Finsko životní a pracovní podmínky

 

Pro vyhledání volného místa použijte    EURES - Evropský portál pracovní mobility - https://eures.europa.eu/index_cs pro vyhledání klikněte zde

nebo přímo stránky finských úřadů práce - Työvoimatoimisto  - http://www.te-palvelut.fi/te/fi/index.html pro vyhledání klikněte zde

 

Občané České republiky nepotřebují pro práci ve Finsku od 1. května 2006 pracovní povolení. Jejich zaměstnávání se řídí stejnými podmínkami jako zaměstnávání finských občanů.

1. Kde hledat práci:

Pro vyhledání volného místa můžete využít:

EURES - Evropský portál pracovní mobility https://eures.europa.eu/index_cs

Portál finských služeb zaměstnanosti TE-Palvelut  http://www.te-palvelut.fi/te/en/jobseekers/finding_job/tips_for_finding_job/index.html

Síť akademických kariérních služeb finských univerzit - https://www.aarresaari.net/

 

Tisk
http://www.helsinginsanomat.fi/ – volná místa inzerovaná v největším finském deníku

Stránky zaměstnavatelských a zaměstnaneckých organizací

TEK – platforma pro technické akademiky a architekty www.tek.fi

 

Ostatní portály

https://www.studyinfinland.fi/life-finland/working-finland

http://www.oikotie.fi/

http://www.inoa.fi/ – adresy finských firem (lze zadat obor, název firmy ....)

https://meriteollisuus.teknologiateollisuus.fi/en/sea-future/jobs - námořní sektor

 

Personální a náborové společnosti

Asociace privátních personálních agentur -  www.hpl.fi

 

Tipy jak napsat životopis a ucházet se o práci ve Finsku https://www.te-palvelut.fi/en/jobseekers/finding-job/tips-for-finding-job/job-application-and-cv

 

Profesní barometr (nabídka a poptávka na trhu práce, situace na trhu práce v jednotlivých regionech Finska)

https://tyovoimabarometri.fi/

 

Kultura práce ve Finsku https://www.infofinland.fi/en/work-and-enterprise/finnish-working-life 

 

V případě, že jste v evidenci českého Úřadu práce a máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, můžete využít tzv. transferu podpory v nezaměstnanosti do jiného státu EU/EHP nebo Švýcarska pomocí formuláře PDU2 za účelem hledání zaměstnání v tomto státě.

Bližší informace vám podá český Úřad práce, kde jste registrováni.

 

2. Regulovaná povolání:

Pokud jste se rozhodli pracovat ve Finsku, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není regulované.

Neregulované povolání

Není-li vámi vybrané povolání ve Finsku regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Finska. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání

Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Finska stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. Před odjezdem je nutné ověřit, zda zamýšlené povolání patří k regulovaným profesím.

Seznam regulovaných profesí ve Finsku: https://www.oph.fi/en/services/regulated-professions-finland

Pro účely uznání odborné kvalifikace je nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání; informace o procesu a uznávacích orgánech ve Finsku jsou dostupné zde: https://www.oph.fi/en/services/recognition-and-international-comparability-qualifications

Pro uznávání vysokoškolského vzdělání (tzv. akademické kvalifikace), je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC), viz https://www.enic-naric.net/. Informace také na stránkách finské národní agentury pro vzdělávání  https://www.oph.fi/en/services/academic-recognition-qualifications-and-studies-0

3. Registrace k pobytu

Český občan s platným pasem anebo občanským průkazem může ve Finsku pobývat do 3 měsíců bez registrace. Pokud bude pobyt delší jak 3 měsíce (90) dnů, je potřeba se zaregistrovat do 3 měsíců ode dne vstupu do Finska u finské imigrační služby (Maahanmuuttovirasto) https://migri.fi/en/home ; https://migri.fi/en/eu-citizen

Informace k registracím k pobytu pro sezónní pracovníky:

https://migri.fi/en/seasonal-work

 

4. Dlouhodobý pobyt občana EU za účelem výkonu zaměstnání

Dlouhodobě může český občan pobývat na území Finska na základě platného pasu nebo občanského průkazu v případě, že nepředstavuje přítěž sociálnímu systému.

