Finsko životní a pracovní podmínky

 

Pro vyhledání volného místa použijte    EURES - Evropský portál pracovní mobility - http://www.eures.europa.eu/ pro vyhledání klikněte zde

nebo přímo stránky finských úřadů práce - Työvoimatoimisto  - http://www.te-palvelut.fi/te/fi/index.html pro vyhledání klikněte zde

 

Obsah:

1. Úvodní informace
2. Pracovní povolení
3. Povinná registrace
4. Povolení k pobytu
5. Sociální zabezpečení a daně - formulář E301
6. Převod podpory v nezaměstnanosti - formulář E303
7. Uznávání pracovních kvalifikací
8. Zdravotní péče a pojištění
9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
10. Jak najít zaměstnání
11. Minimální mzda
12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
13. Sídla velvyslanectví
14. Další zdroje informací

1. Úvodní informace

Oficiální název: Finská republika
Suomen Tasavalta Republikem Finland (Suomi)

Státní zřízení:  parlamentní demokracie
Hlavní město:  Helsinky
Rozloha:  338 000 km2
Počet obyvatel:  5,4 milionu
Hustota obyvatel/km2:  18
Správní členění:  6 provincií
Úřední jazyk:  finština, švédština
Měna:  Euro
Čas:  SEČ + 1 hod., GMT + 2hod.

Členství v EU: od roku 1995


2. Pracovní povolení

Občané České republiky mají volný přístup na finský trh práce od 1. května 2006. Pracovní povolení není vyžadováno, pracovat můžete ihned po příjezdu do Finska.

3. Povinná registrace

Občané EU/EHP a Švýcarska v případě, že budou pobývat a pracovat ve Finsku déle než 3 měsíce, musí se zaregistrovat u finské imigrační služby (Maahanmuuttovirasto)

4. Povolení k pobytu

Od 1. ledna 2017 žádosti o povolení k pobytu, registrace občanů EU, pobytová povolení pro rodinné příslušníky občanů EU vyřizuje finská imigrační služba Finnish Imigration Service - Maahanmuuttovirasto Migrationsverket http://migri.fi/en/home

EU registrace: Pobývat ve Finsku mohou občané EU do 3 měsíců bez registrace. Pokud bude pobyt delší jak 3 měsíce (90 dnů), je potřeba se zaregistrovat do 3 měsíců ode dne vstupu do Finska.

Registrovat se můžete on-line prostřednictvím e-serisu Enter Finland. Poté byste si měli rezervovat schůzku na jednom z kontaktních míst finské imigrační služby k ověření identitiy a předložení originálních dokumentů. Můžete také využít klasické papírové formuláře a předložit žádost spolu s přílohami na některém z kontaktních míst. Poplatek je v obou případech 54 Euro. V případě, že bude Vaše žádost přijata a vyřízena, získáte osobní identifikační kód pro pobyt ve Finsku. 

Podrobnější informace a pokyny na: http://migri.fi/en/registration-of-right-of-residence

5. Sociální zabezpečení a daně - formulář U1 (E301)

Do registru obyvatelstva Population register a k příslušnému magistrátu se přihlašujete na místních registračních úřadech -  Local Registration Office
http://www.maistraatti.fi/en/; vyhledání nejbližšího registračního místa zde

Každý, kdo je zaregistrován v registru obyvatel, dostává vlastní identifikační číslo – social security number pro Finsko.
Více na http://www.vaestorekisterikeskus.fi/

Pokud začnete ve Finsku pracovat, budete přispívat do finského systému sociálního zabezpečení.

V každé obci /municipality/ se nachází úřad sociální péče (sosiaalitoimisto) a státní úřad sociálního zabezpečení Kansaneläkelaitos = Kela, která může poskytnout informace o finském systému sociálního zabezpečení.

KELA - Social Insurance Institution: http://www.kela.fi/ - informace o sociálních dávkách a nárocích

Federace pojišťovacích fondů pro nezaměstnanost - http://www.tyj.fi/eng/ - sdružuje 26 jednotlivých pojišťovacích fondů pro nezaměstnanost

Finnish Centre for Pensions: http://www.etk.fi/ - detaily o finském důchodovém systému
Ministry of Social Affairs and Health: http://www.stm.fi/ - Ministerstvo sociálních věcí a zdravotnictví

Finský informační portál: https://www.suomi.fi/citizen

Daně
Pokud budete ve Finsku pracovat, měli byste navštívit místní registrační úřad, který vám přidělí finský osobní identifikační kód. Poté daňový úřad vydá daňovou kartu, kterou potřebuje Váš zaměstnavatel. 

