Dánsko životní a pracovní podmínky

 

Pro vyhledání volného místa použijte    EURES - Evropský portál pracovní mobility - http://www.eures.europa.eu/ pro vyhledání klikněte zde
 

Portál pro zájemce o práci v Dánsku - volná místa, možnost vytvoření vlastního profilu zájemcem o práci na www.workindenmark.dk

 

Obsah:

1. Úvodní informace
2. Pracovní povolení
3. Povinná registrace
4. Povolení k pobytu
5. Sociální pojištění
6. Převod podpory v nezaměstnanosti - formulář E301
7. Uznávání pracovních kvalifikací - formulář E303
8. Zdravotní péče a pojištění
9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
10. Jak najít zaměstnání
11. Minimální mzda
12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
13. Sídla velvyslanectví 
14. Další zdroje informací

1. Úvodní informace

Oficiální název:  Dánské království
Státní zřízení:  konstituční monarchie
Hlavní město:  Kodaň

Vlastní Dánsko
Rozloha:  43 098 km2
Počet obyvatel:  5,3 milionu
Hustota obyvatel/km2:  125
Správní členění:  5 krajů (regioner) a 98 komun (kommuner)
Úřední jazyk:  dánština
Měna:  dánská koruna, 1 DKK = 100 øre

K Dánskému království patří dvě autonomní oblasti: Faerské ostrovy a Grónsko.

2. Pracovní povolení

Občané České republiky, kteří chtějí v Dánsku pracovat, nepotřebují do 1.5.2009 pracovní povolení.

Informace  na webu dánské imigrační služby

3. Povinná registrace

EU registrační certifikát

Občané České republiky, pokud chtějí v Dánsku pracovat, musejí žádat o EU registrační certifikát u místních úřadů do 3 měsíců po jejich příjezdu do Dánska. Žádost se podává u Regional State Administration osobně, někdy je vyžadována předchozí domluva návštěvy.

Předkládáte:
Doklady

- pas nebo jiný platný cestovní doklad
- 1 x fotografii pasového formátu (občané mimo EU  předkládají 2 fotografie)

Dokumentaci vztahující se k účelu vašeho pobytu, např.:
Placené zaměstnání: prohlášení zaměstnavatele (příloha A formuláře žádosti) nebo pracovní smlouvu
Studenti: dokumentaci ke vzdělávacímu programu (program s nárokem na podporu na základě zákona o státním vzdělávacím fondu)
Prokázání dostatečných prostředků pro pobyt: dokumentaci o prostředcích k financování vašeho pobytu, např. výpis z bankovního účtu.
Rodinný příslušník: dokumentaci prokazující úzkou vazbu na občana EU ve formě oddacího listu a/nebo rodného listu

Formulář žádosti k registraci můžete získat na Regional State Administration a vyplnit jej při návštěvě úřadu.


Národní registr obyvatel (Civil Registration Sytem, dále jen CRS)
Jestliže chcete zůstat v Dánsku více jak 3 měsíce, měli byste se zaregistrovat do registračního systému obyvatel u místního úřadu (kommune) v místě vašeho bydliště v Dánsku. Měli byste tak učinit hned po příjezdu do Dánska, i když je možné pobývat v Dánsku až 6 měsíců bez registrace do CRS. Registraci do CRS můžete provést u servisního střediska pro občany -Borgerservice u místních územních úřadů (kommune).

K registraci do CRS přineste tyto doklady:
Registraci pobytu - EU residence certificate (z Regional State Administration – Statsforvaltning)
- pas
- oddací list, pokud jste vdaná/ženatý
- rodné listy dětí

Kontakt na servisní střediska pro občany Borgerservice zde

CPR číslo

Pokud budete zaregistrováni do národního registru obyvatel (CRS), obdržíte občanské registrační číslo - CPR číslo. Toto číslo je složeno z 10 číslic, prvních 6 číslic je z data narození (den,měsíc,rok) a 4 poslední čísla poskytují jedinečnou identifikaci všech obyvatel v Dánsku. Poslední číslo, je-li sudé, jedná se o ženu, je-li liché jde o muže.
Číslo CPR je využíváno v souvislosti s registrací a osobní identifikací, např. v souvislosti s vyplácením mezd, prodejem domů, bankovními transakcemi, pojištěním atd.

