Francie životní a pracovní podmínky

 

Pro vyhledání volného místa použijte    EURES - Evropský portál pracovní mobility - http://www.eures.europa.eu/ pro vyhledání klikněte zde

nebo přímo stránky francouzských úřadů práce - Pole emploi  - https://www.pole-emploi.fr/accueil/ pro vyhledání klikněte zde

 

Obsah:

1. Úvodní informace
2. Pracovní povolení
3. Povinná registrace
4. Povolení k pobytu
5. Sociální zabezpečení a daňová problematika - formulář U1 (dříve E301)
6. Převod podpory v nezaměstnanosti - formulář U2 (dříve E303)
7. Uznávání pracovních kvalifikací
8. Zdravotní péče a pojištění  
9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
10. Jak najít zaměstnání
11. Minimální mzda
12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
13. Sídla velvyslanectví
14. Informace související s podnikáním
15. Další zdroje informací

1. Úvod

Oficiální název: Francouzská republika
Hlavní město: Paříž 
Správní rozdělení: 18 regionů (z toho 5 zámořských)
Úřední jazyk: francouzština
Měna: EUR

Právo k pobytu ve Francii má od 1.května 2004 každý občan České republiky, který ve Francii pracuje a nebo nepracuje, ale má dostatek prostředků, aby se uživil, aniž by pobíral dávky sociální pomoci. Rodinní příslušníci (manžel/manželka a nezaopatřené děti) mají stejné právo žít a pracovat ve Francii, pokud jsou občany některého členského státu EU.

2. Pracovní povolení

Občané České republiky nepotřebují pro práci ve Francii od 1.7.2008 pracovní povolení. Jejich zaměstnávání se řídí stejnými podmínkami jako zaměstnávání francouzských občanů (viz Code du Travail - http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=vig).

http://travail-emploi.gouv.fr       Ministerstvo práce, zaměstnanosti, odborného vzdělávání a sociálního dialogu    
http://www.pole-emploi.fr/         Francouzské služby zaměstnanosti
http://www.diplomatie.gouv.fr/  Ministerstvo zahraničních věcí

http://social-sante.gouv.fr/        Ministerstvo sociálních věcí a zdravotnictví

Každý zájemce o zaměstnání ve Francii má právo zde legálně pracovat a tudíž povinnost platit daně a pojištění. 
                    

3. Povinná registrace

Viz informace 4. Povolení k pobytu

4. Povolení k pobytu

Český občan s platným pasem anebo občanským průkazem může na francouzském území legálně pobývat bez povolení k pobytu. O povolení k pobytu (Carte de séjour) si ovšem v případě zájmu může zažádat osobně na prefektuře, radnici nebo úřadu policie v místě pobytu. V Paříži se žádá na policejní prefektuře. K žádosti o povolení k pobytu je potřeba předložit cestovní pas, 3 pasové fotografie a doklad o ubytování ve Francii (např.nájemní smlouvu). Další informace: http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2651.xhtml

5. Sociální zabezpečení a daňová problematika - formulář U1/E301

Zaměstnavatel je povinen ohlásit nástup nového zaměstnavatele na URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, http://www.urssaf.fr/). Následně lze zaměstnance nahlásit k platbám sociálního pojištění a pojištění proti nezaměstnanosti.

Každý pracující je povinen přispívat ze svého platu na sociální pojištění, které zahrnuje příspěvky na důchod a zdravotnictví. Tyto odvody strhává zaměstnavatel z hrubé mzdy, průměrná výše je 23%.
Z povinného sociálního pojištění (Sécurité sociale) se hradí jen část nákladů zdravotní péče (max. 70 % z ceny lékařského ošetření), proplácení léků, rehabilitací, zubní a lázeňské péče je ještě nižší. Proto je vhodné dokoupit si doplňkové komerční připojištění.
Více informací: http://eures.europa.eu/ v sekci Život a práce

Informace o ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ: Assurance maladie http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/index.php

