Chorvatsko životní a pracovní podmínky

 

Pro vyhledání volného místa použijte   EURES - Evropský portál pracovní mobility - http://www.eures.europa.eu - pro vyhledání klikněte zde

nebo burzu práce Chorvatského úřadu práce - http://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx

 

Publikace Living and Working in Croatia ke stažení ve formátu pdf zde (2.03MB).

Obsah:

1. Úvodní informace
2. Pracovní povolení
3. Povolení k pobytu
4. Registrační procedury
5. Sociální zabezpečení, zdanění, formulář U1 (E 301)
6. Převod podpory v nezaměstnanosti, formulář U2 (E 303)
7. Uznávání pracovních kvalifikací
8. Zdravotní péče a pojištění
9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
10. Jak najít zaměstnání
11. Minimální mzda
12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
13. Sídla velvyslanectví
14. Použité zdroje informací

1. Úvodní informace

Chorvatská republika leží na pomezí střední a jihovýchodní Evropy, od 1. 7. 2013 je nejmladší členskou zemí EU. Administrativně se člení na 20 žup (županija) a hlavní město Záhřeb (Zagreb). Měnovou jednotkou je chorvatská kuna (HRK), úředním jazykem chorvatština, na území Istrijské župy rovněž italština. Ze 4 125 700 obyvatel (2017, odhad DZS) se většina (89 %) hlásí k chorvatské národnosti, nejpočetnější národnostní menšina (4,5 %) je srbská (zdroj: DZS). Průměrná měsíční nezaměstnanost se v roce 2018 podle Eurostatu pohybovala v rozmezí 8,1–9,4 %.

2. Pracovní povolení

Občané ČR nepotřebují pro práci v Chorvatsku pracovní povolení.

3. Povolení k pobytu

Občané zemí EU, EHP a Švýcarska mají právo pobývat (pravo boraviti) v Chorvatsku na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Při pobytu delším než 3 měsíce je nutné nejpozději 8 dní po uplynutí tříměsíčního pobytu přihlásit přechodný pobyt (privremeni boravak) na policejním oddělení (policijska uprava nebo policijska postaja) v místě bydliště.

4. Registrační procedury

O registraci k přechodnému pobytu (privremeni boravak) se žádá na policejním oddělení (policijska uprava nebo policijska postaja) v místě pobytu. Žádost o přihlášení k přechodnému pobytu musí obsahovat kopii platného cestovního nebo osobního dokladu, která bude na místě ověřena na základě předloženého originálu. Po splnění základních podmínek (prokázání materiálního zajištění pro život v Chorvatsku a doklad o zdravotním pojištění) vydá policie potvrzení o přihlášení k přechodnému pobytu v podobě biometrického osobního dokladu s platností na maximálně 5 let.

Po registraci pobytu bude přiděleno osobní identifikační číslo (osobni identifikacijski broj, OIB). Za účelem čerpání nejrůznějších veřejných služeb může být toto číslo přiděleno již v průběhu prvních tří měsíců pobytu v Chorvatsku. O číslo OIB je možné požádat přímo na úřadu Daňové správy (Porezna uprava, PU) v místě bydliště.

Kromě OIB je nutné vyřídit potvrzení o adrese bydliště (potvrda o adresi stanovanja), kterou vydává pobočka policie v místě bydliště (policijska uprava nebo policijska postaja). V případě zaměstnání v Chorvatsku jsou OIB a potvrzení o adrese bydliště nezbytné za účelem registrace na povinné důchodové a zdravotní pojištění (mirovinsko osiguranje a zdravstveno osiguranje), nebo v případě registrace jako uchazeče o zaměstnání na chorvatském úřadu práce (Hrvatski zavod za zapošljavanje, HZZ).

Právo na trvalý pobyt (stalni boravak) je možné získat po nepřerušeném pětiletém zákonném pobytu v Chorvatsku. 

Odkazy na příslušné instituce:

Chorvatská zdravotní pojišťovna ( Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, HZZO)

Chorvatská penzijní pojišťovna (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, HZMO)

  • údaje rozhodné pro evidenci je nutné bezprostředně oznamovat příslušné pobočce HZMO na odpovídajících formulářích (M-1P – Oznámení o počátku pojištění, M-1PK – Oznámení o konci/počátku pojištění pro více pojištěnců, M-2P – Oznámení o konci pojištění, M-3P – Oznámení o změně v průběhu pojištění, apod.)

