...

Často kladené otázky

Co je nutno vzít v úvahu před odchodem za prací do jiného státu EU/EHP?

Určitě je nutno zvážit schopnost domluvit se řečí používanou v zemi Vašeho zájmu. Zaměstnavatel může po zaměstnanci požadovat znalost jazyka na úrovni, která pracovníkovi dovoluje vykonávat práci v plném rozsahu. Je samozřejmé, že některé méně kvalifikované profese nejsou jazykově náročné, ale schopnost domluvit se se zaměstnavatelem a na úřadech je vždy významnou výhodou.

Jednou z nejdůležitějších záležitostí je problematika uznání Vaší kvalifikace. V případě tzv. regulované profese můžete být požádáni o uznání kvalifikace a proto doporučujeme ošetřit tuto záležitost předem. Více informací pro každou zemi zjistíte na evropském portálu EURES v sekci „Život a práce“, kapitole „Životní a pracovní podmínky – uznávání kvalifikací“.

Rozhodně doporučujeme vytvořit si jistou finanční rezervu. Tím se zajistíte pro případ komplikací v zemi, v níž hledáte zaměstnání a budete mít jistotu, že jste schopni se bez potíží dopravit zpátky do ČR.

Při vyhledávání pracovních míst v zahraničí se u zaměstnavatele zajímejte o možnost poskytnutí ubytování. Nabízí zaměstnavatel ubytování nebo alespoň asistenci s nalezením vhodného ubytování? Jaká je cena za ubytování?

Sociální zabezpečení, zdravotní zabezpečení, daně – to vše najdete v sekci „Život a práce“ na EURES - evropském portálu pracovní mobility nebo na základě individuální konzultace Vám tyto informace sdělí EURES poradce, popř. kontaktní osoba pro záležitosti EURES na jednotlivých ÚP.

Co mám udělat v případě zájmu o zaměstnání v členské zemi EU/EHP?

Ve spolupráci s veřejnými službami zaměstnanosti členských států zřídila Evropská komise síť EURES, která má za úkol pomáhat evropským občanům při hledání zaměstnání v jiné členské zemi EU/EHP. Základním nástrojem sítě EURES je EURES - evropský portál pracovní mobility. Na tomto portále je k dispozici rozsáhlá databáze pracovních příležitostí ve všech členských zemích EU/EHP a další užitečné rady a odkazy související s hledáním zaměstnání v těchto zemích.

EURES dále disponuje sítí EURES poradců a poradkyň odborně proškolených v záležitostech evropského trhu práce a životních a pracovních podmínek ve členských zemích. Uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům, kteří mají zájem o evropský pracovní trh, poskytují tři základní druhy služeb – informace, poradenství a asistenci s hledáním pracovního místa. Působí v rámci veřejných služeb zaměstnanosti dané země (zpravidla se jedná o úřady práce), nebo v rámci partnerských organizací sítě EURES.

Jak je to zdaňováním v ČR z příjmů, které jsem měl v zaměstnání v Irsku?

OTÁZKA:
Chtěl bych Vás požádat o informaci týkající se daní.  Jedná se mi o případ českého pracovníka v Irsku, jež je řadně zaměstnán od listopadu minulého roku, platí daně a je občanem ČR. Tatáž osoba ukončí pracovní poměr v Irsku koncem roku 2005 či začátkem 2006 a vrátí se zpět do ČR.
Otázka je, jestli je tahle osoba ze zákona povinna být zdaněna či nějakým způsobem dodaněná v ČR. Vím, že ze zákona je třeba zabránit dvojímu zdanění, ale já a mí přátelé jsme slyšeli něco o nějakém dodanění, tj. v našem případě, že osoba vydělávající v Irsku mírně podprůměrnou mzdu by byla v Čechách osobou s nadstandardními příjmy a tím v ČR zdaněna vyšší sazbou. Takže daň v Irsku by byla řekněme cca 15%, ale v ČR k tomuto platu 30% a oněch rozdílných 15 % by se muselo po příjezdu dodanit v ČR.

Rád bych si celou záležitost ujasnil, děkuji za Vaši ochotu se naším dotazem zabývat.


