Island - životní a pracovní podmínky

 

Pro vyhledání volného místa použijte    EURES - Evropský portál pracovní mobility - http://www.eures.europa.eu pro vyhledání klikněte zde

všechna volná místa z islandských úřadů práce - Vinnumálastofnun - http://www.vinnumalastofnun.is/ visí na výše uvedeném portálu,

pro volná místa na Island na Evropském portálu označená malou vlajkou EU zpravidla postačuje znalost angličtiny, pro vyplnění žádosti klikněte zde

Island nepatří mezi členské státy Evropské unie, avšak otázka volného pohybu pracovních sil je řešena v Dohodě o Evropském hospodářském prostoru.

Občané České republiky nepotřebují pro práci na Islandu od 1. května 2006 pracovní povolení.

 

1. Kde hledat práci:

Pro vyhledání volného místa můžete využít:

 

 

  • Komerční portály s nabídkou volných pracovních míst na Islandu, např.:

 

  • Sezónní práce:

 

  • Národní noviny:

 

V případě, že jste v evidenci českého Úřadu práce a máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, můžete využít tzv. transferu podpory v nezaměstnanosti do jiného státu EU/EHP nebo Švýcarska pomocí formuláře PD U2 za účelem hledání zaměstnání v tomto státě.

Bližší informace vám podá český Úřad práce, kde jste registrováni.

 

 

2. Regulovaná povolání:

Pokud jste se rozhodli pracovat na Islandu, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není regulované.

Neregulované povolání – Není-li vámi vybrané povolání na Islandu regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Islandu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání – Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Islandu stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. Před odjezdem je nutné ověřit, zda zamýšlené povolání patří k regulovaným profesím.

Databáze regulovaných profesí

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?newlang=en

 

Pro uznávání vysokoškolského vzdělání (tzv. akademická kvalifikace), je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC), viz https://www.enic-naric.net/.

 

 

3. Registrace k pobytu

Český občan se v případě pobytu přesahujícího 3 měsíce musí zaregistrovat. Registrační formulář je k dispozici na Národním registru nebo na policejní stanici. Vyplněný formulář spolu s kopií pasu zašle na Národní registr. Více informací: https://www.hagstofa.is/

 

 

4. Dlouhodobý pobyt občana EU za účelem výkonu zaměstnání

Český občan si v případě pobytu přesahujícího 90 dní musí vyřídit povolení k pobytu na imigračním úřadě. V žádosti se uvádí mimo jiné i důvod, proč o povolení žádá (cestování, studium, zaměstnání apod.), na základě kterého imigrační úřad rozhodne o udělení povolení nebo žádost zamítne. K žádosti se přikládá cestovní pas, dvě fotografie a potvrzení o zdravotním pojištění. Více informací: https://www.utl.is/

 

 

5. Sociální zabezpečení Zdravotní a sociální pojištění:

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009.

 

Zdravotní pojištění:

Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy.

 

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu: Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání karty EHIC. Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC.

 

Souběh zaměstnání: Při souběhu pracovních činností ve 2 zemích EU/EHP či Švýcarsku bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

  1. Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
    Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistné i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.
  2. Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
    Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

 

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ (www.cssz.cz).

 

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR (pravidelně se vrací), mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E 106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.

 

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (nejlépe některým z těchto formulářů: E 104, S041, E 106, S1, S072), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Bližší informace:

Kancelář zdravotního pojištění: www.kancelarzp.cz

Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz

 

 

6. DaŇ z příjmu fyzických osob:

Mezinárodní zdanění

 

V případě, že budete během daňového roku např. pracovat ve více státech, nebo budete mít bydliště v jednom státě a pracovat v jiném, pak bude pravděpodobně nutné určit vaši daňovou příslušnost (daňovou rezidenci) a rozsah zdanění v konkrétním státě.

V zemích, kde poplatník není daňovým rezidentem, daní jen příjmy, které získá na území tohoto státu. V zemi, kde je poplatník daňovým rezidentem, musí danit své celosvětové příjmy.

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“. Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Pokud dojde k situaci, že dva nebo více států vznese nárok na zdanění jednoho příjmu, použije se bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Mezi Českou republikou a Islandem platí od roku 2000 (11/2001 Sb. mezinárodních smluv) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění.

