Rumunsko životní a pracovní podmínky

Občané České republiky nepotřebují pro práci v Rumunsku pracovní povolení. Jejich zaměstnávání se řídí stejnými podmínkami jako zaměstnávání rumunských občanů.

Kde hledat práci

Pro vyhledání volného místa můžete využít:

V případě, že jste v evidenci českého Úřadu práce a máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, můžete využít tzv. transferu podpory v nezaměstnanosti do jiného státu EU/EHP nebo Švýcarska pomocí formuláře PDU2 za účelem hledání zaměstnání v tomto státě. Bližší informace vám podá český Úřad práce, kde jste registrováni.

Regulovaná povolání

Pokud jste se rozhodli pracovat v Rumunsku, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není regulované.

Neregulované povolání - Není-li vámi vybrané povolání v Rumunsku regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Rumunska. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání - Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Rumunska stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. Před odjezdem je nutné ověřit, zda zamýšlené povolání patří k regulovaným profesím.

Seznam regulovaných profesí (profesiile reglementate): https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm, https://cnred.edu.ro/en/competent-authorities

Pro účely uznání odborné kvalifikace je nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání; informace o procesu a uznávacích orgánech v Rumunsku jsou dostupné zde: https://www.cnred.edu.ro/en

Pro uznávání vysokoškolského vzdělání (tzv. akademická kvalifikace), je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC), viz https://www.enic-naric.net/

Registrace k pobytu

Český občan s platným pasem anebo občanským průkazem může na rumunském území legálně pobývat bez registrace k pobytu, pokud doba jeho pobytu nepřekročí 3 měsíce.

Více informací: http://igi.mai.gov.ro/en/content/description

 

Dlouhodobý pobyt občana EU za účelem výkonu zaměstnání

Dlouhodobě může český občan pobývat na území Rumunska na základě platného pasu nebo občanského průkazu v případě, že nepředstavuje přítěž sociálnímu systému.

Pokud hodláte v Rumunsku pobývat déle než tři měsíce, je nutné ohlásit svůj pobyt a registrovat se na příslušném Inspectoratul General pentru Imigrări (působící v dané župě). Žadatel obdrží certificat de înregistrare ještě týž den.

V případě žadatele, který bude vykonávat zaměstnání na území Rumunska, bude při registraci například vyžádáno: vyplněná žádost o registraci, občanský průkaz nebo pas, pracovní smlouva, potvrzení od zaměstnavatele a doložený printscreen z registru zaměstnanců podepsaný zaměstnavatelem. Upřesnění a aktuální informace naleznete na webových stránkách Inspectoratul General pentru Imigrări: http://igi.mai.gov.ro/en/content/description

 

Sociální zabezpečení - Zdravotní a sociální pojištění

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009.

Zdravotní pojištění:

 

Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy.

 

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu: Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání karty EHIC . Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC.

 

Souběh zaměstnání: Při souběhu pracovních činností ve 2 zemích EU/EHP či Švýcarsku bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

 1. Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
  Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistné i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.
 2. Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
  Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ (www.cssz.cz).

 

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR (pravidelně se vrací), mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E 106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.

 

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (nejlépe některým z těchto formulářů: E 104, S041, E 106, S1, S072), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Bližší informace:

Kancelář zdravotního pojištění: www.kancelarzp.cz

Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz

Zdravotní pojištění je v Rumunsku povinné. Některé vybrané skupiny obyvatel mají zdravotní péči zdarma (např. děti, mladí do 18 let věku, studenti a další). V Rumunsku se každý registruje u svého rodinného (praktického) lékaře. Správou zdravotního pojištění je pověřena Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Na zdravotní pojištění přispívá zaměstnanec z příjmu, odvod činí 10 % z hrubé měsíční mzdy (existují i výjimky). Více o zdravotním pojištění a zdravotní péči v Rumunsku:

https://eures.europa.eu/living-and-working/living-and-working-conditions/living-and-working-conditions-romania_en

https://www.anofm.ro/eures/uploadEures/82/Living_and_Working_Conditions_in_Romania_August_2021_edition.pdf

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1126&langId=en&intPageId=4751

Sociální pojištění:

Vedle zdravotního pojištění (10 % z hrubé mzdy) se v Rumunsku přispívá na sociální pojištění následovně:

