Irsko životní a pracovní podmínky

 

Pro vyhledání volného místa použijte    EURES - Evropský portál pracovní mobility - http://eures.europa.eu/ pro vyhledání klikněte zde

nebo přímo stránky irských úřadů práce - FAS  - www.fas.ie pro vyhledání klikněte zde.

 

Obsah:

1. Úvodní informace
2. Pracovní povolení
3. Povinná registrace
4. Sociální zabezpečení a daně - formulář U1 (E301)
5. Převod podpory v nezaměstnanosti - formulář U2 (E303)
6. Uznávání pracovních kvalifikací
7. Zdravotní péče a pojištění
8. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
9. Jak najít zaměstnání
10. Minimální mzda
11. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
12. Sídla velvyslanectví
13. Další zdroje informací

1. Úvodní informace

Oficiální název: Irsko (irsky Éire, anglicky Ireland)
Irsko je ostrovní zemí
Celková rozloha ostrova: 84 421 km²
Irská republika: 70 282 km²
Severní Irsko: 14 139 km²
Státní zřízení: republika s dvoukomorovým parlamentem
Hlavou Irska je prezident
Hlavní město: Dublin - Baile Átha Cliath (1,1 mil. obyvatel)
Další velká města jsou například Cork, Waterford a Limerick
Počet obyvatel: 4,4 mil. obyvatel
Úřední jazyk: angličtina a irština (Gaelic)
Nejvíce používaná je angličtina, znalost tohoto jazyka je nutná i pro získání práce.
Náboženství: katolické (94%), anglikánské (4%)
Měna: Euro (€)
Telefonní předvolba: +353
Časový posun: -1 hodina

Více informací na Central Statistics Office Ireland: http://www.cso.ie/

Pro získání více informací o Irsku můžete využít tyto webové stránky: http://www.citizensinformation.ie/ nebo http://www.ireland.ie/.

Před odjezdem do Irska doporučujeme pročíst tyto informace nebo si domluvte schůzku s nejbližším EURES poradcem, kontakty na EURES poradce naleznete zde.

Občané EU/EHP mají stejný přístup na irský trh práce jako občané Irska.

2. Pracovní povolení


Irská republika neuplatňuje žádná omezení přístupu na trh práce pro občany České republiky.

Pro získání práce v Irsku tedy nebudete potřebovat pracovní povolení. Občané EU, EHP (Evropský hospodářský prostor) a Švýcarska mají právo pracovat v Irsku bez pracovního povolení a ohledně mzdy a pracovních podmínek mají stejná práva jako občané Irska.

3. Povinná registrace

Číslo PPS (Personal Public Service)

Každý, kdo v Irsku hledá práci, musí zažádat o irské číslo PPS (Personal Public Service). Chcete-li získat toto číslo, obraťte se na místní Department of Social Protection. K vyřízení PPS budete potřebovat platný pas/OP a doložení adresy, na které se v Irsku vyskytujete. Další informace o procesu žádosti a o požadavcích naleznete na www.welfare.ie nebo na mailu: cis@welfare.ie

4. Sociální zabezpečení a daňová problematika - formulář U1 (E301)

Sociální zabezpečení:

Sociální zabezpečení v Irsku zajišťuje The Department of Social Protection. Pracovníci platí odvody zvané PRSI (Pay Related Social Insurance), které jim zaměstnavatel odvede ze mzdy. Příspěvky se procentuálně vypočítávají z hrubého měsíčního příjmu. Odvedená částka PRSI je závislá na výši výdělku a na třídě, ve které je pracovník pojištěn.

Od 15.10.2012 je v Irsku zaváděno Intreo - integrovaná služba zaměstnanosti a podpory příjmu. Jedná se o jedno kontaktní místo, kde lze vyřídit všechny dávky, týkající se nezaměstnanosti a podpory příjmu. V roce 2014 již budou tato centra působit v celém Irsku (5/2013 - na 4 Departmentech of Social Protection).

