Grantová schémata

Workshop pro příjemce finanční podpory z grantového schématu Opatření 1.1 a Opatření 4.1 OP RLZ (34.82 kB)

Dokumenty ke stažení zde (34.82 kB).

Výsledky zasedání Výběrové komise pro Opatření 1.1 OP RLZ (CZ.04.1.03/1.1.03), 3. výzva

Dokument ve formátu pdf ke stažení zde (34.82 kB)

Opatření 1.1 OP RLZ 3.výzva

Výsledky zasedání Výběrové komise pro Opatření 1.1 OP RLZ (CZ.04.1.03/1.1.03), 2. výzva

Dokument ve formátu pdf ke stažení zde (34.82 kB)

Výsledky zasedání Výběrové komise pro Opatření 4.1 OP RLZ (CZ.04.1.03/4.1.03), 2. výzva

Výsledky zasedání Výběrové komise pro Opatření 4.1 OP RLZ (CZ.04.1.03/4.1.03), 2. výzva ke stažení :

Úřad práce realizuje vlastní projekty na zvýšení zaměstnanosti v regionu

V rámci Evropského sociálního fondu (ESF), který je finančním nástrojem na podporu zaměstnanosti v zemích EU, připravuje Úřad práce v Českých Budějovicích vlastní projekty, na jejichž financování se podílí i Česká republika a to v poměru 75 % evropský podíl a 25 % národní podíl. Tyto projekty jsou připravovány na základě národní strategie vypracované MPSV a jsou založeny na přímém přidělení prostředků Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), proto jim obecně říkáme národní projekty.

Národní projekty ÚP v Českých Budějovicích jsou realizovány v rámci opatření na posílení aktivní politiky zaměstnanosti a opatření na začlenění těch skupin obyvatelstva, které jsou nějakým způsobem na trhu práce ohroženy. Obě tato opatření byla navržena Ministerstvem práce a sociálních věcí pro Operační program RLZ.

Spolu s ÚP v Českých Budějovicích, který tyto projekty předkládá Ministerstvu práce a sociálních věcí ke schválení, se na jejich přípravě podílí všechny úřady práce v Jihočeském kraji, a to z prostého důvodu – jsou určeny nezaměstnaným a osobám nezaměstnaností ohroženým, o které všechny úřady práce v našem kraji v rámci své působnosti pečují.

Realizované projekty jsou zaměřeny především na vytvoření a zajištění komplexní nabídky služeb (poradenských aktivit, kurzů, tréninků atd.) pro nezaměstnané tak, aby co nejlépe odpovídaly jejich potřebám, zájmům a směřovaly k získání zaměstnání.

První realizovaný projekt "Najdi si práci v Jihočeském kraji" je zaměřen na osoby, které právě ztratily práci, nebo jsou nezaměstnané krátce, či jsou ztrátou zaměstnání aktuálně ohrožené, dostanou tak možnost rychle se znovu na trhu práce zapojit. Aktivity tohoto projektu směřují na prevenci dlouhodobé nezaměstnanosti.

Druhý realizovaný projekt "Příprava na práci v Jihočeském kraji" se zaměřuje na skupiny nezaměstnaných, kterým brání v přístupu na trh práce různé handicapy. Například nedostatečné vzdělání, sociální postavení nebo i zdravotní stav.

Třetí připravovaný projekt„Návrat do práce v Jihočeském kraji“ bude zaměřen na osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností, které nepatří do skupiny sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením. Osobám z vytipované cílové skupiny hrozí sociální izolace a ztráta motivace svoji situaci změnit. U osob nad 50 let jsou to často zastaralé znalosti a dovednosti, pro trh práce již neatraktivní, a proto jsou často zaměstnavateli odmítáni. Další překážkou je fyzická kondice, zdravotní a psychický stav. Předpokládáme, že samotná realizace projektu bude zahájena  v červenci resp. srpnu tohoto roku.

Aktivity těchto národních projektů jsou zaměřeny na poskytování poradenství, rekvalifikačních kurzů a podpory při hledání zaměstnání.

Informace týkající se problematiky Evropského sociálního fondu na naleznete na stránkách www.esfcr.cz, dotazy také rádi zodpoví pracovníci Odboru implementace projektů ESF Úřadu práce v Českých Budějovicích na telefonních číslech 387 709 181-6 a 387 709 281 nebo e-mailu: esf@cb.mpsv.cz.

