Španělsko - životní a pracovní podmínky

 

Pro vyhledání volného místa použijte    EURES - Evropský portál pracovní mobility - http://www.eures.europa.eu/ pro vyhledání klikněte zde

nebo přímo stránky španělských úřadů práce - INEM  - http://www.inem.es/ resp. http://www.sistemanacionalempleo.es/ pro vyhledání klikněte zde

 

Občané České republiky nepotřebují pro práci ve Španělsku od 1. 5. 2005 pracovní povolení. Jejich zaměstnávání se řídí stejnými podmínkami jako zaměstnávání španělských občanů.

 

1. Kde hledat práci:

 

Pro vyhledání volného místa můžete využít:

 

 

 

 • Sezónní práce:

 

· http://www.clubmedjobs.com/  - řetězec hotelů

· https://www.animajobs.com/

· http://www.turijobs.com

·   

 

 

 

 

 

 

 

V případě, že jste v evidenci českého Úřadu práce a máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, můžete využít tzv. exportu podporu v nezaměstnanosti do jiného státu EU/EHP nebo Švýcarska pomocí formuláře PDU2 za účelem hledání zaměstnání v tomto státě.

Bližší informace Vám podá český Úřad práce, kde jste registrováni.

 

 

2. Regulovaná povolání:

 

Pokud jste se rozhodli pracovat ve Španělsku, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není regulované.

Neregulované povolání - Není-li vámi vybrané povolání ve Španělsku regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Španělska. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání - Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Španělska stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka.

Seznam regulovaných profesí (profesion regulada) ve Španělsku:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs&quid=3&mode=asc&pagenum=4&maxrows=15

 

 

Obecné informace k regulovaným zaměstnáním:

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/regulated-professions/index_cs.htm

Pro účely uznání odborné kvalifikace je nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání; informace o procesu a uznávacích orgánech ve Španělsku jsou dostupné zde: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/professions/bycountry 

http://www.educacionyfp.gob.es/republicacheca/reconocimientos-titulos/titulos-extranjeros.html 

 

Pro uznávání vysokoškolského vzdělání (tzv. akademická kvalifikace), je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC), viz https://www.enic-naric.net/.

 

 

3. Registrace k pobytu

 

Český občan s platným pasem anebo občanským průkazem může na španělském území legálně pobývat bez povolení k pobytu.

 

 

4. Dlouhodobý pobyt občana EU za účelem výkonu zaměstnání

 

Občané ČR, kteří hodlají pobývat na území Španělska déle než 3 měsíce se musí registrovat v Centrálním registru cizinců u cizinecké policie nebo na hlavní policejní stanici v místě pobytu (Oficina de Extranjería nebo la Comisaría de Policía). Při registraci předloží platný cestovní pas nebo občanský průkaz, důvod pobytu (zaměstnání, OSVČ, studium, nákup nemovitosti), vyplněnou žádost EX-18. Poté obdrží doklad o registraci, kde je uvedeno mimo jiné i NIE číslo. Podrobné informace k registraci pro jednotlivé situace zde.  

 

NIE číslo – jedná se o identifikační číslo cizince, které je nutné pro vyřizování veškeré administrativní činnosti ve Španělsku (např. k výkonu zaměstnání, zahájení OSVČ, otevření bankovního účtu atd.). Číslo NIE je pro občany EU současně i daňovým identifikačním číslem. O toto číslo se žádá osobně na Generálním ředitelství místní policejní stanice (Dirección General de la Policía). K vyřízení budete potřebovat: vyplněnou žádost EX-15, originál + kopii cestovního pasu nebo občanského průkazu a zaplacený poplatek 9,84 EUR.

 

Nutná je také registrace u místní samosprávy ve městě pobytu – tzv. Empadronamiento. Seznam úřadů naleznete Resultados trámites - Buscador de Trámites - Inicio (administracion.gob.es)

 

5. Sociální zabezpečení - Zdravotní a sociální pojištění:

 

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009.

 

Zdravotní pojištění:

Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC . V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy.

 

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu: Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání karty EHIC . Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC.

 

Souběh zaměstnání: Při souběhu pracovních činností ve 2 zemích EU/EHP či Švýcarsku bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

 1. Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
  Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistném i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.
 2. Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
  Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

 

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ.

 

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR (pravidelně se vrací), mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E 106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.

