Doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení je další možností pomoci osobám, které i přes poskytnutý příspěvek na bydlení nemohou ze svých prostředků uhradit náklady spojené s užíváním bytu. Doplatek na bydlení je účelově určen na úhradu nákladů na bydlení, tj. nájmu, služeb s bydlením bezprostředně spojených a úhrady prokazatelné nezbytné spotřeby energií.

 

Účelem doplatku na bydlení je vyrovnání odůvodněných nákladů na bydlení v případě žadatele, který není ani přes maximálně úsporný způsob života schopen tyto náklady hradit z vlastních zdrojů.


Nárok na doplatek na bydlení
Společně posuzované osoby
Odůvodněné náklady na bydlení
Přiměřené náklady na bydlení
Rozhodné období
Celkové sociální a majetkové poměry
Šetření v místě a sociální šetření
Podání žádosti o doplatek na bydlení
Řízení o doplatku na bydlení
Výše doplatku na bydlení
Výplata doplatku na bydlení
Práva o povinnosti účastníků řízení

PRÁVNÍ ÚPRAVA

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

NÁROK NA DOPLATEK NA BYDLENÍ

Nárok na doplatek na bydlení má vlastník bytu, který jej užívá, nebo jiná osoba, která užívá byt na základě smlouvy (nájemní smlouva), rozhodnutí, nebo jiného právního titulu, jestliže by úhradě odůvodněných nákladů na bydlení snížených o příspěvek na bydlení byl příjem žadatele a společně posuzovaných osob zvýšený o příspěvek na živobytí nižší než částka živobytí osoby a osob s ním posuzovaných. Podmínkou nároku je také, aby byla osoba uznána za osobu v hmotné nouzi a získání nároku na příspěvek na živobytí.

Doplatek na bydlení lze s přihlédnutím k sociálním a majetkovým poměrům přiznat také osobě, které nebyl přiznán příspěvek na živobytí z důvodu vysokých příjmů, tzn., že jejich příjmy přesáhly částku živobytí, ale nepřesáhl 1,3násobek částky živobytí osoby a sním společně posuzovaných osob.

Současně jsou posuzovány celkové sociální a majetkové poměry všech osob v okruhu. Doplatek na bydlení lze v případech hodných zvláštního zřetele poskytnout i do ubytovacích zařízení, které mají schválený provozní řád nebo do jiného než obytného prostoru, který má schválené standardy kvality bydlení.

Za případ hodný zvláštního zřetele se považuje vždy osoba ubytovaná v:

 • Domově pro seniory

 • Domově pro osoby se zdravotním postižením

 • Domově se zvláštním režimem

 • Chráněném bydlení

 • Domě na půl cesty

 • Terapeutické komunitě

 • Zdravotnickém zařízení lůžkové péče

 • Azylovém domě

ZPĚT NAHORU

SPOLEČNĚ POSUZOVANÉ OSOBY

Okruhy společně posuzovaných osob jsou stanoveny na principech vyživovací povinnosti, společného užívání bytu (prostoru) nebo společného hospodaření.

Do okruhu společně posuzovaných osob vždy patří:

 • rodiče a nezletilé nezaopatřené děti

 • manželé nebo partneři

 • rodiče a nezletilé zaopatřené děti, rodiče a zletilé děti, pokud děti společně s rodiči užívají byt a nejsou společně posuzovány s jinými osobami

 • jiné osoby, které společně užívají byt (a na principu společného hospodaření)

ZPĚT NAHORU

 

ODŮVODNĚNÉ NÁKLADY NA BYDLENÍ

Do odůvodněných nákladů na bydlení se započítává nájemné, nebo obdobné náklady spojené s vlastnickou nebo družstevní formou bydlení nebo obdobné náklady při užívání bytu v jiné než nájemní formě bydlení a pravidelné úhrady za služby spojené s užíváním bytu. Nájem se započítá až do výše v místě obvyklé.

Do odůvodněných nákladů na bydlení se započítávají pravidelné úhrady za služby bezprostředně spojené s užíváním bytu a úhrada prokazatelné nezbytné spotřeby energií. Započítají se maximálně do výše v místě obvyklé.

ZPĚT NAHORU

PŘIMĚŘENÉ NÁKLADY NA BYDLENÍ

Osoba je povinna si aktivně hledat bydlení pro ni přiměřené, jestliže takové bydlení neužívá. Přiměřenost bydlení je hodnocena ke stávajícímu bydlení např. cenovou (jak jsou vysoké náklady na bydlení), dostupností do školských zařízení, zaměstnání, lékaři atd., lokalitou a také podmínkami, které jsou pronajímateli stanoveny.

ZPĚT NAHORU

ROZHODNÉ OBDOBÍ

Rozhodným obdobím pro příjem u nové žádosti jsou 3 kalendářní měsíce předcházející aktuálnímu měsíci. Rozhodným obdobím pro příjem v průběhu poskytování dávky je předcházející měsíc.

Rozhodným obdobím pro plnění ostatních podmínek např. vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, dovršení věku 68 let, uplatnění nároků a pohledávek atd. je u podané žádosti aktuální měsíc podání žádosti o dávku. Rozhodným obdobím pro plnění ostatních podmínek v průběhu poskytování dávky, je jeden měsíc předcházející aktuálnímu měsíci vyjma nákladů na bydlení, u kterých je rozhodným obdobím aktuální měsíc posuzování dávky.