ODPOVĚĎ:
Jak už jste zmínil, existují smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Pro Irsko se jedná o smlouvu č. 163 z roku 1996 a ve článku 24 se mluví o metodě tzv. "zápočtu" (exituje ještě druhá metoda tzv. "vynětí", která je dohodnuta ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Velkou Británií č. 89/1992).

Při metodě "vynětí", nemusíte přiznávat své příjmy získané v dané zemi (v tomto případě ve Velké Británii) a nemusíte podávat tedy ani daňové přiznání v České republice, pokud máte pouze příjmy ze závislé činnosti v zahraničí.

Při metodě "zápočtu" (jedná se o Váš případ, o Irsko), budete muset Váš příjem přiznat na daňovém přiznání do konce března 2006 v českých korunách (v lednu 2006 vyjde Zpravodaj, kde bude zveřejněn jednotný kurz, kterým si v přepočtete své příjmy získané v Eurech na české koruny). Od těchto příjmů si odečtete zaplacené pojištění, dále odpočitatelné položky (na osobu; na děti, pokud je máte; na studenta, v případě, že jste student apod.) a dále daň, kterou jste zaplatil v Irsku - budete potřebovat od finančího úřadu v Irsku potvrzení o zaplacení daně. Případný rozdíl budete muset doplatit v České republice. Obecněji řečeno si tedy vypočítáte daň, kterou byste platil v podmínkách České republiky, odečtete daň odvedenou v Irsku a doplatíte rozdíl. Pro podrobnější a další informace rozhodně doporučujeme obrátit se na Finanční úřad v ČR.

Jak jsou zabezpečena práva sociální ochrany při práci v jiné zemi EU/EHP?

Pracovníci a jejich rodiny mají v oblasti sociálního systému stejná práva, jako občané hostitelské země ode dne vzniku pracovního poměru. Tato práva kryjí nemoc, dávky v mateřství, invaliditu, dávky kryjící pracovní úrazy a nemoci z povolání, úmrtí, nezaměstnanost a rodinné dávky. Pracovníci a jejich rodiny nemohou být ze sociálního systému státu vyloučeni z důvodu národnosti, místa pobytu nebo jiných diskriminujících důvodů.

Systém sociálního zabezpečení je odlišný v různých zemích. Zájemci o tento druh informací by měli kontaktovat odpovědné instituce v hostitelské zemi, aby získali podrobné informace o místním sociálním systému.

Jak může zaměstnavatel inzerovat volné pracovní místo, aby bylo dostupné ve všech...

Jak může zaměstnavatel inzerovat volné pracovní místo, aby bylo dostupné ve všech zemích EU/EHP?

Volné místo do databáze evropského portálu EURES lze zadat jeho nahlášením pracovníkům úřadů práce, kteří  zodpovídají za agendu volných míst. Je nutné přitom požádat o zveřejnění nabídky na Integrovaném portále MPSV. Tím je zajištěn automatický transfer nabídky z národní databáze volných míst do celoevropské databáze pracovních příležitostí EURES.

V případě zájmu o šíření volného pracovního místa mezi uchazeči a uchazečkami z jiných států EU/EHP a Švýcarska, požádejte o označení volného místa jako nabídky „Se zaměřením na občany EU“. Tato místa budou na Evropském portále EURES zvýrazněna symbolem – vlaječkou EU a budou zde zobrazována přednostně před nabídkami výslovně neurčenými pro šíření v zahraničí

Integrovaný portál MPSV nabízí i možnost samoobslužného zadávání volných pracovních míst. Tímto způsobem si zaměstnavatelé mohou sami udržovat volná pracovní místa. Nabídka se dostane automatickým transferem i na Evropský portál EURES.

Více informací o této možnosti je k dispozici na adrese v sekci Pro zaměstnavatele.

Jaká práva mají rodinní příslušníci migrujícího pracovníka?

Za rodinného příslušníka se podle definice obsažené ve Směrnici 2004/38/EC považuje manžel či manželka, registrovaný partner/partnerka, a dále pak děti výše uvedených osob do věku 21 let a všichni jejich potomci a předkové, pokud jsou na nich fakticky ekonomicky závislí.

