Šance na práci v Pardubickém kraji

Název projektu:

Šance na práci v Pardubickém kraji

Reg. číslo:

CZ.03.01.01/00/22_023/0001314

Doba realizace:

1. 5. 2023 – 30. 4. 2027

Místo realizace:

Pardubický kraj

Zdroj financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky.

Cílem projektu je začlenění na trh práce specifické cílové skupiny, která je ohrožena sociálním vyloučením. Jedná se o osoby s různým typem znevýhodnění, vykazující kumulaci hendikepů, které jim značně znesnadňují nalézt uplatnění na trhu práce. Předmětem projektu je zprostředkovat klientům individuální pomoc a takový komplex služeb, který jim pomůže získat kvalitní a dlouhodobé zaměstnání. V případě uchazečů bez dokončené odborné kvalifikace jim umožnit návrat do přípravy na budoucí povolání.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Pardubicích, zejména osoby znevýhodněné na trhu práce (osoby v hmotné nouzi, osoby s dluhy a exekucemi, osoby se záznamem v rejstříku trestů, aj.), osoby s kumulací znevýhodnění na trhu práce (osoby mladší 25 let nebo naopak starší 55 let, osoby pečující o dítě mladší 15 let nebo osobu blízkou, aj.), osoby dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnané, což jsou uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle než 1 rok a uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců.

Dále osoby s nízkou úrovní kvalifikace, tedy nejsou ve vzdělávacím procesu a mají ukončeno pouze primární či nižší sekundární vzdělání.

Dále pak osoby ve věku 15-29 let, které nejsou zaměstnané ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET) a také neaktivní osoby, což jsou osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané ani nezaměstnané.

Jaké aktivity jsou v projektu realizovány?

Poradenství

Individuální poradenství – služba Úřadu práce ČR cílená na konkrétního klienta, která probíhá ve vztahu poradce – klient. Klientům je průběžně poskytováno individuální poradenství pro zprostředkování zaměstnání po celou dobu jeho účasti v projektu.

Skupinové poradenství/Poradenské aktivity/Motivační aktivity – služba Úřadu práce ČR poskytovaná skupině klientů se specifickými potřebami zjištěnými v průběhu poradenského procesu, a to k zajištění poradenské a informační činnosti v rámci zprostředkování zaměstnání a kariérové poradenství.

Návrat do vzdělávání

Hlavním cílem tohoto nástroje je zvýšit motivaci cílové skupiny vrátit se do systému vzdělávání, a tím zvýšit svoje šance na získání udržitelného zaměstnání.

Rekvalifikace

Vstupu na trh práce mohou v projektu dle individuálních potřeb klientů předcházet rekvalifikace. Rekvalifikace jsou zaměřeny zejména na získání odborných znalostí a dovedností vyžadovaných pro uplatnění na trhu práce, a to s cílem pomoci klientovi připravit se na konkrétní pozici anebo očekávání na trhu práce, a tím zvýšit jeho zaměstnanost.

Zprostředkování zaměstnání

Hlavním cílem je podpora klienta dotovaným a nedotovaným zaměstnáním. Nástroje využívané v rámci této aktivity jsou např. Společensky účelná pracovní místa vyhrazená, Sdílená pracovní místa, Příspěvek na zapracování a Společensky účelná pracovní místa zřízené za účelem výkonu SVČ.

Doprovodná opatření

Jedná se např. o případné proplácení prokázaných cestovních výdajů na aktivity projektu, proplacení poplatků za vydání potvrzení ke zdravotní způsobilosti (např. před nástupem na rekvalifikaci), zdravotní průkazy, výpisy z rejstříku trestů a v odůvodněných případech je možné využít služeb hlídání dětí a jiných závislých členů rodiny.

Jak se zapojit do projektu a kde získat bližší informace?

Pro více informací se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR. Podrobnosti Vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00 nebo na e-mailu: callcentrum@uradprace.cz.

Manuál pro žadatele (237,76 kB)

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Pardubicích:

Projektová manažerka:

Jméno a příjmení: Veronika Slámová, DiS.
Tel.: 950 144 738
E-mail: veronika.slamova@uradprace.cz

Finanční manažerka:

Jméno a příjmení: Kateřina Kopecká, DiS.
Tel.: 950 144 437
E-mail: katerina.kopecka1@uradprace.cz

Poradce pro cílovou skupinu:

Jméno a příjmení: Bc. Dita Jiráčková
Tel.: 950 144 702
E-mail: dita.jirackova@uradprace.cz

Jméno a příjmení: Kateřina Dostálová
Tel.: 950 144 443
E-mail: katerina.dostalova3@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 21. 3. 2024