Daňová správa (Porezna uprava, PU)

Pobočky policejních oddělení

5. Sociální zabezpečení, zdanění, formulář U1 (E 301) 

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Tentýž princip platí i pro vyslané zaměstnance, pracovní poměr s cizím prvkem anebo OSVČ. Dochází také ke vzájemnému sčítání dob pojištění a zaměstnání nezbytných na uplatnění nároků na důchod nebo dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti. V případě dávek v nezaměstnanosti je však nutné vzít v úvahu, která země je k jejich výplatě primárně kompetentní, a zda byly naplněny podmínky vzniku nároku na tuto dávku (v každé zemi se liší).

Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009. Další informace na webových stránkách MPSV ČR a ČSSZ: zde / zde.

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Chorvatsku

Informace na portále Evropské komise ( anglicky, německy, francouzsky, chorvatsky).

Mezinárodní zdanění
Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence nebo daňového domicilu) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že nárok na zdanění jednoho příjmu projevuje jak ČR, tak Chorvatsko (z různých důvodů), použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění (42/2000 Sb.m.s.).

Český daňový rezident (poplatník s neomezenou daňovou povinností), je osoba, která má na území ČR „bydliště“, nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Daň z příjmu, důchodové pojištění
Fyzické osoby se zdanitelným příjmem v Chorvatsku odvádějí daň v závislosti na výši ročního nebo měsíčního daňového základu. Od 1. 1. 2019 platí daňové sazby 24 % (do 30.000,- HRK měsíčně, resp. 300.000,- HRK ročně) a 36 % (nad 30.000,- HRK měsíčně, resp. 300.000,- HRK ročně). Pro výpočet daňového základu se od celkového příjmu odečítá nezdanitelná částka 3.800,- HRK, příspěvky na povinné důchodové pojištění a částky za vyživované nezaopatřené rodinné příslušníky. Fyzické osoby také odvádí místní daň ve výši 0–18 % dle velikosti obce, kde mají trvalé bydliště, či se obvykle zdržují (minimálně 183 dní v průběhu kalendářního roku).

Zdravotní a sociální pojištění
Z hrubé mzdy odvádějí zaměstnanci 20 % na důchodové pojištění a zaměstnavatelé 16,5 % (na zdravotní pojištění).

Příručka chorvatské Daňové správy: Přehled odvodů na povinná pojištění (Doprinosi za obvezna osiguranja).

Ukončení pracovního poměru, podpora v nezaměstnanosti
Po ukončení pracovního poměru je možné za splnění náležitých podmínek uplatnit právo žádat o podporu v nezaměstnanosti v zemi posledního zaměstnání.

Základní podmínky pro pobírání chorvatských dávek v nezaměstnanosti jsou: minimálně 9 odpracovaných a pojištěných měsíců během posledních 2 let, nedobrovolná nezaměstnanost, práceschopnost, aktivní hledání zaměstnání, ochota přijmout odpovídající zaměstnání, věk 15–65 let a registrace na chorvatském úřadu práce – Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ). V oprávněných případech je možné do doby potřebného pojištění započítat i odpracovaná období v jiných členských státech EU/EHP. Tuto skutečnost je však nutné doložit formulářem PD U1 (dříve E 301) z příslušné země.


Před návratem do ČR je vhodné požádat na chorvatském úřadu práce ( HZZ) o vystavení formuláře U1 (E 301) , který plní funkci potvrzení dob pojištění na základě zaměstnání nebo OSVČ. O vystavení potvrzení U1 (E 301) lze požádat i korespondenčně z ČR. Bližší informace: Jak získat PD U1 (E 301) v jednotlivých zemích .

6. Převod podpory v nezaměstnanosti, formulář U2 (E 303)

Nezaměstnaní občané v evidenci Úřadu práce ČR, kteří pobírají dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti (podporu), mají právo požádat o transfer této dávky do jiné země EU/EHP (tedy i do Chorvatska), a následně si zde hledat zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu šesti měsíců, nebo do vyčerpání podpůrčí doby (je-li kratší). Podmínkou je evidence na domácím úřadu práce po dobu čtyř týdnů, podání žádosti prostřednictvím formuláře U2 (dříve E 303), stanovení doby odjezdu a cílového místa v Chorvatsku. Následně je potřeba se do sedmi dnů dostavit na chorvatský úřad práce a podrobit se místním registračním procedurám.

