prostřednictvím webových stránek nebo sociálních sítí a zaslat jim životopis. Mnohé společnosti při hledání zaměstnanců nejprve nahlížejí do svých vlastních databází obsahujících životopisy uchazečů, kteří se přihlásili online. Firmy si uchovávají životopisy zaslané potenciálními uchazeči a manažeři lidských zdrojů do nich pravidelně nahlížejí, aby vybrali vhodné profily.

Pro vyhledávání nabídek zaměstnání můžete využít komerční pracovní portály nebo služeb pracovních agentur. Můžete se také obrátit na tamní úřad práce (Centro per l´impiego – CPI) a registrovat se na kterékoli pobočce v Itálii, kde máte v úmyslu přihlásit se k pobytu. Úřad práce vám poskytne poradenství, nabídne volná místa, krátkodobé kurzy apod.

Portál veřejných služeb zaměstnanosti obsahuje nabídku volných míst z celé Itálie. Pokud se chcete o tato volná místa ucházet, je nutné se registrovat na MyAnpal a vložit tam svůj životopis  https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/

Komerční portály s nabídkou volných pracovních míst v Itálii, např.:

http://www.impiego24.it
http://www.monster.it
http://www.subito.it

http://www.bachecalavoro.com
http://www.jobnetwork.it

http://www.metajobs.it

http://www.careerjet.it
http://www.jobbydoo.it

EURES – Evropský portál pracovní mobility – https://eures.europa.eu/index_cs
databáze volných míst – https://europa.eu/eures/portal/jv-se/home?lang=cs

Služba EURES v Itálii  https://www.anpal.gov.it/eures


UZNÁVÁNÍ PRACOVNÍCH KVALIFIKACÍ

Uznávání kvalifikací
Pokud jste již rozhodnuti, ve kterém členském státě chcete pracovat, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není ve vybrané zemi regulované.

Neregulované povolání
Není-li vámi vybrané povolání v dané zemi regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci členského státu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání
Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost.

Pokud je vámi vybrané povolání nebo činnost v cílovém státě regulované, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace. V tomto případě vám národní koordinátor pomůže najít příslušný uznávací orgán.

Kontaktní osoby
V jednotlivých členských státech se předepsané požadavky i regulované činnosti různí. Podrobnější informace je možné získat u příslušných národních koordinátorů.

Seznam regulovaných profesí, kontakty na národní koordinátory, na něž se můžete obracet s konkrétními dotazy na možnost uznání odborné kvalifikace pro konkrétní povolání ve vybraném členském státě EU, naleznete na https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/home.

Kontakty na národní koordinátory sítě NARIC (National Academic Recognition Information Centres) - https://www.enic-naric.net/

Centrum pro uznávání kvalifikací v rámci sítě NARIC v Itálii:
CIMEA - NARIC Italia (Associazione CIMEA)
Adresa: Viale XXI Aprile 36, I - 00162 Rome, Italy
E-mail: http://info@cimea.it
Web: http://www.cimea.it

 

POVINNÉ REGISTRACE

Občané EU mají právo volného vstupu a pobytu na území Itálie. Registrační povinnosti závisí na délce pobytu.

Pobyt kratší 90 dnů
Nevztahují se na vás žádné další povinnosti. Musíte mít platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Stejné podmínky platí i pro vaše rodinné příslušníky. Pokud nejsou občany EU, musí mít vstupní vízum podle italských předpisů i cestovní pas, dokud nezískají povolení pobytu rodinného příslušníka občana EU.
Info - https://www.poliziadistato.it/articolo/17985b2d0db2288ab785808552

Po příjezdu do Itálie může občan EU nebo jeho rodinní příslušníci ohlásit svůj pobyt na příslušném oddělení policie prostřednictvím tzv. dichiarazione di presenza - https://www.poliziadistato.it/articolo/dichiarazione-di-presenza-per-cittadini-stranieri.

