Podmínky přijetí elektronického podání na pracovištích Úřadu práce ČR

 
 • Vaše podání posílejte jako přílohu e-mailu (max 10  MB) nebo datovou schránkou v těchto datových formátech:
  • Acrobat Reader - *.pdf, *pdf/a
  • Software602 Text602 - *.txt
  • Microsoft Word - *.doc, *.docx
  • Microsoft Exel - *.xls, *.xlsx
  • prostý text RTF-DCA - *.rtf
  • prostý text - *.txt
  • obrazová příloha PNG, TIF, TIFF, JPEG, JFIF, GIF
  • zvuková příloha MP2, MP3, PCM
  • datový formát MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, GIF, WAV, PCM
  • databázový formát XML, DTD
  • elektronická faktura ve formátu isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
  • multimediální formát JSON
  • komprimované soubory ZIP, ASiC (max 1000 souborů, úroveň vnoření 4, max. dekomprimovaného souboru 3 GB, bez zašifrování)
 • Adresa elektronické podatelny generálního ředitelství ÚP ČR: podatelna.gr@uradprace.cz . V případě, že chcete kontaktovat konkrétní pracoviště ÚP ČR, seznam naleznete zde.
 • Vaše podání musí být elektronicky podepsáno uznávaným elektronickým podpisem (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis), který vydala I.CA, Česká pošta nebo eIdentity jako kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
 • V elektronické formě lze doručovat podání podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a podle zvláštních předpisů vztahujících se k práci ÚP ČR; jsou to zejména:
  • podání ve správním řízení (návrhy na zahájení správních řízení, opravné prostředky apod.),
  • plnění oznamovacích povinností daných pracovněprávními předpisy (oznámení o plnění stanoveného povinného podílu počtu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele, zprávy ve smyslu § 62 odst. 4 a 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, apod.),
  • běžná korespondence s Úřadem práce ČR,
  • žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, ve znění pozdějších předpisů,
  • stížnosti a podněty týkající se činnosti zaměstnanců Úřadu práce ČR a zaměstnavatelů.
 • Podání v elektronické formě lze také předat v pracovní době (viz Kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky) na datovém nosiči (CD, DVD nebo USB flash disk) přímo na podatelnu příslušného pracoviště Úřadu práce ČR.
 • Chcete-li elektronicky podat vůči Úřadu práce ČR žádost o některou z dávek a příspěvků, které poskytuje, můžete využít interaktivní formuláře na portálu MPSV a zaslat je prostřednictvím datové schránky, identity občana nebo s elektronickým uznávaným podpisem.
 • Maximální velikost jedné datové zprávy závisí na typu podání:
  • prostřednictvím informačního systému datových schránek je maximální velikost jedné datové zprávy 100 MB,
  • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny je maximální velikost jedné datové zprávy 10 MB,
  • na přenosném technickém nosiči je maximální velikost jedné datové zprávy 100 MB.
 • Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná), obsahuje datový formát, který Úřad práce ČR nepřijímá, nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu (např. virus) na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci, není podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn.
 • ÚP ČR při zřízení podatelny vychází z:
  • vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
  • zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • E-mail bez uznávaného elektronického podpisu (e-mail, ve kterém je uvedeno pouze jméno a příjmení a tedy neobsahuje data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena, a která podepisující osoba používá k podepsání) můžete poslat přímo na e-mailovou adresu zaměstnance ÚP ČR, který se danou agendou zabývá. E-mail nebude považován za elektronické podání, nebude-li podání do 5 dnů potvrzeno. Přesto se budou naši zaměstnanci snažit na jakýkoliv e-mail odpovědět.
 • E-mailové adresy a datové schránky pracovišť Úřadu práce ČR, na které lze posílat elektronická podání, naleznete zde.

 

Poslední aktualizace: 24. 5. 2024