Číslo pro daňové srážky ze základu (PAYE)

Zaměstnanec může obdržet u daňového úřadu v místě výkonu práce číslo pro srážky ze mzdy (PAYE). Zaměstnavatel pošle číslo PAYE a pracovní smlouvu do servisního střediska pro občany(Borgerservice). Poté obdržíte kartu zdravotního pojištění prostřednictvím pošty. Výše zmiňované dokumenty můžete servisnímu středisku pro občany také předložit osobně.

Vyhledávač kontaktu na nejbližší daňový úřad (SKAT) zde
Kontakt na servisní střediska pro občany Borgerservice  https://www.borger.dk

International Citizens Service centra - http://icitizen.dk/

4. Povolení k pobytu

Občané EU/EHP a Švýcarska mohou pobývat v Dánsku na základě pravidel EU o volném pohybu osob a služeb. Pro pobyt delší jak 3 měsíce nebo v případě hledání práce delší jak 6 měsíců se musíte zaregistrovat u Regional State Administration - viz výše. Žádost o EU residence certificate musí být předložena do 3 měsíců od vstupu do země.

5. Sociální zabezpečení daňová problematika - formulář U1(E301)

Sociální zabezpečení je v Dánsku financováno prostřednictvím daní. Abyste mohli mít přístup ke službám, je třeba mít CPR číslo a být zaregistrován do Národního registru obyvatel (CRS) a mít zdravotní kartu.

Daně
Pokud v Dánsku pracujete, budete podléhat dani z příjmu a je třeba, abyste co nejdříve kontaktovali příslušný daňový úřad. Prostřednictvím daní přispíváte do sociálního systému Dánska, ze kterého je placeno např. vzdělávání, lékařská péče, hospitalizace v nemocnici apod.
POZOR příspěvek na nezaměstnanost je v Dánsku dobrovolný a platí se příslušnému pojišťovacímu fondu (viz pojištění v nezaměstnanosti níže).
Existuje několik způsobů, jak můžete být zdaněni. Pokud v Dánsku získáte zaměstnání, je důležité zjistit, jaké daňové schéma bude na vás uplatňováno.
Musíte vzít v úvahu, zda
jste předmětem plného zdanění nebo omezeného zdanění v Dánsku (např. zda si udržujete „rezidenci“ v jiném státě), zda nepodléháte speciálnímu 25 % zdanění pro výzkumné pracovníky a klíčové zaměstnance nebo zda se na vás uplatňuje standardní schéma

Omezená daňová povinnost
Pokud máte omezenou daňovou povinnost (např. máte přechodný pobyt v Dánsku jako sezónní pracovník) – daňová karta je vydána mezinárodní divizí daňového úřadu
Dokumenty:
- dokument prokazující datum vašeho narození
- dokument s fotografií (např. pas)
- pracovní smlouva s informací o mzdě
- dokumenty prokazující na vás závislé osoby žijící v zahraničí (pokud je předmětem uplatnění)

Plná daňová povinnost
Při pobytu delším jak 6 měsíců nebo rezidenci v Dánsku je daňová karta vydána domácí divizí daňového úřadu. Pokud jste zaregistrování do Národního registru obyvatel, musíte kontaktovat domácí divizi daňového úřadu.
Dokumenty:
- viz výše + bankovní informace

Pokud zaměstnavatel neobdrží daňovou kartu od daňového úřadu, musí srazit 60% daň ze mzdy zaměstnance bez možnosti slev.