Příručka obsahující informace k SOCIÁLNÍMU ZABEZPEČENÍ (jednotlivé typy dávek) ve Francii ke stažení zde:

http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20France_fr.pdf

RODINNÉ DÁVKY – obecný přehled: http://social-sante.gouv.fr/affaires-sociales/famille-enfance/droits-et-aides/

Další informace naleznete na CAF - Allocations familiales http://www.caf.fr/

Formuláře ke stažení: http://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/telechargerunformulaire/metropole  

Ukončení pracovního poměru
 

Migrující pracovníci spadají pod sociální systém toho státu, na jehož území pracují a odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení. Na základě těchto odvodů pak tento stát poskytuje sociální dávky, včetně dávek v nezaměstnanosti. Jestliže jste naposledy pracoval/a (jste osobou částečně nebo přerušovaně nezaměstnanou) v jiném členském státě EU/EHP/Švýcarsku, požádejte o dávky v nezaměstnanosti tamní úřad práce (čl. 11(3)(a) nař. 883/04; čl. 13(2)(a) nař. 1408/71). Splníte-li podmínky pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti dle právních předpisů státu posledního zaměstnání, po čtyřech týdnech evidence na zahraničním úřadu práce můžete požádat o převod těchto dávek do České republiky. Jedná se o možnost tzv. „transferu“ dávek, kdy nezaměstnaná osoba má možnost hledat práci v jiném členském státě a nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti od státu posledního zaměstnání.

Pokud se nehodláte registrovat na úřad práce, pak před odjezdem do jiného státu EU/EHP či Švýcarska požádejte o vystavení formuláře U1 (E301), který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění.

K žádosti přiložte následující dokumenty:

  • La copie d´une pièce d´identitè - kopii průkazu totožnosti nebo pasu
  • La copie du ou des contrats de travail - kopii pracovní smlouvy / pracovních smluv
  • La copie du ou des certificats de travail - kopii osvědčení o pracovním poměru
  • La copie des quatre derniers bulletins de salaire - kopie posledních 4 výplatních pásek
  • La copie du ou des "Attestations destinée à Pôle emploi" - kopii "Attestation destinée à Pôle emploi"
  • Le motif de rupture du contract de travail - důvod ukončení pracovního vztahu

Žádost zašlete na adresu:
Pôle emploi services
TSA 10107
92891 Nanterre cédex 09

FRANCIE

http://www.pole-emploi.fr/
+ 33 1 46 52 97 00
+ 33 1 46 52 26 23
europe.exchange@pole-emploi.fr  

Pokud jste registrováni v České republice na úřadě práce, požádejte o vystavení formuláře U1 (E301) písemně jeho prostřednictvím.

Nejasnosti a pochybnosti týkající se pracovních podmínek, pracovní smlouvy apod. konzultujte s L’inspection du travail.

Více informací naleznete zde: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F107

V případě individuálních pracovně-právních sporů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se prosím obraťte na Le conseil de prud’hommes:

Více informací naleznete zde: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N470     

DAŇOVÁ PROBLEMATIKA

Daň z příjmu platí všechny výdělečně činné osoby samy, bez intervence zaměstnavatele! 

Daňové přiznání je nutné podat dle stanoveného schématu: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F359 

Daň z příjmu se počítá z čisté mzdy v závislosti na situaci plátce daně (daňové úlevy). Nejsou zdaňovány příjmy jednotlivce, ale příjmy domácnosti. Průměrná výše daně z příjmu je 28%, maximální výše je 45%. Viz: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1419

Více informací naleznete zde:

http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/particuliers.impot;jsessionid=HPYCVSLZXPEULQFIEIPSFFI?espId=1&pageId=part_impot_revenu&impot=IR&sfid=50  

Před odjezdem z Francie byste měli kontaktovat místní finanční úřad za účelem vyřešení Vaší daňové povinnosti.   