 

Žádosti o povolení k pobytu, registrace občanů EU, pobytová povolení pro rodinné příslušníky občanů EU vyřizuje finská imigrační služba Finnish Imigration Service – Maahanmuuttovirastot http://migri.fi/en/home.

 

Registrovat se můžete on-line prostřednictvím e-servisu Enter Finland https://enterfinland.fi/eServices

nebo můžete podat papírovou žádost https://migri.fi/en/i-want-to-apply

 

Poté byste si měli rezervovat schůzku na jednom z kontaktních míst finské imigrační služby https://migri.vihta.com/public/migri/#/home k ověření identity a předložení originálních dokumentů (pro práci ve Finsku je to ID doklad a doklad o zaměstnání). Můžete také využít klasické papírové formuláře a předložit žádost spolu s přílohami na některém z kontaktních míst. Poplatek za elektronickou žádost nebo papírovou žádost je 49 Euro. V případě, že bude Vaše žádost přijata a vyřízena, získáte osobní identifikační kód pro pobyt ve Finsku.

Podrobnější informace a pokyny na: http://migri.fi/en/registration-of-right-of-residence
 

Do finského registru obyvatelstva Population register a k příslušnému magistrátu se přihlašujete na místních registračních úřadech - Local Registration Office – platí pro každého, kdo se přestěhuje do Finska na více než 1 rok https://dvv.fi/en/individuals - Digital and Population Data Service Agency
http://www.maistraatti.fi/en/; vyhledání nejbližšího registračního místa zde

Na základě dokumentů Local Registration Office rozhodne, zda občan splňuje podmínky pro vstup do registru obyvatel Finska a dostane pobytový domicil. Každý, kdo je zaregistrován v registru obyvatel Finska, dostává vlastní identifikační číslo – social security number pro Finsko.
 

5. Sociální zabezpečení - Zdravotní a sociální pojištění:

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009.

 

Zdravotní pojištění:

Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy.

 

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu: Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání karty EHIC . Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC.

 

Souběh zaměstnání: Při souběhu pracovních činností ve 2 zemích EU/EHP či Švýcarsku bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

  1. Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
    Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistné i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.
  2. Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
    Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

 

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1. V ČR jej vystavuje ČSSZ (www.cssz.cz).

 

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR (pravidelně se vrací), mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1. Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.

 

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (nejlépe některým z těchto formulářů: E 104, S041, E 106, S1, S072), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Bližší informace:

Kancelář zdravotního pojištění: www.kancelarzp.cz

Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz

K upřesnění postupu v oblasti zdravotního pojištění kontaktujte před odjezdem do zahraničí Vaši českou zdravotní pojišťovnu.


Pokud začnete ve Finsku pracovat, budete přispívat do finského systému sociálního zabezpečení.

V každé obci /municipalita/ se nachází úřad sociální péče (sosiaalitoimisto) a státní úřad sociálního zabezpečení Kansaneläkelaitos = KELA, která může poskytnout informace o finském systému sociálního zabezpečení.

KELA - Social Insurance Institution: http://www.kela.fi/ - informace o sociálním systému, dávkách a nárocích

Pokud se stěhujete do Finska přechodně nebo trvale za účelem práce nebo hledání práce, může Vám v orientaci v základních principech sociálního zabezpečení ve Finsku pomoci průvodce KELY

KELA – průvodce pro přijíždějící občany do Finska https://www.kela.fi/web/en/from-other-countries-to-finland-quick-guide?inheritRedirect=true

Základní informace KELY pro občany, kteří přijedou do Finska https://www.kela.fi/web/en/from-other-countries-to-finland.