Pobyt delší 90 dnů

Občan EU má právo v Itálii pobývat déle než 90 dní v těchto případech:

 • V Itálii pracuje nebo vykonává samostatnou výdělečnou činnost.
 • Je registrován jako student italské veřejné nebo soukromé vzdělávací instituce a má dostatečné prostředky na pobyt a zdravotní pojištění.
 • Má dostatečné prostředky pro sebe a své rodinné příslušníky a zdravotní pojištění.
 • Je rodinným příslušníkem občana EU, který má právo pobytu v Itálii na dobu delší než 90 dní.

Občan EU, který má v úmyslu pobývat v Itálii déle než 90 dní, má povinnost nahlásit se do registru obyvatel (Anagrafe) v místě pobytu. Doklady potřebné k zápisu do registru si ověřte na stránkách příslušné obce. Pokud v Itálii pracujete, je obvyklé předkládat doklad totožnosti, pracovní smlouvu obsahující identifikační čísla pro účely pojištění v INPS a INAIL, v některých oblastech je povinné nahlášení vašeho pracovního poměru místnímu úřadu práce italským zaměstnavatelem (Comunicazione Obbligatoria Unificato LAV), předložení daňového identifikačního čísla (codice fiscale) nebo potvrzení o odvodech pojištění (např. výplatní páskou).

Máte-li v úmyslu v Itálii pracovat nebo chcete čerpat sociální dávky, musíte se zaregistrovat a požádat o daňové identifikační číslo (codice fiscale) na finančním úřadě (Agenzia delle Entrate – https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/home) v místě svého bydliště v Itálii. Budete se také muset zaregistrovat u národní zdravotní služby (Servizio Sanitario Nationale - SSN) v místním zdravotním středisku (Azienda Sanitaria Locale - ASL), abyste získali zdravotní průkaz a mohli si vybrat svého praktického lékaře.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/tessera-sanitaria-e-cittadini-stranieri

 

Codice fiscale vydává daňový úřad (Agenzia delle Entrate) - https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/home.

Žádost a další info najdete na https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/istanze/richiesta-ts_cfje nutné předložit doklad totožnosti. Codice fiscale je potřebný např. pro nástup do zaměstnání či zahájení samostatné výdělečné činnosti, daňové přiznání, přihlášení do zdravotnického systému nebo pro otevření bankovního účtu. Jestliže dojde ke ztrátě či odcizení, případně poškození plastového průkazu je možné požádat o vystavení duplikátu.

 

Trvalý pobyt v Itálii

V případě legálního a nepřetržitého pobytu v Itálii po dobu pěti let může občan státu EU získat právo trvalého pobytu. Pobyt se považuje za nepřetržitý, i když je přerušen po dobu kratší než 6 měsíců v roce nebo po dobu delší než 12 po sobě jdoucích měsíců v případě těhotenství a mateřství, nemoci, studia či práce.

 

Požádat o vydání povolení k pobytu pro občana EU s dlouhodobým pobytem v Itálii (Carta di soggiorno permanente) můžete přímo na policejním ředitelství (questura) v místě vašeho pobytu. Žádost lze podat i na poště nebo se můžete obrátit na obecní úřad. Další informace k pobytům v Itálii lze získat na adresách policejních ředitelství, které se nacházejí po celé Itálii, nebo na internetových stránkách státní policie - https://www.poliziadistato.it/articolo/17985b2d0db2288ab785808552.

 

https://www.interno.gov.it/it

 

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. PŘÍSPĚVKY NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MIGRUJÍCÍ PRACOVNÍCI ODVÁDĚJÍ V JEDNÉ ČLENSKÉ ZEMI. Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009. 

Zdravotní pojištění:

Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy.


Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu: Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání EHIC (pokud byl dotyčné osobě vystaven). Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. Po ukončení výdělečné činnosti v zahraničí je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Zároveň je nutné doložit doby pojištění ze zahraničí, aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.


Souběh zaměstnání: Při souběhu pracovních činností ve 2 zemích EU/EHP či Švýcarsku bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

 1. Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
  Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistném i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.
 2. Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
  Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E101 a E103). V ČR jej vystavuje ČSSZ.


Občané, kteří PRACUJÍ V JINÉ ČLENSKÉ ZEMI EU/EHP A BYDLÍ NADÁLE V ČR, mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E 106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.