Daň z příjmu si můžete vypočítat s pomocí následující kalkulačky:
https://www.impots.gouv.fr/portail/simulateurs

Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena. Mezi Českou republikou a Francií platí od 1.7.2005 (Sb. m. s. 79/2005 Sb.m.s.) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění: http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv  

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“. Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

6. Převod podpory v nezaměstnanosti - formulář  U2 (dříve E303)

Obecně platí, že nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadu práce a pobírá podporu v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, má možnost požádat o transfer této podpory do Francie, zatímco v této zemi hledá zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu šesti měsíců. Jedná se o podání žádosti o transfer či o formulář U2 na českém úřadě práce. Na základě tohoto formuláře se během 7 dní (data budou upřesněny přímo na formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce ve Francii (Pôle-Emploi - http://www.pole-emploi.fr/accueil/) a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti.

Postup při registraci na pobočce Pole Emploi ve Francii: nejdříve je nutné si buď telefonicky na čísle 3949 nebo on-line na http://www.pole-emploi.fr/accueil/ udělat tzv. pre-registraci. Během pre-registrace budete muset uvést Vaši adresu ve Francii a na základě pre-registrace Vám bude dáno datum první schůzky na nejbližší pobočce Pôle-Emploi. Na schůzku přinesete Váš formulář U2 (E303). Pokud by schůzka byla nastavena na datum, které je až po termínu, které je uvedeno ve formuláři U2 (E303), je nutné se dostavit dříve.

U francouzské instituce, kde se uchazeč bude evidovat, se podrobí kontrolním a registračním postupům podle právní úpravy Francie.

Více informací o možnosti exportu podpory v nezaměstnanosti podají úřady práce.

Pro více informací z oblasti zdravotního pojištění, doporučujeme před odjezdem kontaktovat pobočku Vaší zdravotní pojišťovny.

Více informací najdete na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění - www.kancelarzp.cz  

Pokud chcete převádět podporu v nezaměstnanosti z Francie do jiného státu, obraťte se na nejbližší pobočku Pôle-Emploi (http://www.pole-emploi.fr/accueil/).

7. Uznávání pracovních kvalifikací

Pokud jste rozhodnuti pracovat ve Francii, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není regulované.

Neregulované povolání - Není-li vámi vybrané povolání ve Francii regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Francie. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání - Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Francie stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost.

Seznam regulovaných profesí (professions réglementées) ve Francii: http://www.ciep.fr/enic-naricfr/professions-reglementees.php

Další důležité informace:
www.ciep.fr

http://www.enic-naric.net/

8. Zdravotní péče a pojištění

Občané ČR zaměstnaní v jiné členské zemi EU/EHP mají právo na plnou zdravotní péči v zemi zaměstnání. Pokud se stanou součástí zdravotního systému jiné členské země EU/EHP, vztahuje se na ně oznamovací povinnost vůči jejich dosavadní české zdravotní pojišťovně.

Občané, kteří pracují a bydlí v jiné členské zemi EU/EHP, mají v ČR nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Posouzení místa bydliště je v kompetenci příslušné zahraniční zdravotní pojišťovny. Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR vystavuje zahraniční zdravotní pojišťovna EHIC nebo Potvrzení dočasně nahrazující EHIC.
V jiném členském státě EU/EHP budou pojištěni i vyživovaní nezaopatření příslušníci těchto občanů, pokud jejich manžel(ka) nevykonává výdělečnou činnost v ČR

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR, mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E 106).   Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.

Před zahájením nároku na zahraniční zdravotní pojištění lze využít české zdravotní pojištění i komerční připojištění.

Více informací najdete na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění www.kancelarzp.cz    

Lékařské ošetření ve Francii
V případě potřeby vyhledejte veřejné zdravotnické zařízení nebo lékaře.
Každé ošetření musíte nejdříve uhradit sami.
Od lékaře obdržíte potvrzení o ošetření, tzv. Feuille de Soins. Pro úhradu nákladů se s tímto potvrzením a Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo Potvrzením dočasně nahrazujícím) obraťte na nejbližší pobočku místního nositele zdravotního pojištění – Caisse d´Assurance Maladie (dále CPAM).