 

Přehled platných smluv ČR o zamezení dvojímu zdanění – https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv

 

Více informací:

Daňový úřad (Rikisskattstjóri):

 

Rikisskattstjóri

Laugavegi 166

IS-150 Reykjavik

Tel.: +354 563 1100

Fax: +354 562 4440

e-mail: rsk@rsk.is 

http://www.rsk.is/

 

 

7. Ztráta zaměstnání /ukončení pracovního poměru:

Migrující pracovníci spadají pod sociální systém toho státu, na jehož území pracují a odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení. Na základě těchto odvodů pak tento stát poskytuje sociální dávky, včetně dávek v nezaměstnanosti. Jestliže jste naposledy pracoval/a (jste osobou částečně nebo přerušovaně nezaměstnanou) v jiném členském státě EU/EHP/Švýcarsku, požádejte o dávky v nezaměstnanosti tamní úřad práce (viz Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. 883/2004).

 

V případě, že hodláte hledat nové zaměstnání v jiném státě EU/EHP nebo ve Švýcarsku (např. v ČR), a splníte-li podmínky pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti dle právních předpisů státu posledního zaměstnání, po čtyřech týdnech evidence na zahraničním úřadu práce (v odůvodněných případech lze lhůtu zkrátit) můžete požádat o převod těchto dávek do jiného státu pomocí formuláře PD U2. Jedná se o možnost tzv. „transferu“ dávek, kdy nezaměstnaná osoba má možnost hledat práci v jiném členském státě a nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti od státu posledního zaměstnání.

 

Pokud se nehodláte registrovat na úřadě práce na Islandu, můžete si požádat o vystavení formuláře U1 (E301), který potvrzuje doby sociálního pojištění získané na Islandu.


Žádost o formulář U1 pro občany se zasílá na adresu:

 

 

VINNUMÁLASTOFNUN (Directorate of Labour)

Kringlan 1

ISL-150 Reykjavík

ICELAND

 

Styčné místo pro instituce: 

 

FÉLAGSMÁLARÁÐUNEYTIÐ (Ministry of Social Affairs)

Hafnarhúsinu V/Tryggvagötu

ISL-150 Reykjavík

ICELAND

 

http://www.vinnumalastofnun.is/

Tel: + 354 515 4800

Fax: + 354 511 2520

 

 

Pokud jste registrováni v České republice na úřadě práce a potřebujete doložit předchozí doby pojištění získané na Islandu pro účel zjištění nároku na českou podporu v nezaměstnanosti, požádejte o vystavení formuláře U1 (E301) písemně prostřednictvím ÚP ČR.

 

 

8. Pracovní podmínky:

Základní informace:

Maximální týdenní pracovní doba činí 48 hodin týdně včetně přesčasů. Zaměstnanci pracující na plný úvazek mají nárok na dovolenou v délce 24 dní za rok. Pracovní dobu a dovolenou blíže specifikují kolektivní smlouvy.

 

Informace týkající se pracovních podmínek na Islandu můžete nalézt na následujících odkazech:

Veřejné služby zaměstnanosti – http://www.vinnumalastofnun.is/

Islandský institut sociálního zabezpečení – https://www.tr.is/

 

 

9. Dávky v mateřství a rodičovství:

Informace o dávkách a podporách určených rodinám s dětmi můžete nalézt na portálu Islandského institutu sociálního zabezpečení – https://www.tr.is/

 

 

10. Doplňující informace a dokumenty ke stažení:

Zastoupení Islandu v ČR:

Zastoupení Islandu v ČR | Velvyslanectví České republiky v Oslo (gov.cz)

 

Zastoupení ČR na Islandu:

Island - Honorární konzulát Reykjavík | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (gov.cz)

 

Ministerstvo zahraničních věcí:

Government of Iceland | Ministry for Foreign Affairs

 

Informace o Islandu:

Visit Iceland | Official travel info for Iceland

Alþýðusamband Íslands (asi.is)

Pro podnikatele:

Media ehf

Miðlun - Miðlun (midlun.is)

 

 

Informace k vysílání pracovníků:

 

 

Poslední aktualizace: 19. 2. 2024