Daň z příjmu obsahuje:
- státní daň
- místní daň
- příspěvek na zdravotní péči
- církevní daň (pokud jste členy evangelicko-lutheránské církve v Dánsku)

Dánsko má progresivní daň z příjmu a 3 možné úrovně zdanění příjmu (základní, střední,vysoké rozpětí)
Příspěvek na sociální zabezpečení obsahuje 8% příspěvek na politiku zaměstnanosti ze mzdy a z věcných dávek, platí se v případě plné i omezené daňové povinnosti.
Místní daň a církevní daň je územně odlišná. Průměrná místní daň je 24,6 % a církevní daň 0,7 %
Příspěvek na zdravotní péči je 8 % a je kalkulován na základě zdanitelného příjmu.

Ti, kdo mají omezenou daňovou povinnost, platí v průměru 24% místní daň a neplatí církevní daň.

Daňová karta
Když pracujete v Dánsku, musíte mít e-tax card (daňovou kartu). Má dvě části, hlavní kartu a B-card (B-card je používána, pokud máte v Dánsku více zaměstnavatelů). Karta je zaslána elektronicky vašemu zaměstnavateli. Karta obsahuje údaje o tom, kolik vám musí zaměstnavatel strhávat ze mzdy, dále informace o osobních příspěvcích a procento daňové sazby, kterou musíte platit. Dále je nezbytné mít NemKonto účet.

Bankovní účet
Pokud v Dánsku pracujete, je téměř nezbytností zřídit si NemKonto bankovní účet (NemKonto Easy Account). NemKonto je veřejný platební systém, který umožňuje institucím platební styk s vámi, tj. např. platby z veřejných institucí, platby dávek sociálního zabezpečení, refundaci daní apod. Informace o založení vašeho NemKonto Easy Account vám podá vaše banka.
Můžete si také založit účet v dánské bance. Kontaktujte osobně banku a přineste
- pas nebo jiný ID dokument
- dokument prokazující vaši adresu v Dánsku

Pokud jste placeni dánským zaměstnavatelem, je možné transferovat vaši platbu z dánské banky na účet zahraniční banky. Tento transfer může trvat několik dní a některé banky jej zpoplatňují.

Kontakty na daňové úřady na http://www.skat.dk
Daně v Dánsku - průvodce (v angličtině) http://skat.dk/getFile.aspx?Id=130346

Mezinárodní zdanění
Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Dánským královstvím byly uzavřeny:

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, které vstoupily v platnost od 17. 12. 2012 (Sbírka mezinárodních smluv 14/2013) - zde ke stažení 

Pojištění v nezaměstnanosti, U1/E 301


Pojištění pro případ nezaměstnanosti je v Dánsku dobrovolné! Pokud se chcete pojistit proti nezaměstnanosti, je na Vaší zodpovědnosti, abyste kontaktovali pojišťovací fond, jakmile začnete v Dánsku pracovat.


Žádost o PD U1/formulář E301 (EØS 4.1) ke stažení zde

Pojištění pro případ v nezaměstnanosti je v Dánsku dobrovolné jak pro zaměstnance, tak i pro osoby samostatně výdělečně činné, a je spravováno fondy pojištění v nezaměstnanosti. Zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné žádají o vystavení PD U1/formuláře E301 ten pojišťovací fond, jehož byli členy.
Nejrychlejší cestou, jak získat PD U1/formulář E301, je požádat zaměstnavatele poslední den zaměstnání o vyplnění formuláře EØS 7. Zaměstnavatel by poté měl formulář EØS 7 zaslat na adresu Vašeho fondu pojištění nebo na níže uvedenou adresu. Pokud jste měl/a více zaměstnavatelů, každý z nich musí vyplnit formulář EØS 7.

Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment
International Recruitment and EEA Division
Njalsgade 72 C
2300 København S
T: +45 33 95 50 00
E: sfr@penst.dk

V případě, že jste nebyli členy žádného pojišťovacího fondu, nebude Vám doba výdělečné činnosti v Dánsku zohledněna při rozhodování o nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Pokud jste si zachoval/a nárok na dávky v nezaměstnanosti v ČR a odcházíte si hledat zaměstnání do Dánska v souladu s čl. 64 nař. 883/2004, máte povinnost registrovat se na jedné z poboček Workindenmark Centers. Seznam poboček včetně kontaktů naleznete na: https://www.workindenmark.dk/About-Workindenmark/Contact

Podrobnější informace k dánskému systému pojištění v nezaměstnanosti naleznete na stránkách instituce STAR

Od 1. května 2010 jsou v účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a 987/2009, týkající se koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v rámci EU. Tato nařízení upravují mimo jiné i tzv. E-formuláře a dochází tak k jistým změnám. Od výše uvedeného data tak budou vystavovány nové tzv. přenositelné dokumenty (PD). Formulář
E 301 nahradí formulář U1.
Vzhledem k přechodnému období však E-formuláře nadále v platnosti. Více informací najdete 
zde

6. Převod podpory v nezaměstnanosti - formulář U2 (E303

Obecně platí, že nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadu práce a pobírá dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, získává právo požádat o transfer podpory v nezaměstnanosti do Dánska. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu šesti měsíců.
Žadatel musí na příslušném českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře U2. Na základě tohoto formuláře se během 7 dní od data odjezdu z České republiky (datumy budou upřesněny přímo na formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce v Dánsku /Arbejdsformidlingen – AF/ a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti.
Před odjezdem z ČR rovněž občan musí požádat o zabezpečení lékařské péče, a to prostřednictvím Evropského průkazu zdravotního pojištění (popř. potvrzení nahrazující tento průkaz). Tento průkaz vystavuje česká zdravotní pojišťovna.
U dánské instituce, kde se uchazeč bude evidovat, se podrobí kontrolním a registračním postupům podle právní úpravy Dánska.
Více informací o možnosti exportu dávek v nezaměstnanosti podají úřady práce.
Pro více informací z oblasti zdravotního pojištění, doporučujeme před odjezdem kontaktovat pobočku Vaší zdravotní pojišťovny. Důležité informace také na http://www.kancelarzp.cz - Kancelář zdravotního pojištění.

7. Uznávání pracovních kvalifikací

Pokud chcete být v Dánsku zaměstnáni, může pro vás být užitečné uznání (assessment) vzdělání. Uznání pak usnadňuje dánskému zaměstnavateli pochopit vaše zahraniční vzdělání/profesní kvalifikaci a porovnat, jak koresponduje se vzděláním a kvalifikací v Dánsku.
Pokud je profese regulovaná, potřebujete autorizaci (authorisation) od příslušné instituce (např. pro práci s nebezpečnými materiály, stavebními stroji, pro zdravotnické profese...)

Ministry of  Higher Education and Science http://ufm.dk/en/education-and-institutions/recognition-and-transparency

Seznam regulovaných profesí


8. Zdravotní péče a pojištění

9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.
V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.
O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.
 

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu
Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.
Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.
 
Souběh zaměstnání
V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře A1. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.
 
Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU

Od 1.5.2010 platí Nařízení EP a Rady (ES) 883/04 o koordinaci sociálního zabezpečení EU. Situace osoby vykonávající zaměstnání v jednom členském státě a samostatně výdělečnou činnost v jiném členském státě EU je v Nař. 883/04 ošetřena článkem 13(3), který stanoví, že taková osoba je příslušná právním předpisům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění státu, v němž pracuje jako zaměstnanec. Byla odstraněna příslušnost k systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění dvou různých států současně.

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat
Kancelář zdravotního pojištění
nám. W. Churchilla 1800/2
130 00  Praha 3
T: +420 236 033 411
E: info@kancelarzp.cz

http://www.kancelarzp.cz

Před odjezdem nezapomeňte kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu.

