Stanovisko MPSV

k povolování výkonu činnosti dítěte po provedené novele zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, k 01.01.2009

Výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte řeší ustanovení § 121 až 124 zákona číslo 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Povolování výkonu činnosti dítěte řeší ustanovení § 122 a 123 výše uvedeného zákona s tím, že o povolení rozhoduje úřad práce příslušný podle místa trvalého pobytu dítěte, na základě písemné žádosti podané zákonným zástupcem dítěte nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, do jejíž péče bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu (dále jen „zákonný zástupce“).

 Provozovatel činnosti v žádosti:

  • zaškrtne příslušný druh činnosti, kterou chce aby dítě vykonávalo, tj. zda se jedná o činnost:
    • uměleckou nebo kulturní při vytváření autorských děl, nebo provádění uměleckých výkonů podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a provádění úkonů zejména v oblasti hudební, pěvecké a taneční,
    • reklamní, což je provádění úkonů v reklamně podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a propagaci výrobků, služeb nebo jiných objektů a předmětů a činnost v modelingu,
    • sportovní, což je provádění sportovních výkonů na veřejnosti.

Posuzování činnosti uváděné v podané žádosti o její povolení vychází vždy z toho, zda se jedná o komerční činnost, prováděnou výhradně za sjednanou odměnu finančního, případně nefinančního charakteru, která je zdaněna podle zvláštního právního předpisu.
Dalším nutným údajem jsou místa výkonu činnosti a konkrétní charakteristika pracovních podmínek a pracovišť, kde bude dítě činnost vykonávat (např. interiér Národního divadla v Praze, exteriér plaveckého areálu, dabingové studio, exteriéry filmového studia Barrandov, exteriéry Moravského krasu apod. včetně uvedení konkrétní adresy – pokud je to možné). Za konkrétní charakteristiku pracoviště nelze považovat „exteriéry a interiéry na území ČR“! Bude-li dítě vykonávat více druhů činností, případně tutéž činnost na několika pracovištích, je nutné podrobně uvést u každého druhu činnosti charakteristiku pracoviště, případně uvést samostatně charakteristiku všech pracovišť.

  • údaje o právnické nebo fyzické osobě, pro kterou bude dítě činnost vykonávat (dále jen „provozovatel činnosti“). Těmito údaji se rozumí identifikační údaje, podle kterých je možno provozovate činnosti vždy jednoznačně určit. Provozovatelem činnosti z hlediska zákona o zaměstnanosti se rozumí pouze ten subjekt, pro který je výkon činnosti dítěte vykonáván a který dítěti prostřednictvím jeho zákonného zástupce předává sjednanou odměnu. Za provozovatele činnosti nelze považovat subjekt (např. agenturu), který vede databázi zájemců (dětí) a jehož činnost spočívá ve zprostředkování možnosti, na základě které by zájemce (dítě) prostřednictvím svého zákonného zástupce mohlo uzavřít smlouvu o výkonu činnosti s třetí osobou, pro kterou bude požadovaný výkon činnosti dítěte jako skutečného provozovatele ve svém důsledku prováděn.
  • doba, po kterou bude činnost dítěte vykonávána, a časové vymezení doby jejího výkonu. Dobou, po kterou bude činnost dítě vykonávat, se rozumí období až 12 měsíců, na které může příslušný úřad práce povolení vydat. Časovým vymezením doby jejího výkonu se rozumí konkrétní podmínky pro výkon činnosti upravující rozvrh činnosti a odpočinku v závislosti na rozsahu a druhu činnosti, způsobu zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti a minimální požadavky na zajištění vhodných pracovních podmínek k výkonu činnosti. Rozsah časového vymezení s ohledem na věk dítěte se konkretizuje podle ustanovení § 123 odst. 1 až 5 zákona o zaměstnanosti.
  • Provozovateli činnosti je nově konkretizována i povinnost sjednat nejen pojištění pro případ náhrady škody způsobené při výkonu činnosti dítěte ale i pojištění náhrady škody na zdraví dítěte, ke které by mohlo dojít při výkonu činnosti.

Nedílnou součástí žádosti o povolení výkonu činnosti dítěte je i lékařský posudek praktického lékaře pro děti a dorost, který při posuzování zdravotního stavu dítěte vychází z údajů uvedených v žádosti, což je zejména druh činnosti, místa. Případně místa výkonu činnosti a charakteristika pracovních podmínek a pracovišť, kde bude dítě uvedené činnosti vykonávat. Tyto podmínky jsou posuzovány z hlediska věku a zdravotního stavu dítěte.

Platnost povolení výkonu činnosti dítěte lze prodloužit maximálně na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na dobu 2 měsíců od doby skončení platnosti již vydaného povolení, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte. Žádost se podává před uplynutím platnosti vydaného povolení volnou formou tomu úřadu práce, který vydal původní povolení. V žádosti se uvedou nové skutečnosti, které jsou rozhodné pro vydání povolení o prodloužení výkonu činnosti.

Vydané povolení výkonu činnosti dítěte je platné pouze na území ČR.