Šance na práci v Kraji Vysočina

Název projektu:

Šance na práci v Kraji Vysočina

Reg. číslo:

CZ.03.01.01/00/22_023/0001305

Doba realizace:

1. 5. 2023 – 30.4.2026

Místo realizace:

Kraj Vysočina

Zdroj financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky.

Projekt se zaměřuje na zvýšení podpory zaměstnávání a začlenění na trh práce specifické cílové skupiny osob, uchazečů o zaměstnání, které jsou ohroženy sociální exkluzí. Je zaměřen na osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané a osoby s kumulací znevýhodnění na trhu práce například osoby v hmotné nouzi, osoby ve věku do 25 let nebo nad 55 let věku limitujícího vstup nebo návrat na trh práce, nízké či nevhodné kvalifikace, bydlení v sociálně vyloučených lokalitách, osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osoby pečující o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou.

Cílem projektu je předcházet riziku sociálního vyloučení, zvýšení podpory zaměstnávání a začlenění na trh práce specifické cílové skupiny osob, pomocí systematické poradenské činnosti a spolupráce s neziskovými organizacemi. Do projektu je plánováno zařadit minimálně 120 osob. Úkolem projektu je intenzivní práce s touto cílovou skupinou, spočívající především ve zvýšení motivace, obnovení základních sociálních a osobnostních kompetencí, lepší orientací na trhu práce, ověření základních pracovních dovedností a tím zvýšení možnosti k získání nového zaměstnání klientů projektu. Do projektu je plánováno zařadit 48 osob na vyhrazená SÚPM. Projekt zároveň nabízí i inovativní nástroj formou vyhrazení SÚPM – práce na zkoušku, a to v počtu minimálně 36. Dále plánuje vyzkoušet sdílené pracovní místo u 4 klientů projektu.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Jihlavě, kteří jsou osobami s kumulací znevýhodnění na trhu práce – osoby splňující alespoň dvě z následujících charakteristik:

  • osoby vedené Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců,
  • osoby mladší 25 let,
  • osoby ve věku 55 a více let,
  • osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 – 2),
  • osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním,
  • osoby pečující o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou,
  • osoby z národnostních menšin a osoby z jiného sociokulturního prostředí.

Další skupinu osob tvoří dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaní uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle než 1 rok a uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců.

Jaké aktivity jsou v projektu realizovány?

Poradenství

Individuální poradenství – služba Úřadu práce ČR cílená na konkrétního klienta, která probíhá ve vztahu poradce – klient. Klientům je průběžně poskytováno individuální poradenství pro zprostředkování zaměstnání po celou dobu jeho účasti v projektu.

Skupinové poradenství/Poradenské aktivity/Motivační aktivity – služba Úřadu práce ČR poskytovaná skupině klientů se specifickými potřebami zjištěnými v průběhu poradenského procesu, a to k zajištění poradenské a informační činnosti v rámci zprostředkování zaměstnání a kariérové poradenství.

Návrat do vzdělávání

Hlavním cílem tohoto nástroje je zvýšit motivaci cílové skupiny vrátit se do systému vzdělávání, a tím zvýšit svoje šance na získání udržitelného zaměstnání.

Rekvalifikace

Vstupu na trh práce mohou v projektu dle individuálních potřeb klientů předcházet rekvalifikace. Rekvalifikace jsou zaměřeny zejména na získání odborných znalostí a dovedností vyžadovaných pro uplatnění na trhu práce, a to s cílem pomoci klientovi připravit se na konkrétní pozici anebo očekávání na trhu práce, a tím zvýšit jeho zaměstnanost.

Zprostředkování zaměstnání

Hlavním cílem je podpora klienta dotovaným a nedotovaným zaměstnáním. Nástroje využívané v rámci této aktivity jsou např. Společensky účelná pracovní místa vyhrazená, Sdílená pracovní místa a Práce na zkoušku.

Doprovodná opatření

Jedná se např. o případné proplácení prokázaných cestovních výdajů na aktivity projektu.

Jak se zapojit do projektu a kde získat bližší informace?

Pro více informací se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR. Podrobnosti Vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00 nebo na e-mailu: callcentrum@uradprace.cz.

 

Poslední aktualizace: 28. 8. 2023