Generační tandem podpora generační výměny ve Stč.kraji II


Doba realizace projektu: 1. 1. 2016 – 30. 4. 2023
Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000025
Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt je zaměřen na podporu generační výměny a podporu mezigenerační solidarity na trhu práce prostřednictvím udržení v zaměstnání pracovníků v předdůchodovém věku a posílení souladu mezi kvalifikační nabídkou a poptávkou na trhu práce u osob na trh práce nově vstupujících (absolventů), či vstupujících po přerušení z důvodu rodičovské dovolené nebo péče o osobu závislou. Projekt také podporuje přenos pracovních zkušeností na osoby vstupující na trh práce bez předchozích pracovních zkušeností a delší zaměstnatelnost starších osob v předdůchodovém věku.

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen uchazečům o zaměstnání (UoZ) a zájemcům o zaměstnání (ZoZ), kterým ÚP ČR – Krajská pobočka v Příbrami věnuje zvýšenou pozornost.

Jedná se zejména o:

  • UoZ do 30 let věku, kteří mají pracovní zkušenosti v trvání maximálně 4 let,
  • UoZ do 30 let věku s přerušenou pracovní zkušeností z důvodu rodičovské dovolené či osobní péče o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby v délce minimálně 2 let,
  • UoZ do 30 let věku s přerušenou pracovní zkušeností z důvodu rodičovské dovolené či osobní péče o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby v délce minimálně 2 let, kteří jsou opakovaně zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání, za podmínky, že mezi jednotlivými dobami evidence uchazeče o zaměstnání netrvalo jejich zaměstnání déle než 6 měsíců (včetně),
  • ZoZ – stávající zaměstnanci, kterým vznikne nárok na starobní důchod v období 36 měsíců a méně, a kteří jsou zároveň ohroženi ztrátou zaměstnání.

Jaké jsou formy podpory?

Na základě dohody zaměstnavatele s ÚP ČR – Krajskou pobočkou v Příbrami o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a dohody na udržení zaměstnance je poskytován příspěvek zaměstnavateli na mzdové náklady nového zaměstnance na SÚPM vyhrazeném, který byl vybrán z uchazečů o zaměstnání evidovaných na ÚP minimálně 4 měsíce. Při nedostatečném pokrytí potřeby UoZ, bude realizován výběr vhodných UoZ v kategorii do 4 měsíců evidence. Současně je poskytován příspěvek na mzdové náklady na stávajícího zaměstnance (ZoZ) - školitele v předdůchodovém věku ( zaměstnavatel musí udržet tohoto zaměstnance v prac. poměru dalších 6 měsíců po ukončení poskytování příspěvku). Poskytování příspěvku zaměstnavateli na oba tyto zaměstnance je vázáno na povinnost zaměstnavatele zajistit stávajícím zaměstnancem, ke kterému se vztahuje dohoda na udržení, zaškolení a zapracování, předání pracovních zkušeností novému zaměstnanci na SÚPM vyhrazeném. Tento stávající zaměstnanec musí být v pracovním poměru u zaměstnavatele vzhledem k zaškolování v pracovním poměru minimálně 2 roky.

Příspěvek na mzdové náklady na nového zaměstnance na SÚPM vyhrazeném a na stávajícího zaměstnance v předdůchodovém věku může být poskytován na dobu maximálně 12 měsíců po sobě jdoucích za předpokladu souběhu obou pracovních poměrů. Z uzavřené dohody na udržení zaměstnance vyplývá povinnost zaměstnavatele udržet stávajícího zaměstnance v předdůchodovém věku v pracovním poměru minimálně dalších 6 měsíců po skončení poskytování příspěvku.

Nástupu uchazeče o zaměstnání na SÚPM vyhrazené u zaměstnavatele může předcházet rekvalifikace, která by byla nutná pro výkon konkrétní pracovní činnosti.

Jaké změny jsou v důsledku realizace projektu očekávány?

Opatření prostřednictvím finanční stimulace zaměstnavatelů realizované aktivitou - příspěvek na stávajícího zaměstnance - umožní setrvání pracovníků v předdůchodovém věku na trhu práce, posílí jejich jistotu v zaměstnání a zabrání předčasnému odchodu do ekonomické neaktivity. Podpora přenosu znalostního potenciálu ze stávajícího zaměstnance v předdůchodovém věku na nového zaměstnance, který vstupuje, nebo se vrací, na trh práce. Získání dovedností a zkušeností účastníky projektu do 30 let věku v rámci zrealizovaných generačních tandemů u zaměstnavatelů v podnikatelské sféře přináší perspektivu těmto zaměstnancům uplatnit se na trhu práce i po ukončení účasti v projektu.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt Generační tandem – podpora generační výměny ve Středočeském kraji II navazuje na dříve úspěšně realizovaný projekt Generační tandem – podpora generační výměny ve Stč. kraji, který byl financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Průběžné informace o realizaci projektu

Doba realizace projektu byla prodloužena do 30.4.2023

Informace o realizaci k 1. 11. 2022 

  • Od počátku realizace projektu bylo vytvořeno 144 generačních tandemů u zaměstnavatelů, podpořeno je celkem 293 osob.
  • Vzhledem k ukončení realizace projektu k 30. 4. 2023 již nejsou přijímány nové žádosti a specifikace pracovních pozic pro realizaci dalších generačních tandemů, jelikož by už nebyla splněna podmínka minimální délky doby zapracování dle podmínek projektu.
  • Zájem ze strany zaměstnavatelů byl převážně o realizaci generačních tandemů na pracovních pozicích zámečníků, obráběčů kovů, elektrikářů, zedníků, montážních dělníků a administrativních prací.

 

Kde získat více informací?

Pro více informací se obraťte na kontaktní osoby Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami:

KONTAKTNÍ OSOBY

Projektový manažer
Ing. Hana Himmelová,
Tel. č.: 950 156 631
E-mail: hana.himmelova@uradprace.cz

Finanční manažer
Ing. Martina Heřmanová
Tel. č.: 950 156 631
E-mail: martina.hermanova@uradprace.cz

 

Odborní pracovníci pro okresy

Beroun, Kolín, Příbram, Rakovník
Bc. Břetislav Mařan
Tel. č.: 950 156 626, 775 429 397
E-mail: bretislav.maran@uradprace.cz

Kladno, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav
Dana Chladová
Tel. č.: 950 156 626, 775 429 376
E-mail: dana.chladova@uradprace.cz

Benešov, Nymburk, Praha-východ, Praha–západ
Petra Adámková
Tel. č.: 950 156 626, 775 429 387
E-mail: petra.adamkova1@uradprace.cz

 

Poslední aktualizace: 16. 1. 2023