Bulharsko životní a pracovní podmínk

 

Pro vyhledání volného místa použijte    EURES - Evropský portál pracovní mobility - http://www.eures.europa.eu/ pro vyhledání klikněte zde

nebo přímo stránky bulharského úřadů práce - http://www.az.government.bg/

 

Obsah:

1. Úvodní informace 
2. Pracovní povolení
3. Povinná registrace
4. Povolení k pobytu
5. Sociální zabezpečení, daňová problematika, formulář U1 (E 301)
6. Převod podpory v nezaměstnanosti, formulář U2 (E 303)
7. Uznávání pracovních kvalifikací
8. Zdravotní péče a pojištění
9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

10. Jak najít zaměstnání
11. Minimální mzda
12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
13. Sídla velvyslanectví

14. Další zdroje informací
15. Informace o zaměstnávání bulharských pracovníků v ČR

1. Úvodní informace

Bulharská republika je stát v jihovýchodní Evropě, rozkládá se na Balkánském poloostrově. Administrativně se člení na 27 provincií (области/oblasti), které se skládají z 264 municipalit (общини/občšiny), a hlavní město Sofie (София/Sofija). Úředním jazykem je bulharština, měnovou jednotkou leva (BGN). Z celkového počtu 7,15 milionů obyvatel (2015) se většina hlásí k bulharské národnosti (84,8 %), nejpočetnějšími národnostními menšinami jsou Turci (8,8 %) a Romové (4,9 %, zdroj: NSI). Míra nezaměstnanosti se v roce 2016 podle Eurostatu pohybovala v rozmezí 7,4–8,1 %.

2. Pracovní povolení

Občané České republiky nepotřebují pro výkon práce v Bulharsku pracovní povolení.

3. Povinná registrace

Občané ČR mohou vstupovat na území Bulharska i na platný občanský průkaz ČR se strojově čitelnými údaji. K pobytu do 3 měsíců nepotřebují občané Evropské unie žádné zvláštní povolení k pobytu.

4. Povolení k pobytu

Občané EU, kteří chtějí pobývat na území Bulharska po dobu delší než 3 měsíce (např. za účelem zaměstnání, podnikání, studia), mají povinnost se dostavit na oddělení migrační policie v místě pobytu (v Sofii je možné se dostavit přímo na Ředitelství Migrace při Policejním ředitelství MV) a požádat o potvrzení o přechodném pobytu v Bulharsku. Potvrzení se dle zákona vydává v tentýž den na dobu max. 5 let dle účelu pobytu. Pro získání zmíněného potvrzení musí občan EU doložit alespoň jeden z následujících dokladů: potvrzení o zaměstnání, potvrzení o studiu, nebo potvrzení o zdravotním pojištění a dostatečném množství peněžních prostředků.

5. Sociální pojištění, daňová problematika, formulář U1 (E 301)

Obecné informace o problematice sociálního pojištění naleznete na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: https://web.mpsv.cz/ , na webu České správy sociálního zabezpečení: www.cssz.cz/evropska_unie a na webu bulharského Národního institutu sociálního zabezpečení – NOI (НОИ ): http://www.noi.bg/.

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců

- důchodové pojištění: 12,8 % (7,1 % zaměstnavatel a 5,7 % zaměstnanec)

- doplňkové připojištění pro osoby narozené po 1. 1. 1960: 5 % (2,8 % zaměstnavatel a 2,2 % zaměstnanec)

- zdravotní pojištění: 8 % (4,8 % zaměstnavatel a 3,2 % zaměstnanec)
- nemocenské pojištění a mateřský fond: 3,5 % (2,1 % zaměstnavatel a 1,4 % zaměstnanec)
- pojištění v nezaměstnanosti: 1 % (0,6 % zaměstnavatel a 0,4 % zaměstnanec)

- pojištění proti pracovním úrazům a nemocím z povolání: 0,4 – 1,1 % (odvádí pouze zaměstnavatel)

Sociální a zdravotní pojištění OSVČ

- 20,8–24,3 % (420–24.000,- BGN)

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Bulharsku

Informace na portále Evropské komise: (anglicky, bulharsky, francouzsky, německy).

Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence nebo daňového domicilu) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že nárok na zdanění jednoho příjmu projevuje jak ČR, tak Bulharsko (z různých důvodů), použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění (č.203/199 Sb. Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda zápočtu.

Český daňový rezident (poplatník s neomezenou daňovou povinností), je osoba, která má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ alespoň 183 dnů v příslušném roce. Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Daň z příjmu

V Bulharsku platí rovná daň z příjmu ve výši 10 % (zaměstnanci) a 15 % pro OSVČ.

Podrobné informace o daních na stránkách Národního úřadu pro příjmy – NAP (НАП): http://www.nra.bg/.

Ukončení pracovního poměru, podpora v nezaměstnanosti

Po ukončení pracovního poměru je možné za splnění náležitých podmínek uplatnit právo žádat o podporu v nezaměstnanosti v zemi posledního zaměstnání.

Základní podmínky pro pobírání bulharských dávek v nezaměstnanosti jsou: minimálně 9 odpracovaných a pojištěných měsíců během posledních 15 měsíců, registrace na bulharském úřadu práce (AZ) do 7 dnů od ukončení zaměstnání, věk nižší než důchodový, nepobírání důchodu z jiné země EU. Pro výpočet bulharských dávek v nezaměstnanosti se započítává pouze období odpracované v Bulharsku.

Před návratem do ČR je vhodné si požádat o vystavení formuláře PD U1 (dříve E 301), který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení dob pojištění a zaměstnání. O vystavení formuláře U1 lze požádat i korespondenčně z ČR.

Institucí vydávající formuláře U1 je v Bulharsku Národní institut sociálního zabezpečení (НОИ, Национален осигурителен институт):

National Social Security Institute (NSSI)

Directorate for European Integration and International Treaties

62-64 Al. Stambolijsky Bul.; 1303 Sofia, BULGARIA
E-mail: noi@nssi.bg; web: http://www.nssi.bg/

Žádosti o formuláře U1 a U2 z Bulharska: http://www.nssi.bg/en/eusscoordination/appandforms

6. Převod podpory v nezaměstnanosti - formulář U2 (E 303)

Nezaměstnaní občané v evidenci Úřadu práce ČR, kteří pobírají dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti (podporu), mají právo požádat o transfer této dávky do jiné země EU/EHP (tedy i do Bulharska), a následně si zde hledat zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu šesti měsíců, nebo do vyčerpání podpůrčí doby (je-li kratší). Podmínkou je evidence na domácím úřadu práce po dobu čtyř týdnů, podání žádosti prostřednictvím formuláře U2 (dříve E 303), stanovení doby odjezdu a cílového místa v Bulharsku. Následně je potřeba se do sedmi dnů dostavit na bulharský úřad práce a podrobit se místním registračním procedurám.

Před odjezdem z ČR je nutné zajistit zabezpečení lékařské péče v zahraničí. K tomu slouží buď Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), anebo Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. Tyto průkazy vystavuje česká zdravotní pojišťovna, která poskytne bližší informace.

7. Uznávání pracovních kvalifikací

Občané s kvalifikací a oprávněním vykonávat určitý typ povolání v ČR jsou kvalifikováni pro tutéž práci i v Bulharsku. Pouze k výkonu regulované profese je vyžadována náležitá dokumentace a uznání odpovědné instituce. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. Před odjezdem do Bulharska je nutné ověřit, zda zamýšlené povolání patří k regulovaným profesím. Pro výkon regulovaných profesí jsou právními předpisy členských států EU/EHP stanoveny určité požadavky (např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe a způsobilost).