 • 25 % z hrubé měsíční mzdy platí zaměstnanec při normálním zaměstnání (z toho 3,75 % jde na soukromý penzijní fond),
 • zaměstnancům, kteří pracují v abnormálních podmínkách (condiții deosebite de muncă), platí zaměstnavatel ještě navíc 4 % z hrubé měsíční mzdy k běžným 25 %,
 • zaměstnancům, kteří pracují ve speciálních (zvláštních) podmínkách (condiții speciale de muncă), platí zaměstnavatel ještě navíc 8 % z hrubé měsíční mzdy k běžným 25 %,
 • 2,25 % z hrubé měsíční mzdy přispívá zaměstnavatel na pracovní pojištění (contribuția asiguratorie pentru muncă, což je i příspěvek pro případ nezaměstnanosti),
 • v případě některých zaměstnání jsou poplatky na sociální pojištění sníženy.

Veřejný důchodový systém a systém pojištění pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání spravuje Casa Naţională de Pensii Publice, systém pojištění pro případ nezaměstnanosti Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Veškeré poplatky na zdravotní a sociální pojištění odvádí zaměstnavatel a ty spravuje Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

Více informací k sociálnímu pojištění je k dispozici na: https://eures.europa.eu/living-and-working/living-and-working-conditions/living-and-working-conditions-romania_en nebo https://www.anofm.ro/eures/uploadEures/82/Living_and_Working_Conditions_in_Romania_August_2021_edition.pdf

 

DaŇ z příjmu fyzických osob

Pokud pracujete v Rumunsku, budete podléhat zdanění příjmu, který získáte výdělečnou činností na území Rumunska, v Rumunsku.

Daň z příjmu činí 10 % (pokud hrubá měsíční mzda je vyšší než garantovaná minimální mzda). Daň odvádí ze mzdy zaměstnavatel.

Více na: https://eures.europa.eu/living-and-working/living-and-working-conditions/living-and-working-conditions-romania_en

Mezinárodní zdanění:

V případě, že budete během daňového roku např. pracovat ve více státech, nebo budete mít bydliště v jednom státě a pracovat v jiném, pak bude pravděpodobně nutné určit vaši daňovou příslušnost (daňovou rezidenci) a rozsah zdanění v konkrétním státě.

V zemích, kde poplatník není daňovým rezidentem, daní jen příjmy, které získá na území tohoto státu. V zemi, kde je poplatník daňovým rezidentem, musí danit své celosvětové příjmy.

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“. Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Pokud dojde k situaci, že dva nebo více států vznese nárok na zdanění jednoho příjmu, použije se bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Mezi Českou republikou a Rumunskem platí bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění (180/1994 Sb.): https://www.mfcr.cz/cs/zahranici-a-eu/smlouvy-o-zamezeni-dvojiho-zdaneni/prehled-platnych-smluv

Daně spravuje v Rumunsku Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

Vice informací: https://www.anaf.ro

Příručka o daních v Rumunsku (r. 2023): https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_rezidenta_2023_EN.pdf

 

ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ / UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

Migrující pracovníci spadají pod sociální systém toho státu, na jehož území pracují a odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení. Na základě těchto odvodů pak tento stát poskytuje sociální dávky, včetně dávek v nezaměstnanosti. Jestliže jste naposledy pracoval/a (jste osobou částečně nebo přerušovaně nezaměstnanou) v jiném členském státě EU/EHP/Švýcarsku, požádejte o dávky v nezaměstnanosti tamní úřad práce (viz Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. 883/2004).

Nezaměstnaná osoba se může zaregistrovat u rumunských veřejných služeb zaměstnanosti Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), a to v Bukurešti (AMOFM București - Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București) nebo u jedné z jednačtyřiceti župních poboček (AJOFM - Agenția Judeteana Pentru Ocuparea Forței de Muncă).

Podmínky registrace uchazeče o zaměstnání na veřejných službách zaměstnanosti v Rumunsku naleznete na:

https://www.anofm.ro/index.html?agentie=&categ=3&subcateg=4

 

K registraci je nutné předložit:

 • osobní doklady (+ kopie),
 • doklady o studiu a kvalifikaci (+kopie),
 • čestné prohlášení o zdravotním stavu (dle pokynů ANOFM)
 • životopis ve formátu Europass

Více informací a upřesnění naleznete na: https://www.anofm.ro/index.html?agentie=&categ=3&subcateg=4

 

Podmínky pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti (indemnizaţie de şomaj) jsou zejména:

 • mít bydliště, legálně pobývat na území Rumunska,
 • být nedobrovolně nezaměstnaný,
 • věk 16 let až důchodový věk,
 • být schopen práce a být registrovaný na veřejných službách zaměstnanosti v Rumunsku (ANOFM) a aktivně si hledat práci,
 • přispívat alespoň 12 měsíců během posledních 24 měsíců na pojištění v nezaměstnanosti (výjimky pro mladé absolventy),
 • být bez příjmu, případně mít příjem nižší než stanovené ISR (indicatorului social de referință),
 • žádat o dávku v nezaměstnanosti do 12 měsíců od ztráty zaměstnání,
 • a jiné.