Ti rodinní příslušníci, kteří s pracovníkem legálně bydleli na území stávajícího členského státu ke dni 1. května 2004, měli tím datem okamžitý plný přístup na trh práce tohoto členského státu. To se však nevztahuje na rodinné příslušníky pracovníka, kterému byl legálně umožněn vstup na trh práce členského státu na dobu kratší než 12 měsíců. Rodinní příslušníci, kteří začali s migrujícím pracovníkem legálně bydlet na území členského státu po 1. květnu 2004, ale v době uplatňování přechodného období,  mají plný přístup na trh práce od okamžiku, kdy v dotyčném členském státě bydlí nejméně po dobu osmnácti měsíců. Od 1. května 2007 budou mít plný přístup na trh práce všichni rodinní příslušníci.

Každý stávající členský stát může přístup rodinných příslušníků na svůj trh práce upravit pro ně výhodnějším způsobem. V žádném případě ale není možné, aby se na české migrující pracovníky a jejich rodinné příslušníky vztahoval režim přísnější než režim pro podobné pracovníky ze třetích zemí.

Je tato služba nabízena zdarma?

Ano, služby sítě EURES jsou poskytovány bezplatně jak uchazečům o zaměstnání, tak potenciálním zaměstnavatelům.

Je vzdělání žadatele platné i v jiném státě EU/EHP?

Je-li žadatel/ka lékař, zdravotní sestra, dentista, porodní asistent/ka, veterinář, farmaceut nebo architekt, je jeho kvalifikace obecně uznávána. V případě jakékoliv jiné regulované profese by měl zájemce zažádat o uznání své kvalifikace v zemi, v níž plánuje vykonávat své povolání. Odpovědná instituce má lhůtu čtyř měsíců na poskytnutí odpovědi. Pokud dojde k závěru, že vzdělání žadatele je výrazně odlišné ve svém obsahu nebo délky vzdělávání, vyzve žadatele buď k doplnění profesní praxe, nebo k absolvování vzdělávacího kurzu, nebo k absolvování testu způsobilosti (nesmí přitom doporučit kombinaci uvedených postupů). Kontaktní instituce v každé zemi EU/EHP poskytne zájemci všechny informace o konkrétní profesi, o proceduře nutné k získání uznání kvalifikace atd. V některých zemích je národní informační centrum pro uznávání akademického vzdělání zároveň oficiální kontaktní institucí.
Pokud žadatel hledá uplatnění v profesi, která v dané zemi nepatří mezi regulované, není potřeba podstupovat proces uznávání kvalifikace.
 

Je zapotřebí povolení k pobytu v jiné členské zemi EU/EHP a pokud ano, proč?

Během prvních tří měsíců potřebuje žadatel o zaměstnání pouze průkaz totožnosti nebo pas. Pro delší časové období však je zapotřebí povolení k pobytu, které samozřejmě nerozhoduje o tom, zda občan může či nemůže žít v této zemi, slouží pouze jako potvrzení o právech ve státě pobytu. Jiným důvodem nutnosti registrace je statistika, která sleduje pohyb občanů z jedné členské země EU/EHP do jiné.
Některé země vyžadují poměrně rychlé nahlášení místa pobytu. O konkrétních postupech se informujte na EURES - evropském portálu pracovní mobility v sekci o životních a pracovních podmínkách vždy u zvolené země zájmu (povolení k pobytu).

Kde lze zjistit podrobné informace o životních a pracovních podmínkách v jiné zemi EU/EHP?

Tyto informace jsou dostupné na EURES - evropském portále pracovní mobility v sekci "Život a práce." Další informace jsou k dispozici na českém portále EURES, v úvahu rovněž připadá možnost e-mailové, telefonické či osobní konzultace konkrétních dotazů s EURES poradci a poradkyněmi.

Kdo může zprostředkovávat práci do zahraničí? Jak se dá ověřit spolehlivost agentur?

 

Zprostředkovávat zaměstnání mohou podle zákona  č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti pouze agentury práce, které mají povolení ke zprostředkování vydávané Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.
Agentury musí mít licenci na zprostředkování zaměstnání s výkonem práce buď na území ČR nebo do zahraničí.
Agentura, která má povolení ke zprostředkování pouze na území ČR, ale zprostředkovává práci i do zahraničí, provádí tuto činnost v rozporu s platnou legislativou.
Seznam personálních agentur, které mají povolení ke zprostředkování, naleznete na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod tímto odkazem:

/web/cz/agentury-prace

Podle výše uvedeného zákona o zaměstnanosti má být zprostředkování zaměstnání pro zájemce o práci bezplatné. Zprostředkování zaměstnání smí agentura práce provádět bezplatně nebo za úhradu, včetně úhrady, při které je dosahován zisk. Avšak pozor, úhrady neplatí občan, jemuž je zaměstnání zprostředkováno, ale zaměstnavatel, který o zprostředkování pracovníků agenturu požádal. Více viz citace § 58  uvedená níže.


