Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce (OZP)

logo

Název projektu:

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce (OZP)

Doba realizace:

1. 6. 2017 – 31. 5. 2023

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kapacity, komplexnosti a kvality služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti. Toho bude dosaženo prostřednictvím naplněním KA 01 - tedy přijetím 99 nových zaměstnanců, kteří budou v rámci KA 2 intenzivně školení. Tito poradci pro OZP se budou věnovat výhradně poskytování poradenských služeb pro OZP a pro jejich stávající či potencionální zaměstnavatele. V neposlední řadě je cílem nastavení systému práce se skupinou OZP pro zvýšení efektivnosti poskytování.

Specifické cíle:

 1. Proškolení zaměstnanci Úřadu práce ČR (dále ÚP ČR) v rámci KA 2 Podpora rozvoje personálních kapacit ÚP ČR v oblasti zaměstnávání OZP na volném trhu práce.
 2. Nově zavedené služby viz KA 1:
  • Poradenství pro OZP při hledání pracovního uplatnění.
  • Osvěta a praktická pomoc zaměstnavatelům při náboru OZP ve smyslu vytipování potenciálních zaměstnanců a pracovních míst vhodných pro OZP.
  • Rozvoj poradenství OZP pro udržení stávajícího pracovního místa a poradenství při změně pracovního místa OZP.
  • Rozvoj systému spolupráce zainteresovaných subjektů (školy, vzdělávací zařízení, zaměstnavatelé působící na chráněném a otevřeném trhu práce, zařízení a pracovníci poskytující sociální služby a sociální práci, ergodiagnostická centra, nestátní neziskové organizace, sociální partneři a věcně příslušní pracovníci ÚP ČR v rámci příslušných agend apod.) ve vazbě na uplatnění na trhu práce.
 3. Vytvoření devíti nových vzdělávacích modulů v rámci KA 2, které budou využívány po skončení projektu.
 4. Aktualizace/vytvoření vnitřních řídících aktů ÚP ČR.

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

 1. Posílení personálních kapacit ÚP ČR v oblasti OZP na volném trhu práce.
 2. Podpora rozvoje personálních kapacit ÚP ČR v oblasti zaměstnávání OZP na volném trhu práce.
 3. Řízení projektu.
 4. Sebeevaluace.

Jaké změny jsou v důsledku realizace projektu očekávány?

Nově vytvořená síť poradců pro OZP a koordinátorů zaměstnávání OZP bude působit jako prevence nezaměstnanosti OZP ve své spádové oblasti a v neposlední řadě k postupnému snižování podílu OZP na chráněném trhu práce. Toho bude dosaženo díky motivaci OZP k začlenění na trh práce, poradenstvím zaměřeným na OZP či pracovní rehabilitace a také hodnocení funkčního pracovního potenciálu pomocí ergodiagnostických vyšetření. Neméně důležitou částí při naplnění těchto změn bude osvěta a praktická pomoc zaměstnavatelů při náboru OZP ve smyslu vytipování potencionálních zaměstnanců a pracovních míst vhodných pro OZP a spolupráce s organizace, které mají vliv na možnost zaměstnávání OZP. Cílově bude v rámci každého většího kontaktního pracoviště ÚP ČR specialista, který se bude věnovat pouze této problematice. Každý specialista bude v projektu dostatečně vyškolený v dané problematice tak, aby mohl poskytovat relevantní poradenskou činnost zaměstnavatelů a OZP. Z důvodu určité zastupitelnosti je také plánováno proškolit i stávající zaměstnance ÚP ČR, kteří by mohli poskytnout alespoň základní informace a pomoc v době nepřítomnosti specialistů.

Pro koho je projekt určen?

 1. Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci:
  Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci institucí trhu práce, v tomto případě ÚP ČR. Pracovníci ÚP ČR budou přímým realizátorem projektu. Za účelem rozšíření poskytování kvalitních poradenských služeb pro OZP a jejich stávající i potenciální zaměstnavatele budou v rámci projektu přijímáni noví zaměstnanci, celkem se bude jednat o 85 poradců OZP na určených kontaktních pracovištích a 14 koordinátorů zaměstnávání OZP na krajských pracovištích. Do projektu bude zapojeno i 99 stávajících zaměstnanců ÚP ČR, kteří budou v rámci projektu stejně jako nově přijatí zaměstnanci vzděláváni k problematice OZP. Všichni tito pracovníci, a to jak na centrální úrovni, tak napříč všemi regiony ČR budou spolupracovat na rozšíření, modernizaci a zkvalitnění komplexu poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním postižením.
 2. Relevantní aktéři na trhu práce a jejich zaměstnanci:
  Cílová skupina relevantní aktéři na trhu práce a jejich zaměstnanci je tvořena především následujícími aktéry:
  1. Stávající zaměstnavatelé OZP.
  2. Stávající zaměstnavatelé na otevřeném trhu práce.
  3. Potencionální zaměstnavatelé na chráněném trhu práce/otevřeném trhu práce.
  4. Sociální partneři.
  5. Pracovníci poskytující služby a sociální práci.
  6. Ergodiagnostická centra.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci – PREGNET.

Kam se obrátit pro informace?

Pro více informací se obraťte na Vaši nejbližší pobočku ÚP ČR.

Závěrečná evaluační zpráva (1.1 MB)

Poslední aktualizace: 3. 10. 2023