Švýcarsko životní a pracovní podmínky

 

Pro vyhledání volného místa použijte    EURES - Evropský portál pracovní mobility - http://eures.europa.eu/ pro vyhledání klikněte zde

nebo přímo stránky švýcarských úřadů práce - www.arbeit.swiss - pro vyhledání pracovního místa klikněte zde.

 

Obsah:

1. Úvodní informace
2. Pracovní povolení
3. Povinná registrace
4. Povolení k pobytu
5. Sociální pojištění a daňová problematika
6. Převod podpory v nezaměstnanosti
7. Uznávání pracovních kvalifikací
8. Zdravotní péče a pojištění
9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
10. Jak najít zaměstnání
11. Minimální mzda
12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
13. Sídla velvyslanectví
14. Další zdroje informací

1. Úvodní informace

I když není Švýcarsko členem EU ani EHS, je od 1. června 2002 v platnosti smlouva mezi EU a Švýcarskem o volném pohybu osob, do které jsou zahrnuti i občané Norska, Islandu a za určitých okolností i Lichtenštejnska. 

Švýcarská konfederace se skládá z 26 kantonů. Mezi úřední jazyky patří němčina (63,6 % obyvatel ), francouzština (19,2 % obyvatel), italština (7,6 % obyvatel) a také rétorománština (používá se v kantonu Graubűnden). 

Švýcarsko se dne 12. 12. 2008 stalo součástí tzv. schengenského prostoru. Ke vstupu do země postačí občanský průkaz.  Přesto existuje 41 kilometrů hranic, kde se cestující musejí prokázat platným cestovním pasem. Jedná se o hranice s Lichtenštejnskem.

Řidiči motorových vozidel potřebují platný řidičský průkaz ČR, platné osvědčení o technické způsobilosti vozidla a doklad o mezinárodním pojištění zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (tzv. zelená karta).

Podrobné informace o životních a pracovních podmínkách získáte také na portálu Federálního úřadu pro migraci  http://www.swissemigration.ch/themen/euresinfo/00029/index.html?lang=de kde je k dispozici i brožura na toto téma.

Pro získání bližších informací a vyhledání volného místa lze využít služeb švýcarské sítě EURES

http://www.eures.ch/

http://www.eures.ch/jobsch/jobs/jobsearch/


švýcarská EURES Hotline: +41 (0) 31 323 25 25
Pondělí-pátek:
09:00-12:00
14:00-17:00

2. pracovní povolení

Od 1. 6. 2016 platí pro všechny občany zemí EU-27/EFTA, EU-25/EFTA, EU-17/EFTA, EU-8 ( Česká republika, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Estonsko, Litva a Lotyšsko) a EU-2 (Bulharsko, Rumunsko) rovnoprávné podmínky.

Kontingenty na povolení  k pobytu typu B EU/EFTA pro občany zemí EU/EFTA byly zrušeny.

Od 1. 1. 2017 platí pro občany Chorvatska  zvláštní přechodná opatření s omezeními na trhu práce.

Od 1. 6. 2019 vyprší přechodná opatření pro občany Rumunska a Bulharska a bude definitivně  platit volný pohyb osob. 

Informace k této problematice najdete v němčině, angličtině, francouzštině a italštině zde:

http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/en/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/eu-efta_buerger_schweiz.html

Kontakty na kantonální úřady:

http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/en/home/die_oe/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html

3. Povinná registrace

Držitel platného českého cestovního pasu, který nemá v úmyslu pobývat na území Švýcarské konfederace déle než 3 měsíce nebo tam vykonávat výdělečnou činnost, může do Švýcarska cestovat a pobývat tam bez víza. Po 3 měsících musí být pobyt ve Švýcarsku přerušen nejméně na 1 měsíc. Pokud přicestujete s úmyslem výdělečné činnosti, jste povinni se přihlásit do 8 dnů u kantonální cizinecké policie příslušné podle místa svého pobytu, vždy však před nastoupením svého pracovního poměru.
Jestliže máte oficiální pracovní smlouvu, předložíte tyto dokumenty:

 • platný identifikační doklad
 • osvědčení o zdravotním pojištění (pojistná smlouva s uznanou zdravotní pojišťovnou)
 • pasovou fotografii
 • dokumenty občanského charakteru (family record booktel, oddací list, rodný list dětí…)
 • pracovní smlouvu

4. Povolení k pobytu


Švýcarsko poskytuje dva druhy povolení k pobytu, krátkodobé povolení k pobytu do 364 dní a pětileté povolení k pobytu. Informace podá příslušná obec. Osoby s krátkodobým povolením k pobytu nejsou povinné opustit Švýcarsko po ukončení jejich pracovní smlouvy.