Léky
Léky obdržíte v lékárnách na recept, který vám vystaví lékař. Léky nejprve sami uhradíte. Náklady vám budou refundovány prostřednictvím CPAM.
Pokud jsou léky označené etiketou, je nutné ji přelepit do potvrzení o ošetření, tedy Feuille de Soins.

Nemocniční péče
Doporučení k hospitalizaci vystavuje ošetřující lékař.
V akutních případech je možné se obracet přímo na nemocnici s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo Potvrzením dočasně nahrazujícím).
V případě nemocničního ošetření nemusíte v hotovosti hradit nic, kromě předepsané spoluúčasti.

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast
Za lékařské ošetření 30% nákladů
Laboratorní testy 40% nákladů
Léky:
65% nákladů za léky s modrou etiketou
35% nákladů za léky s bílou etiketou
35% nákladů za léky bez etikety
Nemocniční péče – 20% nákladů nebo 10,67 EUR/den

Úhrada nákladů
Vaši žádost o úhradu nákladů předložte místní Caisse d’Assurance Maladie včetně Potvrzení o ošetření (Feuille de Soins), Evropského průkazu zdravotního pojištění (nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz) a účtu za ošetření. Spolu se žádostí udejte číslo svého bankovního účtu, případně adresu, na niž má být úhrada zaslána.
Pokud jste z jakéhokoliv důvodu nemohli Caisse d’Assurance Maladie navštívit, uschovejte si účty a obraťte se po návratu do ČR na pobočku své zdravotní pojišťovny. Ta vám tyto náklady proplatí do výše, kterou by uhradila Caisse d’Assurance Maladie.

Pracovní neschopnost
Chcete-li uplatnit svůj nárok na nemocenskou z důvodu pracovní neschopnosti ve Francii, musí vám francouzský lékař potvrdit pracovní neschopnost a s tímto potvrzením navštivte do 48 hodin od počátku pracovní neschopnosti Caisse d’Assurance Maladie, dále udejte adresu pobytu ve Francii, stejně tak jako českou adresu příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.
Nahlaste co možná nejdříve (do 48 hodin) svému zaměstnavateli (lze telefonicky nebo faxem) počátek a předpokládanou dobu pracovní neschopnosti, stejně tak místo pobytu při léčení. Podrobnosti zde: http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/par-situation-medicale/vous-etes-en-arret-de-travail-pour-maladie/vos-demarches-et-formalites.php

Před odjezdem kontaktujte Vaši českou zdravotní pojišťovnu!

Více informací získáte u Centre des Liaisons Européenes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS), 11 Rue de la Tour de Dames 75436, Paris Cedex 09, tel: +33 /0/1 43461253,
na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3, tel: 236 033 411, www.kancelarzp.cz a také na internetových stránkách EURES: http://europa.eu/eures v sekci Život a práce.

9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Hledání práce v zahraničí
Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stávají pojištěnci státu zaměstnání, od kterého také obdrží doklad o nároku na zdravotní péči.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy. Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (např. formulářem E 104), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu
Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání EHIC (pokud byl dotyčné osobě vystaven). Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. Po ukončení výdělečné činnosti v zahraničí je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Zároveň je nutné doložit doby pojištění ze zahraničí (např. formulářem E 104), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání
Při souběhu pracovních činností v ČR a jiné zemi EU/EHP bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

a)   Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistném i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.

b)   Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ.

Bližší informace: Kancelář zdravotního pojištění z.s. a Česká správa sociálního zabezpečení.

