Slovinsko životní a pracovní podmínky

 

Pro vyhledání volného místa použijte   EURES - Evropský portál pracovní mobility - http://www.eures.europa.eu - pro vyhledání klikněte zde

nebo databázi volných pracovních míst slovinského úřadu práce (ZRSZ) - https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta

 

Publikace Living and Working in Slovenia ke stažení ve formátu pdf zde (351,46 kB).

Obsah:

1. Úvodní informace
2. Pracovní povolení
3. Povinná registrace
4. Povolení k pobytu
5. Sociální pojištění, daňová problematika, formulář U1 (E 301)
6. Převod podpory v nezaměstnanosti, formulář U2 (E 303)
7. Uznávání pracovních kvalifikací
8. Zdravotní péče a pojištění
9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
10. Jak najít zaměstnání
11. Minimální mzda
12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
13. Sídla velvyslanectví
14. Další zdroje informací

1. Úvodní informace

Republika Slovinsko se rozkládá v jižní části Střední Evropy na rozhraní Alp, Dinárského pohoří, Panonské nížiny a Středozemí. Administrativně se člení na 210 municipalit (občin), hlavním městem je Lublaň (Ljubljana). Měnovou jednotkou je euro (EUR), úředním jazykem slovinština, v oblastech s vyšším podílem obyvatel italské a maďarské národnosti rovněž italština a maďarština. Z celkového počtu 2 070 050 obyvatel (1. 7. 2018) se většina hlásí ke slovinské národnosti, v zemi žije 6 % cizinců (Zdroj: SURS). Podle Eurostatu se slovinská míra nezaměstnanosti v roce 2018 pohybovala v rozmezí 5,2–5,6 %.

Slovinský informační portál – http://www.slovenia.si/
2. Pracovní povolení

Občané ČR nepotřebují pro práci ve Slovinsku pracovní povolení.

3. Povinná registrace

Pokud nejsou občané zemí EU/EHP ubytováni v ubytovacím zařízení, mají povinnost registrovat svůj pobyt na příslušné pobočce policejní stanice do tří dnů od vstupu do země.

4. Povolení k pobytu

Občané zemí EU/EHP mohou pobývat na území Slovinska po dobu tří měsíců na základě platného občanského průkazu nebo pasu. V případě delšího pobytu je nutná registrace v místě bydliště před uplynutím tříměsíční lhůty, a to na základě předložení dokladu totožnosti a potvrzení o zaměstnání/výkonu SVČ/studia/sloučení rodiny, nebo prokázání dostatečných prostředků k obživě.

Více na webu slovinského ministerstva vnitra – Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ).

5. Sociální zabezpečení, daňová problematika, formulář U1 (E 301)

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Tentýž princip platí i pro vyslané zaměstnance, pracovní poměr s cizím prvkem anebo OSVČ. Dochází také ke vzájemnému sčítání dob pojištění a zaměstnání nezbytných na uplatnění nároků na důchod nebo dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti. V případě dávek v nezaměstnanosti je však nutné vzít v úvahu, která země je k jejich výplatě primárně kompetentní, a zda byly naplněny podmínky vzniku nároku na tuto dávku (v každé zemi se liší).

Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009. Další informace na webových stránkách MPSV ČR a ČSSZ: https://web.mpsv.cz/web/cz/volny-pohyb-osob-1 / http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie /

Slovinský systém sociálního zabezpečení zahrnuje sociální pojištění, rodinné dávky a systém sociální pomoci. Správu důchodového pojištění a pojištění pro případ invalidity zajišťuje Ústav důchodového a invalidního pojištění Slovinska (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije), poskytovatelem povinného zdravotního pojištění je Ústav zdravotního pojištění Slovinska (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije), výplatu dávek v nezaměstnanosti zajišťuje Úřad pro zaměstnanost Republiky Slovinsko – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ).

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Slovinsku

Informace na portále Evropské komise (anglicky, německy, francouzsky, slovinsky).

Mezinárodní zdanění
Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence nebo daňového domicilu) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že nárok na zdanění jednoho příjmu projevuje jak ČR, tak Slovinsko (z různých důvodů), použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění (214/1998 Sb.).

Český daňový rezident (poplatník s neomezenou daňovou povinností), je osoba, která má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Daň z příjmu
Fyzické osoby se zdanitelným příjmem ve Slovinsku odvádějí daň v závislosti na výši ročního daňového základu: 16 % (do 8.021,34 EUR), 27 % (nad 8.021,34 EUR), 34% (nad 20.400,- EUR), 39 % (nad 48.000,- EUR) a 50 % (nad 70.907,20 EUR).

Zdravotní a sociální pojištění
Do systému sociálního zabezpečení přispívá zaměstnanec 22,1 % (z toho činí 15,5 % penzijní pojištění, 6,36 % zdravotní pojištění, 0,14 % pojištění na zaměstnanost, 0,1 % na rodičovskou dovolenou) a zaměstnavatel 16,1 % (z toho činí 8,85 % penzijní pojištění, 6,56 % zdravotní pojištění, 0,53 % nemocenské pojištění, 0,06 % pojištění na zaměstnanosti, 0,1 % na rodičovskou dovolenou).

