Podmínky přijetí elektronického podání na pracovištích Úřadu práce ČR

 
 • Vaše podání posílejte jako přílohu e-mailu v těchto formátech:
  • Acrobat Reader - *.pdf
  • Software602 Text602 - *.txt
  • Microsoft Word - *.doc, *.docx
  • Microsoft Exel - *.xls, *.xlsx
  • prostý text RTF-DCA - *.rtf
  • prostý text - *.txt
  • obrazová příloha PNG, TIFF, JPEG, JFIF
  • zvuková příloha MP2, MP3, PCM
  • datový formát MPEG-1, MPEG-2, GIF, WAV, PCM
  • databázový formát XML, DTD
  • elektronická faktura ve formátu isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
 • Adresa elektronické podatelny generálního ředitelství ÚP ČR: podatelna.gr@uradprace.cz . V případě, že chcete kontaktovat konkrétní pracoviště ÚP ČR, seznam naleznete zde.
 • Vaše podání musí být elektronicky podepsáno uznávaným elektronickým podpisem (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis), který vydala I.CA, Česká pošta nebo eIdentity jako kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
 • V elektronické formě lze doručovat podání podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a podle zvláštních předpisů vztahujících se k práci ÚP ČR; jsou to zejména:
  • podání ve správním řízení (návrhy na zahájení správních řízení, opravné prostředky apod.),
  • plnění oznamovacích povinností daných pracovněprávními předpisy (oznámení o plnění stanoveného povinného podílu počtu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele, zprávy ve smyslu § 62 odst. 4 a 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, apod.),
  • běžná korespondence s Úřadem práce ČR,
  • žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, ve znění pozdějších předpisů,
  • stížnosti a podněty týkající se činnosti zaměstnanců Úřadu práce ČR a zaměstnavatelů.
 • Podání v elektronické formě lze také předat v pracovní době (viz Kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky) na datovém nosiči (CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM+-, DVD-RAM, DVD-RW+-, USB disky) přímo na podatelnu příslušného pracoviště Úřadu práce ČR.
 • ÚP ČR při zřízení podatelny vychází z:
  • vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů
  • zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
  • zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • E-mail bez elektronického podpisu (e-mail, ve kterém je uvedeno pouze jméno a příjmení a tedy neobsahuje data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena, a která podepisující osoba používá k podepsání) můžete poslat přímo na e-mailovou adresu zaměstnance ÚP ČR, který se danou agendou zabývá. E-mail nebude považován za elektronicky podaný dokument, avšak naši zaměstnanci se budou snažit na něj odpovědět.
 • E-mailové adresy pracovišť Úřadu práce ČR, na které lze posílat elektronická podání, naleznete v sekci Úřad práce ČR, část Krajské pobočky.

Poslední aktualizace: 8. 8. 2019