Platební neschopnost zaměstnavatele

Odbor kontrolně právní

Oddělení právní

Adresa

Závodní 385 / 98
360 01 Karlovy Vary

Správním obvodem krajské pobočky v Karlových Varech je území Karlovarského kraje (území okresů Karlovy Vary, Cheb a Sokolov).

Datové schránky

Kontaktní pracoviště Karlovy Vary ID: xgmzpcw
Kontaktní pracoviště Sokolov ID: ukuzprq
Kontaktní pracoviště Cheb ID: qrmzpmz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 11:00
Pátek: 8:00 - 11:00 (pouze pro nové uchazeče o zaměstnání a pozvané klienty)

Kontakty

ředitel odboru kontrolně právního   Mgr. Bc. Pavel Kučera   950 125 327   pavel.kucera@uradprace.cz
vedoucí oddělení právního   Mgr. Jiřina Švecová   950 117 409   jirina.svecova1@uradprace.cz
    referent pro území okresu Karlovy Vary   Jitka Tomanová   950 125 329   jitka.tomanova@uradprace.cz
    referent pro území okresu Sokolov   Mgr. Silvie Fedorková   950 161 341   silvie.fedorkova@uradprace.cz
    referent pro území okresu Cheb   Jiří Mašl   950 117 345   jiri.masl@uradprace.cz

Základní informace pro žadatele o uspokojení splatných mzdových nároků

 1. V souladu se zákonem č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), má zaměstnanec v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem právo na uspokojení splatných mzdových nároků nevyplacených mu jeho zaměstnavatelem, který je v platební neschopnosti.

 2. Požádat o uspokojení splatných mzdových nároků může zaměstnanec u kterékoliv krajské pobočky nebo kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR.

 3. Vyhledat zaměstnavatele v centrální databázi MPSV, na které bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo byl podán insolvenční návrh a u kterých je možno uplatňovat mzdové nároky lze na odkazu "Hledání zaměstnavatelů v insolvenci".

 4. Výklad jednotlivých pojmů :

  1. zaměstnanec - fyzická osoba, s níž zaměstnavatel sjednal pracovní poměr, dohodu o provedení práce za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem nebo dohodu o pracovní činnosti, na základě kterých jí vznikly v rozhodném období, mzdové nároky nevyplacené zaměstnavatelem.

  2. rozhodné období - kalendářní měsíc, ve kterém bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo ve kterém byl podán insolvenční návrh, jakož i 3 kalendářní měsíce předcházející tomuto měsíci a 3 kalendářní měsíce následující po tomto měsíci. Po uspokojení alespoň části uplatněných mzdových nároků může Úřad práce České republiky prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce uspokojit další mzdové nároky téhož zaměstnance uplatněné vůči témuž zaměstnavateli až po uplynutí kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž uplynulo 12 měsíců od posledního měsíce, za který byl mzdový nárok žadatele Úřadem práce České republiky uspokojen.

  3. mzdové nároky - mzda (plat), její náhrady a odstupné, které zaměstnanci náležejí z pracovního poměru, nebo odměna, popřípadě její náhrada, která zaměstnanci náleží podle dohody o provedení práce za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (je-li zúčtován započitatelný příjem ve výši zakládající účast na nemocenském pojištění) nebo dohody o pracovní činnosti. Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným mzdovým nárokům za 3 kalendářní měsíce rozhodného období.

   Mzdovými nároky ve smyslu zákona nejsou cestovní náhrady, dávky nemocenského pojištění, daňový bonus, roční zúčtování daně, odměna náležející na základě dohody o provedení práce, která nezakládá účast na nemocenském pojištění. To však nevylučuje možnost uplatnění těchto částek v rámci insolvenčního řízení u příslušného soudu.

   Celková výše vyplacených mzdových nároků nesmí překročit za 1 měsíc 1,5 násobek rozhodné částky platné v den podání insolvenčního návrhu. Rozhodnou částkou se rozumí průměrná mzda v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok, jejíž výše je zveřejňována MPSV ve Sbírce zákonů ČR.

  4. zaměstnavatel je v platební neschopnosti - jestliže neuspokojil splatné mzdové nároky zaměstnanců, a to dnem následujícím po dni, kdy na něho bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení, nebo po dni, kdy byl na něho podán insolvenční návrh u příslušného soudu v České republice.

  5. možnost uplatnění mzdových nároků - mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejpozději do 5 měsíců a 15 kalendářních dnů následujících ode dne, kdy Úřad práce České republiky na své úřední desce zveřejnil informace o možnosti uplatnit mzdové nároky a jsou-li splněny další podmínky stanovené tímto zákonem. Jestliže v této lhůtě zaniklo moratorium vyhlášené před zahájením insolvenčního řízení nebo soud rozhodl o insolvenčním návrhu jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, lze mzdové nároky uplatnit nejpozději v den zániku moratoria nebo v den právní moci soudního rozhodnutí. Nárok na uspokojení mzdových nároků zaniká, není-li uplatněn ve lhůtách uvedených ve větě první a druhé. Právo zaměstnance na uplatnění těchto mzdových nároků u soudu tím však není dotčeno.

 5. Žádost o uplatnění mzdových nároků se podává písemně a obsahuje zejména :

  1. Jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum narození žadatele, adresu bydliště, výši uplatňovaných mzdových nároků v jednotlivých měsících rozhodného období a způsob jejich výplaty, v případě bezhotovostního styku označení účtu u peněžního ústavu, označení zdravotní pojišťovny, označení zaměstnavatele – viz. formuláře "Žádost o uspokojení mzdových nároků", "Doložení mzdových nároků".

  2. Prokázání doby trvání pracovního poměru nebo vztahu založeného na základě dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce (za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem), příp. jejich ukončení – předložením např. Pracovní smlouvy, Dohody o pracovní činnosti, Dohody o provedení práce, Mzdového výměru, Potvrzení o zaměstnání - (zápočtový list), Výpovědi, Dohody o ukončení pracovního poměru, Okamžitého zrušení pracovního poměru apod.

  3. K ověření údajů předloží žadatel občanský průkaz či jiný doklad totožnosti a průkaz zdravotní pojišťovny.

 6. V případě, že žádost o uspokojení splatných mzdových nároků bude předložena na kontaktním pracovišti, je kontaktní pracoviště povinno postoupit neprodleně žádost k řešení místně příslušné krajské pobočce Úřadu práce České republiky.

Formuláře je možno vyplnit zde on-line nebo je níže stáhnout ve formátu .pdf a vyplnit ručně.

Poslední aktualizace: 26. 4. 2023