Postup při podávání a posuzování žádostí o finanční podporu z OP RLZ v rámci grantových schémat

 • Úřad práce v ČB vyhlásí výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu .
 • Formulář k vyplnění (Benefit) si mohou zájemci vyzvednout na Úřadě práce v ČB (na CD), případně si ho mohou stáhnout na internetových stránkách www.esfcr.cz po vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu.
 • Vyplněnou žádost s přílohami odevzdají zájemci na Úřadě práce v ČB na podatelnu (v úředních hodinách) v následující podobě:1x v elektronické podobě, 1x vytisknutý originál a 2x kopie včetne příloh.
 • Pracovníci Úřadu práce zkontrolují formální i obsahové náležitosti a pokud zjistí nedostatek, je žadatel vyzván k nápravě
 • Projekt bude poté předán k věcnému hodnocení nezávislým hodnotitelům.
 • Aby byl projekt způsobilý k financování ze zdrojů ESF, musí získat alespoň 65 bodů, přičemž v části "souvislost s vládní strategií" musí být ohodnocen alespoň 10-ti body.
 • Úspěšnému žadateli bude odesláno "vyrozumění o vybrání projektu k financování" .

Opatření 1.1 - Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání

Rozpočet na toto opatření v Jihočeském kraji je 90,6 mil Kč.

Cílové skupiny

Projekty předkládané v rámci tohoto grantového schématu by se měli týkat následujících cílových skupin:

 • uchazeči o zaměstnání
 • osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností
 • zájemci o zaměstnání
 • zaměstnanci ohrožení nezaměstnaností

Projekty předkládané v rámci tohoto grantového schématu se zaměří především na:

 • zamezení růstu počtu dlouhodobě evidovaných uchazečů
 • nezaměstnané ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností
 • zavádění nových nástrojů APZ
 • zvýšení adresnosti a efektivnosti již existujících nástrojů a jejich rozšíření i na zájemce o zaměstnání a na zaměstnance ohrožené nezaměstnaností a osobyvracející se na trh práce
 • rozšíření preventivních poradenských a informačních služeb a zvýšení motivačních a aktivizačních opatření subjektů trhu práce jako prevence nezaměstnanosti podporu nových forem zaměstnávání
 • podporu těsnějších vazeb mezi institucemi trhu práce, sociálními partnery a jejich sdruženími, zaměstnavateli, vzdělávacími institucemi, školami, obcemi, krajskými úřady a nestátními neziskovými organizacemi.

Uznatelné náklady projektu mohou být proplaceny až ve 100 % výši.

Předkladatelé projektů:

Žadateli oprávněnými předkládat návrhy regionálních projektů mohou být fyzické i právnické osoby, zaměstnavatelé, vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, zaměstnavatelské agentury a organizace sociálních partnerů splňující následující podmínky:

 • Zaměstnavatelé - fyzické i právnické osoby bez omezení velikosti podniku a jeho organizační formy v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 70/2001 a s Nařízením Komise (ES) č. 364/2004
 • Organizace zastupující zaměstnavatele a zaměstnance (např. podnikatelské svazy, profesní asociace a společnosti, odborové svazy)
 • Nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické – pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí, nadace a nadační fondy, pokud svým zaměřením naplňují záměry Opatření 1.1)
 • Vzdělávací instituce (např. soukromá vzdělávací zařízení, podniková vzdělávací zařízení, školy, školská zařízení, univerzity)
 • Kraje, obce, svazky obcí a organizace jimi zřizované
 • Státem zřízené organizace
 • Zaměstnavatelské agentury (např. profesní a zaměstnavatelská sdružení, agentury práce)

Žadatel musí mít sídlo v České republice a být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník.

Pro partnera žadatele platí identické podmínky jako pro žadatele.

V rámci dané výzvy pro regionální grantové schéma  mohou předkládat projekty žadatelé, kteří nepředkládají stejný nebo obdobný projekt na základě výzvy pro nadregionální grantové schéma pro opatření 1.1 OP RLZ.

