Dočasná neschopnost uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a dočasná neschopnost uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení

Dne 1. 10. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“). Tato novela zákona o zaměstnanosti zavádí nové povinnosti uchazeče o zaměstnání související s jeho nemocí a ošetřením/vyšetřením ve zdravotnickém zařízení, a to ve vztahu k plnění povinností vyplývajících z vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Povinnosti uchazeče o zaměstnání

Uchazeč o zaměstnání, který dočasně není schopen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu anebo z důvodu vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, je povinen tyto důvody oznámit krajské pobočce Úřadu práce České republiky

  • nejpozději v den, kdy mu bylo vydáno potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu nebo
  • v den uskutečnění ošetření nebo vyšetření.

Uchazeč o zaměstnání, který dočasně není schopen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu anebo z důvodu ošetření nebo vyšetření ve zdravotnickém zařízení, je povinen tyto důvody doložit příslušným potvrzením krajské pobočce Úřadu práce České republiky

  • nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne vydání potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu nebo potvrzení o ošetření/vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení.

Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání

Krajská pobočka Úřadu práce České republiky vyřadí uchazeče o zaměstnání z evidence uchazečů o zaměstnání, jestliže bez vážných důvodů

  • neoznámí důvody, pro které dočasně není schopen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání nejpozději v den, kdy mu bylo vydáno potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu nebo v den uskutečnění ošetření nebo vyšetření,
  • nedoloží příslušné potvrzení nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne vydání potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu nebo potvrzení o ošetření/vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení.

Dokládání potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání

Uchazeči o zaměstnání, který dočasně není schopen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu anebo z důvodu ošetření nebo vyšetření ve zdravotnickém zařízení, je-li to důvodné, vydá registrující poskytovatel nebo jiný poskytovatel zdravotních služeb, který poskytuje uchazeči o zaměstnání zdravotní péči v případě nemoci nebo úrazu, anebo který provedl ošetření nebo vyšetření, potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu nebo potvrzení o ošetření/vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení. Obě uvedená potvrzení se vydávají na žádost uchazeče o zaměstnání.

Režim dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání

Uchazeč o zaměstnání, kterému bylo vydáno potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu, je povinen dodržovat režim dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu.

Režimem dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání je povinnost uchazeče o zaměstnání zdržovat se v místě pobytu uvedeném v potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek.