PROJEKT OP Z – VÝZVA 55 PARTNERSTVÍ JIHOMORAVSKÉHO PAKTU ZAMĚSTNANOSTI PRO PODPORU PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ MLADÝCH DOSPĚLÝCH CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005641

ANOTACE  
Projekt „Partnerství Jihomoravského paktu zaměstnanosti pro podporu pracovního uplatnění mladých dospělých“, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005641 je realizován v rámci OP Zaměstnanost a financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Realizátorem projektu je Krajská hospodářská komora jižní Moravy. Prostřednictvím motivačních, rozvojových a vzdělávacích aktivit je cílem projektu zajistit pracovní uplatnění, resp. umožnit cílovým skupinám kvalitnější vstup na trh práce. Úřad práce, Krajská pobočka v Brně, je partnerem projektu.


DOBA REALIZACE

1. 3. 2017 – 28. 2. 2019


CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU

  • uchazeči o zaměstnání a neaktivní osoby do 25 let s nízkou úrovní kvalifikace
  • žáci posledních ročníků škol končící studium

Více informací o projektu (cíle, rozpočet, klíčové aktivity) naleznete zde

PROJEKT OP Z – VÝZVA 03_15_122

PREDIKCE TRHU PRÁCE – KOMPAS

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097

ANOTACE  
                                   
Projekt „Predikce trhu práce – KOMPAS“  je realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci OP Zaměstnanost pod reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097 a je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projektem dojde k vytvoření udržitelného systému spolehlivých predikcí a monitoringu trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň a jehož výsledky budou reflektovat podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje.


DOBA REALIZACE

1. 1. 2017 – 31. 12. 2020

REALIZÁTOR A PARTNEŘI PROJEKTU

Realizátorem projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dalšími zapojenými partnery v projektu jsou: Úřad práce ČR, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (VÚPSV), Národní vzdělávací fond (NVF), krajské platformy (kraje, hospodářské komory, nositelé paktů zaměstnanosti, apod.) – partnerem v Jihomoravském kraji je Krajská hospodářská komora jižní Moravy.

CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU

  •     Tvorba predikce trhu práce na národní úrovni
  •     Tvorba predikcí regionálních trhů práce
  •     Rozšíření odborného pracoviště pro monitorování a predikce trhu práce na MPSV

V rámci projektu budou na základě sběru dat zpracovány prognózy budoucích potřeb a trendů na trhu práce, které pak mohou sloužit jako základní východisko pro koncepční a strategická rozhodnutí cílových skupin - jak zainteresovaných rezortů (např. MPSV, MŠMT, MMR), tak dalších institucí (např. samospráva, zaměstnavatelé, odbory, vzdělávací instituce). Výstupy projektu tak umožní zainteresovaným subjektům zkvalitnit proces plánování a rozhodování v oblasti trhu práce tak, aby co nejvíce odpovídal reálné situaci. Současně výstupy z projektu umožní s dostatečným předstihem reagovat na očekávané změny a přijmout taková opatření, která nadále umožní optimální fungování trhu práce jak na národní, tak na regionální úrovni.

KLÍČOVÉ AKTIVITY

KA 1      Vyhodnocení stávající situace v předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce v ČR

KA 2      Mapování trendů trhu práce a potřeb/očekávání uživatelů v souvislosti s tvorbou predikce TP

KA 3      Zdokonalení existujícího predikčního modelu na národní úrovni včetně metodiky

KA 4      Tvorba predikčních modelů na regionální úrovni včetně odpovídajících metodik (pro jednotlivé
             kraje)

KA 5      Zajištění a příprava dat v dlouhodobé časové řadě pro model národní úrovně

KA 6      Zajištění a příprava kvantitativních a kvalitativních dat v dlouhodobé časové řadě pro model
             regionální úrovně (pro každý kraj)

KA 7      Regionální monitoring trhu práce

KA 8      Vytvoření regionálních struktur

KA 9      Verifikace modely dosažených výstupů na regionální a národní úrovni

KA 10     KOMPAS trhu práce

KA 11     Vytvoření odborného pracoviště pro monitorování a predikce trhu práce

KA 12     Řízení a odborné vedení

KA 13     Evaluace