 

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (nejlépe některým z těchto formulářů: E 104, S041, E 106, S1, S072), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Bližší informace:

Kancelář zdravotního pojištění: www.kancelarzp.cz

Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz

 

Pro vstup do španělského sociálního systému je nutné si vyřídit číslo sociálního pojištění Tarjeta de seguridad social. Formulář žádosti TA1 naleznete zde: http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/Afiliacion/10817/31190/572. Toto číslo je nutné pro odvody na sociální zabezpečení. Žádost podává pracovník sám, následně při začátku/konci výkonu zaměstnání jej přihlašuje/odhlašuje zaměstnavatel. Současně při získání kartičky sociálního zabezpečení je vydán i zdravotní průkaz pojištěnce. Další informace k podání žádosti naleznete http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/44539/44084

 

 

Sociální pojištění:

 

Každý pracující je povinen přispívat ze svého platu na sociální pojištění, které zahrnuje příspěvky na důchod a zdravotnictví. Tyto odvody strhává zaměstnavatel z hrubé mzdy, průměrná výše je 6,35%.
Existují různé podmínky pro pracovníky v zemědělství, OSVČ, horníky, pracovníky v přístavech a námořníky, více informací http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/44539/44113

 

Systém pojištění pro zaměstnance ve Španělsku zahrnuje:

 • Dávky v nemoci, dávky v mateřství, otcovské dávky, dávky v invaliditě, pozůstalostní dávky
 • Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání
 • Starobní důchod
 • Rodinné dávky
 • Dávky v nezaměstnanosti

 

Informace k systémům sociální ochrany můžete nalézt v databázi MISSOC:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=cs

 

 

6. Daně z příjmu:

 

Pokud pracujete ve Španělsku, budete podléhat zdanění příjmu ve Španělsku.

Daň z příjmu je strhávána zaměstnavatelem z hrubého platu. Ve Španělsku je uplatňována progresivní daň:

Od (euros)

Do (euros)

    Tax Rate

€0

€12.450

19%

€12.450

€20.200

24%

€20.200

€35.200

30%

€35.200

€60.000

37%

€60.000 & Above

 

45%

 

Základ daně lze snižovat tzv. odčitatelnými položkami na poplatníka a na závislé osoby do 25 let.

Daňové přiznání se podává vždy mezi 1. květnem a 30. červnem následujícího roku.

Více informací k daním naleznete na stránkách Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), www.aeat.es

 

Mezinárodní zdanění

V případě, že budete během daňového roku např. pracovat ve více státech, nebo budete mít bydliště v jednom státě a pracovat v jiném, pak bude pravděpodobně nutné určit vaši daňovou příslušnost (daňovou rezidenci) a rozsah zdanění v konkrétním státě.

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“. Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Pokud dojde k situaci, že dva nebo více států vznese nárok na zdanění jednoho příjmu, použije se bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Mezi Českou republikou a Španělskem platí od 5. 6. 1981 (Sb. m. s. 23/1982 Sb.m.s.) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění: přehled platných smluv

 

 

7. Ztráta zaměstnání /ukončení pracovního poměru:

 

Migrující pracovníci spadají pod sociální systém toho státu, na jehož území pracují a odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení. Na základě těchto odvodů pak tento stát poskytuje sociální dávky, včetně dávek v nezaměstnanosti. Jestliže jste naposledy pracoval/a (jste osobou částečně nebo přerušovaně nezaměstnanou) v jiném členském státě EU/EHP/Švýcarsku, požádejte o dávky v nezaměstnanosti tamní úřad práce (čl. 11(3)(a) nař. 883/04; čl. 13(2)(a) nař. 1408/71).

 

Registrace na španělském úřadu práce:

Nezaměstnaná osoba se musí zaregistrovat na Servicio Público de Empleo Estatal (www.sepe.es) do 15ti dnů po ukončení pracovního poměru. Ve Španělsku jsou autonomní úřady práce dle jednotlivých provincií, které poskytují služby pro nezaměstnané jako např. rekvalifikace, poradenství, zprostředkování zaměstnání, aj. (seznam viz kapitola 1) a pak národní služby zaměstnanosti, www.sepe.es, které vyplácejí podporu v nezaměstnanosti.

 

V případě, že hodláte hledat nové zaměstnání v jiném státě EU/EHP nebo ve Švýcarsku (např. v ČR), a splníte-li podmínky pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti dle právních předpisů státu posledního zaměstnání, po čtyřech týdnech evidence na zahraničním úřadu práce (v odůvodněných případech lze lhůtu zkrátit) můžete požádat o převod těchto dávek do jiného státu pomocí formuláře PDU2. Jedná se o možnost tzv. „transferu“ dávek, kdy nezaměstnaná osoba má možnost hledat práci v jiném členském státě a nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti od státu posledního zaměstnání.

 

Pokud máte zájem o export dávek v nezaměstnanosti ze Španělska při svém návrtu do ČR (případně jiného členského státu EU), obraťte se na pobočku SEPE, která Vám vyplácí dávky v nezaměstnanosti. Exportovat dávky v nezaměstnanosti ze Španělska do jiného státu EU můžete až po dobu 3 měsíců (následně je možnost požádat o prodloužení o další 3 měsíce). Více informací zde:  https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/mi-prestacion-y-el-trabajo-en-la-UE/trabajos-en-la-UE.html

 

Pokud se nehodláte registrovat na úřadě práce ve Španělsku, případně potřebujete doložit předchozí doby pojištění získané ve Španělsku pro účel české podpory v nezaměstnanosti, pak si požádejte o vystavení formuláře U1 (E301), který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění.


Ve Španělsku vystavuje formulář U1 regionální pobočka SEPE (Dirección Provincial) dle místa výkonu práce, adresu naleznete na odkazu: https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/que-es-el-sepe/Red-de-oficinas.html
 

K žádosti přiložte kopie těchto dokumentů:

§ Výpis ze sociálního pojištění (“Vida Laboral”)

§ potvrzení o zaměstnání ("Certificado de Empresa")

 

Pokud nemáte k dispozici potvrzení o zaměstnání, můžete ho nahradit těmito dokumenty:

§ El contrato (pracovní smlouva)

§ Las cuatro ultimas nóminas (poslední čtyři výplatní pásky)

§ El DNI / NIE (číslo pojištěnce)

§ Cartilla de la seguridad Social (karta sociálního pojištění)

§ La causa de baja (důvod ukončení pracovního poměru).

 

 

Pokud jste registrováni v České republice na Úřadě práce, požádejte o vystavení formuláře U1 (E301) písemně jeho prostřednictvím.

 

 

8. Pracovní podmínky:

 

Informace týkající se pracovních podmínek ve Španělsku můžete nalézt na následujících odkazech:

 

Základní informace:

 • Ve Španělsku je možné vykonávat pracovní činnost od 16 let (s omezením a se souhlasem rodičů), plně pak od 18 let
 • Základní minimální měsíční hrubá mzda při smlouvě na plný pracovní úvazek (40 hodin týdně) je 1 080 EUR při 14ti měsíčních platbách, při 12ti platbách pak 1 260 EUR. (viz: https://www.grupo2000.es/asi-sera-tu-nomina-en-2020-tras-congelarse-el-salario-minimo/)
 • Minimální mzdy, výplatní termíny, zkušební doba, pracovní doba, nárok na dovolenou, práce o svátcích, i další pracovní podmínky jsou upraveny v pracovně-právní legislativě a v kolektivních smlouvách (především pro pracovníky v zemědělství).
 • Informace o různých typech pracovních smluv a jejich náležitostech http://www.mites.gob.es/es/Guia/texto/guia_5/contenidos/guia_5_11_1.htm
 • Psaná pracovní smlouva musí obsahovat: identifikační údaje o zaměstnavateli, adresu místa výkonu práce, datum začátku pracovního poměru (v případě smlouvy na dobu určitou i její datum ukončení), charakteristiku pracovní pozice, základní plat plus příplatky, pracovní dobu, délku dovolené, zkušební dobu (6 měsíců pro kvalifikované techniky s VŠ a 2 měsíce pro ostatní pracovníky), vzájemné výpovědní lhůty a kolektivní smlouva, v případě že se uplatňuje.
 • Pracovní smlouva může být uzavřena i ústně. Od této formy se však již ustupuje a není tak obvyklá. Uplatňuje se spíše u prací trvající méně než 4 týdny.
 • Vyplácení mzdy: obvykle měsíčně, zaměstnavatel je povinen vydat výplatní pásku
 • Při ukončení pracovního poměru musí zaměstnanec obdržet: potvrzení o zaměstnání „Certificado de empresa”, potvrzení o odvodech sociálního pojištění - los documentos de cotización a tzv. finiquito – potvrzení o vypořádání fin. závazků.

 

Nejasnosti a pochybnosti týkající se pracovních podmínek, pracovní smlouvy apod. můžete konzultovat s: Inspección de Trabajo y Seguridad Social   http://www.mites.gob.es/itss/web/index.html

 

9. Rodinné dávky:

 

Obecný přehled o dávkách a podporách určených rodinám s dětmi můžete nalézt na portále španělské

státní správy: https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Familia/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijQ3NTAwtDQx93A08XQ0cQ329Qy2NA43djcz0w_EpMLA00I8iRr8BDuBIUL8XIQVAHxgV-Tr7putHFSSWZOhm5qXl60e4JeZm5mQmAq2PwmcA2ANgBXhcGJxcrF-QGxpR5ZMWHJCuqAgAvWH3sA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

 

Mateřská dovolená a peněžité dávky v mateřství, otcovské dávky:

 

 

Rodinné dávky:

 

 

 

10. Doplňující informace a dokumenty ke stažení:

 

Velvyslanectví ČR ve Španělsku: https://www.mzv.cz/madrid/cz/o_velvyslanectvi/index.html

Velvyslanectví Španělského království v ČR: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Praga/es/Paginas/inicio.aspx

 

 

Informace k vysílání pracovníků a podnikání:

 

 

Poslední aktualizace: 18. 4. 2024