Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů (22 % K ROVNOSTI)

logo

Název projektu:

Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na nerovné odměňování žen a mužů (22 % K ROVNOSTI)

Doba realizace:

1. 1. 2016 - 31. 12. 2022

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0003702

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky

22 % K ROVNOSTI

22 % K ROVNOSTI je projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, který financuje Evropský sociální fond v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Jeho úlohou je zabývat se dopady (ne)rovného odměňování na jednotlivce, rodiny, instituce i samotné firmy.

Proto je jedním z hlavních cílů projektu podpora rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce prostřednictvím činností Úřadu práce České republiky.
Pro naplňování tohoto záměru vznikla pilotní metodika se sadou opatření, která poskytuje návod, jak začlenit hledisko rovných příležitostí do stávajících činností úřadu.

Jakých cílů dosáhl projekt 22 % K ROVNOSTI v loňském roce ve vztahu k metodice na podporu rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce?

Metodika shrnuje opatření, která pomohou zlepšit rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce, a tím snížit rozdíl ve výdělcích žen a mužů. Je plná praktických doporučení. Součástí je Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO, jenž obsahuje názvy dvou tisíc profesí v rodě mužském i ženském. Pro ÚP ČR i pro zaměstnavatele je vodítkem, jak korektně označovat povolání, například v inzerci pracovních míst nebo ve struktuře organizace.

Metodika se dále zaměřuje na poradenské činnosti ÚP ČR zejména v oblasti volby povolání, rekvalifikací i skupinových poradenských kurzů. Zaměřuje se na šíření osvěty vzhledem k volbě povolání na školách v rámci programů Informačních a poradenských středisek pro volbu a změnu povolání (IPS).

V rámci osvěty vznikly také info brožury věnované volbě povolání:

Už víte kam s nimi?

Jdi svou cestou

Nedílnou součástí projektu je také spolupráce se Státním úřadem inspekce práce. 

 • Pokračuje se v práci na Metodice kontrol rovného odměňování žen a mužů pro inspektoráty práce rozšířené na základě pilotních kontrol, kterých se účastnily přizvané osoby z projektu 22 % K ROVNOSTI v jednotlivých Oblastních inspektorátech práce.
 • Došlo k vymezení přístupu k doložkám mlčenlivosti, k docházkovým bonusům a dalším negativním praktikám.
 • Pozornost se zaměřila na to, aby ženy na mateřské a rodičovské dovolené v zaměstnaneckém poměru neztrácely nárok na zaměstnanecké benefity.
 • Hlavním tématem zůstala problematika stejné práce a práce stejné hodnoty, která se ujasňuje a zahrnuje do kontrolní činnosti ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce.

Projekt 22 % K ROVNOSTI systematicky vyvíjí celou řadu dalších aktivit.

 

ZMAPOVÁNÍ AKTUÁLNÍ SITUACE

 

POMOC FIRMÁM A INSTITUCÍM

 • Úspěšné rozvíjení testování nástroje Logib. Do testování vstoupilo již 13 zaměstnavatelů z veřejné sféry i byznysu. Z akademického prostředí se zapojily 2 vysoké školy a 7 výzkumných ústavů.
 • Pokračování ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR na využívání nástroje Logib ve vybraných grantových schématech. Díky tomu se nástroj Logib šíří mezi zaměstnavateli v oblasti výzkumu a vývoje.
 • Uspořádání dvou online workshopů pro personalistky a personalisty z akademické sféry k možnostem nastavení transparentního odměňování a využívání nástroje Logib na vysokých školách a ve výzkumných organizacích (realizováno ve spolupráci s NKC Ženy a věda při SoÚ AV ČR).
 • Vytvoření metodiky na zatřídění pracovních pozic v pěti kategoriích odpovědnosti dle International Labour Organization, která umožňuje srovnávání práce stejné či srovnatelné hodnoty bez ohledu na to zda je vykonávána muži či ženami.
 • Vytvoření informativního videa k nástroji Logib pro zaměstnavatele v regionech (ve spolupráci s projektem Krajská rodinná politika).