Před odjezdem z ČR je nutné zajistit zabezpečení lékařské péče v zahraničí. K tomu slouží buď Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), anebo Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. Tyto průkazy vystavuje česká zdravotní pojišťovna, která poskytne bližší informace.

7. Uznávání pracovních kvalifikací

Občané s kvalifikací a oprávněním vykonávat určitý typ povolání v ČR jsou kvalifikováni pro tutéž práci i v Chorvatsku. Pouze k výkonu regulované profese je vyžadována náležitá dokumentace a uznání odpovědné instituce. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. Před odjezdem do Chorvatska je nutné ověřit, zda zamýšlené povolání patří k regulovaným profesím. Pro výkon regulovaných profesí jsou právními předpisy členských států EU/EHP stanoveny určité požadavky (např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe a způsobilost).

Procedura uznávání pracovních kvalifikací rozlišuje kvalifikaci akademickou a profesní. Pro akademické účely je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání ( NARIC). Pro účely profesní je nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání. Seznam regulovaných činností a další informace k dispozici na: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm Uznávání pracovních kvalifikací v Chorvatsku:
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih     ( Agentura pro odborné vzdělávání a vzdělávání dospělých)
Radnička cesta 37b      
10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 6274 666; e-mail: ured(a)asoo.hr; web: http://www.asoo.hr
Uznávání akademických kvalifikací:
Agencija za znanost i visoko obrazovanje      ( Agentura pro vědu a vysoké školství)
Nacionalni ENIC/NARIC ured
Donje Svetice 38/5
10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 6274 889; e-mail: enic(a)azvo.hr; web: http://www.azvo.hr
Seznam regulovaných profesí v Chorvatsku (v chorvatštině a angličtině)

 

8. Zdravotní péče a pojištění

Občané ČR zaměstnaní v jiné členské zemi EU/EHP mají právo na plnou zdravotní péči v zemi zaměstnání. Pokud se stanou součástí zdravotního systému jiné členské země EU/EHP, vztahuje se na ně oznamovací povinnost vůči jejich dosavadní české zdravotní pojišťovně.

Občané, kteří pracují a bydlí v jiné členské zemi EU/EHP, mají v ČR nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Posouzení místa bydliště je v kompetenci příslušné zahraniční zdravotní pojišťovny. Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR vystavuje zahraniční zdravotní pojišťovna EHIC nebo Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. V jiném členském státě EU/EHP budou pojištěni i vyživovaní nezaopatření příslušníci těchto občanů, pokud jejich manžel(ka) nevykonává výdělečnou činnost v ČR

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR, mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E 106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.

Před zahájením nároku na zahraniční zdravotní pojištění lze využít české zdravotní pojištění i komerční připojištění.

Více informací na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění: www.kancelarzp.cz

9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Hledání práce v zahraničí
Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stávají pojištěnci státu zaměstnání, od kterého také obdrží doklad o nároku na zdravotní péči.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy. Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (nejlépe některým z těchto formulářů: E 104, S041, E 106, S1, S072), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu
Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání EHIC (pokud byl dotyčné osobě vystaven). Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. Po ukončení výdělečné činnosti v zahraničí je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Zároveň je nutné doložit doby pojištění ze zahraničí (viz předchozí odstavec), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání
Při souběhu pracovních činností v Chorvatsku a v ČR bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

a)   Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistném i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.

b)   Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ.

Bližší informace: Kancelář zdravotního pojištění a Česká správa sociálního zabezpečení.

10. Jak najít zaměstnání

Přihlášky
Uchazeči o zaměstnání by si měli připravit strukturovaný profesní životopis a stručný motivační dopis, v němž uvedou: kde se dozvěděli o volném pracovním místě, své vzdělání, dosavadní kariéru a motivaci ke zvolenému zaměstnání.