V Irsku existuje celkem 11 různých tříd sociálního pojištění. Například: zaměstnanci pojištění v třídě A budou odvádět následující částky: pokud vydělají méně než € 352 hrubého za týden, neplatí žádné odvody na sociálním pojištění, odvody na sociálním pojištění v tomto případě hradí pouze zaměstnavatel, a to ve výši 4,25% z hrubého výdělku zaměstnance. Pokud činí hrubá mzda více než € 352, ale méně než € 356 za týden, prvních € 127 výdělku je ignorováno, ze zbytku výdělku se odvádí 4% . Zaměstnavatel hradí 4,25% z hrubého výdělku. Pokud činí hrubá mzda více než € 356 za týden, opět prvních € 127 z výdělku je ignorováno, ze zbytku jsou odváděna 4%, zaměstnavatel odvádí 10,75 % z hrubého výdělku pracovníka.
Pro zaměstnance pojištěné v jiné třídě PRSI je výše odvodů odlišná. Všichni jednotlivci, kteří mají hrubý příjem ze zaměstnání větší než € 10 036, musí odvádět univerzální soc. poplatek (2%, 4% nebo 7%).

Pro více informací kontaktujte Welfare na tel. 0170430000 nebo 1890662244 (pouze pro volání z Irska) nebo na www.welfare.ie.

Podpora v nezaměstnanosti.
V Irsku existují 2 typy podpory v nezaměstnanosti:

  • Jobseeker´s Benefit, což je týdenní částka odvislá na odvedeném sociálním pojištění ze zaměstnání
  • Jobseeker´s Allowance, což je týdenní částka, odvislá na Vašich sociálních poměrech

Jobseeker´s Allowance – o tuto dávku můžete požádat, pokud je vám 18 let a více let a pokud nesplňujete podmínky pro přiznání Jobseeker´s Benefit, nebo pokud jste již Benefit vyčerpal/a. Dávka je závislá na Vašich sociálních poměrech, musíte splňovat určitá kritéria. Týdenní částka se vypočte dle Vaší sociální potřeby. Můžete být pozván/a na pohovor, kde doložíte určité dokumenty, jako výpis z bankovního účtu, účtenky, které platíte atd. Dále musíte splňovat tyto podmínky: být nezaměstnaná/ý, ve věku 18-66 let, schopen/a práce, prokázat snahu najít si novou práci, souhlasit s posouzením vaší životní situace a mít obvyklé bydliště v Irsku.

Jobseeker´s Benefit – abyste mohl/a pobírat tuto dávku, musíte být zcela nezaměstnaná/ý 4 ze 7 dnů, musí Vám být méně než 66 let, musíte mít odvedeno dostatečné množství na soc. pojištění - odváděl/a-li jste min. za 260 týdnů, máte nárok na JB po dobu 9 měsíců, pokud kratší dobu (ale min. 104 týdnů),a z toho 39 týdnů v relevantním daňovém roce, pak vzniká nárok na JB po dobu 6 měsíců. Relevantní daňový rok, je druhý ukončený daňový rok před rokem, ve kterém žádáte (žádáte-li v r. 2013, relevantním rokem bude r. 2011). Jste-li občanem EU/EHP, může být do období pojištění připočtena i doba, kdy jste pracoval v jiném členském státě, přičemž poslední zaměstnání musí být vykonáváno v Irsku. Žadatel o JB musí být schopen/a práce a prokázat snahu najít si novou práci. Benefit je závislý na Vašem PRSI. Více informací najdete na www.welfare.ie.
 

Daň z příjmu:

Pokud začnete v Irsku pracovat, dejte svému zaměstnavateli Vaše PPS číslo, aby mohl oznámit daňovému úřadu, že jste začali pracovat a mohl za Vás řádně odvádět zálohu na daň z příjmu. Dále si vyřiďte žádost o placení záloh na daň - formulář 12A (Application for a Certificate of Tax Credits and Standard Rate Cut-Off Point - https://www.dcu.ie/sites/default/files/finance/form12a%202016.pdf). Pokud Váš zaměstnavatel nemá tento formulář k dispozici, získáte ho na kterékoli pobočce finančního úřadu (Tax Office) nebo zavolejte na (00353)1890 306706. Daňový úřad Vám poté zašle tzv. Certificate of Tax Credits and Standard Rate Cut-Off Point, který obsahuje informace o zálohách na daň a odpočitatelných položkách, které budete platit. Tento formulář bude zaslán i Vašemu zaměstnavateli.
Pokuste se zařídit si tyto náležitosti co nejdříve po započetí práce (i v případě sezónní práce nebo práce na částečný úvazek). Pokud tak neuděláte, vystavujete se nebezpečí placení vyšší daně z příjmu!