     (1) Agentury práce  mohou provádět zprostředkování zaměstnání
na území České republiky nebo z území České republiky do zahraničí
a ze zahraničí na území České republiky.

     (2) Zprostředkování zaměstnání  mohou agentury práce provádět
bezplatně nebo  za úhradu, včetně  úhrady, při které  je dosahován
zisk.  Při  zprostředkování  zaměstnání  za  úhradu  nemůže být od
fyzické osoby,  které je zaměstnání  zprostředkováváno, požadována
úhrada.

     (3)  Ve  prospěch  agentury  práce  nebo  uživatele  jsou při
zprostředkování  zaměstnání  za  úhradu  rovněž zakázány jakékoliv
srážky  ze  mzdy  nebo  z  jiné  odměny poskytované zaměstnanci.

Kromě využití služeb personálních agentur se také můžete pokusit hledat vhodného zaměstnavatele prostřednictvím Evropských služeb zaměstnanosti (EURES) a jejich portálu: http://eures.europa.eu/
Na uvedených webových stránkách naleznete samoobslužný vyhledavač volných pracovních míst, kde si podle zadaných kritérií můžete hledat vhodné pracovní uplatnění.

Komu jsou služby sítě EURES určeny?

Služby EURES jsou určeny všem potenciálním zájemcům o zaměstnání v jiném členském státě sítě EURES a dále zaměstnavatelům, kteří mají zájem o nábor pracovních sil z jiných členských zemí sítě EURES.

Které země služba EURES pokrývá?

Mám nárok na vrácení daní z Velké Británie? Budu platit daně v ČR nebo v zahraničí?

Daňové povinnosti občanů, kteří pracují v jiné zemi, než je jejich stát bydliště, upravují bilaterální dohody o zamezení dvojího zdanění. Jejich znění a aktuální výčet zemí, se kterými má Česká republika tyto dohody uzavřeny, je k dispozici na webu Ministerstva financí ČR:

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv/2014/prehled-platnych-smluv-ceske-republiky-o-16899

V případě Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (Velké Británie) se jedná o Sdělení č. 89/1992 Sb. Případné nejasnosti je vhodné konzultovat s příslušným daňovým úřadem, případně daňovým poradcem. Před návratem z Velké Británie lze požádat o vrácení daní prostřednictvím formuláře P85(S). Bližší informace a formulář ke stažení: http://www.hmrc.gov.uk/cnr/p85_p85s.htm. O vrácení daní lze v případě Velké Británie požádat až 5 let zpětně.

Životní a pracovní podmínky ve Velké Británii: evropský portál EURES (anglicky), český portál EURES (česky).

Mám zájem o práci na ropných plošinách v Norsku. Kam bych se měl obrátit?

Šance na získání zaměstnání v norském těžebním průmyslu závisí na jazykových znalostech.

Pokud ovládáte norštinu nebo angličtinu, použijte k vyhledávání EURES - Evropský portál pracovní mobility - pro vyhledávání v databázi klikněte zde,

nebo databázi NAV (norského úřadu práce) - ohledně míst pro uchazeče se znalostí angličtiny klikněte zde.

Pro bližší informace a odkazy související s prací v oblasti těžby ropy a zemního plynu v Norsku klikněte zde.

Životní a pracovní podmínky v Norsku: evropský portál EURES (anglicky), český portál EURES (česky).

Mám zájem o práci přes léto v Itálii, je mi 17 let.

Minimální věk určený italskou legislativou je 15 let, nesmíte však pracovat v noci a alespoň 2 dny v týdnu musíte mít volno.

