Estonsko životní a pracovní podmínky

 

Pro vyhledání volného místa použijte    EURES - Evropský portál pracovní mobility - http://www.eures.europa.eu pro vyhledání klikněte zde

nebo přímo stránky Eesti Töötukassa - estonských úřadů práce - www.tootukassa.ee pro vyhledání klikněte zde

 

Obsah:

1. Úvodní informace
2. Pracovní povolení
3. Povinná registrace
4. Povolení k pobytu
5. Sociální pojištění, daňová problematika, formulář U1 (E 301)
6. Převod podpory v nezaměstnanosti, formulář U2 (E 303)
7. Uznávání pracovních kvalifikací
8. Zdravotní péče a pojištění
9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
10. Jak najít zaměstnání
11. Minimální mzda
12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
13. Sídla velvyslanectví
14. Další zdroje informací

1. Úvodní informace

Estonská republika je nejsevernější pobaltská země. Administrativně se člení na 15 krajů (maakond), hlavním městem je Tallinn. Měnovou jednotkou je euro (EUR), úředním jazykem je estonština. Z 1,29 milionů obyvatel (2012) tvoří většinu Estonci (68,7 %), nejpočetnější národnostní menšinou jsou Rusové (24,8 %). Míra nezaměstnanosti se v roce 2013 podle Eurostatu pohybovala v rozmezí 8,1 – 9,3 %.

Oficiální informační portál: http://estonia.eu/

2. Pracovní povolení

Občané ČR nepotřebují pro práci v Estonsku pracovní povolení.

3. Povinná registrace

Občané EU/EHP a Švýcarska mohou pobývat na území Estonska 3 měsíce na základě platného cestovního dokladu nebo občanského průkazu. Po třech měsících je nutná registrace pobytu. Uchazeči registrovaní na úřadu práce nepotřebují povolení k pobytu až na 6 měsíců.

4. Povolení k pobytu

Po třech měsících pobytu v Estonsku je nutná registrace pobytu na oddělení Citizenship and Migration Board (CMB) – Kodakondsus- ja Migratsiooniamet v místě bydliště: https://www.eesti.ee/eng/contacts/linnavalitsused_1

Podmínkou získání přechodného pobytu je doložení příjmu nebo dostatečného finančního zajištění, doklad o zaplaceném zdravotním pojištění a uvedení místa pobytu v Estonsku.

Do jednoho měsíce po získání povolení k dočasnému pobytu je nutné požádat o Osobní Identifikační Číslo – Personal Identification Code / Isikukood (IK) a estonský občanský průkaz (ID-kaart). K vyplněné žádosti je nutné předložit doklad totožnosti, barevnou fotografii 40x50 mm a doklad o zaplacení správního poplatku. Číslo IK je nutné k registraci estonského zdravotního pojištění u Eesti Haigekassa (Estonský Fond zdravotního pojištění). Estonské ID kromě identifikace umožňuje digitální podepisování dokumentů a užívání dalších elektronických služeb. Více na webu estonské policie Politsei- ja Piirvalveamet: www.politsei.ee.

5. Sociální zabezpečení, daňová problematika, formulář U1 (E 301)

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Tentýž princip platí i pro vyslané zaměstnance, pracovní poměr s cizím prvkem anebo OSVČ. Dochází také ke vzájemnému sčítání dob pojištění a zaměstnání nezbytných na uplatnění nároků na důchod nebo dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti. V případě dávek v nezaměstnanosti je však nutné vzít v úvahu, která země je k jejich výplatě primárně kompetentní, a zda byly naplněny podmínky vzniku nároku na tuto dávku (v každé zemi se liší).

Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009. Další informace na webových stránkách MPSV ČR a ČSSZ: zde / zde

Problematika sociálního zabezpečení náleží do kompetencí Ministerstva sociálních věcí Estonska (Sotsiaalministeerium). V gesci tohoto ministerstva působí vládní instituce Rada sociálního zabezpečení (Sotsiaalkindlustusamet) a dvě veřejnoprávní instituce: Fond zdravotního pojištění (Eesti Haigekassa) a Fond pojištění pro případ nezaměstnanosti (Eesti Töötukassa), které odpovídají za jednotlivé oblasti sociálního zabezpečení.

Další informace k dispozici na webu Evropské komise: Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Estonsku.

Mezinárodní zdanění
Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence nebo daňového domicilu) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že nárok na zdanění jednoho příjmu projevuje jak ČR, tak Estonsko (z různých důvodů), použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění (184/1995 Sb.). Český daňový rezident (poplatník s neomezenou daňovou povinností), je osoba, která má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Daň z příjmu, pojistné
Od července 2013 platí rovná daň z příjmu ve výši 21 %, pojištění pro případ nezaměstnanosti činí 2 % a povinné penzijní pojištění také 2 %. Estonští rezidenti mohou požádat o měsíční nezdanitelnou část platu ve výši 144,- EUR. Na sociální pojištění zaměstnavatelé odvádějí 33 % hrubé měsíční mzdy (13 % zdravotní pojištění, 20 % penzijní pojištění) a navíc 1 % pojištění pro případ nezaměstnanosti.