Více na webu Finanční správy Republiky Slovinsko – Finančna uprava Republike Slovenije (FURS).

Ukončení pracovního poměru, podpora v nezaměstnanosti
Po ukončení pracovního poměru je možné za splnění náležitých podmínek uplatnit právo žádat o podporu v nezaměstnanosti v zemi posledního zaměstnání.

Základní podmínky pro pobírání slovinských dávek v nezaměstnanosti jsou: nedobrovolná, nezáměrná a ze strany pojištěné osoby nezaviněná nezaměstnanost, minimálně 9 odpracovaných a pojištěných měsíců během posledních 2 let, ochota přijmout vhodné zaměstnání (po určité době i o jednu úroveň vzdělání nižší), registrace na slovinském úřadu práce (ZRSZ) do 30 dnů od ukončení zaměstnání, práceschopnost, aktivní hledání zaměstnání, věk 15-65 let.

V oprávněných případech je možné do doby potřebného pojištění započítat i odpracovaná období v jiných členských státech EU/EHP. Tuto skutečnost je však nutné doložit formulářem U1 (dříve E 301) z příslušné země. Slovinské dávky v nezaměstnanosti ( denarno nadomestilo za primer brezposelnosti) se vypočítávají na základě průměrných měsíčních příjmů během posledních 12 měsíců před ukončením pracovní smlouvy. Podpůrčí doba pro výplatu dávek se pohybuje od 2 do 25 měsíců v závislosti na věku a délce pojištění.

Před návratem do ČR je vhodné požádat na slovinském úřadu práce (ZRSZ) o vystavení formuláře PD U1 (E 301), který plní funkci potvrzení dob pojištění na základě zaměstnání nebo SVČ. O vystavení potvrzení U1 (E 301) lze požádat i korespondenčně z ČR. Bližší informace: https://web.uradprace.cz/web/cz/jak-ziskat-pd-u1-e-301-.

6. Převod podpory v nezaměstnanosti, formulář U2 (E 303)

Nezaměstnaní občané v evidenci Úřadu práce ČR, kteří pobírají dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti (podporu), mají právo požádat o transfer této dávky do jiné země EU/EHP (tedy i do Slovinska), a následně si zde hledat zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu šesti měsíců, nebo do vyčerpání podpůrčí doby (je-li kratší). Podmínkou je evidence na domácím úřadu práce po dobu čtyř týdnů, podání žádosti prostřednictvím formuláře U2 (dříve E 303), stanovení doby odjezdu a cílového místo ve Slovinsku. Následně je potřeba se do sedmi dnů dostavit na slovinský úřad práce a podrobit se místním registračním procedurám.

Před odjezdem z ČR je nutné zajistit zabezpečení lékařské péče v zahraničí. K tomu slouží buď Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), anebo Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. Tyto průkazy vystavuje česká zdravotní pojišťovna, která poskytne bližší informace.

7. Uznávání pracovních kvalifikací

Občané s kvalifikací a oprávněním vykonávat určitý typ povolání v ČR jsou kvalifikováni pro tutéž práci i ve Slovinsku. Pouze k výkonu regulované profese je vyžadována náležitá dokumentace a uznání odpovědné instituce. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. Před odjezdem do Slovinska je nutné ověřit, zda zamýšlené povolání patří k regulovaným profesím. Pro výkon regulovaných profesí jsou právními předpisy členských států EU/EHP stanoveny určité požadavky (např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe a způsobilost).

Procedura uznávání pracovních kvalifikací rozlišuje kvalifikaci akademickou a profesní. Pro akademické účely je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC). Pro účely profesní je nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání. Seznam regulovaných činností a další informace k dispozici na: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm

Kontaktní místo pro uznávání profesních kvalifikací ve Slovinsku:

      Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)           (Ministerstvo pro práci, rodinu, sociální věci a rovné příležitosti)
      Kotnikova 5       
      1000 Ljubljana

      Telefon: 386 1 369 7604; e-mail: ppk.mddsz(a)gov.si
      Web: http://www.mddsz.gov.si/en/areas_of_work/labour_market_and_employment/mutual_recognation_of_qualifications/#c7607

Uznávání akademických kvalifikací:

      Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)          (Ministerstvo pro vzdělávání, vědu a sport)
      ENIC-NARIC center
      Masarykova cesta 16
      1000 Ljubljana

      Telefon: 385 1 478 46 00; e-mail: enicnaric-slovenia.mvzt(a)gov.si
      Web: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/enicnaric_center/

Seznam regulovaných profesí ve Slovinsku (ve slovinštině a angličtině)

8. Zdravotní péče a pojištění

Občané ČR zaměstnaní v jiné členské zemi EU/EHP mají právo na plnou zdravotní péči v zemi zaměstnání. Pokud se stanou součástí zdravotního systému jiné členské země EU/EHP, vztahuje se na ně oznamovací povinnost vůči jejich dosavadní české zdravotní pojišťovně.