Sazba daně z příjmu u práce v délce trvání do 6 měsíců je 35 %. U práce v délce nad 6 měsíců je u daně z příjmu progresivní daňová sazba. Způsob danění je v tomto případě totožný jako u finských residentů.
Více informací k daňové problematice najdete na stánkách http://vero.fi  

Mezinárodní zdanění
Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Finskem platí od 12. 12. 1995 bilaterální dohoda  o zamezení dvojího zdanění (Sbírka zákonů 43/1996 Sb.) - zde ke stažení
Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda zápočtu

Metoda zápočtu

Při metodě "zápočtu" budete muset váš příjem přiznat na daňovém přiznání vždy do konce března následujícího roku v českých korunách (v lednu vychází Finanční zpravodaj ministerstva financí, kde je zveřejněn jednotný kurz, kterým se přepočtou příjmy na české koruny). U metody zápočtu používané v ČR se poplatníkovi započítá jen taková část v zahraničí zaplacené daně, která by v ČR připadala na tyto příjmy. Daň k zápočtu se vypočte tak, že daň z celosvětových příjmů zjištěná podle zákona se vynásobí koeficientem, jehož čitatelem jsou příjmy ze zdrojů v zahraničí a jmenovatelem základ daně nesnížený o nezdanitelné částky a odečitatelné položky.

Po ukončení pracovního poměru ve Finsku je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář
U1.Tento formulář plní funkci potvrzení o dobách zaměstnání a pojištění pro potřeby úřadu práce. Potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při rozhodování o přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice.

O vystavení formuláře U1 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme obstarat si jej hned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu ve Finsku.

Žádosti o formulář U1 se zasílají na adresu příslušného fondu, u kterého bylo sjednáno pojištění v nezaměstnanosti.

Kontakty: http://www.tyj.fi/eng/unemployment_funds_/contact_details_for_the_unemployment_funds/

Žádosti občanů, kteří nebyli pojištěni u žádného fondu, se zasílají na adresu finské instituce sociálního zabezpečení Kansaneläkelaitos (KELA):

KELA Centre for International Affairs
P. O. Box 78
00381 Helsinki
FINLAND

Tel.: +358 20 634 0200 (Po-Pá 8:00-14:00, ve finštině a angličtině)
Fax: + 358 20 634 1599
E-mail: inter.helsinki@kela.fi; web: http://www.kela.fi/

 

Od 1. května 2010 jsou v účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a 987/2009, týkající se koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v rámci EU. Tato nařízení upravují mimo jiné i tzv. E-formuláře. Od výše uvedeného data jsou vystavovány tzv. přenositelné dokumenty (PD). Formulář E 301 nahradil formulář U1. Vzhledem k přechodnému období jsou však E-formuláře nadále v platnosti. Více informací najdete zde

 6. Převod podpory v nezaměstnanosti - formulář U2 (E303)

Obecně platí, že nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadu práce a pobírá dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, získává právo požádat o transfer podpory v nezaměstnanosti do Finska. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu tří měsíců.
Žadatel musí na příslušném českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře U2 (E303). Na základě tohoto formuláře se během 7 dní od data odjezdu z České republiky (data budou upřesněna přímo ve formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce ve Finsku - Työvoimatoimisto http://www.te-palvelut.fi/te/fi/
U finského úřadu práce, kde se uchazeč bude evidovat, se podrobí kontrolním a registračním postupům podle právní úpravy Finska. Po potvrzení a registraci na finském úřadě práce se formulář U2 (E 303) předává finské instituci sociálního pojištění Kela http://www.kela.fi/ 
V případě splnění podmínek si tak nezaměstnaný zajistí pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti. Je třeba si také otevřít bankovní účet ve Finsku.
Před odjezdem z ČR rovněž občan musí požádat o zabezpečení lékařské péče, a to prostřednictvím Evropského průkazu zdravotního pojištění (popř. potvrzení nahrazující tento průkaz). Tento průkaz vystavuje česká zdravotní pojišťovna.
Pro více informací z oblasti zdravotního pojištění, doporučujeme před odjezdem kontaktovat pobočku Vaší zdravotní pojišťovny. Důležité informace také na http://www.kancelarzp.cz/cs/ - Kancelář zdravotního pojištění.
 


7. Uznávání pracovních kvalifikací
Zdrojem informací a kontaktním místem ve Finsku je finská národní agentura pro vzdělávání http://www.oph.fi/
Najdete zde např. informace o uznávání kvalifikací, regulovaných profesích, finském vzdělávacím systému ...