Bližší informace na webu estonské Daňové a celní správy (Maksu- ja Toolliamet): www.emta.ee

Ukončení pracovního poměru, podpora v nezaměstnanosti
Po ukončení pracovního poměru je možné za splnění náležitých podmínek uplatnit právo žádat o podporu v nezaměstnanosti v zemi posledního zaměstnání.

Základní podmínky pro pobírání estonských dávek v nezaměstnanosti (töötuskindlustushüvitis) jsou: zaplacené odvody na pojištění pro případ nezaměstnanosti minimálně 12 měsíců během předchozích 36 měsíců, nedobrovolná nezaměstnanost, žádná aktivní výdělečná činnost, práceschopnost, možnost přijmout vhodné zaměstnání, být k dispozici k práci na plný úvazek, věk mezi 16 a rokem stanoveným pro odchod do důchodu, evidence na úřadu práce, aktivní hledání zaměstnání.

V oprávněných případech je možné do doby potřebného pojištění započítat i odpracovaná období v jiných členských státech EU/EHP. Tuto skutečnost je však nutné doložit formulářem U1 (dříve E 301) z příslušné země. Dávky v nezaměstnanosti se poskytují 6 měsíců až 1 rok v závislosti na příspěvcích žadatele. Výše dávky představuje 50 % předchozího platu (maximálně však trojnásobek průměrné mzdy) po dobu prvních 100 dnů nezaměstnanosti, po té 40 % referenční mzdy.

OSVČ v Estonsku nemají možnost pojištění pro případ nezaměstnanosti, tedy ani nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Před návratem do ČR je vhodné požádat u místní pobočky estonského úřadu práce/pojišťovacího fondu pro případ nezaměstnanosti (Eesti Töötukassa) o vystavení formuláře U1 (E 301). Tento formulář plní pro potřeby úřadů práce funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu) a dob pojištění, které se za určitých podmínek mohou brát v úvahu pro přiznání podpory v nezaměstnanosti v ČR. O vystavení potvrzení U1 (E 301) lze požádat i korespondenčně z ČR, pro urychlení administrativního procesu je však výhodnější podat žádost ihned po ukončení zaměstnání ještě v Estonsku.

Formulář žádosti o přenositelný dokument U1 (E 301) z Estonska ke stažení zde.

Styčné místo pro zasílání žádostí o formulář U1 (E 301) z ČR:

   Eesti Töötukassa (Estonian Unemployment Insurance Fund)
   Lasnamäe 2
   EE-11412 Tallinn
   ESTONIA

 

6. Převod podpory v nezaměstnanosti, formulář  U2 (E 303)

Nezaměstnaní občané v evidenci Úřadu práce ČR, kteří pobírají dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti (podporu), mají právo požádat o transfer této dávky do jiné země EU/EHP (tedy i do Estonska), a následně si zde hledat zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu šesti měsíců, nebo do vyčerpání podpůrčí doby (je-li kratší). Podmínkou je evidence na domácím úřadu práce po dobu čtyř týdnů, podání žádosti prostřednictvím formuláře U2 (dříve E 303), stanovení doby odjezdu a cílového místa v Estonsku. Následně je potřeba se do sedmi dnů dostavit na estonský úřad práce a podrobit se místním registračním procedurám.

Před odjezdem z ČR je nutné zajistit zabezpečení lékařské péče v zahraničí. K tomu slouží buď Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), anebo Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. Tyto průkazy vystavuje česká zdravotní pojišťovna, která poskytne bližší informace.

7. Uznávání pracovních kvalifikací

Občané s kvalifikací a oprávněním vykonávat určitý typ povolání v ČR jsou kvalifikováni pro tutéž práci i v Estonsku. Pouze k výkonu regulované profese je vyžadována náležitá dokumentace a uznání odpovědné instituce. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. Před odjezdem do Estonska je nutné ověřit, zda zamýšlené povolání patří k regulovaným profesím. Pro výkon regulovaných profesí jsou právními předpisy členských států EU/EHP stanoveny určité požadavky (např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe a způsobilost).

