Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II

Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II

Výsledky projektu:

Cílem projektu bylo podpořit trh práce v karlovarském regionu zvyšováním konkurenceschopnosti prorůstových podniků (definovaných podle CZ-NACE) a zároveň zvyšováním konkurenceschopnosti jejich zaměstnanců. Ti byli díky zlepšení jejich odbornosti a kvalifikace schopni udržet pracovní pozice u současného zaměstnavatele a do budoucna se zlepšilo jejich postavení na trhu práce v případě hledání nového zaměstnání.

Počet podpořených osob –  plánováno 380 – dosaženo 2071

748 podaných žádostí

543 uzavřených dohod

41 163 043,- Kč zazávazkováno v podepsaných dohodách

36 516 751,12 Kč vyplaceno v rámci veřejné podpory

2 071 podpořených zaměstnanců

3 374 absolventů kurzů

Přehled realizace:

Tento projekt byl realizován na území Karlovarského kraje. Součástí této aktivity byla také publicita, monitoring, vykonávání průběžných kontrol u zaměstnavatelů a evaluace projektu. Všechny tyto aktivity proběhly v souladu se žádostí o finanční podporu.

Vzdělávání zaměstnanců

Od počátku projektu bylo přijato celkem 748 žádostí, z toho bylo uzavřeno a úspěšně ukončeno 543 dohod ve výši 41.163.043,- Kč o příspěvek na úhradu nákladů vzdělávací aktivity a mzdových příspěvků. Všichni zaměstnavatelé požadovali vedle proplacení vzdělávací aktivity i proplácení mzdových příspěvků po dobu vzdělávání.

Poskytování mzdových příspěvků

Mzdové příspěvky sloužily na úhradu skutečně vyplacených mzdových nákladů včetně částky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a dále pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance, a to za dobu účasti zaměstnance na vzdělávání (mírou účasti je hodina, přičemž hodinou se pro účely poskytnutí příspěvku rozumí 60 minut).

Příspěvek byl poskytován stejně tak, jako po celou dobu projektu, a to měsíčně zpětně. Nebyly hrazeny mzdové náklady za dobu strávenou na cestě na vzdělávání a ze vzdělávání, ani na přestávky na občerstvení. Pro doložení mzdových nákladů zaměstnavatel dokládal na ÚP ČR, krajskou pobočku v Karlových Varech výkaz Vyúčtování mzdových nákladů za dobu účasti zaměstnanců na vzdělávací aktivitě.

 Účastníci, kteří díky aktivitám projektu získali nové znalosti a dovednosti, zvýšili si svoji kvalifikaci a jsou tak lépe uplatnitelní na trhu práce. Díky vzdělávacím aktivitám došlo nejen ke zvýšení znalostí a dovedností zaměstnanců, zvýšení jejich zaměstnatelnosti v případě ztráty zaměstnání, ale také ke zvýšení konkurenceschopnosti samotných podniků.