Belgie životní a pracovní podmínky

 

Pro vyhledání volného místa použijte    EURES - Evropský portál pracovní mobility - http://www.eures.europa.eu/ pro vyhledání klikněte zde

nebo přímo stránky belgických úřadů práce

FOREM - l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi http://www.leforem.be/
VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling http://www.vdab.be
ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi / Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling www.actiris.be

 

Obsah:

1. Úvodní informace
2. Pracovní povolení
3. Povinná registrace
4. Povolení k pobytu
5. Sociální pojištění a daňová problematika - formulář U1
6. Převod podpory v nezaměstnanosti - formulář U2
7. Uznávání pracovních kvalifikací
8. Zdravotní péče a pojištění
9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
10. Jak najít zaměstnání
11. Minimální mzda
12. Týdenní pracovní doba, dovolená a svátky
13. Sídla velvyslanectví
14. Informace související s podnikáním a vysíláním
15. Další zdroje informací

1. Úvodní informace

Oficiální název: Belgické království, francouzsky: Royaume de Belgique, vlámsky: Koninkrijk van België, německy: Königreich Belgien
Hlavní město: Brussel, Bruxelles, Brüssel
Státní zřízení: federativní konstituční monarchie
Administrativní členění: tři autonomní oblasti – Vlámsko, Valonsko a Brusel; 10 provincií
Úřední jazyk: vlámština, francouzština, němčina

2. Pracovní povolení

Od 1. května 2009 mají čeští občané přístup na belgický pracovní trh bez pracovního povolení.

3. Povinná registrace

Pobyt do 3 měsíců:

Po příjezdu do Belgie ohlašte svůj pobyt do 10 pracovních dnů na příslušném městském úřadě, kde obdržíte "déclaration de présence". Tento doklad Vám postačí pro pobyt na území Belgie na dobu kratší než 3 měsíce. V případě, že svůj pobyt na území Belgie neohlásíte, hrozí Vám pokuta až 200€.

4. Povolení k pobytu

V případě, že do Belgie přijíždíte za jiným než turistickým účelem nebo zde chcete pobývat déle než tři měsíce, musíte podat žádost o registraci - Annexe 19 (Attestation de demande d´enregistrement/werkgeversattest)  na příslušném městském úřadě (maison communale/gemeentehuis) v místě bydliště do 3 měsíců od Vašeho příjezdu do Belgie. 

K žádosti předložíte:
a. pas nebo občanský průkaz
b. „déclaration de présence“
c. odůvodnění své žádosti (zaměstnání, práce OSVČ, uchazeč o zaměstnání, student na státem uznaných školách s dokladem o zdravotním pojištění, rodinný příslušník občana EU, občan EU s dostatečným finančním zabezpečením, aby se nestal zátěží pro belgický sociální systém apod.) 

Annexe 8 (Potvrzení o registraci) pro pobyt nad 3 měsíce Vám na základě Vámi předložených dokumentů bude buď vydáno na příslušném městském úřadě nebo bude Vaše žádost předána k rozhodnutí Úřadu pro cizince (Office des etrangers).

5. Sociální zabezpečení a daňová problematika - formulář U1

Jestliže budete pracovat v Belgii, budete platit odvody z hrubého platu stejně jako občané Belgie. Odvody jsou registrovány pod vaším číslem sociálního pojištění NISS, o které požádá váš zaměstnavatel SIGEDIS (v případě první žádosti bude Váš zaměstnavatel potřebovat kopii Vašeho občanského průkazu, popř. pasu). V případě, že byste o číslo NISS chtěli požádat sami, pak je nutné se obrátit na obecní úřad, v místě, kde jste registrováni k pobytu.

V Belgii je zavedena pouze jedna sazba pojištění, která kryje jak náklady na případné lékařské ošetření či léky, tak sociální situace jako příspěvek na politiku zaměstnanosti či do státního povinného penzijního systému. Zaměstnavatel odvádí pojistné za zaměstnance ve výši  24,77%.

Výše pojistného, které odvádí zaměstnanec z hrubého platu, činí 13.07%, z toho:

  • Zdravotní pojištění: nemocenské 3,55% + invalidita 1,15%
  • Pojištění pro případ nezaměstnanosti 0,87%
  • Důchodové pojištění 7,5%

Dohromady tedy odvody činí 37,84%.

