Slovensko životní a pracovní podmínky

 

Pro vyhledání volného místa použijte    EURES - Evropský portál pracovní mobility - https://eures.europa.eu pro vyhledání klikněte zde

nebo přímo stránky slovenských úřadů práce - http://www.upsvar.sk/ pro vyhledání klikněte zde

Občané České republiky nepotřebují pro práci na Slovensku pracovní povolení. Jejich zaměstnávání se řídí stejnými podmínkami jako zaměstnávání slovenských  občanů.

 

1. KDE HLEDAT PRÁCI

 

Pro vyhledání volného místa můžete využít:

 

 

Komerční portály s nabídkou volných pracovních míst na Slovensku, např.:

 

Tisk – většina slovenských novin otiskuje i nabídku volných pracovních míst

 

Agentury práce

 

Životopis: vzory CV ke stažení např.:

 

V případě, že jste v evidenci českého úřadu práce a čerpáte podporu v nezaměstnanosti, můžete využít tzv. exportu podpory v nezaměstnanosti do jiného státu EU/EHP nebo Švýcarska pomocí formuláře PDU2 za účelem hledání zaměstnání v tomto státě. Bližší informace vám podá Úřad práce ČR, kde jste registrováni.

 

2. REGULOVANÁ POVOLÁNÍ


Pokud jste se rozhodli pracovat na Slovensku, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není regulované.

Neregulované povolání
Není-li vámi vybrané povolání na Slovensku regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Slovenska. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání
Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Slovenska stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo zdravotní způsobilost. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. Před odjezdem je nutné ověřit, zda zamýšlené povolání patří k regulovaným profesím.

Seznam regulovaných profesí na Slovensku: https://www.minv.sk/?regulovane-povolania-v-sr nebo https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm

Pro účely uznání odborné kvalifikace je nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání; informace o procesu a uznávacích orgánech na Slovensku jsou dostupné zde: https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-zo-zahranicia-na-vykon-regulovaneho-povolania-v-sr/

Pro uznání vysokoškolského vzdělání (tzv. akademická kvalifikace), je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC), viz https://www.enic-naric.net/

 

3. REGISTRACE K POBYTU

 

Občané členských států EU/EHP potřebují ke vstupu na území Slovenska platný cestovní pas nebo občanský průkaz. Během prvních 3 měsíců pobytu na území Slovenska není nutné dokládat účel pobytu. Platí však povinnost do 10 pracovních dní ode dne vstupu na území Slovenska ohlásit začátek a místo svého pobytu na oddělení cizinecké policie, pokud tak neučiní ubytovací zařízení.

Více informací: https://www.minv.sk/?hlasenie-pobytu-1

 

4. DLOUHODOBÝ POBYT OBČANA EU ZA ÚČELEM VÝKONU ZAMĚSTNÁNÍ

 

Občané EU/EHP, kteří mají v úmyslu zdržovat se na Slovensku déle jak 3 měsíce, jsou povinni požádat o registraci pobytu do 30 dní od uplynutí 3 měsíců ode dne vstupu na území Slovenska. Žádost o registraci pobytu se podává osobně na příslušném oddělení cizinecké policie spolu s platným průkazem totožnosti nebo platným cestovním dokladem, dokladem prokazujícím důvod dlouhodobého pobytu (pracovní smlouva, živnostenské oprávnění apod.), doklad o zabezpečení ubytování, 2 pasové fotografie. Bližší informace: https://www.minv.sk/?pobyt-cudzinca, https://www.minv.sk/?cudzinecka-agenda

 

5. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ - ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

 

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. PŘÍSPĚVKY NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MIGRUJÍCÍ PRACOVNÍCI ODVÁDĚJÍ V JEDNÉ ČLENSKÉ ZEMI. Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009.

 

Zdravotní pojištění:

Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy.

 

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu: Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání karty EHIC. Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC.

