EURES+3Z Up!

Doba realizace: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
Reg. č. projektu: CZ.03.01.04/00/22_002/0000170
Zdroj financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky.

Projekt EURES+3Z Up! usiluje o modernizaci, rozšíření a komplexnost služeb zaměstnanosti poskytovaných cizím státním příslušníkům (občanům EU /EHP a Švýcarska, stejně jako občanům zemí mimo EU s důrazem na osoby s dočasnou ochranou).

Záměrem projektu je zkvalitnit systém řízení a zvýšit efektivitu v poskytování služeb zaměstnanosti podporou odborné profilace pracovníků Úřadu práce ČR a MPSV, digitalizací vybraných služeb, s důrazem na individualizaci a komplexnost služeb, a aktivním síťováním aktérů trhu práce na národní a nadnárodní úrovni. Dalším cílem je posílení atraktivity tuzemského trhu práce.

Očekávaným přínosem projektu je navýšení komplexnosti, kapacity, dostupnosti, kvality
a efektivity veřejných i evropských služeb zaměstnanosti v práci s klienty i zaměstnavateli. Projekt tak ve svém konečném důsledku přispěje k větší rovnováze mezi nabídkou
a poptávkou na trhu práce, jakož i k celkovému zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Jaké aktivity jsou v projektu realizovány?

  • Rozvoj individualizovaných služeb zaměstnanosti
  • Posílení odborných kompetencí zaměstnanců ÚP ČR/GŘ ÚP/MPSV pro zkvalitnění poskytovaných služeb v oblasti zahraniční zaměstnanosti
  • Rozvoj a podpora síťování trhu práce
  • Podpora elektronizace a digitalizace poskytování informací a vybraných služeb Úřadu práce ČR
  • Tvorba a realizace komunikační strategie pro zefektivnění služeb zaměstnanosti včetně služeb EURES
  • Rozvoj přeshraniční spolupráce
  • Evaluace projektu

 

Jaké změny jsou v důsledku realizace projektu očekávány?

 

Zásadní změna, která je v rámci realizovaných aktivit projektu očekávána, je v rozšířeném poskytování služeb klientům Úřadu práce ČR a zaměstnavatelům. Ze strany Úřadu práce ČR by mělo dojít k větší dostupnosti a flexibilitě úřadu tak, aby byly poskytované služby zaměstnanosti dostupné i cizím státním příslušníkům. Na straně klientů by mělo dojít k větší informovanosti nejen o trhu práce ČR a o pracovních trzích EU, ale také o trzích práce zemí mimo EU. Tato změna by měla přinést zvýšení důvěry klientů v české a evropské služby zaměstnanosti.

 

Navýšení kapacity zaměstnanců Úřadu práce ČR o pozice Specialistů pro práci s osobami
s migrační zkušeností přispěje k individuálnějšímu a kvalitnějšímu poskytování služeb klientům ze zemí mimo EU. Tito pracovníci doplní již stávající síť EURES poradců, na krajských pobočkách Úřadu práce ČR, kteří poskytují své služby občanům EU již nyní. Obě skupiny pracovníků budou úzce spolupracovat a poskytovat kvalitní erudované služby všem zahraničním klientům.

 

V rámci realizace projektu bude nově zavedená služba tlumočení a efektivnější zacílení kampaní i jednotlivých služeb umožní celkové zefektivnění služeb v oblasti zahraniční zaměstnanosti vč. zprostředkování a propojení nabídky a poptávky trhu práce.

 

Aktivním síťováním umožní projekt zapojení služeb zaměstnanosti do lokálních, národních
a nadnárodních sítí, což umožní jejich provazování s dalšími službami a nástroji potřebnými
k uplatnění především zahraničních uchazečů a zájemců na trhu práce (sociální služby, vzdělávání, poradenství a další).

 

Zvyšováním poskytovaných informací a povědomí osob s migrační zkušeností o službách Úřadu práce ČR a o možnostech i rizicích trhu práce projekt přispěje ke zmírňování dopadů možných rizik, včetně využívání neoficiálních paralelních struktur. Celkově projekt přispěje ke zlepšení pracovněprávních podmínek zahraničních pracovníků, a tím i k posilování atraktivity tuzemského trhu práce.

 

Kde získat další informace?

 

Informace k EURES naleznete na webových stránkách EURES (uradprace.cz)

Aktuální seznam EURES poradců naleznete na webových stránkách Kontakty na EURES poradce (uradprace.cz). Osobní schůzku na Úřadu práce ČR je možné si domluvit předem telefonicky nebo e-mailem.