Procedura uznávání pracovních kvalifikací rozlišuje kvalifikaci akademickou a profesní. Pro akademické účely je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC). Pro účely profesní je nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání. Seznam regulovaných činností a další informace k dispozici na: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

Informace o uznávání pracovních kvalifikací v Estonsku:

     Sihtasutus Kutsekoda (Estonian Qualifications Authority)
     Mustamäe Road 16
     10617 Tallinn

     ESTONIA

     Tel: +372 679 17 00
     Fax: +372 679 17 01
     E-mail: kutsekoda(a)kutsekoda.ee

     Web: www.kutsekoda.ee

Uznávání akademických kvalifikací:

    Akadeemilise Tunnustamise Infokeskus (Estonian ENIC/NARIC)   

    Foundation Archimedes

    L.Koidula 13A
    10125 Tallinn

    ESTONIA

    Tel.: +372 697 92 15
    E-mail: enic-naric(a)archimedes.ee

    Web: http://www.archimedes.ee/enic/

8. Zdravotní péče a pojištění

Občané ČR zaměstnaní v jiné členské zemi EU/EHP mají právo na plnou zdravotní péči v zemi zaměstnání. Pokud se stanou součástí zdravotního systému jiné členské země EU/EHP, vztahuje se na ně oznamovací povinnost vůči jejich dosavadní české zdravotní pojišťovně.

Občané, kteří pracují a bydlí v jiné členské zemi EU/EHP, mají v ČR nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Posouzení místa bydliště je v kompetenci příslušné zahraniční zdravotní pojišťovny. Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR vystavuje zahraniční zdravotní pojišťovna EHIC nebo Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. V jiném členském státě EU/EHP budou pojištěni i vyživovaní nezaopatření příslušníci těchto občanů, pokud jejich manžel(ka) nevykonává výdělečnou činnost v ČR.

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR, mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů v případě Estonska takovou možnost nemají.

Před zahájením nároku na zahraniční zdravotní pojištění lze využít české zdravotní pojištění i komerční připojištění.

Více informací na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění: http://www.kancelarzp.cz/cs/

9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Hledání práce v zahraničí
Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stávají pojištěnci státu zaměstnání, od kterého také obdrží doklad o nároku na zdravotní péči.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy. Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí, aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu
Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání EHIC (pokud byl dotyčné osobě vystaven). Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. Po ukončení výdělečné činnosti v zahraničí je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Zároveň je nutné doložit doby pojištění ze zahraničí, aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání
Při souběhu pracovních činností v Estonsku a v ČR bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

a)     Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistném i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.

b)    Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům - formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ.

Bližší informace:  Kancelář zdravotního pojištění a Česká správa sociálního zabezpečení.

10. Jak najít zaměstnání

Při zájmu o práci v Estonsku je vhodné využít služeb EURES, zejména evropskou databázi volných pracovních míst (VPM). S žádostí o zaměstnání se obvykle pojí motivační dopisy a strukturované životopisy. Pro další zdroje informací využijte níže uvedené odkazy.

EURES a úřady práce
http://www.eures.europa.eu – on-line databáze VPM na Evropském portále EURES
http://www.tootukassa.ee/toopakkumised – on-line databáze VPM estonských úřadů práce

Soukromé job portály
www.avalikteenistus.ee/konkursiveeb
www.cv.ee
www.cvkeskus.ee
www.cvok.ee
www.ej.ee
www.elukutse.ee
www.kandideeri.ee
www.palkamind.ee
 

11. Minimální mzda

Od 1. 1. 2018 je estonská minimální měsíční mzda 500 EUR.

12. Týdenní pracovní doba, dovolená, státní svátky

Standardní pracovní doba činí 40 hodin týdně (8 hodin denně), délka jedné směny nesmí přesáhnout 12 hodin. Každý zaměstnanec má nárok minimálně na 28 dní dovolené ročně. Další informace k pracovnímu právu: http://www.investinestonia.com/en/investment-guide/labour-market

Státní svátky: 1.1., 24.2.. Velký pátek, 1.5., 6.6., 23.6., 24.6., 20.8., 16.11., 24.12., 25.12.

13. Sídla velvyslanectví

     Estonské velvyslanectví v Praze
     Na Kampě 1
     118 00 Praha 1

     Tel.: +420 257 011 180
     E-mail: embassy.prague(a)estemb.cz

     Web: www.estemb.cz

 

     Velvyslanectví České republiky v Estonsku
     Lahe 4
     101 50 Tallinn
     ESTONIA

     Tel.: +372 627 4400
     E-mail: tallin(a)embassy.mzv.cz
     Web:www.mzv.cz/tallinn

14. Další zdroje informací

http://www.valitsus.ee – Vabariigi Valitsus (Estonská vláda)
http://www.eures.ee – EURES Eesti (Estonský EURES)
http://www.sm.ee – Sotsiaalministeerium (Ministerstvo sociálních věcí)
http://www.ensib.ee – Sotsiaalkindlustusamet (Rada pro sociální zabezpečení)
http://www.haigekassa.ee – Eesti Haigekassa (Estonský Fond zdravotního pojištění)
http://www.tootukassa.ee – Eesti Töötukassa (Estonský Fond pojištění pro případ nezaměstnanosti / Estonské úřady práce)
http://www.ti.ee – Tööinspektsioon (Inspektorát práce)
http://www.stat.ee – Eesti Statistika (Statistický úřad)

Soubor ke stažení: EMP079_ESTONIA_1500K.WMV (WMV 57.89MB)

Poslední aktualizace: 31. 10. 2019