Procedura uznávání pracovních kvalifikací rozlišuje kvalifikaci akademickou a profesní. Pro akademické účely je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC). Pro účely profesní je nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání. Seznam regulovaných činností a další informace k dispozici na: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

Kontaktní místo pro uznávání profesních kvalifickací v Bulharsku:

      National Center for Information and Documentation (NACID)
     
52 A, G. M. Dimitrov Blvd.
      1125 Sofia, BULGARIA
      Telefon: +359 2 817 38 64; e-mail: nacid@necid-bg.net

Seznam regulovaných profesí v Bulharsku: http://psc.egov.bg/en/market-regulated-professions

Uznávání akademických kvalifikací:

     National Center for Academic Recognition and Mobility

     52 A, G. M. Dimitrov Blvd.
     1125 Sofia, BULGARIA

     Telefon: +359 2 817 38 24; e-mail: naric@nacid.bg; web: www.nacid.bg

8. Zdravotní péče a pojištění

Občané ČR zaměstnaní v jiné členské zemi EU/EHP mají právo na plnou zdravotní péči v zemi zaměstnání. Pokud se stanou součástí zdravotního systému jiné členské země EU/EHP, vztahuje se na ně oznamovací povinnost vůči jejich dosavadní české zdravotní pojišťovně.

Občané, kteří pracují a bydlí v jiné členské zemi EU/EHP, mají v ČR nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Posouzení místa bydliště je v kompetenci příslušné zahraniční zdravotní pojišťovny. Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR vystavuje zahraniční zdravotní pojišťovna EHIC, nebo Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. V jiném členském státě EU/EHP budou pojištěni i vyživovaní nezaopatření příslušníci těchto občanů, pokud jejich manžel(ka) nevykonává výdělečnou činnost v ČR.

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR, mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E 106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů. Před zahájením nároku na zahraniční zdravotní pojištění lze využít české zdravotní pojištění i komerční připojištění.

9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Hledání práce v zahraničí

Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stávají pojištěnci státu zaměstnání, od kterého také obdrží doklad o nároku na zdravotní péči.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy. Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (nejlépe některým z těchto formulářů: E 104, S041, E 106, S1, S072), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu

Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání EHIC (pokud byl dotyčné osobě vystaven). Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. Po ukončení výdělečné činnosti v zahraničí je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Zároveň je nutné doložit doby pojištění ze zahraničí (viz předchozí odstavec), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání

Při souběhu pracovních činností v Bulharsku a v ČR bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

a)            Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP

Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistném i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.

b)            Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP

Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ

10. Jak najít zaměstnání

Databáze pracovních míst EURES

Veřejné služby zaměstnanosti všech členských zemí EU/EHP spoluprací při výměně informací o životních pracovních podmínkách jednotlivých zemí, které lze nalézt na portále http://ec.europa.eu/eures. Síť EURES disponuje také databází volných pracovních míst, která je zde rovněž přístupná.

EURES Bulharsko

Seznam EURES poradců v Bulharsku je k dispozici na portále http://ec.europa.eu/eures v sekci EURES – najít EURES poradce.

Internet

Volná pracovní místa v Bulharsku jsou rovněž k dispozici na internetu.

Databáze všech volných pracovních míst registrovaných bulharskými veřejnými službami zaměstnanosti (Národní agentura pro zaměstnávání) lze nalézt na adrese http://www.az.government.bg/

Další zdroje informací o volných místech v Bulharsku:
http://www.jobs.bg/
http://www.jobtiger.bg/
http://www.eracareers-bg.net/
http://www.podkrepa.org/

11. Minimální mzda

Od 1. 1. 2021 je minimální měsíční mzda v Bulharsku 650,- BGN.

12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Týdenní pracovní doba je 40 hodin týdně a 8 hodin denně. Pracovník v Bulharsku má nárok na minimálně 20 dnů placené dovolené ročně. Dovolená musí být čerpána v témže kalendářním roce. Se svolením zaměstnavatele je možné převést část nebo celou dovolenou do příštího kalendářního roku za předpokladu, že tato dovolená bude vyčerpána do 30. června.

Zaměstnancem se může stát osoba, která dosáhne 16 let věku. Pracovní poměr je uzavírán na dobu určitou nebo neurčitou. Nejběžnější druhem pracovního poměru je poměr na tzv. plný úvazek. Zkušební doba nesmí být delší než 6 měsíců. Pracovní poměr na dobu neurčitou lze ukončit písemnou výpovědí, která musí být doručena druhé straně 30 dní před datem ukončení pracovního poměru. Na základě vzájemné domluvy může být výpovědní lhůta zkrácena na 7 dní.