V Irsku existují dva typy danění příjmů – ‚Pay As You Earn‘ (PAYE) pro zaměstnance a ‚Self-assesment‘ (vlastní přiznání daní) pro podnikatele.
Pod systémem PAYE bude Váš zaměstnavatel strhávat daně přímo z Vaší mzdy. Existují samozřejmě i odpočitatelné částky z daní a sazby daní se liší např. podle výše příjmu.
Daň z příjmu je stanovena na 20%, pokud Váš roční výdělek nepřesáhne částku € 32 800 (Standart Rate Cut-Off Point). Jestliže ano, všechny další příjmy budou zdaněny 41% sazbou. "Cut Off point" se může lišit v závislosti na dalších okolnostech. Uvedené sazby se mohou měnit, pro bližší informace můžete kontaktovat přímo službu Revenue na tel. č. 01 865 5000 nebo navštívit jejich webové stránky http://www.revenue.ie/.

Revenue Commissioners
9/15 Upper O´Connell Street
Dublin 1
Tel: (1)4149700/9777
Web: www.revenue.ie

Navrácení přeplatku na daních:

Pokud se rozhodnete Irsko opustit, můžete si na místním finančním úřadu (Tax Office), prostřednictvím formuláře P50, požádat o navrácení přeplatku na daních, a to až
4 roky zpětně.

Pokud jste již Irsko opustili, může zaslat žádost písemně. Formulář ke stažení najdete zde: https://www.revenue.ie/en/jobs-and-pensions/documents/form-p50.pdf. Vyplňte jej a společně s originály částí 2 a 3 všech formulářů P45 s ukončením zaměstnání do 31.12.2018, zašlete na adresu daňového úřadu, kterou naleznete zde: www.welfare.ie/EN/ContactUs/Pages/localoffice.aspx. Adresu naleznete dle PSČ vašeho posledního zaměstnavatele, které je uvedeno na P45. V případě ukončení zaměstnání po 1.1. 2019, formulář P45 se již nevydává. Zaměstnavatel by měl zaslat potřebné údaje úřadům v Irsku elektronicky.

Více informací z oblasti daní: http://www.revenue.ie/

Vyřizování daní online: http://www.ros.ie/

 Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Irskem platí od 21.4. 1996 (Z.č. 163/1996 Sb.) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění - zde ke stažení

Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda zápočtu. Při metodě "zápočtu" budete muset váš příjem přiznat na daňovém přiznání vždy do konce března následujícího roku v českých korunách (v lednu vychází Finanční zpravodaj ministerstva financí, kde je zveřejněn jednotný kurz, kterým se přepočtou příjmy na české koruny). U metody zápočtu používané v ČR se poplatníkovi započítá jen taková část v zahraničí zaplacené daně, která by v ČR připadala na tyto příjmy. Daň k zápočtu se vypočte tak, že daň z celosvětových příjmů zjištěná podle zákona se vynásobí koeficientem, jehož čitatelem jsou příjmy ze zdrojů v zahraničí a jmenovatelem základ daně nesnížený o nezdanitelné částky a odečitatelné položky.

Pro více informací kontaktujte příslušný finanční úřad: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696?kam=kategorie&kod=0027


Potvrzení o zaměstnání

Po ukončení pracovního poměru v Irsku do 31.12. 2018 byste měli, společně s výplatní páskou, obdržet i zápočtový list P45, který bude sloužit pro potřeby české zdravotní pojišťovny, našeho úřadu práce apod. Na základě formuláře P45 můžeme žádat o evropský formulář (U1/E301), potvrzující doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice. V případě, že jste ukončili zaměstnání v Irsku po 1.1. 2019, obdržíte náhradní dokument. Formulář P45 se po 1.1. 2019 v Irsku již nevydává z důvodu přechodu na elektronickou dokumentaci.

