Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Karlovarském kraji

logo iniciativa

Název projektu:

Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Karlovarském kraji

Doba realizace:

1. 12. 2015 – 31. 05. 2019

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_003/0000050

Forma financování:

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost a financován z prostředků Evropského sociálního fondu, Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí a ze státního rozpočtu ČR.

Jaký problém projekt řeší?

V rámci programu Evropské komise „Záruky pro mládež“, jehož cílem je významně přispět ke splnění národních cílů a národních dílčích cílů České republiky v rámci Strategie EVROPA 2020, zejména ke snížení míry nezaměstnanosti mladých lidí věkové skupiny 15 – 24 let (včetně) je realizován nový regionální individuální projekt (RIP) Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Karlovarském kraji, jehož hlavním cílem je řešit nepříznivou situaci na trhu práce a snížit míru nezaměstnanosti mladých lidí věkové skupiny 15-29 let, snížit míru nezaměstnanosti u osob s nízkou kvalifikací a zvýšit pracovní mobilitu mladých uchazečů o vzdělání. Umožnit návrat do škol a získat potřebné vzdělání k lepšímu uplatnění na trhu práce.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou mladí lidé do 29 let včetně, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, žijící v Karlovarském kraji, nezávisle na tom, zda jsou registrováni na Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání či nikoli. Do projektu celkově vstoupí 685 osob.

Jaké jsou formy podpory?

Realizace projektu probíhá bez dodavatele. Hlavními aktivitami projektu jsou:

Vstupní pohovor a profilace klienta (1 den)

Poradenské aktivity - skupinové i individuální; pracovní a bilanční diagnostika

Motivační aktivity (5 po sobě jdoucích pracovních dní)

Rekvalifikace (70 osob)

Po úvodních aktivitách je účastníkům projektu nabídnuta účast na jednom ze tří hlavních nástrojů, z nichž každý nástroj má blíže specifikovanou cílovou skupinu, jedná se o:

„Podporu pracovních návyků a zprostředkování zaměstnání“ realizovanou prostřednictvím Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), a to díky nástrojům Odborné praxe pro mladé do 29 let (formou SÚPM-vyhrazená/412 osob) vč. mentoringu (formou SÚPM – Mentor/240 osob) a nástroje Práce na zkoušku (formou SÚPM- aktivita Práce na zkoušku/228 osob).

Odborné praxe (dále jen „OP“) jsou realizovány formou pracovního poměru u zaměstnavatele na dobu 6 až 12 měsíců. Zároveň zaměstnavatelé mohou být podpořeni cílenými finančními prostředky, což je možnou motivací k přijetí uchazeče bez pracovních zkušeností na odbornou praxi. Současně může být zaměstnavatel podpořen mzdovými náklady na „mentora“, tj. osobu, která zaškoluje, zaučuje a zapracovává účastníka projektu na pracovišti v max. možné výši 198 Kč/hod. po dobu až 7 měsíců.

Práce na zkoušku (dále jen „PnZ“) je zcela nová forma poskytování příspěvku na mzdy zaměstnavatelům zaměstnávajícím uchazeče z evidence Úřadu práce ČR. Zaměstnavatel si prostřednictvím PnZ zjistí připravenost účastníka projektu. V tomto případě je uzavřena mezi zaměstnavatelem a účastníkem umístěným na pracovním místo v rámci PnZ pracovní smlouva s maximálním úvazkem 0,5. Po dobu výkonu Práce na zkoušku zůstává účastník projektu stále v evidenci Úřadu práce ČR.Výše příspěvku činí max. 12 000,- Kč/měs. po dobu max. 3 měsíců (příspěvek je stanoven dle nejvyššího dosaženého stupně vzdělání konkrétního účastníka projektu).

„Stáže do zahraničí“ Jedná se o pracovní stáž v zahraničí v délce min. 3 měsíců, která je realizována formou pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a stážistou dle platných právních předpisů partnerské země. ÚP ČR je nápomocen účastníkovi projektu jak při vzniku pracovněprávního vztahu, tak i v průběhu výkonu samotné stáže v zahraničí.

„Podpora návratu do vzdělávání“ Podstatou této části projektu je ve spolupráci se školami motivovat mladé lidi, kteří nedokončili střední vzdělání, aby se vrátili do procesu vzdělávání. Součástí přípravy a před vstupem zpátky do vzdělávání je možnost zhodnocení profesní orientace a studijních předpokladů osoby, která do projektu vstoupí. Účastníci musí povinně absolvovat minimálně jednu z částí tzv. přípravného kurzu (např. přípravu na přijímací/rozdílové zkoušky, jazykovou nebo numerickou gramotnost a další). Pro mladé lidi, kteří se rozhodnou zúčastnit se tohoto projektu je připravena také finanční pomoc v podobě doprovodných opatření např. příspěvek na jízdné, stravné aj. Po celou dobu účasti v projektu je nabízena poradenská a informační činnost.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Úřad práce ČR, krajská pobočka v Karlových Varech již dříve realizovala úspěšný RIP Odborné praxe pro mladé do 30 ti let v Karlovarském kraji, na který charakterem cílové skupiny a nabídkou aktivit částečně navazuje právě projekt Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Karlovarském kraji. Podobné cílové skupině se ÚP ČR, Krajská pobočka v Karlových Varech věnoval i v již ukončeném projektu Šance pro mladé v Karlovarském kraji.

Kam se obrátit pro informace?

Pro více informací se obraťte na Vaši nejbližší pobočku Úřadu práce ČR nebo přímo na zaměstnance Krajské pobočky ÚP ČR v Karlových Varech, oddělení projektů EU:

Ing. Gabriela Kratochvílová, vedoucí Odd. projektů EU, tel.: 950 125 330, gabriela.kratochvi1@uradprace.cz

Bc.Michaela Langerová, projektový manažer, tel.: 950 125 472,   michaela.langerova@uradprace.cz

Mgr. Anežka Pospíšilová, koordinátor aktivit - Stáže do zahraničí a Podpora návratu do vzdělávání, tel.: 950 125 526, anezka.pospisilova@uradprace.cz

Miroslav Dankanics, odborný pracovník projektu pro Odborné praxe - Karlovy Vary, tel.: 950 125 533, miroslav.dankanics@uradprace.cz

Pavlína Stibalová, odborný pracovník projektu pro Odborné praxe - Sokolov, tel.: 950 161 369, pavlina.stibalova@uradprace.cz

Petra Martinková, odborný pracovník projektu pro Odborné praxe – Cheb, tel.: 950 117 392, petra.martinkova1@uradprace.cz

Michaela Pragerová, administrátor projektu, tel.: 950 125 495, michaela.pragerova@uradprace.cz

Andrea Rubická, ekonom, tel: 950 125 539, andrea.rubicka@uradprace.cz

Bc. Jana Kučerová, specialista rekvalifikace, tel: 950 161 612, jana.kucerova5@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 20. 8. 2019