10. Jak najít zaměstnání

A, Úřady práce
Národní stránky EURES
https://web.uradprace.cz/web/cz/eures

Evropské stránky EURES
http://eures.europa.eu
Veřejné služby zaměstnanosti Pole
http://www.pole-emploi.fr/ 

B, Agentury práce, vyhledávače

http://www.cadremploi.fr/

http://www.jooble-fr.com/

http://www.cadresonline.com/

http://www.manpower.fr/

http://www.jobpilot.fr/

http://www.monster.fr/

http://www.recrut.com/

http://www.bonial.fr/Emplois-Verts/

http://www.jobbydoo.fr

C, Tisk
Většina francouzských novin otiskuje i nabídku volných pracovních míst.
Le Figaro: http://www.cadremploi.fr/
Le Monde: http://www.lemonde.fr/emploi

D, Ostatní
Sezonní práce
http://www.manpower.fr/
CLUB TELI: http://www.teli.asso.fr/

Au pair pobyty
Týká se občanů ČR, kteří se učí francouzsky a jsou registrováni na francouzské škole, kde studují nejméně 3 dopoledne týdně. Týdenní pracovní doba je maximálně 30 hodin. Zdravotní a sociální pojištění se odvádí ve Francii.
CLUB TELI: http://www.teli.asso.fr/

Práce studentů
Studenti z České republiky, řádně zapsaní ke studiu na francouzské univerzitě, mohou pracovat ročně celkem 822,5 hodin. A to buď na poloviční úvazek (17 hodin týdně) nebo na plný úvazek (35 hodin týdně) po dobu 3 měsíců, které po sobě nemusí následovat. Příspěvky na povinné sociální pojištění činí cca 20% z hrubé mzdy.
Studenti v rámci výměnných pobytů nebo v rámci programu ERASMUS během studia pracovat nemohou.
Více informací na: http://www.edufrance.fr/

Databáze firem ve Francii
http://www.indexa.fr/
http://www.apec.fr/

Další informace:
http://travail-emploi.gouv.fr/                  Ministerstvo práce Francie
http://www.legifrance.gouv.fr/               Základní právní předpisy Francie

Jak žádat o práci:

A, Příprava
Při náboru do státní správy musí uchazeči projít písemnou zkouškou a ústním pohovorem. Nábor do malých a středních firem je v kompetenci ředitele firmy. Nábor do velkých firem řídí personální ředitel ve spolupráci s příslušným odborníkem. Některá výběrová řízení jsou prováděna profesionálními agenturami, které vyberou 2-4 kandidáty, které předají firmě.
Po výběru vhodného pracovního místa z nabídky na trhu práce je potřeba připravit si podklady pro prezentaci u zaměstnavatele. Obvykle to jsou:

- doprovodný  dopis  (Lettre de candidature)
- životopis (C.V.)        (dactylographié)
- dotazník zaměstnavatele (pokud ho zaměstnavatel zašle)


B, Doprovodný dopis
Obsah dopisu se zásadně neliší od českých zvyklostí. Píše se ve francouzštině, maximálně na jednu až dvě stránky, na standardní bílý papír, podle francouzského zvyku by měl být napsán rukou. Pro některé typy zaměstnání může být napsán též na počítači a odeslán společně s životopisem e-mailem.
Do levého horního rohu dopisu uveďte Vaše jméno, příjmení, úplnou adresu a telefonní číslo s mezinárodní předvolbou. Datum napište do pravého horního rohu. Pod datum o několik řádek níže uveďte „A l´attention de M. nebo Mme XXX a adresu firmy, u které se ucházíte o práci.
Do dopisu napište jasně důvod, proč odpovídáte na nabídku volného místa, zájem o nabízenou práci ve vztahu k Vašemu vzdělání a zkušenostem, zdůrazněte Vaše znalosti o firmě a zamýšlený přínos.
Doprovodný dopis musí být podepsán (obvykle v pravém dolním rohu).