Informace o belgickém systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění: https://www.onssrszlss.fgov.be/fr 

Další užitečné kontakty:
ONSS - Office National de Securité Sociale/RSZ - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid/LSS - Landesamt fur Soziale Sicherheit
Place Victor Horta 11
B-1060 Bruxelles, BELGIUM
Tel. +32 2 509 59 59
Fax. +32 2 509 30 19
Internet: https://www.onssrszlss.fgov.be/fr

Jakmile začnete přispívat do belgického sociálního systému, získáte stejná práva jako občané Belgie. Příručka obsahující informace k SOCIÁLNÍMU ZABEZPEČENÍ (jednotlivé typy dávek) v Belgii ke stažení zde:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1102&langId=en 

Informace k mateřské dovolené a peněžitým dávkám v mateřství: http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=534

Informace o rodinných a dalších dávkách: https://www.socialsecurity.be/citizen/fr/

Ukončení pracovního poměru

Při ukončení pracovního poměru je povinností zaměstnavatele vydat:
  • formulář C4 (obdoba zápočtového listu)
  • poslední výplatní pásku
  • přehled o výdělečném příjmu za poslední rok
  • pokud jste byl(a) zaměstnanec - potvrzení o tom, kolik dnů dovolené jste čerpal(a), kolik dnů bylo proplaceno, a na kolik máte nárok následující rok
  • na Vaši žádost i dokumenty nutné pro rozhodnutí o výplatě podpory v nezaměstnanosti

V případě, že tyto dokumenty od zaměstnavatele při ukončení zaměstnání neobdržíte, obraťte se co nejdříve na svou odborovou organizaci!

Žádací formuláře k potvrzení o výdělku, odvodech, průběhu zaměstnání apod.: http://www.rsz.fgov.be/fr/node/wizzard-1#tid-3

Stručný průvodce pracovním právem: https://knowledge.leglobal.org/wp-content/uploads/sites/2/LEGlobal-Employment-Law-Overview_Belgium_2019-2020.pdf

Migrující pracovníci spadají pod sociální systém toho státu, na jehož území pracují a odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení. Na základě těchto odvodů pak tento stát poskytuje sociální dávky, včetně dávek v nezaměstnanosti. Jestliže jste naposledy pracoval/a (jste osobou částečně nebo přerušovaně nezaměstnanou) v jiném členském státě EU/EHP/Švýcarsku, požádejte o dávky v nezaměstnanosti tamní úřad práce. Splníte-li podmínky pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti dle právních předpisů státu posledního zaměstnání, po čtyřech týdnech evidence na zahraničním úřadu práce můžete požádat o převod těchto dávek do České republiky. Jedná se o možnost tzv. „transferu“ dávek, kdy nezaměstnaná osoba má možnost hledat práci v jiném členském státě a nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti od státu posledního zaměstnání (viz dále převod podpory v nezaměstnanosti).

Pokud se nehodláte registrovat na úřad práce, pak před odjezdem do jiného státu EU/EHP či Švýcarska požádejte o vystavení formuláře U1 (E301), který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění. O vystavení formuláře U1 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme požádat o něj ihned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu v Belgii.

Styčným místem pro vydávání formuláře U1 je:
Office national de l'emploi
Boulevard de l'Empereur 7-9
B-1000 BRUXELLES
BELGIUM

Upozornění pro OSVČ: Pokud v Belgii vykonáváte činnost jako osoba samostatně výdělečná činná a přispíváte do belgického sociálního systému, jste pojištěni v 5 oblastech (lékařská péče, pracovní neschopnost nebo invalidita, mateřství, rodinné dávky, penze a bankrot). Tudíž vzhledem k tomu, že jako OSVČ nepřispíváte do "fondu na nezaměstnanost", nemůžete jako OSVČ dostávat v Belgii podporu v nezaměstnanosti a na formuláři U1 (E301) vám tyto doby nebudou potvrzeny.

DAŇ Z PŘÍJMU

Daň z přijmu fyzických osob je v Belgii minimálně 25 % a maximálně 50 %.

