Výroční zprávy

Výroční zprávy Úřadu práce České republiky

V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je Úřad práce ČR povinen vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona, která obsahuje následující údaje:

  1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
  2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí
  3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu a přehled všech výdajů, které ÚP vynaložil v souvislosti se soudními řízeními
  4. výčet poskytnutých výhradních licencí
  5. počet stížností, důvody jejich podání a popis jejich vyřízení
  6. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

doplněné o informace o zjištěném korupčním nebo obdobném jednání.

Žádosti o poskytnutí informací, podléhající režimu výše citovaného zákona, jsou evidovány a vyřizovány oddělením kontrolně právním generálního ředitelství a odděleními kontrolně právními jednotlivých krajských poboček Úřadu práce, a to ve spolupráci s příslušnými odbornými útvary Úřadu práce.

Poslední aktualizace: 1. 3. 2024