O formulář U1 (E301) si můžete také zažádat sami. Při žádosti o formulář postupujte následovně:
Na internetové stránce http://www.welfare.ie/EN/Forms/Documents/e301.pdf  naleznete ke stažení žádost (Request for Irish Social Insurance Records Per Forms E104 and E301 IRL) o dodání potvrzeného formuláře E 301. K vyplněné žádostí přiložte také kopie P45 od všech svých irských zaměstnavatelů v případě ukončení zaměstnání do 31.12.2018. Pokud z nějakého důvodu nemáte P45 z předchozí doby, tak první a poslední výplatní pásky od každého zaměstnavatele. V případě, že jste ukončili zaměstnání až po 1.1. 2019, tak zaměstnavatel bude posílat informace o ukončení vašeho zaměstnání irským úřadům elektronicky. Žádá se výhradně korespondenčně, vyřízení trvá nejméně jeden měsíc. Pokud by Vám formulář U1 (E301) nebyl zaslán po dobu dvou měsíců, urgujte svoji žádost telefonicky na tel.č. +353 (0)1 704 3000.

Pokud budete v evidenci úřadu práce ČR, formulář U1 (E301) za Vás vyžádá pracovník tohoto úřadu.


Kompetentní instituce vydávající formulář U1 (E 301) v Irsku:

International Records Section
Department of Social and Family Affairs
STVS
Inner Relief Road
Buncrana
Co. Donegal
IRELAND

Telephone: +353 (0)1 704 3000

Od 1. května 2010 jsou v účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a 987/2009, týkající se koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v rámci EU. Tato nařízení upravují mimo jiné i tzv. E-formuláře a dochází tak k jistým změnám. Od výše uvedeného data tak budou vystavovány nové tzv. přenositelné dokumenty (PD). Formulář E 301 nahradil formulář U1.
Vzhledem k přechodnému období však E-formuláře nadále v platnosti. Více informací najdete zde.

Pokud byl váš poslední zaměstnavatel v Irsku, a pokud jste v zahraničí pracovali déle jak 1 rok, měli byste o podprou v nezaměstnanosti požádat v Irsku a případně si požádat o transfer těchto dávek do ČR. Tranfer je možný až na dobu max. 6 měsíců. Je možné, že po určité době (např. 2-3 roky) strávené v zahraničí nebudete mít
na podporu v nezaměstnanosti v ČR nárok z důvodu odvodů pojistného do irského systému. Více informací níže.

5. Převod podpory v nezaměstnanosti - formulář U2 (E303)

Osoby, které ve své vlastní zemi (EU/EHP nebo Švýcarsko) pobírají podporu v nezaměstnanosti, jsou oprávněni zažádat o export podpory v nezaměstnanosti do Irska, a to na období 3 (ve výjimečných případech) až 6 měsíců.
Obecně platí, že nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadu práce a pobírá dávky v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů (ve zvláštních případech je možné sjednat výjimku), získává právo požádat o převod podpory v nezaměstnanosti do Irska za účelem hledání zaměstnání v této zemi. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu
4-6 měsíců (dle věku).

Žadatel musí na českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře U2 (E303). Na základě tohoto formuláře se během 7 dní (přesné datum bude upřesněno přímo na formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce v Irsku a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti.

Před odjezdem z ČR rovněž občan musí požádat o zabezpečení lékařské péče a to prostřednictvím Evropského průkazu zdravotního pojištění (popř. potvrzení nahrazující tento průkaz). Tento průkaz vystavuje vaše česká zdravotní pojišťovna.

U irské instituce, kde se uchazeč bude evidovat, se podrobí kontrolním a registračním postupům podle právní úpravy Irska.
Více informací o možnosti exportu dávek v nezaměstnanosti podají úřady práce.