Pokud chcete vycestovat pouze na brigádu přes letní prázdniny, je vhodné sledovat přibližně od konce ledna sekci Volná místa na stránkách EURES. Zde se budou průběžně objevovat nabídky na sběr ovoce a dále na sezónní práce v hotelích (údržbáři, pokojské, pomocné síly do kuchyně) a zábavné pracovníky – animátory na jihu Evropy. U všech těchto nabídek je vždy uveden kontakt přímo na zaměstnavatele (žádný prostředník či agentura mezi Vámi a zaměstnavatelem není), kterého můžete mailem nebo telefonicky kontaktovat.

V období od února do května se průběžně konají také výběrová řízení na výše uvedené pozice do hotelů zde v České republice. Máte tak možnost setkat se přímo se zaměstnavatelem ještě před odjezdem z ČR.

Dále je možné využít odkazu na sezónní práce uvedeného na českém portále EURES: https://www.uradprace.cz/web/cz/sezonni-prace. Zde jsou k dispozici odkazy na největší celoevropské vyhledávače sezónních prací.

Na stránkách Evropské komise http://eures.europa.eu/ je potom k dispozici databáze všech aktuálně hlášených volných míst na úřadech práce ve všech zemích EU/EHP. Zde si můžete pomocí kritérií najít volné pracovní místo, které by Vám vyhovovalo, a přímo kontaktovat zaměstnavatele (pozice označená modrou vlaječkou znamená, že zaměstnavatel je ochoten zaměstnat uchazeče z celé EU - máte ovšem právo reagovat na všechny nabídky). Konkrétně pak zadejte následující kritéria: Uchazeči o zaměstnání - Vyhledat pracovní místo - Povolání : Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v zemědělství - Země: Itálie.

Mohu jako občan ukrajiny s trvalým pobytem v ČR odpovídat na inzeráty EURES?

OTÁZKA:
Mám ukrajinské státní občanství a již 15 let trvalý pobyt v ČR. Prosím o informaci, radu, zda mohu odpovídat na inzeráty EURES a za jakých podmínek mohu být zaměstnán v Německu, Velké Británii nebo na Slovensku.

ODPOVĚĎ:
Jste ukrajinským občanem a tedy z hlediska práva EU patříte k občanům třetích zemí. Proto se na Vás automaticky nevztahuje právo volného pohybu tak jako na občany členských zemí EU. Každá osoba, která má státní občanství některého členského státu, je občanem Unie. Občanství Unie bylo zřízeno Maastrichtskou smlouvou v roce 1992. Je zahrnuto do druhé části (články 17 - 22) Smlouvy o ES. (Občanství EU doplňuje státní občanství členských států a nenahrazuje ho).
Dále, vzhledem k tomu, že ČR dosud není plně zapojena do tzv. schengenského systému (zavedení tzv. schengenského víza), Vám můžeme sdělit následující.

OBECNĚ:Z informací od Vás vyplývá, že budete potřebovat pracovní povolení, povolení k pobytu a budete podlehat vízové povinnosti, podle toho jak je zavedena mezi Ukrajinou a Velkou Británií, Německem či Slovenskem.

VÝJIMKY: občan třetí země zpravidla získává práva občana členského státu za těchto situací:

• Sloučení rodiny. Vaše manželka je občankou členského státu EU - v tomto případě byste mohl v Británii a na Slovensku využít práva volného pohybu, zatímco v Německu byste nyní, v tzv. přechodném období, žádal o povolení - tak jako občané ČR - viz https://www.uradprace.cz/web/cz/eures - Vše o práci v EU - Informace o zemi.

• Trvalý pobyt udělen v členském státě EU - v případě Vašeho pobytu v ČR to však dle našeho soudu zatím neplatí, což souvisí s faktem, že ČR doposud není součastí tzv. schengenského prostoru.

ZÁVĚR: Na inzeráty EURES odpovídat můžete, je však nutné, abyste v odpovědi uváděl pravdivé údaje o své situaci. Podmínky získání zaměstnání by se odvíjely právě od této situace. Při obsazování volných míst by měla být přednost dána místním občanům a dalším občanům EU.

Moje manželka a dcera nemají české občanství, pouze trvalý pobyt. Co si musí vyřídit...

Moje manželka a dcera nemají české občanství, pouze trvalý pobyt. Co si musí vyřídit pro pobyt se mnou v Británii, popř. Irsku?