C, Vzor životopisu
Životopis se píše ve francouzštině, na počítači, obvykle na 1 stránku, přehledně, stručně a přesně s jasným členěním textu. Ten může být řazen chronologicky sestupně nebo naopak. Životopis se nepodepisuje a nedatuje. Posílá se vytištěný na kvalitním papíru (s fotografií pouze na výslovnou žádost v inzerátu).
Životopis by měl obsahovat:
-  osobní údaje – informations personnelles
    jméno, přesnou adresu, číslo telefonu s mezinárodní předvolbou, datum narození
    nebo věk, místo narození, rodinný stav a státní příslušnost (neuvádět informace
    o náboženském vyznání, zdravotním stavu, rodině, politické a odborové
    příslušnosti),
-  údaje o vzdělání a odborné praxi – formation
    u vysokoškolského diplomu nebo odborného profesního certifikátu uvést datum
    obdržení a pokud možno francouzský ekvivalent, (lze též stručně popsat obsah
    profesního vzdělání), jazykové znalosti,
-   pracovní zkušenosti – expérience professionnell
    tato sekce je velice důležitá - specifikovat podrobně obor, pracovní zařazení nebo
    účast na profesním kurzu, datum nástupu a odchodu z dané pozice, název firmy,
    obor činnosti a zastávanou pozici, popište vykonávanou práci a řešené úkoly
    (není  potřeba uvádět důvod změny nebo odchodu z firmy),
-  mimopracovní aktivity – loisirs
    studentské aktivity, aktivity ve volném čase, cestovatelské zkušenosti
    s vyjmenováním navštívených zemí včetně Francie, sportovní zájmy, literatura,
    hudba, další neprofesní aktivity
-   reference - références


D, Pohovor
Na pohovor se dobře připravte. Zjistěte si předem informace o firmě a jejích aktivitách (z internetu, firemních materiálů). Délka pohovorů je různá (od 15 minut až po celý den). Pohovor je většinou individuální, zřídka skupinový. Můžete si přinést kopie diplomů a osvědčení ze zaměstnání, jakož i další dokumenty a reference od zaměstnavatelů, které by mohly firmu zajímat. Součástí pohovorů mohou být speciální psychologické, talentové a osobnostní testy, které se svou délkou liší, mohou trvat jednu hodinu, ale i celý den.
Na závěr můžete požádat o oznámení výsledku vaší žádosti, v případě že bude probíhat další kolo pohovorů, o sdělení termínu konání.
Dobrým zvykem je následně napsat firmě dopis a poděkovat za interview a znovu zmínit důvod vašeho zájmu o místo, o které se ucházíte a zdůraznit přednosti vaší kandidatury.

Výběr uchazečů se koná, především u vyšších pozic, obvykle formou testů nebo také grafologických posudků. Rozhovor v rámci výběrového řízení probíhá ve Francii podobně jako v České republice. Je naprosto obvyklé, že uchazeč je zván na několik pohovorů před konečným rozhodnutím. Oblečení a způsob chování by měly odpovídat pozici. Velice se dbá na to, aby se uchazeč „hodil“ k firmě a kolektivu zaměstnanců. Během rozhovoru dostane uchazeč prostor pro prezentaci své osoby a svých cílů. Zpravidla se hovoří také o mzdových představách.

11. Minimální mzda

Minimální hodinová hrubá mzda při smlouvě na plný pracovní úvazek (35 hodin týdně) je 10,15 EUR.
Minimální měsíční hrubá mzda při smlouvě na plný úvazek (35 hodin týdně/151,67 hodin měsíčně) je 1 540 EUR.

Údaje k 1. 1. 2020

Více informací: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2300

Minimální mzdy i další pracovní podmínky jsou dále upraveny v kolektivních smlouvách, viz:

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechConvColl.do

Více informací:

http://eures.europa.eu/ v sekci Život a práce  

http://www.pole-emploi.fr/accueil/

http://www.legifrance.gouv.fr/ 

Informace ke stážím:

Povinnosti zaměstnavatele: http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F20559.xhtml

Informace k finanční odměně stážistů: http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F32131.xhtml

Informace ze zdravotní pojišťovny: http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/par-situation-professionnelle/vous-faites-des-etudes/vous-etes-stagiaire.php

 

12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Zákonná pracovní doba je 35 hodin týdně.
Zákonný nárok je na 30 dní dovolené ročně (za každý odpracovaný měsíc 2,5 dne dovolené)