 

Souběh zaměstnání: Při souběhu pracovních činností ve 2 zemích EU/EHP či Švýcarsku bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

 • Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
  Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistné i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.
 • Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
  Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

 

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ (www.cssz.cz).

 

Občané, kteří PRACUJÍ V JINÉ ČLENSKÉ ZEMI EU/EHP A BYDLÍ NADÁLE V ČR (PRAVIDELNĚ SE VRACÍ), mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E 106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.

 

PO UKONČENÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI V JINÉM STÁTĚ je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (nejlépe některým z těchto formulářů: E 104, S041, E 106, S1, S072), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Bližší informace:

Kancelář zdravotního pojištění: www.kancelarzp.cz

Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz

 

Ve smyslu zákona o zdravotním pojištění je povinný platit pojištění zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná, zaměstnavatel a stát. Ze zdravotního pojištění se hradí část nákladů na zdravotní péči. Každý zaměstnanec musí být zdravotně pojištěný u zdravotní pojišťovny, kde mu přidělí číslo a průkaz pojištěnce. Zaměstnance je při vzniku pracovního poměru povinný přihlásit do 8 pracovních dní zaměstnavatel, tuto povinnost má i při ukončení pracovního poměru. Ostatní změny má povinnost oznámit zdravotní pojišťovně sám pojištěnec do 8 dní.

Zdravotní pojišťovny:

www.vszp.skwww.dovera.skhttps://www.union.sk

 

Sociální pojištění:

 

Slovenský systém sociálního pojištění zahrnuje:

 • nemocenské pojištění (nemocenská, ošetřovné, vyrovnávací dávka, mateřská)
 • důchodové pojištění (starobní, invalidní)
 • pojištění v nezaměstnanosti
 • úrazové pojištění
 • garanční pojištění

 

Zaměstnanec je povinen platit ode dne vzniku pracovního poměru nemocenské pojištění, důchodové pojištění a pojištění v nezaměstnanosti. Tyto odvody mu strhává zaměstnavatel z hrubé mzdy.

 

Detailní informace, podmínky vzniku nároku a odkazy na příslušné instituce naleznete na: https://www.socpoist.sk/zamestnanec---zamestnavatel/55163s

 

Zaměstnanci odvádějí z hrubé mzdy 13,4 % (zdravotní 4%, nemocenské 1,4%, důchodové 4 %, invalidní 3 %, pojištění pro případ nezaměstnanosti 1 %).

Informace k systémům sociální ochrany můžete nalézt v databázi MISSOC: klikněte zde

 

6. DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB

 

Pokud pracujete na Slovensku, budete podléhat zdanění příjmu, který získáte výdělečnou činností na území Slovenska, na Slovensku.

Na Slovensku je problematika daní upravovaná samostatnými právními normami. Daňová povinnost se vztahuje na každého daňového poplatníka. Základem daně je zdanitelný příjem ze závislé činnosti snížený o pojistné a příspěvky placené zaměstnancem nebo o zahraniční pojistné zaměstnance, který podléhá povinnému zahraničnímu pojištění stejného druhu. Od měsíčního základu daně se odečte nezdanitelná část základu daně (pokud byla uplatněna). Z výsledné částky se vypočítá daň, která činí 19 %, resp. 25 %.

Daňový poplatník má podle zákona možnost uplatnit si některé daňové zvýhodnění a snížit svůj základ daně a v případě, že splní všechny podmínky si může uplatnit: nezdanitelnou část základu daně na daňového poplatníka (jen z aktivních příjmů), nezdanitelnou část základu daně na manželku (jen z aktivních příjmů), daňový bonus na vyživované dítě, zaměstnaneckou prémii, snížení základu daně o příspěvky na doplňkové důchodové pojištění, daňový bonus na zaplacené úroky, zaplacené úhrady související s lázeňskou péčí, daňový bonus na zaplacené úroky.

Informace k daňovým odvodům: https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-prijmov/informovanie-dan-prijem#zavisla_cinnost

Před odjezdem ze Slovenska kontaktujte místní finanční úřad za účelem vyřešení Vaší daňové povinnosti.