Pro více informací z oblasti zdravotního pojištění, doporučujeme před odjezdem kontaktovat pobočku Vaší zdravotní pojišťovny. Důležité informace také
na http://www.kancelarzp.cz/ - Kancelář zdravotního pojištění (dříve Centrum mezistátních úhrad)

6. Uznávání pracovních kvalifikací

Pro informace o uznávání kvalifikací a vzdělání pro výkon práce přímo v Irsku kontaktujte:

National Qualifications Authority of Ireland
5th Floor,
Jervis House,
Jervis St.,
Dublin 1

Tel: 00-353-1-8871500
Fax: 00-353-1-8871595
email: info@nqai.ie
http://www.nqai.ie/

Další informace také na: http://www.eurocert.ie/

7. Zdravotní péče a pojištění

Nárok na zdravotní péči je založen na pobytu a finančním zajištění daného uživatele.
Systém zdravotní péče obecně rozděluje uživatele na ty, co mají zdravotní kartu (Kategorie 1 s plným nárokem) a nemají zdravotní kartu (Kategorie 2 s omezeným nárokem). Zdravotní karta umožňuje získat různé druhy zdravotní péče zdarma. K získání této karty ovšem musíte splnit určité podmínky (např. podle výše příjmu). Od 1. ledna 2005 je za vydávání zdravotních karet (medical cards) odpovědná HSE (Health Service Executive), Úřad pro zdraví a bezpečnost (Health and Safety Authority (http://www.hse.ie/).
Příspěvek na zdravotní pojištění ve výši 2% je placen v rámci příspěvků do sociálního systému (PRSI). Určité skupiny pracovníků jsou osvobozeny od placení těchto příspěvků, např. držitelé zdravotních karet. Je na zaměstnavateli, aby určil, jestli spadáte do této skupiny.
V Irsku existuje systém veřejných a privátních nemocnic. Rozdíl je hlavně v poplatcích za jejich služby.
Pro účely zdravotního pojištění v Irsku se doporučuje privátní zdravotní připojištění – největším poskytovatelem privátního pojištění je Voluntary Health Insurance Board tj. VHI (http://www.vhi.ie/). Toto pojištění kryje v některých případech  náklady na zdravotní péči, které by jinak byly hrazeny pacientem. Více informací získáte u VHI nebo BUPA. Někteří zaměstnavatelé mají pro své zaměstnance k dispozici speciální firemní schéma dalšího zdravotního pojištění (podle typu práce), každý zaměstnanec by měl tuto možnost se zaměstnavatelem projednat ještě před započetím pracovního poměru.
Více informací naleznete na stránkách Department of Health and Children: http://www.doh.ie/

8. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Hledání práce v zahraničí
Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.
V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.
O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného (např. zápočtové listy P45 (vydávány jen do 31.12.2018), nebo výplatní pásky payslipy).

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu
Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.
Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání
V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře A1. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU

Situace osoby vykonávající zaměstnání v jednom členském státě a samostatně výdělečnou činnost v jiném členském státě EU/EHP a Švýcarska je v Nař. 883/04 ošetřena článkem 13(3), který stanoví, že taková osoba je příslušná právním předpisům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění státu, v němž pracuje jako zaměstnanec. Byla tedy odstraněna příslušnost k systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění dvou různých států současně.

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat Centrum mezistátních úhrad, nám. W. Churchilla 2, 113 59  Praha 3, tel. 236 033 411, email: info@cmu.cz, http://www.cmu.cz/

Informace vám také podá Česká správa sociálního zabezpečení ČSSZ www.cssz.cz
 

9. Jak najít v Irsku zaměstnání
 

V případě zájmu pracovat v Irsku doporučujeme využít služeb systému EURES, hlavně evropskou databázi volných míst, kde můžete najít různé typy pracovních příležitostí: http://www.eures.europa.eu/

Veřejné služby zaměstnanosti Irska – Employment Services Office: www.jobsireland.ie

Další zdroje informací o volných místech
Databáze volných míst http://www.jobs.ie/
Databáze volných míst http://www.irishjobs.ie/
Databáze volných míst http://www.recruitireland.com/
Databáze volných míst http://www.loadzajobs.ie/

Databáze volných míst a vyhledávání ubytování: http://www.gumtree.ie/

Práce v hotelech http://www.hoteljobs.ie/
Zdravotnictví http://www.careersinhealthcare.ie/
Sektor IT http://www.eolas.ie/
Vyhledavač práce a ubytování http://www.gumtree.ie/
Asistenční služba při hledání vhodného uchazeče o práci: http://www.msc-headhunters.com a zaměstnání: www.msc-assist.com