Přístup k dávkám a službám KELY (Kela card, Kela e-service) záleží na charakteru pobytu ve Finsku – dlouhodobý, dočasný a na jeho účelu – např. zaměstnání (dlouhodobé, krátkodobé, jiná forma výdělečné činnosti atd.).

Každý, kdo je zaregistrován v registru obyvatel Finska (Population Register - viz kapitola 4. Dlouhodobý pobyt občana EU za účelem výkonu zaměstnání), dostává vlastní identifikační číslo – social security number pro Finsko.
 

Federace pojišťovacích fondů pro nezaměstnanost - http://www.tyj.fi/eng/ - sdružuje 24 jednotlivých pojišťovacích fondů pro nezaměstnanost. Kontakty: https://www.tyj.fi/en/join-a-fund/funds-contact-information/?profession=

Finnish Centre for Pensions: https://www.etk.fi/en/ - detaily o finském důchodovém systému
Ministry of Social Affairs and Health: http://www.stm.fi/ - Ministerstvo sociálních věcí a zdravotnictví

Finský informační portál: https://www.suomi.fi/citizen

 

Informace k systému sociální ochrany:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1109&langId=en

 

Zdravotní pojištění

https://www.vero.fi/en/individuals/tax-cards-and-tax-returns/arriving_in_finland/work_in_finland/health-insurance-contributions-collected-from-workers-who-arrive-in-finland/

 

6. Daň z příjmu fyzických osob:

Pokud pracujete ve Finsku, příjem, který získáte výdělečnou činností na území Finska, bude podléhat zdanění ve Finsku.

Pokud budete ve Finsku pracovat, měli byste kontaktovat, vyplnit potřebné formuláře a po sjednání schůzky navštívit místní daňový úřad. Ten Vám při splnění podmínek přidělí finský osobní identifikační kód a vydá daňovou kartu, kterou potřebuje také Váš zaměstnavatel.

Sazba daně z příjmu u práce v délce trvání do 6 měsíců je 35 % (nebo v případě splnění podmínek je možné požádat o progresivní zdanění příjmu). U práce v délce nad 6 měsíců je u daně z příjmu progresivní daňová sazba. Způsob danění je v tomto případě totožný jako u finských residentů.

K daním ve Finsku více na:

Rozcestník - https://www.vero.fi/en/individuals/tax-cards-and-tax-returns/arriving_in_finland/work_in_finland/

Práce ve Finsku pro finského zaměstnavatele https://www.vero.fi/en/individuals/tax-cards-and-tax-returns/arriving_in_finland/work_in_finland/finnish-employer

Příspěvky na zdravotní pojištění https://www.vero.fi/en/individuals/tax-cards-and-tax-returns/arriving_in_finland/work_in_finland/health-insurance-contributions-collected-from-workers-who-arrive-in-finland/

Průvodce k zdanění příjmu pro pracovníky ze zahraničí
https://www.vero.fi/en/detailed-guidance/guidance/49113/taxation-of-employees-from-other-countries8/

 

Mezinárodní zdanění

V případě, že budete během daňového roku např. pracovat ve více státech, nebo budete mít bydliště v jednom státě a pracovat v jiném, pak bude pravděpodobně nutné určit Vaši daňovou příslušnost (daňovou rezidenci) a rozsah zdanění v konkrétním státě.

V zemích, kde poplatník není daňovým rezidentem, daní jen příjmy, které získá na území tohoto státu. V zemi, kde je poplatník daňovým rezidentem, musí danit své celosvětové příjmy.

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“. Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Pokud dojde k situaci, že dva nebo více států vznese nárok na zdanění jednoho příjmu, použije se bilaterální smlouva o zamezení dvojímu zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Mezi Českou republikou a Finskem platí od 12. 12. 1995 bilaterální dohoda o zamezení dvojímu zdanění (Sbírka zákonů 43/1996): https://www.mfcr.cz/cs/zahranici-a-eu/smlouvy-o-zamezeni-dvojiho-zdaneni/prehled-platnych-smluv - Finsko

 

 

7. Ztráta zaměstnání /ukončení pracovního poměru:

Migrující pracovníci spadají pod sociální systém toho státu, na jehož území pracují a odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení. Na základě těchto odvodů pak tento stát poskytuje sociální dávky, včetně dávek v nezaměstnanosti. Jestliže jste naposledy pracoval/a (jste osobou částečně nebo přerušovaně nezaměstnanou) v jiném členském státě EU/EHP/Švýcarsku, požádejte o dávky v nezaměstnanosti tamní úřad práce (viz Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. 883/2004).

