Švýcarsko životní a pracovní podmínky

 

Švýcarsko sice není členem EU, ale od 1. června 2002 má platnou smlouvu o volném pohybu osob mezi EU a Švýcarskem.

 

1. Kde hledat práci:

Pro vyhledání volného místa můžete využít:

 

 

 

V případě, že jste v evidenci českého Úřadu práce a máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, můžete využít tzv. transferu podpory v nezaměstnanosti do jiného státu EU, Norska, Lichtenštejnska, na Island nebo do Švýcarska pomocí formuláře PDU2 za účelem hledání zaměstnání v tomto státě.

Bližší informace vám podá český Úřad práce, kde jste registrováni.

 

2. Regulovaná povolání:

Pokud jste se rozhodli pracovat ve Švýcarsku, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není regulované.

Neregulované povolání - Není-li vámi vybrané povolání ve Švýcarsku regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Švýcarska. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání - Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Švýcarska stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. Před odjezdem je nutné ověřit, zda zamýšlené povolání patří k regulovaným profesím.

Regulované profese ve Švýcarsku lze zjistit taktéž pod tímto odkazem

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage

 

Jak postupovat v případě regulovaného povolání:

 • kontaktujte švýcarský národní úřad pro uznávání diplomů,
 • kontaktní úřad předá žadatele odpovědné instituci.
 • Požadované doklady jsou:
  • vyplněný formulář žádosti,
  • kopie identifikačního dokladu,
  • diplom,
  • doklad o odborných zkušenostech.
 • Dále mohou být požadovány: osobní posudek, zdravotní posudek, řidičský průkaz a doklad, že nejste insolventní.

Doklady překládejte do úředního jazyka hostitelské země, a pokud je to nutné i ověřené.

Švýcarský kontaktní úřad pro uznávání profesních diplomů:
Kontaktstelle im SBFI
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/diploma.html

email: kontaktstelle@sbfi.admin.ch
infolinka: +41 58 462 28 26 (po-pá, od 9:30 do 11:30)

Pro uznávání vysokoškolského vzdělání (tzv. akademická kvalifikace), je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC), viz https://www.enic-naric.net/.

 

Schéma vzdělávacího systému ve Švýcarsku:  https://www.edk.ch/it?set_language=it

 

3. Registrace k pobytu

Pokud jste držitelem platného českého cestovního dokladu a nemáte v úmyslu pobývat na území Švýcarské konfederace déle než 3 měsíce nebo tam vykonávat výdělečnou činnost, můžete do Švýcarska vycestovat a pobývat tam bez víza či jiného povolení.

 

 

4. Dlouhodobý pobyt občana EU za účelem výkonu zaměstnání

Pokud tam chcete pobývat s úmyslem výdělečné činnosti, je povinnost se přihlásit do 14 dnů u kantonální cizinecké policie příslušné podle místa svého pobytu, vždy však před nastoupením do svého pracovního poměru.

 

Za předpokladu, že máte oficiální pracovní smlouvu, předkládají se tyto dokumenty:

 • platný identifikační doklad,
 • osvědčení o zdravotním pojištění (pojistná smlouva s uznanou zdravotní pojišťovnou),
 • pasovou fotografii,
 • dokumenty občanského charakteru (oddací list, rodný list dětí…),
 • pracovní smlouvu.

 

Dokumenty důležité pro Váš pobyt najdete podle státní příslušnosti: https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/eu-efta_buerger_schweiz.html

 

Výkon pracovní činnosti ve Švýcarsku

Dodržování obecně závazných právních předpisů je ve Švýcarsku na vysoké úrovni a porušování jeho právního řádu, včetně pracovní činnosti cizinců bez příslušného povolení, se přísně postihuje.

Občané členských států EU, tedy i ČR, potřebují k výkonu výdělečné činnosti ve Švýcarsku pobytové povolení, které je současně povolením pracovním. Otázkami pracovního pobytu se zabývá švýcarský Státní sekretariát pro migraci – Staatssekretariat für Migration https://www.sem.admin.ch/sem/de/home.html.