Vaše manželka může pracovat ve Velké Británii nebo Irsku jako Váš rodinný příslušník bez pracovního povolení, pokud současně v dané zemi pracujete i Vy. Před odjezdem do Velké Británie je potřeba si vyřídit tzv. "family permit", které Vám potvrzuje volný pohyb pro Vaši manželku. Před odletem do Irska je potřeba přes Irskou ambasádu vyřídit pro Vaši manželku "vízum", které je v tomto případě bezplatné.
 
Kontakty na ambasády v Praze jsou:
 
Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
Thunovská 14
118 00 Praha 1
Tel:  +420 257 402 111
Fax:  +420 257 402 296
E-mail: info(a)britain.cz
http://www.britain.cz/
 
Velvyslanectví Irska v ČR
Tržiště 13, Praha 1
118 00
tel: 257 530 061-4
fax: 257 531 387
e-mail: irishembassy(a)iol.cz

Může si žadatel o zaměstnání v jiné členské zemi umístit na portálu EURES svůj...

Může si žadatel o zaměstnání v jiné členské zemi umístit na portálu EURES svůj profesní životopis?

Ano, v sekci Zájemci o zaměstnání je možnost vložení vlastního profesního životopisu na evropském portále EURES. Tento životopis je následně přístupný registrovaným zaměstnavatelům, kteří mají zájem zaměstnat motivované zájemce o práci z jiné členské země EU/EHP.

Může žadatel o zaměstnání v jiné členské zemi EU/EHP čerpat podporu...

Může žadatel o zaměstnání v jiné členské zemi EU/EHP čerpat podporu v nezaměstnanosti i po příjezdu do této země?

Obecným principem je, že žadatel o zaměstnání v jiné členské zemi EU/EHP může požadovat vyplácení podpory v nezaměstnanosti u odpovědné organizace v tomto státě za předpokladu, že splní následující postup:

• nejprve musí hledat zaměstnání ve své mateřské zemi (v zemi, která momentálně nezaměstnanému vyplácí podporu v nezaměstnanosti)

• evidence musí trvat alespoň po dobu čtyř týdnů od data registrace na ÚP (pouze ve výjimečných případech může být tato lhůta zkrácena)
• před odjezdem musí žadatel vyplnil formulář U2 (E 303) na českém ÚP
• po příjezdu do hostitelské země se musí žadatel do sedmi dnů registrovat u místní odpovědné instituce
• pokud do 3 měsíců nenalezne zaměstnání, musí se ihned vrátit zpět, jinak nárok na podporu zanikne


Finanční výše dávek odpovídá částce, kterou by žadatel dostával na českém ÚP, pouze v odpovídající měně.

Žadatel by měl vždy kontaktovat úřad práce dříve, než v této oblasti podnikne jakékoliv kroky.

Rád bych se dozvěděl, jak to je v Irsku s placením přesčasů.

Problematiku přesčasů irské pracovní právo obecně neupravuje, s výjimkou maximální týdenní pracovní doby (48 hodin). Placení přesčasů může upravovat konkrétní dohoda se zaměstnavatelem, případně kolektivní dohoda mezi zaměstnavatelem a zástupci zaměstnanců.

Za práci v neděli náleží zaměstnancům nárok na zvýšenou mzdu (opět dle kolektivní dohody), nebo na placené náhradní volno. Konkrétní podmínky jsou také závislé na typu profese. Například pro stavebnictví platí speciální nařízení týkající se výše mzdy, práce v noci a o nedělích.

Bližší informace o životních a pracovních podmínkách v Irsku: evropský portál EURES (anglicky), český portál EURES (česky).

Ráda bych vycestovala za prací přes nějakou agenturu. Kterou byste mi doporučili?

Každá agentura práce v ČR musí mít licenci MPSV seznam agentur viz https://www.uradprace.cz/web/cz/agentury-prace.

Agentury - zprostředkovatelny práce v České republice nejsou oprávněny od svých klientů pobírat jakékoli poplatky za zprostředkování práce (jsou placeny ze strany zaměstnavatele).

Doporučujeme Vám rovněž evropskou databázi volných pracovních míst na http://www.eures.europa.eu/, kde jsou k dispozici desítky tisíc volných pracovních míst prověřených úřady práce z 32 evropských zemí. Výhodou je, že v těchto případech máte možnost kontaktovat zaměstnavatele přímo.