Žádost nemohou podávat: Organizace neuvedené mezi žadateli

Očekávané efekty:

 • zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti cílové skupiny,
 • prevence nezaměstnanosti,
 • rozšíření služeb pro cílové skupiny nad rámec stávajících možností úřadů práce,
 • vytvoření nových pracovních míst s perspektivou jejich udržení,
 • podpoření zahájení výkonu samostatné výdělečné činnosti,
 • zavedení doprovodných opatření.       

Specifické požadavky na projekt:

 • Projekt je zaměřen na tvorbu nových pracovních míst
 • Projekt je realizován ve více okresech Jihočeského kraje
 • Projekt je zaměřen na účastníky aktivit projektu se základním vzděláním

Minimální částka podpory z OP RLZ: Kč 620 000,- Kč na projekt

Maximální částka podpory z OP RLZ: Kč 6 200 000,- Kč na projekt

Kontaktní osoby pro toto opatření:

Opatření 4.1 - Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti

Rozpočet na toto opatření v Jihočeském kraji je 2 090 941,-- EUR (cca 65 mil Kč).

Cílové skupiny

Projekty předkládané v rámci tohoto grantového schématu by se měli týkat následujících cílových skupin:

 • zaměstnanci
 • zaměstnavatelé
 • zájemci o zahájení podnikání

Připravované projekty budou zaměřeny na:

 • uplatňování pružných forem organizace práce
 • vytváření nových pracovních míst a udržení stávajících pracovních míst (např. pomocí příspěvku na úhradu mzdových nákladů, příspěvku na rozšiřování a zvyšovnání kvalifikace apod., ) 
 • sebezaměstnávání prostřednictvím vzdělávání a podpůrných služeb (např. informativních, poradenských, analytických atd.)
 • vzdělávání zájemců o zahájení podnikání zaměřené na doplňování, rozšiřování, zvyšování znalostí a jejich uplatnění v oblasti podpory ochrany zdraví a bezpečnosti práce na pracovišti s důrazem na prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • zavedení koncepčních moderních způsobů řízení organizací, včetně řízení lidských zdrojů (mimo průmyslových podniků podpořených v rámci programu agentury CzechInvest
 • zvyšování konkurenceschopnosti zaváděním systémů řízení jakosti a standardů kvality a systémů  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Uznatelné náklady projektu budou podnikatelským subjektům hrazeny podle výjimky ze zákazu veřejné podpory č.j. VP/S 81/04-160 ze dne 28. dubna 2004

Žadateli oprávněni předkládat návrhy projektů

Oprávněnými žadateli mohou být následující fyzické nebo právnické osoby se sídlem v České republice:

 • Podniky bez omezení velikosti a právní formy a jejich sdružení (zejména sdružení MSP)
 • Školy, vysoké školy (univerzity), vědecká a výzkumná centra bez rozdílu statutu jejich zřizovatele
 • Vzdělávací a poradenské instituce a informační a další specializovaná centra (např. centra zákaznické podpory, sdílených služeb, vývoje softwaru, řešitelská a servisní centra)
 • Organizace sociálních partnerů – hospodářské a agrární komory, zaměstnavatelské a odborové svazy, profesní a podnikatelská sdružení
 • Vzdělávací, poradenské, výzkumné a kontrolní instituce, zabývající se problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci¨
 • Obce, svazky obcí a další instituce veřejné správy a samosprávy a jimi zřizované subjekty
 • Nestátní neziskové organizace – především občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby případně i nadace a nadační fondy, pokud svým zaměřením  naplňují cíle Opatření 4.1 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů  
 • Zařízení a instituce zabezpečující zdravotní a sociální služby

Žadatel musí být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník. Pro partnera platí stejné podmínky jako pro žadatele.

Očekávané efekty projektů:

 • zvýšení konkurenceschopnosti podniků,
 • zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, 
 • zvýšení flexibility zaměstnavatelů a zaměstnanců zavedením pružných forem organizace práce,
 • udržení zaměstnanosti osob z cílových skupin projektů, 
 • vytváření nových pracovních míst, 
 •  zvýšení počtu OSVČ povede k omezení růstu nezaměstnanosti, 
 •  zavádění moderních způsobů řízení a moderních metod vzdělávání.

Minimální částka podpory z OP RLZ na projekt: 310 000,- Kč

Maximální částka podpory z OP RLZ na projekt: 6 200 000,- Kč

Kontaktní osoba pro toto opatření:

Poslední aktualizace: 4. 3. 2022