Příjem:                                     Daň:

€ 0  -  8 070                              25%
€ 8 070 – 11 480                       30%
€ 11 480 - 19 130                      40%
€ 19 130 – 35 060                     45%
€ > 35 060                                50%

Více informací viz http://www.belgium.be/fr/impots/

Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“. Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586

Mezi Českou republikou a Belgií platí od roku 2000 (95/2000 Sb.) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění - http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv
Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda zápočtu.

Metoda zápočtu
Při metodě "zápočtu" budete muset váš příjem přiznat na daňovém přiznání vždy do konce března následujícího roku v českých korunách (v lednu vychází Finanční zpravodaj ministerstva financí, kde je zveřejněn jednotný kurz, kterým se přepočtou příjmy na české koruny). U metody zápočtu používané v ČR se poplatníkovi započítá jen taková část v zahraničí zaplacené daně, která by v ČR připadala na tyto příjmy. Daň k zápočtu se vypočte tak, že daň z celosvětových příjmů zjištěná podle zákona se vynásobí koeficientem, jehož čitatelem jsou příjmy ze zdrojů v zahraničí a jmenovatelem základ daně nesnížený o nezdanitelné částky a odečitatelné položky
Podle zákona č.586/1992 Sb., o dani z příjmu není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnost a funkčních požitků ze zahraničí a které jsou zároveň vyjmuty ze zdanění dle § 38f.

Podrobně o daních z příjmů ze zahraničí na stránkách České daňové správy http://www.financnisprava.cz/ a Ministerstva financí České republiky http://www.mfcr.cz/

Belgie:

Informace pro poplatníky bez daňové rezidence v Belgii: https://finances.belgium.be/fr/particuliers/international

Formuláře, další informace k belgickému daňovému přiznání: https://finances.belgium.be/fr/particuliers/declaration_impot/declaration/rentrer_la_declaration

Možnost podání belgického daňového přiznání přes internet: https://eservices.minfin.fgov.be/mym-portal/public/citizen/welcome

6. Převod podpory v nezaměstnanosti - formulář U2


Obecně platí, že nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadu práce a pobírá podporu v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, má možnost požádat o transfer této podpory do Belgie, zatímco v této zemi hledá zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu šesti měsíců. Žadatel musí na českém úřadě práce požádat o transfer či o vystavení formuláře U2. Na základě tohoto formuláře se během 7 dní (data budou upřesněny přímo na formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce v Belgii a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti. U belgické instituce, kde se uchazeč bude evidovat, se podrobí kontrolním a registračním postupům podle právní úpravy Belgie. Více informací o možnosti exportu podpory v nezaměstnanosti podají úřady práce. 

Pokud chcete převádět podporu v nezaměstnanosti z Belgie do jiného státu, obraťte se na nejbližší pobočku místních veřejných služeb zaměstnanosti:

FOREM - Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi http://www.leforem.be/
VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling http://www.vdab.be/
ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi / Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling www.actiris.be
ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft  http://www.adg.be

Další informace můžete nalézt na ONEM.be: http://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t122

7. Uznávání pracovních kvalifikací

Pokud jste již rozhodnuti pracovat v Belgii, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není regulované.

Neregulované povolání
Není-li vámi vybrané povolání v Belgii regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Belgie. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání
Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Belgie stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost.

Seznam regulovaných profesí v Belgii:

http://www.belgium.be/fr/economie/entreprise/professions_reglementees/  

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage 

Další důležité informace:
http://www.enic-naric.net/

8. Zdravotní péče a pojištění

Občané ČR zaměstnaní v jiné členské zemi EU/EHP mají právo na plnou zdravotní péči v zemi zaměstnání. Pokud se stanou součástí zdravotního systému jiné členské země EU/EHP, vztahuje se na ně oznamovací povinnost vůči jejich dosavadní české zdravotní pojišťovně.

Občané, kteří pracují a bydlí v jiné členské zemi EU/EHP, mají v ČR nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Posouzení místa bydliště je v kompetenci příslušné zahraniční zdravotní pojišťovny. Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR vystavuje zahraniční zdravotní pojišťovna EHIC nebo Potvrzení dočasně nahrazující EHIC.
V jiném členském státě EU/EHP budou pojištěni i vyživovaní nezaopatření příslušníci těchto občanů, pokud jejich manžel(ka) nevykonává výdělečnou činnost v ČR

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR, mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E 106).   Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.

