Instrukce pro návrhy na výkon rozhodnutí

Pro nařízení soudního výkonu rozhodnutí je příslušný k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí pro výživné na zletilého, výživné na nerozvedenou nebo rozvedenou manželku obecný soud (tj. soud, v jehož obvodu má povinný bydliště).

V případě návrhu na výkon rozhodnutí pro nezletilé dítě je příslušný soud podle bydliště nezletilého.

U návrhu na výkon rozhodnutí pro nezletilé dítě je účastníkem řízení na straně oprávněného nezletilý, zastoupený zákonným zástupcem (tj. rodičem nebo tím, komu bylo rozsudkem dítě svěřeno do výchovy).

Podává-li návrh na výkon rozhodnutí zletilé dítě, již není zastoupen rodičem, kterému byl svěřen do výchovy, je třeba připojit plnou moc k zastupování, pokud chce být zastoupen.

Návrh na výkon rozhodnutí pro dlužné a běžné výživné je možné podat pouze srážkou ze mzdy nebo jiných příjmů povinného, kde je nutno přesně označit plátce mzdy povinného tak, aby měl právní subjektivitu (tj. tak jak je zapsán v obchodním nebo živnostenském rejstříku).

Návrh na výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu je možné podat pouze pro dlužné výživné.

V návrhu je nutno přesně označit peněžní ústav (a jeho sídlo – dle obchodního rejstříku) a číslo účtu povinného.

Návrh na výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí je možné podat pouze pro dlužné výživné.

Návrh na výkon rozhodnutí pro výživné je nutno podat pro každé dítě samostatně.

U všech návrhů nesmí chybět podpis oprávněného a adresa nebo číslo účtu, kam mají být srážky zasílány. Návrh učiněný telefaxem nebo v elektronické podobě má účinek jen tehdy, jestliže bylo do 3 dnů doplněno písemným podáním (tj. předložením originálu ve dvojím vyhotovení). Toto doplnění je povinen oprávněný ve stanovené lhůtě provést bez zvláštní výzvy soudu; neučiní-li tak, soud postupuje, jako by takové podání vůbec nebylo učiněno.