Svátky:
01.01.  Nový rok
            Velikonoční pondělí
01.05.  Svátek práce
08.05.  Den vítězství
            květen – 2 církevní svátky s pohyblivým termínem
14.07.  Státní svátek
15.08.  Církevní svátek
01.11.  Dušičky
11.11.  Státní svátek
25.12.  Vánoce


13. Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví Francie v České republice
Ambassade de France
Velkopřevorské nám. 486/2, 118 01 Praha 1
Tel: +420 2 51171711
Fax:+420 2 51171720 Velvyslanectví
Fax:+420 2 51171740 Konzulát
E-mail: ambafrcz@mbox.vol.cz
Internet: http://www.france.cz/
Provozní hodinu úřadu: 09.00 – 13.00   15.00 – 18.30


Velvyslanectví České republiky ve Francii
Ambassade de la République Tcheque
15, Avenue Charles Floquet, Paris 7, 75008
Tel: +33 1 40651300
Fax:+33 1 40651313
E-mail: paris@embassy.mzv.cz
Internet: www.mzv.cz/paris
Úřední hodiny pro veřejnost: po-pá 09.00 – 17.30


Konzulární oddělení
Section consulaire, 18,rue Bonaparte, 75006 Paris 6
Tel: +33 1 44320200, Fax:+33 1 44320212, E-mail: consulate.paris@embassy.mzv.cz

Consulat Honoraire Lyon, 4 boulevard Eug ne Deruelle, 69003 Lyon
Tel: +33 4 78622324, Fax:+33 4 78955610, E-mail: lyon@honorary.mzv.cz

Consulat Honoraire Monte Carlo, 15 ave de Grande Bretagne, MC 98000 Monte Carlo
Tel: +37 7 93504660, Fax: +37 7 93504425, e-mail: monaco@honorary.mzv.cz

Consulat Honoraire Nantes, 13 Allée des Tanneurs, B.P. 74018, 44040 Nantes Cedex 1
Tel: +33 2 40472421, Fax: +33 2 40472487, e-mail: nantes@honorary.mzv.cz

Consulat Honoraire Lille, 7 rue des Vicaires, 59000 Lille
Tel: +33 3 20428434, Fax: +33 3 20150657, e-mail: lille@honorary.mzv.cz

Consulat Honoraire Nancy, 523, ev.André Malreaux,B.P.1, 546 Villers-les-Nancy
Tel: +33 3 83927109, Fax: +33 3 83927068, e-mail: nancy@honorary.mzv.cz

Bureau Consulaire Marseille, Résidence Pierre Vacances, 43, rue des Mousses, 13008 Marseille
Tel/Fax: +33 4 91229704, e-mail: marseille@embassy.mzv.cz
 

14. Informace související s podnikáním

Informace týkající se vysílání pracovníků:

Velvyslanectví ČR v Paříži:

http://www.mzv.cz/paris/cz/obchod_a_ekonomika/obchod_a_podnikani_ve_francii/zamestnanecke_vztahy/docasne_vysilani_pracovniku_do_francie.html  

Jednotné kontaktní místo:

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/jednotna-kontaktni-mista-jkm-cr-3092.html

Enterprise Europe Network:

http://www.enterprise-europe-network.cz/

Informace pro zaměstnavatele usazené v jiné zemi EU, kteří hodlají zaměstnávat pracovníka s místem výkonu zaměstnání ve Francii:

http://www.cleiss.fr/employeurs/empl_etranger_embaucheenfrance.html

15. Použité zdroje informací

L´Europe s´élargit – informační materiál Ministerstva sociálních věcí, práce a sociální soudržnosti Francie, též http://social-sante.gouv.fr/
http://www.france.cz/            informace francouzské ambasády v České republice
https://cz.ambafrance.org/   Ambassade de France Prague
http://www.mzv.cz/

Soubor ke stažení: smlouva_o_zamezeni_dvojiho_zdaneni_FRA-CR (176.2kB)

Poslední aktualizace: 24. 1. 2020