 

Mezinárodní zdanění

 

V případě, že budete během daňového roku např. pracovat ve více státech, nebo budete mít bydliště v jednom státě a pracovat v jiném, pak bude pravděpodobně nutné určit vaši daňovou příslušnost (daňovou rezidenci) a rozsah zdanění v konkrétním státě.

V zemích, kde poplatník není daňovým rezidentem, daní jen příjmy, které získá na území tohoto státu. V zemi, kde je poplatník daňovým rezidentem, musí danit své celosvětové příjmy.

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“. Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Pokud dojde k situaci, že dva nebo více států vznese nárok na zdanění jednoho příjmu, použije se bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Mezi Českou republikou a Slovenskem platí od 14. 7. 2003 (Sb. m. s. 100/2003 Sb.m.s.) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění: přehled platných smluv

 

7. ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ / UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

 

Migrující pracovníci spadají pod sociální systém toho státu, na jehož území pracují a odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení. Na základě těchto odvodů pak tento stát poskytuje sociální dávky, včetně dávek v nezaměstnanosti. Jestliže jste naposledy pracoval/a (jste osobou částečně nebo přerušovaně nezaměstnanou) v jiném členském státě EU/EHP/Švýcarsku, požádejte o dávky v nezaměstnanosti tamní úřad práce (viz Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. 883/2004).

 

Nezaměstnaná osoba se zaregistruje na pobočce úřadu práce ÚPSVAR (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny). O zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání

je možné požádat osobně nebe elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem.

 

Spolu s žádostí o zařazení do evidence je nutné doložit:

 • platný občanský průkaz
 • kopii dokladu o rozvázání pracovního poměru
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Doplňující informace: https://www.upsvr.gov.sk/obcan.html?page_id=235

Dávky v nezaměstnanosti vyplácí Sociální pojišťovna (Sociálna poisťovna).

Informace o podmínkách vzniku nároku na dávky v nezaměstnanosti a jejich výši: https://www.upsvr.gov.sk/obcan/kedy-mi-vznika-narok-na-davku-v-nezamestnanosti.html?page_id=771665

podrobné informace k nároku na PvN

V případě, že hodláte hledat nové zaměstnání v jiném státě EU/EHP nebo ve Švýcarsku (např. v ČR), a splníte-li podmínky pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti dle právních předpisů státu posledního zaměstnání, po čtyřech týdnech evidence na zahraničním úřadu práce (v odůvodněných případech lze lhůtu zkrátit) můžete požádat o převod těchto dávek do jiného státu pomocí formuláře PDU2. Jedná se o možnost tzv. „transferu“ dávek, kdy nezaměstnaná osoba má možnost hledat práci v jiném členském státě a nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti od státu posledního zaměstnání.

 

Pokud máte zájem o export dávek v nezaměstnanosti do jiného státu EU, je třeba před odchodem požádat pobočku sociální pojišťovny (Sociálnej poisťovny) o export dávek v nezaměstnanosti a informovat úřad práce o odchodu do členského státu. Více informací zde: https://www.upsvr.gov.sk/obcan/moze-uchadzac-o-zamestnanie-pokracovat-vo-vyplacani-davky-v-nezamestnanosti-mimo-slovenskej-republiky.html?page_id=130730

 

Pokud se nehodláte registrovat na úřadě práce na Slovensku, můžete si požádat o vystavení formuláře U1 (dříve E301), který je potvrzením dob, jež mohou být zohledněny pro přiznání dávek podpory v nezaměstnanosti.