Krátkodobé povolení k pobytu (povolení L EU/EHS)
K získání krátkodobého povolení k pobytu potřebujete pracovní smlouvu pro období méně než 12 měsíců. Žádost o toto krátkodobé povolení k pobytu musí být podána zaměstnavatelem u kantonálního úřadu trhu práce. Povolení k pobytu získáte na dobu trvání pracovního poměru. Při nové pracovní smlouvě můžete požádat o nové krátkodobé povolení k pobytu.

Povolení k pobytu (povolení B EU/EHS)
Jestliže máte pracovní smlouvu na jeden rok nebo na dobu neurčitou, musíte požádat o povolení k pobytu, které je platné 5 let. Toto povolení k pobytu zaručuje pracovní a geografický pohyb, to znamená, že můžete změnit povolání, místo pracovního výkonu nebo se stát osobou samostatně výdělečně činnou. Při předložení pracovní smlouvy na jeden rok nebo více, vám může být povolení k pobytu prodlouženo na další období pěti let. Prodloužení může být omezeno, pokud byste byl nezaměstnaný po dobu více než 12 měsíců po sobě.

Přeshraniční pracovník (povolení G EU/EHS)
Zde jsou změny oproti dřívější situaci. Ke statutu přeshraničního pracovníka mají nyní přístup všichni občané Evropské unie, nejenom ze sousedících zemí Švýcarska. Je zde ovšem podmínka návratu do mateřské země jedenkrát týdně. Ekonomicky neaktivní osoby (např. penzisté, studenti atd.) musejí doložit, že mají dostatečné finanční zabezpečení na dobu pobytu a zdravotní a úrazové pojištění. Povolení pobytu se vztahuje na celé území Švýcarska, o změnách ale musíte informovat příslušné instituce. Pracovní povolení je udělováno na 5 let. Studenti musejí doložit, že jsou řádnými studenty univerzity nebo uznané střední školy.

5. Sociální zabezpečení, přídavky na děti a daňová problematika

Brožura o sociálním zabezpečení ve Švýcarsku:

http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Switzerland_cs.pdf

Z hrubého měsíčního platu se odvádí zálohy na sociální pojištění:

 • penzijní a pozůstalostní pojištění, invalidní pojištění a pojištění ztráty výdělku: 5,05 %
 • pojištění pro případ nezaměstnanosti: 1,25 % pro roční výdělek do CHF106.800
 • zaměstnanecké penzijní pojištění: cca 7,5 %, závisí na pojišťovací společnosti
 • úrazové pojištění: cca 0,8 % dle profese
Od 1.4.2012 jsou v účinnosti nařízení Evropského parlamentu a rady č. 883/2004 a 987/2009 týkající se koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v rámci EU.
Více najdete zde.
Po ukončení pracovního poměru ve Švýcarsku je třeba zažádat o formulář E301/U1, který pro potřeby úřadů práce plní funkci zápočtového listu. Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v ČR.
Kontaktní adresa pro sociální zabezpečení - styčný úřad pro zasílání žádostí o E301/U1: 

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
Holzikofenweg 36
CH-3003 Bern

Tel: +41 58 462 56 56
Fax:+41 58 462 27 49
bilaterale.tcas(a)seco.admin.ch

http://www.seco.admin.ch/

Ostatní typy pojištění:
Bundesamt fűr Sozialversicherung
Effingerstrasse 20
CH-3003 Bern
http://www.bsv.admin.ch/
Tel. +41 31 322 90 11
Fax +41 31 322 78 80
Email: international(a)bsv.admin.ch

PŘÍDAVKY NA DĚTI

Informace  o tom, jak a kde žádat o přídavky na děti, jak postupovat při vyřizování žádosti, najdete zde:

http://www.ahv-iv.ch/p/6.08.d

DANĚ

Každý ze 26 švýcarských kantonů má svou daňovou legislativu, takže je daňové zatížení v každém kantonu jiné. V principu ale každý daňový poplatník je povinen podat přiznání daně každý rok. Mnoho kantonů ale neuplatňuje tento princip pro daňové poplatníky, kteří mají domicil v zahraničí (jsou např. daňovými rezidenty České republiky) nebo kteří nemají trvalé povolení k pobytu. V těchto případech odečítá zaměstnavatel daně (federální, kantonální a městské) přímo z platu k pokrytí splatné výše.

