Šance na práci v Ústeckém kraji

Název projektu:

Šance na práci v Ústeckém kraji

Reg. číslo:

CZ.03.01.01/00/22_023/0001309

Doba realizace:

1. 5. 2023 – 30. 4. 2026

Místo realizace:

Ústecký kraj

Zdroj financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky.

Projekt se zaměřuje na uchazeče o zaměstnání evidované na Úřadu práce ČR, u kterých dochází ke kumulaci hendikepů bránících vstupu na trh práce. Často může jít o osoby, které jsou ohroženy sociální exkluzí a bydlí v sociálně vyloučených lokalitách Ústeckého kraje. Cílová skupina se velmi významně podílí na celkové nezaměstnanosti v Ústeckém kraji. Projekt těmto osobám nabídne řadu vzájemně provázaných aktivit, jejichž působením dojde ke zlepšení životní situace zapojených osob.

Hlavním cílem projektu je pomoci prostřednictvím projektových aktivit všem zapojeným osobám, tedy minimálně 400 účastníkům, kteří jsou ohroženi sociální exkluzí či žijí v sociálně vyloučených lokalitách Ústeckého kraje s uplatněním se na trhu práce.

Projekt nabídne komplex vzájemně provázaných aktivit jako individuální a skupinová poradenství, motivační školení, doprovázení při získávání zaměstnání, vzdělávání, rekvalifikace. Přínosem projektových aktivit je zvýšení sebevědomí účastníků, zlepšení sebeprezentace a posílení dalších dovedností potřebných pro vstup a setrvání na volném trhu práce.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Ústí nad Labem, kteří se potýkají se znevýhodněními na trhu práce a splňují alespoň jednu z následujících charakteristik:

 • osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané – uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle než 1 rok, či uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců,
 • osoby v hmotné nouzi,
 • osoby s dluhy a exekucemi,
 • osoby ze sociálně vyloučených či odlehlých lokalit,
 • osoby se záznamem v rejstříku trestů,
 • osoby opouštějící zařízení výkonu trestu odnětí svobody,
 • osoby ve věku 55 a více let,
 • osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0–2),
 • osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním,
 • osoby pečující o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou,
 • osoby z národnostních menšin a osoby z jiného sociokulturního prostředí.

Jaké aktivity jsou v projektu realizovány?

Poradenství

Individuální poradenství – služba Úřadu práce ČR cílená na konkrétního klienta, která probíhá ve vztahu poradce – klient. Klientům je průběžně poskytováno individuální poradenství pro zprostředkování zaměstnání po celou dobu jeho účasti v projektu.

Skupinové poradenství/Poradenské aktivity/Motivační aktivity – služba Úřadu práce ČR poskytovaná skupině klientů se specifickými potřebami zjištěnými v průběhu poradenského procesu, a to k zajištění poradenské a informační činnosti v rámci zprostředkování zaměstnání a kariérové poradenství.

Návrat do vzdělávání

Hlavním cílem tohoto nástroje je zvýšit motivaci cílové skupiny vrátit se do systému vzdělávání, a tím zvýšit svoje šance na získání udržitelného zaměstnání.

Rekvalifikace

Vstupu na trh práce mohou v projektu dle individuálních potřeb klientů předcházet rekvalifikace. Rekvalifikace jsou zaměřeny zejména na získání odborných znalostí a dovedností vyžadovaných pro uplatnění na trhu práce, a to s cílem pomoci klientovi připravit se na konkrétní pozici anebo očekávání na trhu práce, a tím zvýšit jeho zaměstnanost.

Zprostředkování zaměstnání

Hlavním cílem je podpora klienta dotovaným a nedotovaným zaměstnáním. Nástroje využívané v rámci této aktivity jsou např. Společensky účelná pracovní místa vyhrazená, Sdílená pracovní místa, Příspěvek na zapracování, Práce na zkoušku a Společensky účelná pracovní místa zřízené za účelem výkonu SVČ.

Doprovodná opatření

Jedná se např. o případné proplácení prokázaných cestovních výdajů na aktivity projektu, proplacení poplatků za vydání potvrzení ke zdravotní způsobilosti (např. před nástupem na rekvalifikaci), zdravotní průkazy, výpisy z rejstříku trestů a v odůvodněných případech je možné využít služeb hlídání dětí a jiných závislých členů rodiny.

Jak se zapojit do projektu a kde získat bližší informace?

Pro více informací se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR. Podrobnosti Vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00 nebo na e-mailu: callcentrum@uradprace.cz.

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Děčíně:
Jméno a příjmení: Ing. Ivana Kupková
Tel.: 950 111 220
E-mail: ivana.kupkova@uradprace.cz

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Chomutově:
Jméno a příjmení: Mgr. Markéta Kubátová
Tel.: 950 118 330
E-mail: marketa.kubatova@uradprace.cz

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Litoměřicích:
Jméno a příjmení: Ing. Zuzana Köhlerová
Tel.: 950 133 329
E-mail: zuzana.kohlerova@uradprace.cz

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Lounech:
Jméno a příjmení: Bc. Lenka Dieneltová
Tel.: 950 134 333
E-mail: lenka.dieneltova@uradprace.cz

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Mostě:
Jméno a příjmení: Bc. Klára Divišová
Tel.: 950 137 380
E-mail: klara.divisova@uradprace.cz

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Teplicích:
Jméno a příjmení: Bc. Martina Lukavská
Tel.: 950 167 480
E-mail: martina.lukavska@uradprace.cz

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Ústí nad Labem:
Jméno a příjmení: Mgr. Kateřina Danišová
Tel.: 950 171 652
E-mail: katerina.danisova@uradprace.cz

 

Poslední aktualizace: 7. 5. 2024