Intenetové vyhledávače:

Careers Register - Accountancy & Finance Specialists   http://www.careers-register.com/
Economist Jobs                                                                http://economistjobs.com/
Osborne Recruitmnetn                                                     http://www.osborne.ie/
Finance Jobs                                                                    http://financejobs.ie/
Hays                                                                                 http://www.hays.ie/
First Staff                                                                          http://www.hays.ie/
The Adecco Group                                                           http://www.betterjobs.ie/
Headhunt International                                                     http://www.headhunt.ie/
HRM Recruitmnet Consultants                                         http://www.irishrecruitment.ie/
Irish Jobs                                                                          http://irishjobs.ie/
Loadza                                                                              http://www.independent.ie/
Monster                                                                             http://www.monster.ie/
Recruit Ireland                                                                   http://recruitireland.com/
Reed Specialist Recruitment                                             https://www.reedglobal.com/
Grafton Recruitment                                                          http://graftonrecruitment.com/
Manpower                                                                          http://www.manpower.ie/
Construction & Engineering jobs                                       http://construction-jobs.ie/
Nixers                                                                                http://www.jobs.ie/
Energy Sector Jobs                                                           http://energysectorjobs.ie/
Hotel/Catering Jobs                                                           http://hoteljobs.ie/
Noel Recruitment – Hotel/Catering, Industrial                   http://noel.ie/
CPL                                                                                   http://cpl.ie/
Elan IT Recruitment                                                          http://www.experis.ie/
Harvey Nash – IT & Finance Specialists                          http://harveynash.com/
Sigmar Recruitment                                                          http://www.sigmarrecruitment.com/
Google Jobs – IT/Telesales Multilingual                            http://www.google.ie/about/jobs/
Prosperity – Meda & Marketing                                         http://alliancenurses.ie/
Best Personnel – Healthcare                                           http://www.bestpersonnelgroup.com/
Paragon Security – Security Sector                                 http://paragonsecurity.ie/
Active Link – Social/Volunteering Work                           http://activelink.ie/
Jobted                                                                              https://www.jobted.ie/

Soukromé pracovní agentury:

Soukromé pracovní agentury nemohou od uchazečů o zaměstnání vybírat žádné poplatky za zprostředkování práce nebo jejich registraci. Tyto agentury musí mít oprávnění od Živnostenského úřadu (Department of Enterprise, Trade and Innovation. Seznam všech licencovaných agentur, naleznete na www.deti.ie v sekci Agentury práce (Employment Agencies).

Seznam soukromých personálních agentur naleznete na www.goldenpages.ie, případně také na stránkách Národní federace personálních agentur (National Recruitment Federation) na adrese www.nrf.ie/.

Inzerce v denním tisku:

Volná místa jsou zveřejňována i v místním a národním tisku. Mezi hlavní noviny v Irsku patří:
The Irish Times www.irish-times.com (v páteční příloze)
Independent newspapers www.independent.ie (ve čtvrtek a v neděli)
Sunday Business Post www.sbpost.ie
Irish Examiner www.examiner.ie

Státní rádio a TV www.rte.ie. Také Evening Herald je důležitým zdrojem volných míst.

Ubytování:

Inzerce pronájmu zařízených i nezařízených bytů/pokojů je k dispozici v národním i místním tisku a na internetu. Většinou se vyžaduje uhrazení měsíčního nájmu jako depozit.

Pokud hledáte v Irsku ubytování, navštivte stránky: http://www.daft.ie/, http://www.myhome.ie/, http://www.hostels-ireland.com/, http://www.gumtree.ie/ nebo http://www.findahome.ie/.

Koupě nemovitostí:

Detaily domů na prodej jsou k dispozici v denním tisku, katalozích realitních agentur a na internetu:

www.daft.ie, www.irishpropertynews.ie, www.husefinder.ie, www.myhome.ie

Společnosti, které zabezpečují dodávku plynu (Gas - Irish Gas Board), vody (dle lokality), elektriky (Electricity Supply Board) a telefonu (Eircom) jsou k nalezení na internetu.