Občané, kteří pracují a bydlí v jiné členské zemi EU/EHP, mají v ČR nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Posouzení místa bydliště je v kompetenci příslušné zahraniční zdravotní pojišťovny. Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR vystavuje zahraniční zdravotní pojišťovna EHIC nebo Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. V jiném členském státě EU/EHP budou pojištěni i vyživovaní nezaopatření příslušníci těchto občanů, pokud jejich manžel(ka) nevykonává výdělečnou činnost v ČR

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR, mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E 106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.

Před zahájením nároku na zahraniční zdravotní pojištění lze využít české zdravotní pojištění i komerční připojištění.

Více informací na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění: http://www.kancelarzp.cz/

9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Hledání práce v zahraničí
Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stávají pojištěnci státu zaměstnání, od kterého také obdrží doklad o nároku na zdravotní péči.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy. Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (nejlépe některým z těchto formulářů: E 104, S041, E 106, S1, S072), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu
Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání EHIC (pokud byl dotyčné osobě vystaven). Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. Po ukončení výdělečné činnosti v zahraničí je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Zároveň je nutné doložit doby pojištění ze zahraničí (viz předchozí odstavec), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání
Při souběhu pracovních činností ve Slovinsku a v ČR bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

a)   Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistném i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.

b)   Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ.

Bližší informace: Kancelář zdravotního pojištění a Česká správa sociálního zabezpečení.

10. Jak najít zaměstnání

Pracovní nabídky úřadů práce:
http://eures.europa.eu – evropský portál EURES

http://www.ess.gov.si/eures – slovinský portál EURES

http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta – databáze volných pracovních míst na portále slovinského úřadu práce (ZRSZ)

Soukromé job portály:

https://www.mojedelo.com/
http://www.profil.si/

http://www.zaposlitev.net/
http://www.mojazaposlitev.si
http://www.adecco.si/
http://www.atama.si/
http://www.manpower.si/
http://www.okconsulting.si/ 11. Minimální mzda

Od 1. 1. 2019 je minimální hrubá měsíční mzda ve Slovinsku 886,63 EUR měsíčně, od 1. 1. 2020 se bude zvyšovat na 940,58 EUR.

Více na: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/socialno_partnerstvo/minimalna_placa/

12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Před zahájením pracovního poměru je zaměstnavatel povinen se zaměstnancem uzavřít pracovní smlouvu písemnou formou. Pracovní smlouva může být na dobu určitou nebo neurčitou. Ve lhůtě 8 dnů od podepsání pracovního poměru je zaměstnavatel povinen registrovat zaměstnance k platbám povinného zdravotního a sociálního pojištění, do 15 dnů po zahájení pracovního poměru je potom povinen předat zaměstnanci kopii této registrace. Standardní pracovní týden by neměl překročit 40 hodin týdně a neměl by být kratší, než 36 hodin týdně (s výjimkou povolání, kde hrozí větší riziko úrazu nebo poškození zdraví). Po šesti měsících nepřetržitého trvání pracovního poměru mají zaměstnanci nárok na minimálně 4 týdny dovolené.

Státní svátky a dny pracovního volna:
1.1., 8.2., Velikonoční neděle a pondělí, 27.4., Letnice, 1.5., 2.5., 25.6., 15.8., 31.10., 1.11., 25.12. a 26.12.

13. Sídla velvyslanectví

     Velvyslanectví Slovinské republiky v Praze          (Veleposlaništvo Republike Slovenije v Pragi)
     Pod Hradbami 15
     160 41 Praha 6


     Telefon: (+420) 233 081 211; e-mail: vpr(a)gov.si; web: http://praga.veleposlanistvo.si/

     Velvyslanectví České republiky ve Slovinsku       ( Veleposlaništvo Češke Republike v Sloveniji)
     Riharjeva 1
     1000 Ljubljana
     SLOVENIJA

     Telefony: +386 1 420 2450, +386 1 420 2451; e-mail: ljubljana@embassy.mzv.cz; web: http://www.mzv.cz/ljubljana
14. Použité zdroje informací

   http://www.ess.gov.si/eures – slovinský portál EURES

   http://eures.europa.eu/ – evropský portál EURES

   https://web.mpsv.cz/ – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

   http://www.kancelarzp.cz/ – Kancelář zdravotního pojištění

   http://www.mzv.cz/ – Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   http://e-uprava.gov.si/e-uprava/ – Státní portál Republiky Slovinsko (Državni portal Republike Slovenije)

   http://www.id.gov.si/ – Inspektorát práce (Inšpektorat Republike Slovenije za delo, IRSD)

   http://www.zzzs.si/ – Ústav zdravotního pojištění Slovinska (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ZZZS)

   http://www.zpiz.si/ – Ústav důchodového a invalidního pojištění Slovinska (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ZPIS)

   http://www.ess.gov.si – Úřad pro zaměstnanost Republiky Slovinsko (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, ZRSZ)

   http://www.stat.si/ – Statistický úřad Republiky Slovinsko (Statistični urad Republike Slovenije, SURS)

Poslední aktualizace: 31. 10. 2019