 

Registrace na finském úřadu práce TE-Palvelut:

http://www.te-palvelut.fi/te/en/jobseekers/if_unemployed/index.html

Zaregistrujte se jako nezaměstnaný/á ihned v 1. den Vaší nezaměstnanosti, a to buď:

- Elektronicky (prostřednictvím online bankovního kódu, mobilního certifikátu od Vašeho mobilního operátora nebo prostřednictvím smart ID karty). Elektronická služba je pouze ve finštině a švédštině.

- Osobně na pobočce TE-Palvelut, pokud jste novým uchazečem/uchazečkou o zaměstnání nebo se nemůžete přihlásit elektronicky.

- Telefonicky, pokud nemůžete využít elektronické služby a už jste byl/a v minulosti registrován/a

http://www.te-palvelut.fi/te/en/information/use_te_services/contact_information/index.html

 

Ve Finsku jsou 3 základní dávky podpory pro nezaměstnané:

Dávka založená na pojištění (the earnings-related unemployment allowance)

v případě, že jste byl/a členem pojišťovacího fondu pro nezaměstnanost  http://www.tyj.fi/eng/ minimálně 26 týdnů a byly splněny další podmínky zaměstnání, dávky vyplácí Váš fond;

Základní dávka (the basic allowance https://www.kela.fi/web/en/basic-unemployment-allowance )

v případě, že jste nebyl/a členem fondu pro nezaměstnanost, základní dávky při splnění podmínek vyplácí KELA;

Dávka podpory pro uplatnění se na trhu práce (the labour market subsidy https://www.kela.fi/web/en/labour-market-subsidy)

v případě, že nesplníte podmínky zaměstnání pro výplatu dávek od pojišťovacího fondu pro nezaměstnanost nebo od KELY nebo v případě, že už uplynula maximální doba pobírání dávek od Vašeho fondu nebo od KELY.

Pokud jste zaregistrován/a jako nezaměstnaný/á a máte požádáno o podporu v nezaměstnanosti, TE- Palvelut vydá v případě splnění podmínek potvrzení o nároku na dávky (pro pojišťovací fond pro nezaměstnanost nebo pro KELU)

Pokud využíváte E-Service, pak máte přístup k Vašim dokumentům, k informacím o jejich procesním zpracování, můžete komunikovat a hlásit změny elektronicky.

 

Dávky podpory v nezaměstnanosti ovlivňuje Vaše předchozí pracovní aktivita, pro jejich přiznání musíte splnit podmínky. Aby mohlo být vydáno potvrzení (labour policy statement) pro Váš fond nebo KELU, může Vás TE Palvelut požádat o některé dokumenty – např. výstupní list od zaměstnavatele, pracovní smlouvu, doklad o kvalifikaci apod.

 

Informace k nezaměstnanosti

TE-Palvelut (finský úřad práce)

http://www.te-palvelut.fi/te/en/jobseekers/if_unemployed/unemployment_security/index.html

 

KELA (instituce sociálního pojištění)

https://www.kela.fi/web/en/unemployment

 

TYJ (pojišťovací fondy pro nezaměstnanost)

https://www.tyj.fi/en/

 

Práva a povinnosti nezaměstnaných ve Finsku:

http://www.te-palvelut.fi/te/en/jobseekers/if_unemployed/rights_obligations/index.html

 