Před zahájením nároku na zahraniční zdravotní pojištění lze využít české zdravotní pojištění i komerční připojištění.

Více informací najdete na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění www.kancelarzp.cz   

9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Hledání práce v zahraničí
Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stávají pojištěnci státu zaměstnání, od kterého také obdrží doklad o nároku na zdravotní péči.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy. Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (např. formulářem E 104), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu
Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání EHIC (pokud byl dotyčné osobě vystaven). Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. Po ukončení výdělečné činnosti v zahraničí je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Zároveň je nutné doložit doby pojištění ze zahraničí (např. formulářem E 104), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání
Při souběhu pracovních činností v ČR a jiné zemi EU/EHP bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

a)   Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistném i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.

b)   Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ.

Bližší informace: https://www.kancelarzp.cz/cs/  a http://www.cssz.cz/cz 

Před odjezdem nezapomeňte kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu.

10. Jak najít zaměstnání

Váš strukturovaný životopis o max. 2 stranách A4 by měl obsahovat: jméno, příjmení, adresu, tel. číslo (vč. předvolby), e-mail, Skype, LinkedIn, pracovní zkušenosti, vzdělání, jazykovou úroveň, kurzy/certifikáty, zájmy. Není příliš vhodné přikládat fotografii k životopisu (výjimku tvoří pracovní pozice, které to vyžadují).

Tipy a rady k životopisu naleznete na internetu, např.:

https://www.monster.be/en/career-advice/article/what-are-the-basic-elements-of-a-cv 

http://workinflanders.vdab.be/your-cv/tips-on-cv-and-covering-letter/tips-trics-cv/tips-for-cv-layout

https://www.expatica.com/be/employment/Work-in-Belgium-How-to-write-a-Belgian-resume_102376.html 

Největším vyhledávacím portálem je Evropský portál http://www.ec.europa.eu/eures, kde najdete všechna oficiální volná místa. Zároveň si zde můžete vložit svůj životopis, který je přístupný potencionálním zaměstnavatelům.

Dále se můžete obrátit na národní služby zaměstnanosti:
FOREM -
Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi http://www.leforem.be/
VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling http://www.vdab.be/
ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi / Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling www.actiris.be
ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft  http://www.adg.be

Databáze volných pracovních míst na internetu: (Následující seznam kontaktů vychází z informací a doporučení belgických veřejných služeb zaměstnanosti)

www.jobat.be/
www.mindworks.be/
www.monster.be/
www.officeteam.be/
www.pagepersonnel.be/
www.references.be/
www.medweb.be/
www.secretary-plus.com/
www.stepstone.be/
www.inforjeunes.be/

Sezónní práce:
http://www.fruitcel.be/

Denní tisk
Nabídku volných pracovních míst můžete nalézt v celostátních denících, zejména v jejich víkendových přílohách. Mezi hlavní noviny patří vlámské De Morgen, De Standaard, Het Nieuwsblad, De Tijd, Het Laatste Nieuws; frankofonní La Dernière Heure, Le Soir, La Libre Belgique, La Meuse, L’Echo; germanofonní: Grenzecho.

Privátní personální agentury
Soukromé zprostředkovatelské agentury patří k důležitým zdrojům nabídky volných pracovních míst. Jejich seznam a kontakty lze nalézt ve „Zlatých stránkách“ (http://www.pagesdor.be/). Většina agentur je sdružených ve FEDERGON (http://www.federgon.be/).

Práce v institucích EU:
Výběr personálu zajišťuje úřad EPSO (European Personnel Selection Office). Úředníci Evropské unie zaměstnaní na dobu neurčitou jsou vybíráni zejména na základě otevřených výběrových řízení. Oznámení o výběrových řízeních jsou uveřejněna na internetové stránce https://epso.europa.eu/ a v Úředním věstníku Evropské unie http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm, v němž jsou uvedeny specifické podmínky a požadavky týkající se daného výběrového řízení, stejně jako počet volných pracovních míst a informace o samotném výběrovém řízení. Typy zaměstnání: http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_cs.htm

11. Minimální mzda

Minimální mzda v Belgii je pro jednotlivá odvětví určena kolektivními smlouvami. Kolektivními smlouvami je rovněž garantován minimální měsíční příjem (le revenu minimum mensuel garanti - RMMG) při plném úvazku dle věkových kategorií a praxe. Pozor! RMMG nelze ztotožňovat s minimální mzdou, jsou do něj započítány i další příjmy jako např. prémie! Konkrétní informace zde: https://www.emploi.belgique.be/fr/themes/remuneration/salaires-minimums-par-sous-commission-paritaire/banque-de-donnees-salaires

Bližší informace na stránkách Federálních služeb zaměstnanosti, práce a sociálního dialogu: http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=39004.