10. Jak najít zaměstnání

Portál pro zájemce o práci v Dánsku www.workindenmark.dk - obsahuje nabídky práce, informace o životních a pracovních podmínkách v Dánsku. Na portále si lze vytvořit vlastní profil (CV).

Kontakty na dánské úřady práce najdete na: http://www.jobnet.dk/ abecedně zde

Služby zaměstnanosti

http://star.dk/

http://www.jobnet.dk/

Evropské služby zaměstnanosti EURES – evropská databáze volných míst v zemích EA/EEA a evropská databanka CV
http://eures.europa.eu/

dánský EURES
http://www.eures.dk/
volná místa, odkazy na další dánské databáze volných pracovních míst, tisk, seznam dánských EURES poradců

další databáze
http://www.job-guide.dk/ menu job-databaser
velký počet volných míst, odkazy na další databáze s pracovními místy, náborové agentury, velké firmy

http://jobindex.dk/

http://www.stepstone.dk/

práce v oblasti IT
http://www.it-jobbank.dk/
http://www.jobworld.dk/

práce v oblasti zdravotnictví a farmacie
http://www.dadl.dk/
http://www.pharma-job.dk/

práce pro techniky
http://www.jobfinder.dk/
 

Tisk
Většina novin má speciální přílohu - práce - v nedělních a středečních vydáních, hlavní noviny jsou i na Internetu.

Jyllandsposten
http://www.jp.dk/

Berlingske tidende
http://www.berlingske.dk/


Jazykové kurzy
Pracovním jazykem v Dánsku je ve většině firem dánština. Každá obec nabízí kurzy dánštiny pro cizince. Většinou jsou zdarma /večerní nebo denní kurzy/ pokud jste držiteli CPR čísla.

11. Minimální mzda

Není zákonem stanovena. Mzdy jsou pro každý sektor určeny v kolektivních smlouvách.

12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Obvykle 37 hodin týdně. Zakotvena je v kolektivních smlouvách.
Dánský trh práce, zaměstnanecké a mzdové podmínky jsou běžně předmětem kolektivního vyjednávání mezi odbory a zaměstnavatelskými svazy. Předmětem vyjednávání je např. pracovní doba i minimální mzda. Některé oblasti zaměstnávání jsou regulovány právními předpisy, například dovolená. Odbory mají v Dánsku důležitou roli na trhu práce, jsou velmi dobře organizované a mnoho zaměstnanců je jejich členy.

Dovolená
Zaměstnanci v Dánsku mají nárok na 5 týdnů dovolené každý rok, který se počítá pro účely dovolené od 1.5. – 30.4.

Počet oficiálních svátků
9,5 dne

13. Další zdroje informací

Velvyslanectví Dánského království v Praze
Adresa:

Maltézské náměstí 5
118 01 Praha 1 - Malá Strana
T: (+420) 257 111 900
tjekkiet.um.dk

Czech Embassy in Copenhagen
Adresa:

Ryvangs Allé 14-16
DK-2100 Copenhagen E, Denmark
T: +45/39101800, 39101810, sekretariát +45/39101811, Konzulární oddělení +45/39101819

14. Další zdroje informací

Praktické informace související s prací a pobytem v Dánsku najdete na: www.workindenmark.dk

Všeobecné informace o Dánsku najdete na internetové adrese: http://www.denmark.dk/

Welcome to Denmark - průvodce pro zaměstnance a studenty ze zahraničí zde 

www.mzv.cz/copenhagen – Czech Embassy in Copenhagen
http://www.nyidanmark.dk/– The Danish Immigration Service
http://tjekkiet.um.dk/ – Velvyslanectví Dánského království v Praze
http://www.eures.dk/ - EURES Dánsko
http://eures.europa.eu/ – Evropský portál služeb zaměstnanosti
http://www.kancelarzp.cz – Kancelář zdravotního pojištění

Poslední aktualizace: 31. 10. 2019