 

Žádost o vystavení formuláře U1 (dříve E 301) ze Slovenska a doplňující informace ke stažení zde: https://www.socpoist.sk/724/4940s

 

Žádost lze zaslat poštou:

Sociálna poisťovňa, ústredie

Ul. 29. augusta 8-10

813 63 Bratislava

SLOVAKIA

 

Emailem: podatelna@socpoist.sk

 

Pokud jste registrováni v České republice na úřadě práce a potřebujete doložit předchozí doby pojištění získané ve Francii pro účel zjištění nároku na českou podporu v nezaměstnanosti, požádejte o vystavení formuláře U1 (E301) písemně prostřednictvím ÚP ČR.

 

8. PRACOVNÍ PODMÍNKY

 

Informace týkající se pracovních podmínek na Slovensku můžete nalézt na následujících odkazech:

 

Základní informace:

 • pracovní smlouvu lze uzavřít i s osobou mladší 18 let (zaměstnanec mladší 16 let má pracovní dobu nejvýše 30 hodin týdně, starší 16 let nejvýše 37 a půl hodiny týdně)
 • standardní pracovní doba činí 40 hodin týdně
 • pracovní poměr se zakládá písemnou pracovní smlouvou, která obsahuje druh práce, stručnou charakteristiku práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce, mzdové podmínky (pokud nejsou uvedeny v kolektivní smlouvě), dále obsahuje výplatní termín, pracovní čas, výměr dovolené a délku výpovědní doby
 • většina pracovních smluv je uzavřena na dobu neurčitou, v případě doby určité je možné ji uzavřít nejdéle na 2 roky a je možné ji prodloužit nebo opětovně dohodnout v rámci 2 roků nejvíce dvakrát
 • minimální mzdy, výplatní termíny, zkušební doba, pracovní doba, nárok na dovolenou, práce o svátcích, i další pracovní podmínky jsou upraveny v pracovně-právní legislativě a v kolektivních smlouvách
 • základní minimální hodinová mzda odpracovaná zaměstnancem činí 4,310 EUR, minimální měsíční mzda činí 750 EUR
 • Při ukončení pracovního poměru musí zaměstnanec obdržet potvrzení o zaměstnání, potvrzení o zdanitelných příjmech fyzické osoby, doklad o vyplacené mzdě

 

Nejasnosti a pochybnosti týkající se pracovních podmínek, pracovní smlouvy apod., případně individuální pracovně-právní spory mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem můžete konzultovat s národním inspektorátem práce - https://www.ip.gov.sk/pracovnopravne-vztahy/

 

9. DÁVKY V MATEŘSTVÍ A RODIČOVSTVÍ

Obecný přehled o dávkách a podporách určených rodinám s dětmi můžete nalézt zde: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina-2/davky-pre-rodiny-s-detmi.html?page_id=308593

 

Mateřská dovolená a peněžité dávky v mateřství, otcovské dávky:

 • informace týkající se dávky v těhotenství naleznete zde: https://www.socpoist.sk/tehotenske/69383s
 • mateřská dovolená trvá 34 týdnů (37 týdnů v případě matky samoživitelky nebo 43 týdnů pokud matka porodila současně dvě a více dětí
 • detailní informace o podmínkách vzniku nároku na dávky, jejich výši a délku čerpání naleznete zde: https://www.socpoist.sk/kto-ma-narok-/
 • o rodičovskou dovolenou může požádat jak žena tak i muž, poskytuje se v rozsahu, o jaký rodič požádá (zpravidla nejméně na 1 měsíc, nejvíce však do 3 let věku dítěte)

 

Rodinné dávky:

 

10. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Velvyslanectví ČR na Slovensku: https://www.mzv.cz/bratislava/cz/index.html

Velvyslanectví Slovenské republiky v ČR: https://www.mzv.sk/web/praha

 

Informace k vysílání pracovníků: Enterprise Europe Network - https://www.crr.cz/een/publikace-een/

 

Užitečné odkazy:

https://www.slovensko.sk

https://www.mic.iom.sk

https://www.azzz.sk/

https://www.saia.sk/

https://www.stipendia.sk

https://www.npz.sk

https://www.kozsr.sk/

Poslední aktualizace: 3. 1. 2024