Povolení k pobytu

Švýcarsko poskytuje povolení k pobytu, jak krátkodobé povolení k pobytu do 364 dní, tak i pětileté povolení k pobytu, anebo povolení příhraničního pracovníka. Více informací podá místně příslušný úřad, viz zde https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/aufenthalt/eu_efta.html

Krátkodobé povolení k pobytu (povolení L EU/ESVO)

K získání krátkodobého povolení k pobytu potřebujete pracovní smlouvu pro období kratší než 12 měsíců a podává ji zaměstnavatel u kantonálního úřadu trhu práce. Povolení k pobytu získáte na dobu trvání pracovního poměru. Při nové pracovní smlouvě můžete požádat o nové krátkodobé povolení k pobytu.

 

Povolení k pobytu (povolení B EU/ESVO)

Jestliže máte pracovní smlouvu na jeden rok a více, nebo na dobu neurčitou, musíte požádat o povolení k pobytu, které je platné 5 let. Toto povolení k pobytu zaručuje pracovní a geografický pohyb, tzn., že můžete změnit povolání, místo pracovního výkonu nebo se stát osobou samostatně výdělečně činnou. Při předložení pracovní smlouvy na jeden rok nebo více, vám může být povolení k pobytu prodlouženo na další období pěti let. Prodloužení může být omezeno v případě, kdy byste byl nezaměstnaný déle než 12 měsíců po sobě.

 

Přeshraniční pracovník (povolení G EU/ESVO)

Zde jsou změny oproti dřívější situaci. Ke statutu přeshraničního pracovníka mají nyní přístup všichni občané Evropské unie, nejen ze sousedících zemí Švýcarska. Je zde ovšem podmínka návratu do mateřské země jedenkrát týdně. Pracovní povolení je udělováno na dobu 5 let (je-li pracovní smlouva delší než 1 rok).

V případě, že jste ekonomicky neaktivní osobou (např. penzista, student atd.) musíte doložit, že máte dostatečné finanční zabezpečení na dobu pobytu, zdravotní a úrazové pojištění. Povolení pobytu se vztahuje na celé území Švýcarska, o změnách ale musíte informovat příslušné instituce. Pracovní povolení je udělováno na 5 let. Studenti musejí doložit, že jsou řádnými studenty univerzity nebo uznané střední školy.

5. Sociální zabezpečení - Zdravotní a sociální pojištění:

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009.

 

Zdravotní pojištění:

Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy.

 

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu: Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání karty EHIC . Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC.

 

Souběh zaměstnání: Při souběhu pracovních činností ve 2 zemích EU/EHP či Švýcarsku bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

 1. Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
  Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistné i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.
 2. Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
  Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

 

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ (www.cssz.cz).

 

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR (pravidelně se vrací), mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E 106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.

 

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (nejlépe některým z těchto formulářů: E 104, S041, E 106, S1, S072), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Bližší informace:

Kancelář zdravotního pojištění: www.kancelarzp.cz

Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz

Ve Švýcarsku je povinné pojištění zdravotní péče pro všechny osoby mající zde bydliště. Každá osoba, která se usadí ve Švýcarsku, je povinna se do 3 měsíců pojistit. Dospělí a děti jsou pojištěni individuálně. Každá pojištěná osoba hradí individuální pojistné, které se neurčuje dle výše příjmu, nýbrž závisí na výběru pojišťovny, místu bydliště a na zvolené formě pojištění. Pojištění hradí dávky v nemoci, v případě úrazu a mateřství, ambulantní i stacionární ošetření a léky předepsané lékařem. Ošetření u zubaře není z pojištění hrazeno. Pojištěná osoba si poskytovatele volí sama a na pojištění se podílí maximální roční částkou.

Zdravotní péči můžete čerpat u svého lékaře ve veřejném nebo soukromém zdravotnickém zařízení, které je na seznamu schválených zařízení daného kantonu.

Zdravotní péče se hradí z povinného zdravotního pojištění, úrazového pojištění a pojištění pro případ invalidity (lékařská opatření v rámci pojištění pro případ invalidity).

Sociální pojištění:

 

Každý pracující je povinen přispívat ze svého platu na sociální pojištění, které zahrnuje příspěvky na důchod a zdravotnictví. Tyto odvody strhává zaměstnavatel z hrubé mzdy.

 

Systém pojištění a sociální ochrany pro zaměstnance ve Švýcarsku zahrnuje:

 • penzijní a pozůstalostní pojištění (AHV), invalidní pojištění (IV) a pojištění ztráty výdělku (EO),
 • pojištění pro případ nezaměstnanosti (ALV).