PO UKONČENÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI V JINÉM STÁTĚ je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (nejlépe některým z těchto formulářů: E104, S041, E106, S1, S072), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Bližší informace – www.kancelarzp.cz a www.cssz.cz

 

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

Po ukončení pracovního poměru v Itálii je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář E301 (PD U1), který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání. Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice.
O vystavení formuláře E301 (PD U1) lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme obstarat si jej hned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu v Itálii.

Žádost o vydání formuláře U1 doporučujeme zaslat na regionální pobočku INPS v místě výkonu práce, nikoliv na cetrálu INPS, která je uvedena níže.
Pobočky "Direzione Provinciale" nebo "Agencia di produzione" vyhledáte po zadání poštovního směrovacího čísla/místa pobytu na webových stránkách INPS:
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?iIDservizio=2376

K žádosti přiložte:

 • výplatní pásky
 • pracovní smlouvy
 • dohodu o ukončení zaměstnání, výpověď

Instituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Via Ciro il Grande 21
00 144 Roma
ITALIA
Tel.: +39 396 590 51
 

Od 1. května 2010 jsou v účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a 987/2009, týkající se koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v rámci EU. Tato nařízení upravují mimo jiné i tzv. E-formuláře a dochází tak k jistým změnám. Od výše uvedeného data tak budou vystavovány nové tzv. přenositelné dokumenty (PD). Formulář E 301 nahradí formulář U1.
Vzhledem k přechodnému období však E-formuláře nadále v platnosti. Více informací najdete zde.


Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to například na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu), použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.
Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Itálií platí od roku 1984 bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění č. 17/1985 Sb. 
Pro vyloučení dvojího zdanění se podle této dohody použije metoda vynětí.

Metoda vynětí s výhradou progrese (nejčastější z metod tzv. vynětí) se uplatňuje tak, že se teoreticky zjistí částka daně, kterou by poplatník hradil v České republice ze všech svých příjmů (tj. včetně zahraničních příjmů později vyňatých). Z takto vypočtené daně se zjistí procento celkového daňového zatížení z úhrnného daňového základu (opět včetně zahraničních příjmů) a takto zjištěnou procentní sazbou se stanoví daň u příjmů ze zdroje pouze v České republice.

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků ze zahraničí a které jsou zároveň vyjmuty ze zdanění dle § 38 písm. f.

Podrobně o daních z příjmů ze zahraničí na portálu http://www.finance.cz/ a na stránkách České daňové správy https://www.financnisprava.cz/ a Ministerstva financí České republiky http://www.mfcr.cz/

Pro více informací ohledně zdanění příjmu ze zahraničí v ČR kontaktujte příslušný finanční úřad:
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-struktura/organy-financni-spravy/financni-urady

 

PŘEVOD PODPORY V NEZAMĚSTNANOSTI 

Uchazeč o zaměstnání, který je registrován u českého úřadu práce alespoň po dobu 4 týdnů a pobírá podporu v nezaměstnanosti, má právo požádat o transfer této podpory do Itálie, zatímco v této zemi hledá zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu 6 měsíců.

Žadatel musí na českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře U2.
Na základě tohoto formuláře se během 8 dní od data odjezdu z ČR (data budou upřesněna přímo na formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu v Itálii a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti. 

U instituce, kde se uchazeč bude evidovat, se podrobí kontrolním a registračním postupům podle právní úpravy Itálie.

V Itálii spravuje agendu převodu podpory v nezaměstnanosti správa sociálního zabezpečení INPS, nikoliv úřady práce! 

Více informací o možnosti exportu podpory v nezaměstnanosti podá úřad práce, u kterého je uchazeč/ka evidován/a.
 

ZDRAVOTNÍ PÉČE A POJIŠTĚNÍ

Při turistické návštěvě Itálie je možné použít Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC - European Health Insurance Card). Podrobnější informace o zdravotním pojištění v rámci EU najdete na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění - http://www.kancelarzp.cz

Podle místa pobytu se zaregistrujte na příslušné pobočce zdravotní pojišťovny ASL (Azienda Sanitaria Locale) a získáte zdravotní průkaz.

Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

1. Hledání práce v zahraničí
Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.
V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.
O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

2. Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu
Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.
Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

3. Souběh zaměstnání
V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení  - http://www.cssz.cz/ - a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

4. Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státě EU/EHP
Situace osoby vykonávající zaměstnání v jednom členském státě a samostatně výdělečnou činnost v jiném členském státě EU je v Nař. 883/04 ošetřena článkem 13(3), který stanoví, že taková osoba je příslušná právním předpisům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění státu, v němž pracuje jako zaměstnanec. Byla tedy odstraněna příslušnost k systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění dvou různých států současně.
Ve vztahu ke státům Evropského hospodářského prostoru (Lichtenštejnsko, Norsko, Island) a Švýcarsko zůstává i nadále v platnosti Nař. 1408/71- pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v některém z těchto států, podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi , kde vykonáváte zaměstnání.

Více informací o administrativním zajištění poskytování zdravotní péče v Itálii získáte u své zdravotní pojišťovny nebo u kanceláře zdravotního pojištění - http://www.kancelarzp.cz.
 

MZDY

V Itálii není zákonem stanovena minimální mzda pro všechny pracovníky. Mzdy se odvíjejí od národních kolektivních smluv. Vztahují se i na pracovníky, kteří nejsou členy příslušné odborové organizace. Mzdy jsou obecně vyšší na severu Itálie (Lombardia, Piemonte, Veneto, Lazio), na jihu Itálie jsou nejnižší.

 

Součet všech složek vytvářejících mzdu odpovídá hrubé mzdě, od níž se odečítají příspěvky na sociální zabezpečení a daň z příjmu. Zdravotní pojištění se zvlášť neplatí.

 

Příspěvky na sociální zabezpečení jsou povinné a vypočítávají se jako procento z hrubé mzdy, platí je zaměstnavatel (32 %) i zaměstnanec (9 %). Některé položky jsou ze mzdy vyloučeny a nepodléhají srážkám, např. rodinné přídavky, částky vynaložené na stipendia, mateřské školy a letní tábory pro rodinné příslušníky zaměstnance. Příspěvky na sociální zabezpečení musí zaměstnavatel měsíčně hlásit a platit Národnímu institutu sociálního zabezpečení (INPS).

 

Po odečtení výše příspěvků od hrubé mzdy se získá zdanitelná mzda, ze které se odečte daň z příjmu.

 

Odměna se skládá z pevných a pohyblivých složek.

Pevné položky jsou:

 • Základní mzda nebo minimální mzda, má funkci odměny za kvalifikaci. Každá další kvalifikace je zařazena do určitého stupně/tarifu, kterému odpovídá minimální tarifní plat.
 • Indennità di contingenza – je složka platu, jejímž účelem bylo přizpůsobit plat změnám životních nákladů v důsledku inflace (do roku 1992). V současné době je tento příspěvek v mnoha kolektivních smlouvách součástí smluvního minima.
 • E.D.R. (samostatná složka odměny) – odpovídá částce 10,33 EUR, která je vyplácena každý měsíc po dobu třinácti měsíců všem zaměstnancům pracujícím v soukromém sektoru bez ohledu na jejich kvalifikaci (s výjimkou vedoucích pracovníků) a bez ohledu na uplatňovanou kolektivní smlouvu.
 • Příspěvek za odpracované roky (scatto di anzianità), který představuje zvýšení platu zaměstnance v závislosti na délce praxe v podniku v rámci stejné profesní kategorie.
 • Superminimo – část odměny vyplývající z rozhodnutí zaměstnavatele a vázaná na odbornou způsobilost zaměstnance. Představuje rozdíl mezi dohodnutým základním platem a minimální mzdou stanovenou v kolektivní smlouvě pro danou kategorii zaměstnanců.
 • Další měsíční platby – třináctý, čtrnáctý plat na základě kolektivní smlouvy.