ZPĚT NAHORU

CELKOVÉ SOCIÁLNÍ A MAJETKOVÉ POMĚRY

Pro účely dávky doplatek na bydlení jsou posuzovány celkové sociální a majetkové poměry osoby i s ním společně posuzovaných osob. Majetkovými poměry se rozumí movitý a nemovitý majetek, dostupné finanční prostředky osoby např. v hotovosti, na účtu dále také stavební spoření, kapitálové spoření atd.

ZPĚT NAHORU

ŠETŘENÍ V MÍSTĚ A SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ

Pro vyhodnocení podmínek nároku na dávku, její výši nebo výplatu je prováděno šetření v místě. Sociální šetření je primárně zaměřeno na sociální práci s klientem a s ním společně posuzovaných osob.

ZPĚT NAHORU

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOPLATEK NA BYDLENÍ

Žádost o doplatek na bydlení se podává na k tomu určeném tiskopise na místně příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR podle místa bydliště nebo místa, kde se osoba skutečně zdržuje.

Tiskopisy jsou k dispozici na všech kontaktních pracovištích ÚP ČR, nebo na webových stránkách MPSV v sekci Formuláře.

Žádost o doplatek na bydlení můžete na místně příslušném kontaktní pracovišti ÚP ČR podle místa bydliště nebo místa, kde se osoba skutečně zdržuje podat několika způsoby:

 1. osobně nebo na podatelnu příslušného kontaktního pracoviště,

 2. poštou na adresu příslušného kontaktního pracoviště,

 3. emailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu příslušného kontaktního pracoviště,

 4. datovou schránkou do datové schránky příslušného kontaktního pracoviště,

 5. prostřednictvím portálu MPSV po přihlášení pomocí identity občana nebo datové schránky.

Úřad práce ČR nabízí také možnost objednat se předem na určitý termín. Na některých pracovištích je možné tak učinit online. Další variantou je sjednat si termín návštěvy telefonicky.

ZPĚT NAHORU

ŘÍZENÍ O DOPLATKU NA BYDLENÍ

Řízení o doplatku na bydlení je zahájeno podáním písemné žádosti na k tomu určeném tiskopise. Na základě podané žádosti a po doložení všech potřebných dokladů ÚP ČR vyhodnotí splnění zákonem stanovených podmínek a vznik nároku na dávku doplatku na bydlení a jeho výši.

Nejsou-li doloženy všechny potřebné doklady, vyzve ÚP ČR oprávněnou osobu k jejich doplnění. V tomto ohledu je nutné, aby žadatel s úřadem spolupracoval. Nedoložení potřebných dokladů je důvodem pro zamítnutí žádosti.

ZPĚT NAHORU

VÝŠE DOPLATKU NA BYDLENÍ

Výše doplatku na bydlení za kalendářní měsíc činí rozdíl mezi částkou odůvodněných nákladů na bydlení, sníženou o příspěvek na bydlení a částkou, o který příjem osoby a společně posuzovaných osob zvýšený o příspěvek na živobytí převyšuje částku živobytí.

ZPĚT NAHORU

VÝPLATA DOPLATKU NA BYDLENÍ

Výplata dávky se vyplácí v měsíci, na který náleží, např. v lednu za leden. Plátcem je ÚP ČR a poskytuje se v peněžní formě. Doplatek na bydlení nebo jeho část lze bez souhlasu příjemce poukázat přímou úhradou pronajímateli nebo poskytovali služeb nebo energií.

ZPĚT NAHORU

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ

Přijetí žádosti Vám nemůže být odepřeno. Pouze na základě podané žádosti a po zhodnocení plnění podmínek může být rozhodnuto, zda máte, nebo nemáte na danou dávku nárok.

V případě nesouhlasu s rozhodnutím, máte možnost podat opravný prostředek (odvolání). Věnujte proto pozornost informacím uvedeným v „Poučení“ rozhodnutí.

Jako účastník řízení máte povinnost písemně ohlásit příslušnému kontaktnímu pracovišti ÚP ČR do 8 dnů všechny změny, které mohou mít vliv na nárok, výši nebo výplatu doplatku na bydlení. Jako účastník řízení máte povinnost spolupracovat s ÚP ČR.

ZPĚT NAHORU

INFORMAČNÍ PŘEHLED

VIDEA:

Základní informace o doplatku:

Additional housing benefit

Wohnkostenzuschuss

LETÁKY:

Leták ke stažení (254,82 kB)

Vyhněte se zbytečnému čekání ve frontách

FORMULÁŘE:

Žádost o doplatek na bydlení

(Najdete zde i ostatní potřebné formuláře včetně vzorů vyplněných formulářů)

DŮLEŽITÉ ODKAZY:

Pomoc v hmotné nouzi
 

Průvodce MPSV - bydlení

NEVÍTE SI RADY?

Volejte Call centrum ÚP ČR na bezplatné telefonní lince

+420 800 779 900, a to denně:

Provozní doba:
PO: 8:00 - 17:00
ÚT: 8:00 - 15:00
ST: 8:00 - 17:00
ČT: 8:00 - 15:00
PÁ: 8:00 - 13:00

 

Pište na e-mail: 

callcentrum@uradprace.cz

nebo se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR

Seznam všech elektronických podatelen a datových schránek ZDE

ZPĚT NAHORU

Poslední aktualizace: 16. 3. 2023