VZDĚLÁVÁNÍ STÁTNÍ SPRÁVY A INSTITUCE

Spuštění online školení zaměřeného na rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce. Lidé z institucí veřejné správy tak dostali možnost porozumět složitému tématu rovného odměňování v širším kontextu. E-learning absolvovali zaměstnankyně a zaměstnanci těchto institucí:

 • Úřad práce ČR
 • Státní úřad inspekce práce
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstvo financí ČR
 • Ministerstvo dopravy ČR
 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • Státní fond dopravní infrastruktury
 • Státní pokladna Centrum sdílených služeb
 • Úřad vlády ČR

E-learning je dostupný zde: https://www.rovnaodmena.cz/vzdelavani/e-learning

 

POKRAČOVÁNÍ V TVORBĚ AKČNÍHO PLÁNU

Ve spolupráci s týmem expertů a expertek vznikla podkladová část Akčního plánu.

Byly zpracovány oblasti zaměřené na transparentnost, desegregaci ve vzdělávání, podporu žena mužů na trhu práce v souvislostí s rodinným životem a pečovatelskými povinnostmi, rovné odměňování ve státní správě, nedostupnost dat, kontrolování rovného odměňování a další.

Všechny kapitoly a opatření vznikly v koordinaci s novou Strategií pro rovnost žen a mužů 2021-2030.

ÚČAST NA KONFERENCÍCH A ODBORNÝCH PLATFORMÁCH POSKYTOVÁNÍ MENTORINGU

Pravidelná účast na jednáních poradních orgánů Vlády ČR, na kterých se prezentovaly aktivity projektu. Participace na tvorbě podnětů: Rada vlády pro rovnost žen a mužů jako hosté, výbory jako členky: Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů, Výbor pro sladění rodinného a pracovního života, Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů.

Zapojení do 12. ročníku konference EQUAL PAY DAY pořádané organizací Business and Professional Women CR formou odborného knowhow v podobě speakerů, mentoringových slotů, kampaně a nejnovějších dat.

Prezentace výstupů a videospotů a distribuce tištěných materiálů na Fóru rodinné politiky (Pardubice, září 2020).

Prezentace souvislosti ukazatelů gender pay gap a rodičovství na semináři Statistika zaměstnanosti, příjmů a mezd (říjen 2020) organizovaném Fakultou informatiky a statistiky VŠE v Praze pro odbornou komunitu.

Přednášky o rozdílech v odměňování žen a mužů v souvislosti s péčí v rámci kurzu Antropologické perspektivy péče FHS UK.

POKRAČOVÁNÍ V ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI

 • Začlenění do mezinárodní platformy Equal Pay International Coalition (EPIC).

V září 2020 účast na prvním International Equal Pay Day (on-line). EPIC umožňuje přístup k nejnovějším trendům k řešení problematiky odměňování a také k dobrým praxím z první ruky.

 • Spolupráce s Federální agenturou pro genderovou rovnost (FOGE) ze Švýcarska na dalším vývoji aplikace Logib; účast na jejich webinářích.
 • Účast na webináři Tackling the gender pay gap with digital solution v srpnu 2020. Seminář představil nejnovější vývoj a plány na rozvoj Logibu jako webové aplikace. Zároveň přinesl srovnání Logibu s jinými nástroji na analýzu odměňování žen a mužů, které jsou dostupné na trhu.
 • Účast na dvoudenním workshopu na Islandu v rámci bilaterální iniciativy s názvem Snižování rozdílů v odměňování v České republice ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a s Islandem. Workshop (únor 2020) umožnil podrobně se seznámit s islandským Standardem rovného odměňování, roli jednotlivých subjektů v jeho vzniku a implementaci, včetně procesu certifikace. Klíčová byla také výměna zkušeností a dobré praxe mezi českou a islandskou stranou.

Podrobné informace o celém projektu 22 % K ROVNOSTI naleznete na webu projektu: http://www.rovnaodmena.cz/

Nerovné odměňování má celou řadu příčin. Jeho výši ovlivňuje například vyšší koncentrace žen v hůře placených zaměstnáních (školství, zdravotní a sociální péče), nižší zastoupení žen ve vedoucích pozicích, genderové stereotypy ve vnímání společenské role žen a mužů (žena – pečovatelka, muž – živitel rodiny), nerovnoměrné dělení péče o děti a práce v domácnosti nebo také přímá diskriminace v zaměstnání. Zajímá Vás, jaká je skutečnost právě ve Vaší profesi? Podívejte se na mzdovou a platovou kalkulačku 

Jak s ní pracovat se dozvíte v tomto videu:

 

Poslední aktualizace: 23. 3. 2023