VERO  - jak je to se zdravotním pojištěním, v případě, že ztratíte práci ve Finsku

https://www.vero.fi/en/individuals/tax-cards-and-tax-returns/arriving_in_finland/work_in_finland/health-insurance-contributions-collected-from-workers-who-arrive-in-finland/

 

V případě, že hodláte hledat nové zaměstnání v jiném státě EU/EHP nebo ve Švýcarsku (např. v ČR), a splníte-li podmínky pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti dle právních předpisů státu posledního zaměstnání, po čtyřech týdnech evidence na zahraničním úřadu práce (v odůvodněných případech lze lhůtu zkrátit) můžete požádat o převod těchto dávek do jiného státu pomocí formuláře PDU2. Jedná se o možnost tzv. „transferu“ dávek, kdy nezaměstnaná osoba má možnost hledat práci v jiném členském státě a nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti od státu posledního zaměstnání.

 

Pokud máte zájem o export dávek v nezaměstnanosti do jiného státu EU, obraťte se na TE Palvelut, kde jste registrováni. Exportovat dávky v nezaměstnanosti z Finska do jiného státu EU můžete až po dobu 3 měsíců. Více informací zde: https://www.kela.fi/web/en/from-finland-to-another-country-to-look-for-work (informace KELY) a https://www.tyj.fi/en/if-you-become-unemployed/working-abroad-and-job-seeking-in-the-eu/  (informace pojišťovacích fondů)

 

Pokud se nehodláte registrovat na úřadě práce ve Finsku, můžete si požádat o vystavení formuláře U1. Formulář U1 je potvrzením dob z Finska, které mohou být brány v úvahu pro poskytování dávek v nezaměstnanosti.


Ve Finsku vystavuje formulář U1 KELA (Centre for International Affairs https://www.kela.fi/web/en/centre-for-international-affairs ),

anebo Váš fond https://www.tyj.fi/en/  pokud jste byli ve Finsku pojištěni pro nezaměstnanost.

 

Pokud jste registrováni v České republice na úřadě práce a potřebujete doložit předchozí doby pojištění získané ve Finsku pro účel zjištění nároku na českou podporu v nezaměstnanosti, požádejte o vystavení formuláře U1 písemně prostřednictvím ÚP ČR.

 

8. Pracovní podmínky:

Informace týkající se pracovních podmínek ve Finsku můžete nalézt na následujících odkazech:

TE-Palvelut (finský úřad práce) https://www.te-palvelut.fi/jobseekers/finding-job/work-finland/when-you-work

InfoFinland.fi https://www.infofinland.fi/en/work-and-enterprise/during-employment

InfoFinland.fi – odborové svazy https://www.infofinland.fi/en/living-in-finland/work-and-enterprise/employee-s-rights-and-obligations/trade-unions

TYJ https://www.tyj.fi/en/join-a-fund/funds-contact-information/?profession= sdružení fondů pro nezaměstnanost

Centrální instituce odborových, profesních a zaměstnavatelských svazů, fondů pro nezaměstnanost – rozcestník TE-Palvelut http://www.te-palvelut.fi/te/en/jobseekers/work_finland/when_you_work/trade_unions_unemployment_funds/index.html

Pracovní legislativa na stránkách Ministerstva práce a ekonomických věcí Finska https://tem.fi/en/labour-legislation

Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci https://tyosuojelu.fi/en/home

Informace k pracovní kultuře ve Finsku InfoFinland.fi https://www.infofinland.fi/en/work-and-enterprise/finnish-working-life

 

Základní informace:

Hlavními principy pro práci ve Finsku jsou zapojení pracovníků do některého z odborových svazů a uplatňování vyjednaných kolektivních smluv, uplatňování principu nediskriminace a rovného zacházení.

Fondy pro nezaměstnanost fungují nezávisle nebo společně s odborovým svazem. Členství v odborech a fondech pak zajišťuje členům poradenství v oblasti pracovních vztahů a dále poskytování dávek založených na pojištění – např. podpory v nezaměstnanosti.

 

Ve Finsku není stanovena minimální mzda.