Variabilní složky mzdy jsou:

 • příplatky za práci přesčas, noční práci a práci ve svátek,
 • zákonné příspěvky, jako např. příspěvek za nevyčerpanou dovolenou,
 • smluvní příplatky, jako jsou výkonnostní prémie, příspěvky na stravování, cestovní příplatky, příplatky za pracovní pohotovost nebo příplatky za ztížené pracovní podmínky.

Výplata mzdy se provádí povinně prostřednictvím výplatní pásky (tzv. busta paga nebo prospetto paga). Na výplatní pásce musí být uvedeny osobní údaje a odborná kvalifikace zaměstnance, období, za které je mzda vyplácena, rodinné přídavky a všechny ostatní složky vytvářející mzdu a jednotlivé srážky ze mzdy. Zaměstnavatel vyplácí čistou mzdu šekem nebo převodem na bankovní či poštovní účet, příp. i v hotovosti (u částek nižších než 3 000 EUR).
 

Týdenní pracovní doba, dovolená

Pracovní doba
Zákonem je stanovená 40ti hodinová týdenní pracovní doba. Maximální týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout 48 hodin. Pracovní doba musí být upravena v pracovní smlouvě.
Typický italský pracovní den začíná v 8.00 nebo 9.00 hod. do 13.00 hod. a od 15.00 hod do 18.00 nebo 19.00 hod., od pondělí do pátku. Pracovní den běžný u nás či v ostatní Evropě, tedy 9.00-17.00 (italsky "orario continuato") s hodinovou obědovou přestávkou se začíná šířit především v severní části Itálie. Čím jedete Itálií níž a čím tradičnější je obchodní či výrobní náplň firmy, tím zakořeněnější je výše popsaná italská tradice. Státní úřady zavírají ve 14.00 hod. Obchody jsou obvykle otevřeny od 8.30 nebo 9.00 hod. do 13.00 hod nebo 13.30 hod. a od 15.30 hod. nebo 16.00 hod. do 19.00 nebo 20.00 hod., ve větších městech bývají obchody otevřeny i přes polední přestávku, pracovní dobu bez přerušení dodržují také obchodní řetězce supermarketů a hypermarketů. Mnoho obchodů, především s potravinami, má jedno odpoledne v týdnu zavřeno.
Pravidelně v měsíci srpnu bývají z důvodu tzv. „čerpání celostátní dovolené“ uzavřeny velké průmyslové podniky, úřady, obchodní domy, různé služby občanům. V mnohých soukromých podnicích a menších obchodech je otevírací doba omezená.

Zkušební doba
Zkušební doba může být dohodnuta v rozsahu maximálně 6 měsíců, 3 měsíce pro pracovníky bez manažerských povinností.

Dovolená
Každý zaměstnanec má nárok ze zákona minimálně na 4 týdny dovolené ročně. Ve smlouvě lze dále upravit podmínky čerpání dovolené se souhlasem zaměstnance i zaměstnavatele.

Výpovědní lhůta
Délka výpovědní lhůty je určována kolektivními smlouvami. Výpovědní lhůtu lze kompenzovat výplatou mzdy za příslušné období.

Více informací na stránkách CNEL – Consiglio Nazionale dell´Economia e del Lavoro http://www.cnel.it/
a odborových organizací:
Confederazione Generale del Lavoro http://www.cgil.it/
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori http://www.cisl.it/
Unione Italiana del Lavoro http://www.uil.it/

Druhy zaměstnání
Minimální věk na uzavření pracovního poměru je 15 let. Existují 3 druhy smluv:

 1. Zaměstnání na dobu neurčitou a na dobu určitou s povinným uvedením pracovního času, místa výkonu práce a pracovní náplně. Ty je možné prodloužit pouze 1x.
 2. Zaměstnání s možností prodloužení s pohyblivým pracovním časem a svobodným místem výkonu práce
 3. Pracovní smlouvy autonomního typu pro poradce a OSVČ, s úplnou svobodou času a způsobu výkonu práce
Všechny smlouvy musí být písemnou formou.

Poslední aktualizace: 20. 5. 2024