Pracovní smlouva musí být písemná a obsahovat informace o místě výkonu práce, pozici, době trvání pracovního poměru, mzdě, dovolené a datu podpisu smlouvy. Do třech dnů od nástupu do zaměstnání musí zaměstnavatel odeslat oznámení o uzavření pracovní smlouvy na Národní úřad pro příjmy – NAP ( НАП): http://www.nra.bg/ . Pracovník musí od zaměstnavatele obdržet nejen písemnou smlouvu, ale i kopii oznámení o uzavření pracovního poměru pro NAP.

Státní svátky: 1.1., 3.3., Velký pátek, Velikonoční neděle, Velikonoční pondělí, 1.5., 6.5., 24.5., 6.9., 22.9., 1.11., 24.12, 25.12., 26.12.

13. Sídla velvyslanectví

     Velvyslanectví České republiky v Sofii                       Посолство на Чешката република в София (Posolstvo na Češkata Republika v Sofija)

     G.S.Rakovski No.100, 1000 Sofia                                          
     Telefon: +359 2 948 68 00
     E-mail: sofia@embassy.mzv.cz; web: www.mzv.cz/sofia
 
     Velvyslanectví Bulharské republiky v České republice
     Krakovská 6, 110 00  Praha 1
     Telefon: +420 222 211 258; e-mail: bulvelv@volny.cz

14. Další zdroje informací

http://eures.europa.eu/ – evropský portál EURES

http://www.eures.bg/ – bulharský portál EURES

http://www.az.government.bg/ – Agentura pro zaměstnávání (АЗ, Агенцията по заетостта) – úřady práce
http://www.mlsp.government.bg/ – Ministerstvo práce a sociální politiky (МТСП, Министерството на труда и социалната политика)
http://www.gli.government.bg/ – Generální inspektorát práce (ГИТ,Главна инспекция по труда)

http://www.noi.bg/ – Národní institut sociálního zabezpečení (НОИ, Националният осигурителен институт)
http://www.nhif.bg/ – Národní fond zdravotního pojištění ( НЗОК,Националната здравноосигурителна каса)
http://www.nra.bg/ – Národní úřad pro příjmy ( НАП, Национална агенция за приходитe )
http://www.nsi.bg/ – Národní statistický úřad ( НСИ, Национален статистически институт))
http://www.bnb.bg/ – Bulharská národní banka ( БНБ, Българска народна банка)
http://www.government.bg/ – Vláda Bulharské republiky ( Министерски Съвет на Република България)
http://www.minfin.bg/ – Ministerstvo financí ( МФ, Министерство на финансите)
http://www.parliament.bg/ – Národní shromáždění Bulharské republiky ( Народното събрание на Република България)
http://www.bulgariatravel.org/  – oficiální turistický portál Bulharska

15. Informace o zaměstnávání bulharských pracovníků v ČR

Občané Bulharské republiky nepotřebují pro výkon práce na území ČR pracovní povolení. Zaměstnavatel má pouze povinnost informovat příslušný úřad práce, že zaměstnává občana EU/EHP: https://web.mpsv.cz/web/cz/zamestnavani-obcanu-eu

Šíření volných míst prostřednictvím služby EURES je možné pouze po nahlášení volných míst na příslušný úřad práce.

Bulharská Národní agentura pro zaměstnávání vytvořila šablony (ke stažení níže), které zaměstnavatel z EU ve zvoleném jazyce vyplní a zašle prostřednictvím místního EURES poradce do Bulharska.
Vyplněný formulář(e) zaměstnavatel zašle na emailovou adresu eures@aa.mpsv.cz
Nabídky budou předány poradcům do Bulharska a ti je zpracují.
Volná místa budou poté uveřejněna na místních úřadech práce v Bulharsku (Local Labour Office Directorates).

Soubor ke stažení: Šablona-bulharsky (45.5kB)

Soubor ke stažení: Šablona-anglicky (51kB)

Soubor ke stažení: Šablona-německy (45kB)

Soubor ke stažení: Šablona-francouzsky (44.5kB)

Poslední aktualizace: 12. 1. 2021