Pracovní smlouva
Pracovní smlouva se uzavírá písemnou formou. Pokud není uzavřena písemně, je zaměstnavatel povinen před zahájením pracovní činnosti vydat zaměstnanci písemné potvrzení o uzavřené smlouvě. Pracovní smlouva by měla obsahovat zejména následující informace:
  • jméno a adresa zaměstnavatele a zaměstnance, místo pracovního výkonu
  • pozice a povinnosti zaměstnance
  • datum nástupu a předpokládaná doba trvání pracovního poměru
  • mzda, plat a forma výplaty
  • pracovní doba a dovolená
  • způsob ukončení pracovního poměru a výpovědní lhůta
  • podmínky pro práci v zahraničí pokud bude trvat déle než jeden měsíc
Kde hledat pracovní nabídky
Evropský portál pracovní mobility s nabídkami z Chorvatska: http://eures.europa.eu/
Burza práce Chorvatského úřadu práce: http://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx
Soukromé job portály: http://www.posao.hr/, http://www.moj-posao.net/, http://www.njuskalo.hr/posao 
Internetové stránky deníku Jutarnji list: http://www.jutarnji.hr/karijere/

11. Minimální mzda

O výši minimální hrubé měsíční mzdy v Chorvatsku rozhoduje vláda. Pro rok 2019 je stanovena ve výši 3.750,- HRK.

12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Standardní týdenní pracovní doba v Chorvatsku je 40 hodin. Zaměstnanci, kteří pracují alespoň 6 hodin denně, mají právo na placenou půlhodinovou přestávku. Práce přesčas je povolena maximálně 8 hodin týdně (32 hodin za měsíc). Celkem za rok nesmí přesčasové hodiny překročit 180 hodin. Zaměstnanci mají nárok na nejméně 4 týdny dovolené za kalendářní rok.


Státní svátky a dny pracovního volna:
1.1., 6.1., Velikonoční pondělí, 1.5., Boží Tělo, 22.6., 25.6., 5.8., 15.8., 8.10., 1.11., 25.12., 26.12.

13. Sídla velvyslanectví a konzulátů

Velvyslanectví Chorvatské republiky        ( Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Češkoj Republici)
V Průhledu 9
162 00 Praha 6

Telefon: (+420) 235 090 801; e-mail: praha(a)mvep.hr; web: http://cz.mvp.hr

Konzulát Chorvatské republiky
Purkyňova 2740/45
612 00 Brno
 
Telefon: (+420) 541 590 202; e-mail: consul.brno(a)gmail.com

Velvyslanectví České republiky v Záhřebu          ( Veleposlanstvo Republike Češke u Zagrebu)
Radnička cesta 47/VI
10 000 Zagreb
HRVATSKA

Telefony: +385 1 6177 246 (sekretariát), +385 1 6192 116; 6192 119 (konzulární a vízové odd.)
E-mail: zagreb(a)embassy.mzv.cz; web: http://www.mzv.cz/zagreb
Po dobu turistické sezóny (15. 6. – 15. 9.) jsou otevřena konzulární jednatelství ve Splitu a Rijece.

14. Použité zdroje informací

     http://www.vlada.hr/ – Vláda Chorvatské republiky (Vlada Republike Hrvatske)

     https://www.gov.hr/ – Ústřední portál chorvatské státní správy (Središnji državni portal)

     http://www.mvep.hr/ – Ministerstvo zahraničních a evropských záležitostí Chorvatska (Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, MVEP)

    http://www.mrms.hr/ – Ministerstvo práce a penzijního zabezpečení Chorvatska (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, MRMS)

    http://www.mup.hr/ – Ministerstvo vnitra Chorvatska (Ministarstvo unutarnjih poslova, MUP)

    http://www.hzz.hr/ – Chorvatský úřad práce (Hrvatski zavod za zapošljavanje, HZZ)

     http://www.hgk.hr – Chorvatská hospodářská komora (Hrvatska gospodarska komora, HGK)

    http://www.hzzo.hr – Chorvatská zdravotní pojišťovna (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, HZZO)

     http://www.mirovinsko.hr/ – Chorvatská penzijní pojišťovna (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, HZMO)

     http://www.porezna-uprava.hr – Daňová správa Chorvatska (Porezna uprava, PU)

     http://www.dzs.hr/ – Statistický úřad Chorvatska (Državni zavod za statistiku, DZS)

     http://www.hina.hr/ – Chorvatská tisková agentura (Hrvatska izvještajna novinska agencija, Hina)

     http://croatia.hr/cs-CZ/Homepage – Chorvatské turistické sdružení (Hrvatska turistička zajednica, HTZ)

     http://www.studyincroatia.hr/ – studium v Chorvatsku    

     http://www.kancelarzp.cz/ – Kancelář zdravotního pojištění 

     http://www.mzv.cz/ – Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Poslední aktualizace: 31. 10. 2019