Mzdy, výplatní termíny, zkušební doba, pracovní doba, nárok na dovolenou, práce o svátcích, i další pracovní podmínky jsou upraveny v pracovně-právní legislativě a v kolektivních smlouvách. https://www.infofinland.fi/en/work-and-enterprise/during-employment/wages-and-working-hours

Informace o různých typech pracovních smluv a jejich náležitostech: https://www.infofinland.fi/en/work-and-enterprise/during-employment/employment-contract-and-terms-of-employment

 

Finský jazyk

Postupné osvojování finštiny Vám může hodně pomoci v pracovním prostředí. Systém testů slouží k ověřování jazykových dovedností v praktických situacích a vede k získání Certifikátu o znalosti jazyka YKI.

https://www.infofinland.fi/en/living-in-finland/finnish-and-swedish/finnish-online

Vyhledávání kurzů finštiny

https://finnishcourses.fi/

Kurzy finštiny on-line

http://venla.info/

 

V případě změn, které souvisejí s Vaším pobytem a prací, případně životními a rodinnými událostmi, nezapomeňte kontaktovat příslušné finské instituce a oznámit změny (např. Digital and Population Data Service Agency, Population Register, finskou imigrační službu, daňový úřad, KELU, Váš fond pro nezaměstnanost, úřad práce TE – palvelut apod.)

 

Když jsou problémy související s prací:  https://www.infofinland.fi/en/living-in-finland/work-and-enterprise/problems-in-working-life

 

Při ukončení pracovního poměru zaměstnavatel na žádost vystaví Certicate of employment (s uvedením doby zaměstnání, popisem práce, důvodem ukončení zaměstnání …).

Uschovejte si všechny doklady související s prací v zahraničí – např. pracovní smlouvy, výplatní pásky, doklady o přidělení čísla pojištění, identifikační kódy apod.

 

9. Dávky v mateřství a rodičovství:

Obecný přehled o dávkách a podporách určených rodinám s dětmi můžete nalézt na portále finské KELY – státní finské instituce pro oblast sociálního pojištění/zabezpečení – rozcestníkKela, the Social Insurance Institution of Finland, is a government agency that provides basic economic security for everyone living in Finland. Kela, the Social Insurance Institution of Finland, is a government agency that provides basic economic security for everyone living in Finland. Kela, the Social Insurance Institution of Finland, is a government agency that provides basic economic security for everyone living in Finland.: https://www.kela.fi/web/en/families

Přehledný průvodce KELY pro rodiny s dětmi: https://www.kela.fi/web/en/families-quick-guide

 

10. Doplňující informace a dokumenty ke stažení:

Velvyslanectví ČR ve Finsku: https://www.mzv.cz/helsinki

Velvyslanectví Finska v ČR: https://finlandabroad.fi/web/cze/hlavni-strana

 

Portály pro studenty ve Finsku – vzdělávání, studijní programy, praktické informace:

https://www.studyinfinland.fi/life-finland/working-finland

https://www.oph.fi/en - finská národní agentura pro vzdělávání

https://opintopolku.fi/konfo/en/

 

Informace k vysílání pracovníků:

Enterprise Europe Network - http://www.crr.cz/cs/podpora-podnikani/publikace-prirucky/

Tysuojelu (instituce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci)  https://www.tyosuojelu.fi/web/en/employment-relationship/posted-worker

 

Další zdroje:

https://finland.fi/ - To je Finsko

https://www.infopankki.fi/ - finský informační portál

https://www.suomi.fi/ - finský portál o službách veřejnosti, Finsko on-line, formuláře a novinky z veřejné správy

https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/work-in-finland/in-brief/  - Proč je Finsko na vzestupu

Welcome to Finland guide – průvodce Ministerstva ekonomiky a práce ve Finsku

 

Ubytování je možné hledat např. na těchto portálech

www.etuovi.com, www.vuokraovi.com

Poslední aktualizace: 21. 2. 2024