 

Kdo musí platit příspěvky AHV/IV/EO/ALV? Z jakých příjmů se odvody vybírají? Odpovědi na tyto a další otázky týkající se příspěvků AHV/IV/EO/ALV jsou shrnuty zde: -https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/ueberblick/beitraege.html

 

Kontaktní adresa úřadu pro sociální zabezpečení - styčný úřad pro zasílání žádostí o E301/U1:

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
Holzikofenweg 36
CH-3003 Bern

Tel: +41 58 462 56 56
Fax:+41 58 462 27 49
bilaterale.tcas@seco.admin.ch

http://www.seco.admin.ch/

Ostatní typy pojištění:
Bundesamt für Sozialversicherung
Effingerstrasse 20
CH-3003 Bern
http://www.bsv.admin.ch/
Tel. +41 31 322 90 11
Fax +41 31 322 78 80
Email: international@bsv.admin.ch

Informace k systémům sociální ochrany můžete nalézt v databázi MISSOC:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1131&langId=en

Brožura o sociálním zabezpečení ve Švýcarsku v českém jazyce:

http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Switzerland_cs.pdf

 

 

6. DaŇ z příjmu fyzických osob:

Pokud pracujete ve Švýcarsku, budete podléhat zdanění příjmu, který získáte výdělečnou činností na území Švýcarska, ve Švýcarsku.

Každý z 26 švýcarských kantonů má svou daňovou legislativu, takže je daňové zatížení v každém kantonu jiné. V principu ale každý daňový poplatník je povinen podat přiznání daně každý rok. Mnoho kantonů ale neuplatňuje tento princip pro daňové poplatníky, kteří mají domicil v zahraničí (jsou např. daňovými rezidenty České republiky) nebo kteří nemají trvalé povolení k pobytu. V těchto případech odečítá zaměstnavatel daně (federální, kantonální a městské) přímo z platu k pokrytí splatné výše.

Federální daňová správa: http://www.efd.admin.ch/
Přehled o švýcarském daňovém systému:
Das Schweizer Steuersystem (admin.ch)

 

Mezinárodní zdanění

 

V případě, že budete během daňového roku např. pracovat ve více státech, nebo budete mít bydliště v jednom státě a pracovat v jiném, pak bude pravděpodobně nutné určit vaši daňovou příslušnost (daňovou rezidenci) a rozsah zdanění v konkrétním státě.

V zemích, kde poplatník není daňovým rezidentem, daní jen příjmy, které získá na území tohoto státu. V zemi, kde je poplatník daňovým rezidentem, musí danit své celosvětové příjmy.

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“. Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Pokud dojde k situaci, že dva nebo více států vznese nárok na zdanění jednoho příjmu, použije se bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Mezi Českou republikou a Švýcarskem platí od 23.10.1996 (281/1996 Sb.) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv

 

Ztráta zaměstnání /ukončení pracovního poměru:

 

Migrující pracovníci spadají pod sociální systém toho státu, na jehož území pracují a odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení. Na základě těchto odvodů pak tento stát poskytuje sociální dávky, včetně dávek v nezaměstnanosti. Jestliže jste naposledy pracoval/a (jste osobou částečně nebo přerušovaně nezaměstnanou) v jiném členském státě EU/EHP/Švýcarsku, požádejte o dávky v nezaměstnanosti tamní úřad práce (viz Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. 883/2004).

 

Nezaměstnanost

Pokud máte ve Švýcarsku bydliště, platné povolení k pobytu a splňujete předpoklady, máte právo na příspěvek v nezaměstnanosti. Vaše státní příslušnost nehraje žádnou roli.  Informujte se na místním úřadě, kde musíte nahlásit Vaší nezaměstnanosti: u místního úřadu nebo u příslušné regionální agentury práce (RAV), viz úřad práce https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/menue/stellensuchende.html.

 

Registrace probíhá osobně. Zřejmě budou po Vás požadovat tyto doklady:

 • kartu pojištění AHVIV nebo kartu zdravotního pojištění,
 • průkaz totožnosti,
 • registrace u obce bydliště, pokud již nebyla provedena první registrace u RAV,
 • potvrzení o pobytu v obci, pokud jste cizinec – tak průkaz cizince,
 • výpověď, reference z posledního zaměstnání, potvrzení o dalším vzdělávání rovněž důkaz Vaší snahy o práci.

