Doplatek na bydlení

doplatek na bydleníLeták v pdf ZDE (1.04MB)

Dávky pomoci v hmotné nouzi vyplácí Úřad práce ČR na základě zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi upravuje poskytování pomoci k zajištění základních životních podmínek fyzickým osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi, prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi.

Doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení je další možností pomoci osobám, které i přes poskytnutý příspěvek na bydlení nemohou ze svých prostředků uhradit náklady spojené s užíváním bytu. Doplatek na bydlení je účelově určen na úhradu nákladů na bydlení, tj. nájmu, služeb s bydlením bezprostředně spojených a úhrady prokazatelné nezbytné spotřeby energií.

Účelem doplatku na bydlení je vyrovnání odůvodněných nákladů na bydlení v případě žadatele, který není ani přes maximálně úsporný způsob života schopen tyto náklady hradit z vlastních zdrojů.

Nárok na doplatek na bydlení

Nárok na doplatek na bydlení má vlastník bytu, který jej užívá, nebo jiná osoba, která užívá byt na základě smlouvy (nájemní smlouva), rozhodnutí, nebo jiného právního titulu, jestliže by úhradě odůvodněných nákladů na bydlení snížených o příspěvek na bydlení byl příjem žadatele a společně posuzovaných osob zvýšený o příspěvek na živobytí nižší než částka živobytí osoby a osob s ním posuzovaných. Podmínkou nároku je také, aby byla osoba uznána za osobu v hmotné nouzi a získání nároku na příspěvek na živobytí.

Doplatek na bydlení lze s přihlédnutím k sociálním a majetkovým poměrům přiznat také osobě, které nebyl přiznán příspěvek na živobytí z důvodu vysokých příjmů, tzn., že jejich příjmy přesáhly částku živobytí, ale nepřesáhl 1,3násobek částky živobytí osoby a sním společně posuzovaných osob.

Současně jsou vždy posuzovány celkové sociální a majetkové poměry všech osob v okruhu. Doplatek na bydlení lze v případech hodných zvláštního zřetele poskytnout i do ubytovacích zařízení, které mají schválený provozní řád nebo do jiného než obytného prostoru, který má schválené standardy kvality bydlení.

Za případ hodný zvláštního zřetele se považuje vždy osoba ubytovaná v:

  • Domově pro seniory
  • Domově pro osoby se zdravotním postižením
  • Domově se zvláštním režimem
  • Chráněném bydlení
  • Domě na půl cesty
  • Terapeutické komunitě
  • Zdravotnickém zařízení lůžkové péče
  • Azylovém domě

Odůvodněné náklady na bydlení

Do odůvodněných nákladů na bydlení se započítává nájemné, nebo obdobné náklady spojené s vlastnickou nebo družstevní formou bydlení nebo obdobné náklady při užívání bytu v jiné než nájemní formě bydlení a pravidelné úhrady za služby spojené s užíváním bytu. Nájem se započítá až do výše v místě obvyklé.

Do odůvodněných nákladů na bydlení se započítávají pravidelné úhrady za služby bezprostředně spojené s užíváním bytu a úhrada prokazatelné nezbytné spotřeby energií. Započítají se maximálně do výše v místě obvyklé.

Přiměřené bydlení

Osoba je povinna si aktivně hledat bydlení pro ni přiměřené, jestliže takové bydlení neužívá. Přiměřenost bydlení je hodnocena ke stávajícímu bydlení např. cenovou (jak jsou vysoké náklady na bydlení), dostupností do školských zařízení, zaměstnání, lékaři atd., lokalitou a také podmínkami, které jsou pronajímateli stanoveny.

Výše doplatku na bydlení

Výše doplatku na bydlení za kalendářní měsíc činí rozdíl mezi částkou odůvodněných nákladů na bydlení, sníženou o příspěvek na bydlení a částkou, o který příjem osoby a společně posuzovaných osob zvýšený o příspěvek na živobytí převyšuje částku živobytí.

Rozhodné období

Rozhodným obdobím v případě podání žádosti o dávku je kalendářní měsíc, ve kterém byla žádost podána.

Celkové sociální a majetkové poměry

Pro účely dávky doplatku na bydlení jsou posuzovány celkové sociální a majetkové poměry osoby i s ním společně posuzovaných osob.

Provádění šetření v místě nebo sociální šetření

Pro vyhodnocení podmínek nároku na dávku, její výši nebo výplatu je prováděno šetření v místě. Sociální šetření je primárně zaměřeno na sociální práci s klientem a s ním společně posuzovaných osob.

Výplata doplatku na bydlení

Výplata dávky se vyplácí v měsíci, na který náleží, např. v lednu za leden. Plátcem je ÚP ČR a poskytuje se v peněžní formě. Doplatek na bydlení nebo jeho část lze bez souhlasu příjemce poukázat přímou úhradou pronajímateli nebo poskytovali služeb nebo energií.

Možnosti podání žádosti

Osobní návštěva kontaktního pracoviště ÚP ČR není vždy nutná. Žádosti mohou lidé podávat i jinou cestou – přes podatelnu ÚP ČR, zaslat poštou či prostřednictvím datové schránky. Pokud bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci úřadu už pak žadatele sami zkontaktují prostřednictvím písemné výzvy, telefonicky či e-mailem. V rámci přívětivého přístupu nabízí Úřad práce ČR též možnost objednat se na určitý termín. Na některých pracovištích je možné tak učinit online. Další variantou je sjednat si termín návštěvy telefonicky. Bližší informace a kontakty na příslušné zaměstnance jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých pracovišť ÚP ČR (www.uradprace.cz).

Poslední aktualizace: 7. 10. 2021