Upřesnění a výše podpory v nezaměstnanosti naleznete na:

https://www.anofm.ro/index.html?agentie=ANOFM&categ=3&subcateg=6&page=0

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1126&langId=ro&intPageId=4758

https://www.missoc.org/missoc-database/comparative-tables/

 

V případě, že hodláte hledat nové zaměstnání v jiném státě EU/EHP nebo ve Švýcarsku (např. v ČR), a splníte-li podmínky pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti dle právních předpisů státu posledního zaměstnání, po čtyřech týdnech evidence na zahraničním úřadu práce (v odůvodněných případech lze lhůtu zkrátit) můžete požádat o převod těchto dávek do jiného státu pomocí formuláře PDU2. Jedná se o možnost tzv. „transferu“ dávek, kdy nezaměstnaná osoba má možnost hledat práci v jiném členském státě a nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti od státu posledního zaměstnání.

Pokud máte zájem o export dávek v nezaměstnanosti do jiného státu EU, obraťte se na ANOFM, kde jste registrováni. Exportovat dávky v nezaměstnanosti z Rumunska do jiného státu EU můžete až po dobu 3 měsíců (s možností prodloužení po dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti, nejdéle však po dobu 6 měsíců).

Více informací naleznete zde: https://www.anofm.ro/eures/index.html?categeures=9&subcategeures=2

Kontakty na odpovědné pracovníky jsou k dispozici na: https://www.anofm.ro/eures/index.html?categeures=9&subcategeures=3

Pokud se nehodláte registrovat na úřadě práce v Rumunsku, můžete si požádat o vystavení formuláře U1 (E301), který potvrzuje doby sociálního pojištění získané v Rumunsku.
V Rumunsku vystavují formulář U1 veřejné služby zaměstnanosti ANOFM. Pro bližší informace kontaktujte ANOFM: https://www.anofm.ro/eures/index.html?categeures=9&subcategeures=3

Žádost o formulář U1 se zasílá na adresu:

ANOFM
Directia Relatii Internationale
Str. Avalansei nr. 20-22, sector 4
040305 Bucuresti
ROMANIA

Tel.: +402 1 303 98 31; fax: +402 1 303 98 38
E-mail: adriana.pert@anofm.ro; anca.dan@anofm.ro; mirela.preda@anofm.ro

 

K žádosti přiložte:

 • potvrzení o pobytu v Rumunsku vydané lokálními pobočkami Generálního inspektorátu pro imigraci (Inspectoratul General pentru Imigrari),
 • potvrzení o zaměstnání za dobu před 1. 1. 2011,
 • potvrzení o zaměstnání od předchozího zaměstnavatele, zahrnující také důvod výpovědi a datum,
 • dokumenty potvrzující druh a dobu trvání samostatně výdělečné činnosti, přiznané příjmy.

Pokud jste registrováni v České republice na úřadu práce a potřebujete doložit předchozí doby pojištění získané v Rumunsku pro účel zjištění nároku na českou podporu v nezaměstnanosti, požádejte o vystavení formuláře U1 (E301) písemně prostřednictvím ÚP ČR.

 

Pracovní podmínky

Informace týkající se pracovních podmínek v Rumunsku můžete nalézt na následujících odkazech:

Základní informace:

 • minimální mzdy, výplatní termíny, zkušební doba, pracovní doba, nárok na dovolenou, práce o svátcích i další pracovní podmínky jsou upraveny v pracovně-právní legislativě a v kolektivních smlouvách,
 • v Rumunsku je možné vykonávat pracovní činnost od 16 let (s písemným souhlasem zákonného zástupce již od 15 let), zaměstnání v obtížných a nebezpečných podmínkách lze vykonávat od 18 let,
 • pracovní doba je 8 h/d, 40 h/t (mladí 6 h/d, 30 h/t), nejvýše 48 h/t, výjimky jsou možné,
 • řádná dovolená je stanovena Codul muncii na min. 20 dní, lidé s postižením, lidé pracující ve specifických podmínkách nebo mladí do určitého věku mají počet dnů dovolené navýšen.