Kurzy angličtiny: seznam škol, které vyučují anličtinu pro cizince: www.acels.ie/search.htm, informace také naleznete v nejbližší knihovně.

10. Minimální mzda

 Minimální mzda v Irsku je € 9,80 za hodinu (dospělí pracovníci) v roce 2019. 

Více informací o sazbách minimální mzdy na www.deti.ie

Smlouva mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem:
Mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem musí být písemně sepsána pracovní smlouva (dle Terms of Employment Act 1994), která musí obsahovat náležitosti dle zákona. Tedy jméno a adresu zaměstnavatele, místo výkonu práce, pozici, kterou bude zaměstnanec vykonávat, datum zahájení zaměstnání a pokud je smlouva na dobu určitou i předpokládané datum ukončení pracovního poměru. Dále mzdu a způsob výplaty, pracovní dobu (zahrnující přesčasy), přestávky na oddech, odstupné, postup při pracovní neschopnosti nebo úrazu, odchodu do důchodu, kolektivní dohody apod. Tento Akt se ale nevztahuje na osoby, které byly v zaměstnaneckém poměru méně jak 1 měsíc. Písemná prac. smlouva musí být podepsána nejpozději 2 měsíce od nástupu do začátku pracovního poměru.

 Více informací:

Department of Enterprise, Trade and Innovation, Davott Jpise. 65 Adelaide Road, Dublin 2 www.deti.ie

Department of Justice, Exuality & „aw Refpr, (Immigration Issues) 13-14 Burgh Quay, Dublin 2, tel: +35316167700, info@justice.ie, www.justice.ie

Irish Congress of Trade Unions, 31/32 Parnell Square, Dublin 1, congres@ictu.ie www.ictu.ie

11. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Pro informace o dovolené, pracovní době a dalších důležitých informacích, navštivte stránky http://www.entemp.ie/.

Státní svátky, volné dny
01.01. New Year's Day
17.03. St. Patrick's Day
18.03. Saint Partick (forwarded to Monday)
29.03. Good Friday
01.04. Easter Monday
06.05. Early May Bank Holiday
03.06. June Bank Holiday
05.08. August Bank Holiday
28.10. Halloween
01.11. All Saint's Day
25.12. Christmas

12. Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví Irska v ČR, Konzulární oddělení:

Tržiště 13, Praha 1
118 00
tel: 257 530 061-4
fax: 257 531 387
e-mail: irishembassy@iol.cz

Provozní hodiny úřadu
09.00 - 13.00 14.00 - 17.00

Velvyslanectví České republiky v Irsku:

Embassy of the Czech Republic
57 Northumberland Road, Ballsbridge, Dublin 4

tel: +353/(0)1/6681135, 6681343, KO-6681281
fax: +353(0)/16681660
email: dublin@embassy.mzv.cz
web: http://www.mzv.cz/dublin

Časový posun: -1 hod.

Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek: 09.00 - 17.00 úřední hodiny pro veřejnost, konzulární záležitosti: úterý, čtvrtek: 09.00 - 12.00

13. Další zdroje informací

• Department of Social Protection, DSP Employment Services/Intreo:  http://www.welfare.ie/

• Department of Foreign Affairs, 80 St Stephenes Gree, Dublin 2, tel:+35314780822, www.dfa.ie

• European Public Information Centre, EU Union House, 18 Dawson Street, Dublin 2, tel: +35316625113

• YMCA of Ireland, Aungier Street, Dublin 2, tel: +35314780594 www.ymca-ireland.org

• Union of Students of Ireland, 3-4 St Agnes´Road, Crumlin, Dublin 12, tel:+35317099300, www.usi.ie

• Youth Affairs Section, Department of Education&Science, Block 2, Flor 2, Marlborough Street, Dublin 1, tel: +35318892080 www.youthinformation.ie

• Crosscare Migrant Project, 1 Cathedral Street, Dublin 1,tel: +35318732844, www.migrantproject.ie

• Irish Youth Hostels Association, 61 Moutjoy Street, Dublin 7, tel: +35318304555,. www.anoige.ie

• Graduate Ireland, 14-16 Lord Edward Street, Dublin 2, Tel: +35316451500, www.gradireland.com

Poslední aktualizace: 19. 11. 2020