Více informací získáte u místně příslušného úřadu/regionální agentury práce. Zde lze dohledat Váš příslušný úřad podle poštovního směrovacího čísla švýcarského místa bydliště - https://www.ch.ch/de/arbeitslosigkeit-anmelden/

 

V případě, že budete chtít hledat nové zaměstnání v jiném státě EU, nebo v Norsku, Lichtenštejnsku, na Islandu nebo ve Švýcarsku (např. v ČR), a splníte-li podmínky pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti dle právních předpisů státu posledního zaměstnání, po čtyřech týdnech evidence na zahraničním úřadu práce (v odůvodněných případech lze lhůtu zkrátit) můžete požádat o převod těchto dávek do jiného státu pomocí formuláře PDU2. Jedná se o možnost tzv. „transferu“ dávek, kdy nezaměstnaná osoba má možnost hledat práci v jiném členském státě a nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti od státu posledního zaměstnání.

 

Pokud máte zájem o export dávek v nezaměstnanosti do jiného státu EU, obraťte se na úřad práce, kde jste registrováni.

 

Pokud se nehodláte registrovat na úřadě práce ve Švýcarsku, můžete si požádat o vystavení formuláře U1 (E301), který potvrzuje doby sociálního pojištění získané ve Švýcarsku.


Ve Švýcarsku vystavuje formulář U1 úřad práce (www.arbeit.swiss) – doplňující informace a žádost o formulář U1 je ke stažení zde:

https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/menue/stellensuchende/rueckkehr/rueckkehr-in-die-eu-efta.html

 

Pokud jste registrováni v České republice na úřadě práce a potřebujete doložit předchozí doby pojištění získané ve Švýcarsku pro účel zjištění nároku na českou podporu v nezaměstnanosti, požádejte o vystavení formuláře U1 (E301) písemně prostřednictvím ÚP ČR.

 

7. Pracovní podmínky:

Informace týkající se pracovních podmínek ve Švýcarsku můžete nalézt na následujících odkazech:

 

Základní informace:

 • minimální mzda ve Švýcarsku není na národní úrovni stanovena
 • mzdy jsou sjednány individuálně nebo na základě kolektivní smlouvy

 

 

8. Dávky v mateřství a rodičovství:

Obecný přehled o dávkách a podporách určeným rodinám s dětmi můžete nalézt na portále švýcarské státní správy: http://www.ahv-iv.ch/p/6.08.d

 

Mateřská dovolená a peněžité dávky v mateřství, otcovské dávky:
Trvá 98 dní (14 týdnů), matka pobírá 80 % platu, denní částka činní nejvýše CHF196,- (v roce 2023)

 

Rodinné dávky:

Rodiče obdrží ve všech kantonech měsíční přídavky na dítě do 16 let (pro nemocné nebo zdravotně postižené děti do 20let) ve výši minimálně CHF 200,-. Pro děti od 16 do 25 let vzniká nárok na přídavky určené na výchovu a vzdělávání v měsíční výši CHF 250,-. Pro rodiče dětí v zemědělském sektoru jsou stanoveny speciální minimální výše přídavků.  Toto jsou minimální částky. Kantony mohou poskytovat vyšší přídavky a vyplácet k tomu další dávky, jako např. příspěvky při narození nebo adopci.

Více informací o sociálním zabezpečení zde https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1131&langId=en&intPageId=4820.

 

 

9. Doplňující informace a dokumenty ke stažení:

Velvyslanectví Švýcarské konfederace v ČR
Pevnostní 7
162 01 Praha 6 – Střešovice
Česká republika

Tel.: +420 220 400 611
Fax: +420 224 311 312
E-mail: prague@eda.admin.ch
Web: www.eda.admin.ch/prag

Velvyslanectví České republiky ve Švýcarsku
Ambassade de la RépubliqueTchèque
Muristrasse 53 (vchod z Burgernzielweg)
P.O.Box 537
3006 Bern

Tel.: 0041 31 35 04 070
Fax: 0041 31 35 04 098
Nouzová linka: 0041 79 641 33 00
E-mail: bern@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/bern

 

Informace k vysílání pracovníků:

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 20. 2. 2024