Nahlašování volných míst

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Brně

Zaměstnavatel může podle ustanovení §35 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti oznámit příslušné krajské pobočce Úřadu práce volná pracovní místa a jejich charakteristiku. Volnými pracovními místy se rozumí nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa, na která zaměstnavatel zamýšlí získat zaměstnance nebo je hodlá obsadit dočasně přidělenými zaměstnanci agentury práce.

Krajská pobočka Úřadu práce volná pracovní místa nabízí uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání a se souhlasem zaměstnavatele je zveřejňuje, včetně zveřejnění v elektronických médiích. Krajská pobočka Úřadu práce nenabízí a nezveřejňuje nabídky zaměstnání, které jsou diskriminačního charakteru nebo jsou v rozporu s pracovněprávními (§ 126 odst. 2) a jinými právními předpisy nebo odporují dobrým mravům. Krajská pobočka Úřadu práce rovněž nenabízí a nezveřejňuje nabídky volných pracovních míst u zaměstnavatele, kterému byla uložena pokuta za porušení povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů (§ 126 odst. 2) nebo za porušení povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů, které kontroluje Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce, a to po dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.

Zaměstnavatelé mohou volná místa hlásit tímto způsobem:

• faxem
• písemně
• e-mailem
• zadáním volného místa pomocí internetu

Informace a formulář, které je nutno uvést při nahlášení volného místa, naleznete zde.

Rušení volných míst
Obsazení místa nebo jeho zrušení je nutno bezprostředně oznámit na Úřad práce. Zrušení či obsazení volného místa lze provést stejně jako nahlášení.

 

Poslední aktualizace: 26. 10. 2023