Federální daňová správa: http://www.efd.admin.ch/ 

MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu), použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Švýcarskem platí od 23. 10. 1996 (281/1996 Sb.) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění.
Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda zápočtu.

metoda zápočtu
Při metodě "zápočtu" budete muset váš příjem přiznat na daňovém přiznání vždy do konce března následujícího roku v českých korunách (v lednu vychází Finanční zpravodaj ministerstva financí, kde je zveřejněn jednotný kurz, kterým se přepočtou příjmy na české koruny). U metody zápočtu používané v ČR se poplatníkovi započítá jen taková část v zahraničí zaplacené daně, která by v ČR připadala na tyto příjmy. Daň k zápočtu se vypočte tak, že daň z celosvětových příjmů zjištěná podle zákona se vynásobí koeficientem, jehož čitatelem jsou příjmy ze zdrojů v zahraničí a jmenovatelem základ daně nesnížený o nezdanitelné částky a odečitatelné položky

6. E303 Převod podpory v nezaměstnanosti

Obecně platí, že nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadu práce a pobírá podporu v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, získává právo požádat o transfer této podpory do Švýcarska, zatímco v této zemi hledá zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu 3, resp. 6 měsíců.

Žadatel musí na českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře E303/U2. Na základě tohoto formuláře se během 7 dní (datum bude upřesněno přímo na formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce ve Švýcarsku a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti.

Před odjezdem z ČR rovněž občan musí požádat o zabezpečení lékařské péče a to prostřednictvím Evropského průkazu zdravotního pojištění (popř. potvrzení nahrazující tento průkaz). Tento průkaz vystavuje česká zdravotní pojišťovna.

U švýcarské instituce, kde se uchazeč bude evidovat, se podrobí kontrolním a registračním postupům podle právní úpravy Švýcarské konfederace. Více informací o možnosti exportu podpory v nezaměstnanosti podají úřady práce.

Od 1.4.2012 jsou účinná nařízení Evropského parlamentu a rady č. 883/2004 a 987/2009 týkající se koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v rámci EU.

7. Uznávání pracovních kvalifikací

V Dohodě o volném pohybu osob podepsané Švýcarskem a Evropskou unii je obsažen i systém uznávání diplomů a vztahuje se i na nové státy EU. Tento systém platí pro regulované povolání. Povolání jsou považována za regulovaná, jestliže pro jejich výkon v zemi je požadováno vlastnictví diplomu. Pro uznání diplomu z jiné země je důležité, aby obsah a dálka vzdělání byly srovnatelné. Jak postupovat v případě regulovaného povolání: 

 • Kontaktovat švýcarský národní úřad pro uznávání diplomů
 • Kontaktní úřad předá žadatele odpovědné instituci
 • Požadované doklady jsou:
  • vyplněný formulář žádosti,
  • kopie identifikačního dokladu,
  • diplom,
  • doklad o odborných zkušenostech.
 • Dále mohou být požadovány: osobní posudek, zdravotní posudek, řidičský průkaz a doklad, že nejste insolventní.
 • Doklady musejí být přeložené do úředního jazyka hostitelské země a pokud je to nutné i ověřené.

Švýcarský kontaktní úřad pro uznávání profesních diplomů:
http://www.bbt.admin.ch/
Nationale Kontaktstelle für Berufsdiplome
Bundesamt für Berufsbildung und Technologie
Effingerstrasse 27
CH-3003 Bern
tel.: +41 31 322 21 29
fax: +41 31 324 69 15
email: info(a)bbt.admin.ch

Pro další informace kontaktujte:
Blaise Roulet, Leiter Leistungsbereich Fachhochschulen, Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT
Frédéric Berthoud, EU-Koordinator, Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT,
Tel. 031 325 58 66

8. Zdravotní péče a pojištění

Pojištění zdravotní péče je povinné pro všechny osoby bydlící ve Švýcarsku. Dospělí a děti jsou pojištěni individuálně. Každá pojištěná osoba hradí individuální pojistné, které se neurčuje dle výše příjmu, nýbrž závisí na výběru pojišťovny, místu bydliště a na zvolené formě pojištění.
Pojištění hradí dávky v nemoci, v případě úrazu a mateřství, ambulantní i stacionární ošetření a léky předepsané lékařem. Ošetření u zubaře není z pojištění hrazeno.
Pojištěná osoba si poskytovatele volí sama a na pojištění se podílí maximální roční částkou.

Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje a bydlí ve Švýcarsku, spadáte do švýcarského zdravotního systému a v ČR máte nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Posouzení, zda máte bydliště ve státě výkonu práce, závisí na posouzení vaší zahraniční  pojišťovny.

Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR si můžete od své zahraniční pojišťovny (instituce) nechat vystavit Evropský průkaz zdravotního pojištění, nebo Potvrzení které jej dočasně nahrazuje.

Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje ve Švýcarsku a bydlí nadále v ČR, můžete požádat o formulář E106 vaši zahraniční pojišťovnu (instituci), u níž jste jako pracovník  pojištěn. Posouzení, zda máte nadále bydliště v ČR je v kompetenci této instituce. Pokud usoudí, že nadále bydlíte v ČR, vystaví vám formulář E106. Formulář předložte té české zdravotní pojišťovně, u níž jste byl naposledy pojištěn. Vaši rodinní příslušníci, bydlící v ČR, mají být také kryti systémem země, kde pracujete. Na území ČR mají v každém případě nárok na plnou zdravotní péči. Pokud vám bylo cizí zdravotní pojišťovnou (institucí) uznáno zachování bydliště v ČR a vystaven doklad o nároku na plnou zdravotní péči v ČR (E106), oznamte existenci nezaopatřeného rodinného příslušníka české zdravotní pojišťovně, které předkládáte formulář E106.

Stejný postup (formulář E106) platí i v případě, že jste přeshraničním pracovníkem. Vaši nezaopatření rodinní příslušníci však mají ve státě
vašeho zaměstnání nárok pouze na lékařsky nezbytnou péči.

Pro více informací z oblasti zdravotního pojištění, doporučujeme před odjezdem kontaktovat  pobočku Vaší zdravotní pojišťovny.
Více informací najdete na stránkách Kancelář zdravotních pojištění  info@kancelarzp.cz, www.kancelarzp.cz

9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti ve Švýcarsku čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

V okamžiku, kdy začnete ve Švýcarsku vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu.
To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy. Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění ve Švýcarsku, aby po vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu
Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete. Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě. Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání
V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře A1 (dříve E101 a E103). Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU
Situace osoby vykonávající zaměstnání v jednom členském státě a samostatně výdělečnou činnost v jiném členském státě EU je v Nař. 883/04 ošetřena článkem 13(3), který stanoví, že taková osoba je příslušná právním předpisům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění státu, v němž pracuje jako zaměstnanec. Byla tedy odstraněna příslušnost k systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění dvou různých států současně.

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat Kancelář zdravotního pojištění, nám. W. Churchilla 2, 113 59  Praha 3, tel. 236 033 411,
email: info@kancelarzp.cz, http://www.kancelarzp.cz/

Před odjezdem nezapomeňte kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu.

10. Jak najít zaměstnání

A. Úřady práce

http://www.eures.ch

http://eures.europa.eu/     portál Eures
http://www.seco.admin.ch/   stránky úřadu pracovního trhu Švýcarska
http://www.stelle.admin.ch/   stránky Eidgenőssisches Personalamt

B. Agentury práce

Seznam povolených agentur:

http://www.avg-seco.admin.ch/WebVerzeichnis/ServletWebVerzeichnis

C. Internet   

http://www.jobclick.ch/
http://www.topjobs.ch/
http://www.jobpilot.ch/
http://www.salaireonline.com/
http://www.jobs.ch/
http://www.stellen.ch/

http://jooble-ch.com/

11. Minimální mzda

Ve Švýcarsku nebyla na národní úrovni stanovena minimální mzda.

12. Týdenní pracovní doba, dovolená, státní svátky

Týdenní pracovní doba se liší podle druhu povolání. Průměrná délka je 41,5 hodin za týden. Vyšší pracovní pozice mají většinou 45 hodin za týden. Nejvyšší limit pro všechny zaměstnance je 50 hod./týdně Délka řádné dovolené: - pro zaměstnance do 20 let včetně ==> 5 týdny - pro zaměstnance nad 20 let ==> 4 týdny Tato minimální doba může být ujednáním v pracovní smlouvě prodloužena. Ve Švýcarsku je 6 – 13 státní svátků (dnů pracovního klidu) ročně, ne všechny svátky jsou vždy dnem pracovního klidu.

13. Sídla velvyslanectví

Vyslanectví Švýcarské konfederace v ČR
Pevnostní 588/7
162 01 Praha 6 - Střešovice

Tel.: +420 220 400 611
Fax: +420 224 311 312
E-mail: pra.vertretung(a)eda.admin.ch
Web: www.eda.admin.ch/prag
 

Vyslanectví České republiky ve Švýcarsku
Ambassade de la République Tchèque
Muristrasse 53 (vchod z Burgernzielweg)
P.O.Box 537
3006 Bern

Tel.: 0041 31 35 04 070
Fax: 0041 31 35 04 098
E-mail: bern(a)embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/bern
 

14. Použité zdroje informací

http://www.bfm.admin.ch/ – stránky švýcarského Spolkového úřadu pro migraci
http://www.bsv.admin.ch/ – stránky švýcarského Spolkového úřadu pro sociální zabezpečení
http://www.statistik.admin.ch/ – stránky Švýcarského spolkového statistického úřadu
https://web.mpsv.cz – stránky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, informace o smlouvě o sociálním zabezpečení

Soubor ke stažení: CH-EU_PERSONENFREIZUEGIGKEITD15.PDF (778.48kB)

Poslední aktualizace: 31. 10. 2019