Finnish National Agency for Education

Poštovní adresa:
P.O. Box 380
FI-00531 Helsinki
FINLAND

Adresa pro návštěvu:
Hakaniemenranta 6, Helsinki

Tel. +358 295 331 000
Fax + 358 295 331 035


8. Zdravotní péče a pojištění

Více informací na www.kancelarzp.cz – Kancelář zdravotního pojištění – styčné místo pro oblast zdravotního pojištění

Finskou kontaktní institucí jsou místní úřady sociálního zabezpečení – Social Insurance Institution KELA – http://www.kela.fi/


9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.
V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.
O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.
 

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu
Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.
Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.
 
Souběh zaměstnání
V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře A1. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.
 
Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU

Od 1.5.2010 platí Nařízení EP a Rady (ES) 883/04 o koordinaci sociálního zabezpečení EU. Situace osoby vykonávající zaměstnání v jednom členském státě a samostatně výdělečnou činnost v jiném členském státě EU je v Nař. 883/04 ošetřena článkem 13(3), který stanoví, že taková osoba je příslušná právním předpisům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění státu, v němž pracuje jako zaměstnanec. Byla odstraněna příslušnost k systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění dvou různých států současně.

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat

Kancelář zdravotního pojištění

nám. W. Churchilla 1800/2
130 00 PRAHA 3
tel. +420 236 033 411
fax +420 222 734 951
info(a)kancelarzp.cz

http://www.kancelarzp.cz/cs/
 

Před odjezdem nezapomeňte kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu.


10. Jak najít zaměstnání

Zdroje informací:
Veřejné služby zaměstnanosti ve Finsku
Úřady práce - TE Services


EURES
Evropský portál pracovní mobility http://eures.europa.eu/

http://www.aarresaari.net/ - Academic recruitment services

http://www.helsinginsanomat.fi/ – některá volná místa inzerovaná v největším finském deníku

http://www.oikotie.fi/
http://www.uranus.fi/ 

http://www.ssconsulting.fi/  
http://www.finnfacts.fi/
http://www.inoa.fi/ – adresy finských firem (lze zadat obor, název firmy ....)

Personální a náborové společnosti
http://www.pib.fi/
http://www.adecco.fi/
http://www.eilakaisla.fi/
http://www.manpower.fi/
http://www.proselectum.fi/
http://www.poolia.fi/
http://www.businesslike.fi/

11. Minimální mzda

Není zákonem stanovena. Minimální mzdy jsou většinou zakotveny v kolektivních smlouvách.

12. Týdenní pracovní doba, délka dovolené a státní svátky

Obvykle je pracovní doba 40 hodin týdně. V kolektivní smlouvě může být zakotvena i kratší pracovní doba. Limitovaná je přesčasová práce.

Počet dní poskytnuté dovolené se pohybuje v rozmezí 25 - 35 pracovních dní. Sezóna dovolených začíná květnem.

Ve Finsku je 8 placených oficiálních svátků/dnů pracovního klidu.

13. Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví Finské republiky v České republice

Adresa:
Hellichova 1
118 00 Praha 1

Kontakt:
Telefon: 251 177 251
Fax: 251 177 241
E-mail: sanomat.pra(a)formin.fi

http://www.finland.cz/

Velvyslanectví České republiky ve Finsku
Adresa:
Embassy of the Czech Republic
Armfeltintie 14
00150 Helsinki, Finland

Kontakt:
Telefon: +358 (0)9 6120 880, informace: +358 (0)9 6120 8811, sekretariát: +358 (0)9 6120 8812
e-mail: helsinki(a)embassy.mzv.cz

www.mzv.cz/helsinki


14. Další zdroje informací

Životní a pracovní podmínky ve Finsku – stručný průvodce

http://www.te-palvelut.fi/te/en/index.html - Veřejné služby zaměstnanosti Finska

https://ec.europa.eu/eures/ - Evropský portál pracovní mobility EURES

http://migri.fi/en/home – Imigrační služba ve Finsku

https://finland.fi/ - To je Finsko

https://www.infopankki.fi/ - finský informační portál

https://www.suomi.fi/ - finský portál o službách veřejnosti

http://www.finland.cz/  - Velvyslanectví Finska, Praha
http://www.mzv.cz/helsinki – Velvyslanectví České republiky v Helsinkách

http://www.kancelarzp.cz/cs/  - Kancelář zdravotního pojištění 

Poslední aktualizace: 31. 10. 2019