Iniciativa na podporu mladých uchazečů o zaměstnání (INICIATIVA)

logo

Název projektu:

Iniciativa na podporu mladých uchazečů o zaměstnání (INICIATIVA)

Doba realizace:

1. 1. 2020 – 31. 10. 2022

Reg.č. projektu:

CZ.03.1.49/0.0/0.0/19_136/0015714

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Jaký problém projekt řeší?

Předmětem projektu je aktivizovat a pracovně mobilizovat obtížně zaměstnatelné osoby na trhu práce, a to osoby mladší 30 let (tj. do 29 let včetně) s kumulací znevýhodnění ovlivňujících jejich schopnost uplatnit se na trhu práce, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, žijící ve způsobilém regionu, kteří jsou nezaměstnaní nebo neaktivní (včetně dlouhodobě nezaměstnaných).

Pro koho je projekt určen?

Mladé lidi mladší 30 let (tj. do 29 let včetně) s kumulací znevýhodnění ovlivňujících jejich schopnost uplatnit se na trhu práce, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, žijící ve způsobilém regionu (Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj), kteří jsou nezaměstnaní nebo neaktivní (včetně dlouhodobě nezaměstnaných).

Mladí lidé do 30 let s jedním nebo více z níže uvedených hendikepů:

  • doba evidence na ÚP ČR min. 6 měsíců,
  • osoba se zdravotním postižením,
  • osoba bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace (ISCED 0 až 2 ),
  • rodič do 6 měsíců po rodičovské/mateřské dovolené,
  • UoZ pobírající dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi,
  • osoby po výkonu trestu odnětí svobody,
  • osoby žijící v sociálně vyloučené lokalitě,
  • osoby ohrožené dluhovou pastí, s exekucí, ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí,
  • osoby pečující o osobu blízkou,
  • osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

 

Předvýběr z řad evidovaných UoZ splňujících podmínky vymezené cílové skupiny do projektu. Výběr bude proveden transparentním a nediskriminačním způsobem a při dodržení rovného zacházení s muži a ženami.

Jaké jsou formy podpory?

UoZ mohou v rámci projektu využít následujících aktivit projektu.

Vstupní poradenský pohovor – individuální poradenství

Na základě vstupního poradenského pohovoru budou UoZ nabídnuty aktivity dle jeho individuálních potřeb, jež mu umožní či usnadní návrat na trh práce.

Skupinové poradenství a Poradenské programy

Navazující dlouhodobější aktivitou na vstupní pohovor - individuální poradenství je nabídka skupinového poradenství (např. Job club, motivační kurz). Účelem této aktivity je zaujmout UoZ a ujistit je o efektivnosti jejich zapojení a pomoci jim řešit jejich aktuální tíživou situaci a zodpovědět aktuální otázky, které je právě v tuto chvíli trápí.

Návrat do vzdělávání

Hlavním cílem této aktivity bude zvýšit motivaci cílové skupiny vrátit se do systému vzdělávání, a tím zvýšit její šanci na získání udržitelného zaměstnání.

Rekvalifikace

Vstupu na trh práce mohou v projektu v případě potřeby předcházet rekvalifikace. Rekvalifikace se zaměří zejména na získání odborných znalostí a dovedností vyžadovaných na trhu práce, a to s cílem pomoci UoZ připravit se na konkrétní pozici anebo očekávání na trhu práce, a tím zvýšit jeho zaměstnanost.

Krátkodobé zaměstnání – Práce na zkoušku

Tento nástroj APZ může předcházet dotovanému/nedotovanému zaměstnání. Cílem je obnovit a podporovat prostupné zaměstnávání a UoZ umožnit získat následné dlouhodobé zaměstnání. Práce na zkoušku umožní UoZ si opět obnovit pracovní návyky a vyzkoušet si budoucí zaměstnání. Smyslem této aktivity je snížení nejistoty na straně zaměstnavatele i UoZ.

Zprostředkování zaměstnání (Nedotované zaměstnání, Odborná praxe, Mentor)

V rámci projektu bude cílová skupina podporována „dotovaným a nedotovaným zaměstnáním“. ÚP ČR zaměstnavateli za tímto účelem může poskytnout příspěvek na mzdové náklady formou příspěvku na Odborné praxe - společensky účelná pracovní místa vyhrazená. V souvislosti s realizací Odborné praxe může ÚP ČR také zaměstnavateli uhradit mzdové náklady na mzdu nebo plat mentora, který je zaměstnancem zaměstnavatele a provádí na pracovišti zaškolení a zapracování účastníka Odborné praxe.

Doprovodná opatření

V rámci realizace poradenských aktivit mohou UoZ využívat doprovodná opatření. Jedná se např. o proplácení prokázaných cestovních výdajů. V odůvodněných případech budou moci UoZ rovněž využít služeb hlídání dětí a jiných závislých členů rodiny.

UoZ mohou být dále uhrazeny poplatky za vstupní prohlídky u lékaře, popř. za vyšetření nutná ke vstupu do rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR, rekvalifikací zvolených a do zaměstnávání.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt navazuje na projekty Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Ústeckém kraji a Karlovarském kraji. Na obdobnou cílovou skupinu jsou také zaměřeny regionální projekty přímého přidělení.

Kam se obrátit pro informace?

Pro více informací se obraťte na Krajskou pobočku Úřadu práce ČR v Ústeckém, Moravskoslezském nebo Karlovarském kraji.

Poslední aktualizace: 22. 3. 2023