Rozhodování o žádosti o náhradní výživné

Má-li Úřad práce ČR k dispozici žádost o náhradní výživné se všemi potřebnými podklady pro vyhodnocení nároku na dávku, může o této žádosti bez zbytečného odkladu rozhodnout. Není-li Úřad práce ČR schopen rozhodnout o žádosti o náhradní výživní bezodkladně, je povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

 

Dříve než Úřad práce ČR vydá příslušné rozhodnutí o dávce náhradní výživné, může Vám před tím vypravit také několik z možných variant doporučených dopisů. Jaké písemnosti Vám Úřad práce ČR může vypravit? Úřad práce ČR Vám může vypravit:

 • výzvu,
 • vyrozumění účastníka řízení,
 • oznámení o zahájí řízení o:
  • obnovení výplaty,
  • odejmutí nároku,
  • přeplatku,
  • snížení,
  • zastavení výplaty
  • zániku nárku
 • a jiné.

 

Jaká rozhodnutí Úřad práce ČR může v rámci řízení o žádosti o náhradní výživné vydat? Úřad práce ČR v rámci správního řízení může vydat následující rozhodnutí:

 • nepřiznání dávky,
 • přiznání dávky,
 • odejmutí nároku na dávku,
 • zániku nároku,
 • změně výše dávky,
 • zastavení výplaty,
 • obnovení výplaty,
 • přeplatku,
 • a jiné.

 

O rozhodnutí o změně výše již přiznaného náhradního výživného se učiní pouze záznam do spisu a nezaopatřené dítě (zástupce) se o něm vyrozumí. Toto rozhodnutí bude vyhotoveno písemně a oznámeno nezaopatřenému dítěti (zástupci), jestliže je o to požádáno do 15 dnů ode den výplaty nové výše náhradního výživného.

 

V případě, že Vám bylo oznámeno (doručeno) rozhodnutí Úřadu práce ČR a máte-li za prokázané, že Úřad práce ČR vydal rozhodnutí v rozporu s právními předpisy, máte právo se proti takovému rozhodnutí odvolat, a to v 15denní lhůtě od oznámení (doručení) rozhodnutí. Odvolání podávejte buď elektronicky prostřednictvím datové schránky, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, poštou nebo ho můžete odevzdat osobně na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, které vydalo napadené rozhodnutí. Pokud odvolání bude zasláno e-mailem bez zaručeného podpisu, je nutné odvolání do 5 kalendářních dnů potvrdit. Pokud Úřad práce ČR neshledá Vaše odvolání jako důvodné pro změnu svého rozhodnutí, postoupí (předá) Vaše odvolání společně se všemi materiály související s řízením o Vaší žádosti do 30 dnů Ministerstvu práce a sociálních věcí. O odvolání proti napadenému rozhodnutí Úřadu práce ČR tedy rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve lhůtách stanovených správním řádem přezkoumá soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy, v rozsahu námitek i správnost napadeného rozhodnutí a o odvolání rozhodne.

Poslední aktualizace: 23. 1. 2023