Přehled kolektivních smluv zde: http://www.cnt-nar.be/

 

12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Týdenní pracovní doba je v Belgii stanovena na 38 hodin při maximálně 8 hodinovém pracovním dnu. V neděli je možné pracovat jen v určitých sektorech (hotelnictví, zdravotnictví, apod.).

V ojedinělých případech a za předchozího povolení je možné pracovat i déle. Odpracovaná doba ale nesmí překročit 11 hodin denně a 50 hodin týdně. Za přesčasy náleží zaměstnanci plat za odpracované hodiny ve výši 150% jeho platu a 200% pokud se jedná o práci v neděli nebo o státních svátcích.

Dovolená na zotavenou je v Belgii 20 dnů. Během prvního roku práce ale nemáte nárok na žádnou dovolenou. V tomto období si lze po domluvě se zaměstnavatelem sjednat pouze neplacené volno.

Další informace:
http://www.emploi.belgique.be/

Stručný průvodce pracovním právem: https://knowledge.leglobal.org/wp-content/uploads/sites/2/LEGlobal-Employment-Law-Overview_Belgium_2019-2020.pdf

Belgický kalendář zaznamenává 10 státních svátků a 3 regionální svátky:

1. ledna - Nový rok
Velikonoce - velikonoční neděle a pondělí (P)
1. května - Svátek práce
Nanebevstoupení - 6. čtvrtek po Velikonocích (P)
Svatodušní svátky - svatodušní neděle a svatodušní pondělí - 7. neděle a pondělí po Velikonocích (P)
21. července – Národní den Belgie
15. srpna - Nanebevzetí panny Marie *
1. listopadu - Všech svatých *
11. listopadu - Den příměří
25. a 26. prosince - Vánoce

Regionální svátky:
11.7. - svátek Vlámského společenství (ve vlámském regionu mají instituce a úřady zavřeno)
27.9. - svátek Francouzského společenství (valonské a bruselské instituce a úřady mají zavřeno)
15.11. - svátek Německy mluvícího společenství (v německy mluvícím regionu mají instituce a úřady zavřeno)

Poznámka:
P = pohyblivé datum
* pokud připadá na sobotu či neděli, může být kompenzován volnem v následující pondělí

13. Sídla velvyslanectví

Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
Velvyslanectví ČR v Belgickém království:

154, avenue Adolphe Buyl
1050 Bruxelles-Ixelles
Tel.: 0032 (0)2 641 89 32
Fax: 0032 (0)2 640 89 31
e-mail: brussels(a)embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/brussels

Konzulární sekce Velvyslanectví ČR v Bruselu:
154, avenue Adolphe Buyl
1050 Bruxelles-Ixelles
Tel.: 0032 (0) 2 641 89 41 (42)
e-mail: brussels(a)embassy.mzv.cz
(konzulární služby i pro Lucembursko)

Honorární konzulát Namur: 6, rue Fernand Danhaive, 5002 Saint-Servais-Namur; http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/ceske_urady_v_zahranici/belgie_honorarni_konzulat_namur_namen.html

Honorární konzulát Gent: Rijsenbergstraat 148, B – 9000 Gent; http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/ceske_urady_v_zahranici/belgie_honorarni_konzulat_gent.html

Honorární konzulát Liege: Hotel de Ville, Place du Marché 2, 4000 Liège, http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/ceske_urady_v_zahranici/belgie_honorarni_konzulat_lutych.html

Honorární konzulát Antverpy: Kaaskantmolenstraat 11, 1840 Londerzeel, Antwerpen http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/ceske_urady_v_zahranici/belgie_honorarni_konzulat_antverpy.html 

14. Informace související s podnikáním a vysíláním

Pro informace týkající se OSVČ, podnikání ve státech EU a vysílání zaměstnanců do zemí EU prosím kontaktujte službu Enterprise Europe Network http://www.enterprise-europe-network.cz/, která se touto problematikou zabývá!