Základní minimální hrubá mzda na národní úrovni je od 1. 10. 2023 stanovena ve výši 3.300 lei brutto, přičemž 4.500 lei brutto je minimální mzda ve stavebnictví.

Více informací: https://eures.europa.eu/living-and-working/living-and-working-conditions/living-and-working-conditions-romania_en

nebo https://www.anofm.ro/eures/uploadEures/82/Living_and_Working_Conditions_in_Romania_August_2021_edition.pdf

Druhy pracovních smluv a informace, náležitosti pracovní smlouvy jsou k dispozici na: https://ec.europa.eu/eures/public/living-and-working/living-and-working-conditions/living-and-working-conditions-romania_en nebo http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41627

Obecně psaná pracovní smlouva je dle zákona povinná a musí obsahovat zejména: identifikační údaje zúčastněných stran; adresu zaměstnavatele; druh práce a jeho stručnou charakteristiku; rizika specifická pro smluvený druh práce; místo výkonu práce; den nástupu do práce; mzdové podmínky vč. benefitů; pracovní dobu (hod/denně a dny/týdně); nárok na dovolenou; pracovní podmínky dané kolektivní smlouvou a jiné.

Obecně se doporučuje, aby mezi začátkem pracovního poměru a podpisem smlouvy byl dostatečný čas na vyřízení povinných formalit (např. vydání lékařského osvědčení, zaregistrování pracovní smlouvy apod.).

Po ukončení zaměstnání zaměstnavatel předává zaměstnanci: rozhodnutí o ukončení individuální pracovní smlouvy, výňatek z Revisal (extras din Revisal), likvidační list (nota de lichidare), osvědčení o činnosti (adeverința de vechime în cadrul companiei), případně potvrzení o pracovní neschopnosti nebo potvrzení o zdravotní dovolené za smluvní období.

Osvědčení adeverința de vechime în cadrul companiei obsahuje zejména informace týkající se vykonávané činnosti, jejího trvání, přijaté mzdy, odpracovaných let, povolání a specializace. Dokument je nutné si uchovat pro pozdější účely (např. pro nárok na důchod).

Na základě písemné žádosti zaměstnance jsou zaměstnavatelé povinni vydat i kopie dokumentů z osobní/profesní složky, kterou zaměstnavatel vede, i výpis z registru (registrul privat/public).

Více informací naleznete na: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/128873

Nejasnosti a pochybnosti týkající se pracovních podmínek, pracovní smlouvy apod. můžete konzultovat s: Inspecția Muncii https://www.inspectiamuncii.ro/

V případě individuálních pracovně-právních sporů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se prosím obraťte na Le Blocul Național Sindical https://bns.ro/contact

 

Dávky v mateřství a rodičovství

Základní informace:

Mateřská dovolená a příspěvek v mateřství Indemnizaţie pentru concediu de maternitate

Rodičovská dovolená a příslušný příspěvek Indemnizaţie pentru cresterea copilului

Státní příspěvek na děti Alocația de stat pentru copii

Podrobnější informace o podmínkách vzniku nároku, o výši a délce čerpání můžete nalézt na: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1126&langId=ro nebo https://www.missoc.org/missoc-database/comparative-tables/

 

Doplňující informace a dokumenty ke stažení

Velvyslanectví České republiky v Rumunsku: https://www.mzv.cz/bucharest/cz/index.html

Velvyslanectví Rumunska v České republice: https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/cizi_urady_pro_cr/rumunsko_velvyslanectvi_rumunska.html

Informace k vysílání pracovníků:

Facebook EURES Rumunska https://cs-cz.facebook.com/EuresRomania/

EURES Rumunsko: https://www.anofm.ro/eures/

Životní a pracovní podmínky v Rumunsku (AJ) https://www.anofm.ro/eures/index.html?categeures=6&subcategeures=1

Ministerstvo práce a sociální ochrany http://www.mmuncii.ro/

Národní agentura pro platby a sociální inspekci http://www.mmanpis.ro/

Ministerstvo zahraničních věcí http://www.mae.ro/

V důsledku situace spojené s šířením onemocnění COVID-19 je možné, že se některé informace o postupech spojených s návštěvou místních úřadů budou lišit!

Informace k problematice COVID-19: https://gov.ro/ro/info-coronavirus-covid-19, https://www.mzv.cz/bucharest/cz/aktuality/index.html

 

Poslední aktualizace: 2. 2. 2024