Základní informace pro pracovníky s DOČASNÝM výkonem práce v Belgii

Počínaje dubnem 2007 zavedla Belgie nový kontrolní systém pro cizince pracující v Belgii - LIMOSA. LIMOSA se týká všech zahraničních pracovníků (pracovníky z EU nevyjímaje), kteří zde pracují dočasně (tj. 12 měsíců, s max. prodloužením o dalších 12 měsíců) nebo částečněV zásadě se tedy týká všech pracujících osob, které NEMAJÍ BELGICKÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ!

Registraci v systému LIMOSA lze učinit elektronicky nebo písemně vyplněním příslušného formuláře. Nejdříve si prosím pečlivě prostudujte podrobnosti a výjimky.

Do systému LIMOSA vstoupíte přes http://www.limosa.be/. Potvrzení o registraci - tzv. dokument LIMOSA - 1 - si pečlivě uschovejte! Potvrzení o registraci bude kontrolováno jednak přijímající belgickou firmou a také inspektory sociálního pojištění. Neregistrovaní pracovníci budou pokutováni! 

• Valonsko: Ministère de la Région wallone, Division de l´emploi et de la formation, Place de Wallonie, 5100 Namur, Tel: 0032 81 33 31 11, fax: 0032 81 33 43 22, int. portál: http://emploi.wallonie.be/;
• Hl. město Brusel: Ministère de la Région de Bruxelles-capitale, Direction de la Politique de l´Emploi et de l´Economie plurielle, rue du Progrès 80, 1035 Bruxelles, tel.: 0032 2 204 13 99, fax:: 0032 2 204 15 28, int. Portál: http://www.bruxelles.irisnet.be/
• Flandry: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, Cel Migratie, Koning Albert II, laan 35 (bus21), 1030 Bruxelles, tel.: 0032 2 553 43 92, fax: 0032 2 553 44 22, int. portál: http://www.vlaanderen.be/werk
• Germanofonní společenství: Ministerium der Deutschsprachigen Gemeninschaft, Abteilung, Beschäftigung, Gesundheit und Soziales, Gospertstrasse 1, 4700 Eupen, tel: 0032 87 59 64 86, fax: 0032 87 55 64 73, int. portál: http://www.dglive.be/

Informace pro OSVČ

OSVČ musí být také zaregistrovány v systému LIMOSA. OSVČ se registrují v Banque-carrefour des Entreprises. Před registrací musí prokázat způsobilost u Guichet d´entreprises agréés.

Více informací naleznete na http://www.limosa.be/ a http://www.belgium.be/.

Pro další informace a v případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Enterprise Europe Network http://www.enterprise-europe-network.cz/.

15. Další zdroje informací

http://europa.eu/eures
http://www.integrace.cz/

Národní služby zaměstnanosti:
FOREM - Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi http://www.leforem.be/
VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling http://www.vdab.be/
ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi / Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling http://www.actiris.be/
ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft  http://www.adg.be/

http://www.fgov.be/ - Federální vláda
http://www.flanders.be/ - informace - Vlámský region 
http://www.wallonie.be/ - informace - Valonský region
http://www.bruxelles.irisnet.be/ - informace - region Brusel
http://www.emploi.belgique.be/ - Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale / Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid / Arbeid en Sociaal Overleg  

Velvyslanectví ČR v Bruselu http://www.mzv.cz/brussels  

Informace o vzdělávání:
http://www.ond.vlaanderen.be/
http://www.enseignement.be/
http://www.ostbelgienbildung.be/

Rady při stěhování:

http://www.blbe.irisnet.be/ - The Brussels-Europe Liaison office

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=8096&acro=living&lang=en&parentId=7736&countryId=BE&living

https://www.belgium.be/en/work/coming_to_work_in_belgium 

https://www.vdab.be/english/belgie.shtml

Životní a pracovní podmínky Belgie - EN

Soubor ke stažení: Životní a pracovní podmínky Belgie - EN (1.23MB)

Životní a pracovní podmínky Belgie - FR

Soubor ke stažení: Životní a pracovní podmínky Belgie - FR (1.23MB)

 

Poslední aktualizace: 4. 8. 2021