Rodiče na trhu práce v Libereckém kraji

Logo OPZ
Název projektu: Rodiče na trhu práce v Libereckém kraji
Doba realizace: 1. 9. 2016 – 30. 4. 2023
Reg. č. projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000048
Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Popis projektu

Hlavním cílem je snížení počtu osob spadajících do cílové skupiny v evidenci KrP prostřednictvím aktivit projektu - účastí v projektu a absolvováním jeho aktivit zvýší tyto osoby svoji šanci na uplatnění na trhu práce. Do projektu vstoupí minimálně 1200 osob spadajících do cílové skupiny, minimálně 250 z nich absolvuje rekvalifikační kurz a 217 nastoupí na Společensky účelné pracovní místo (SÚPM). Projekt zajišťuje ucelenou nabídku vzdělávacích kurzů, ale zároveň také individuální přístup k účastníkům projektu. Základním principem tohoto projektu je rozšíření dovedností a kompetencí jednotlivce, poskytování širších a komplexních služeb od motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit až k podpoře pracovních míst.

Jaký problém projekt řeší?

Osoby spadající do této cílové skupiny jsou péčí o děti limitovány při hledání zaměstnání, ale i v možnostech dalšího vzdělávání. Často nemohou pracovat ve vícesměnných provozech, ani dojíždět za prací. Delší pobyt na mateřské/rodičovské dovolené pak může znamenat ztrátu pracovních návyků, schopností sebeprezentace u zaměstnavatelů a v některých případech i sociální vyloučení. V rámci projektu je snahou tyto zmíněné faktory eliminovat, ať už souborem připravených aktivit, tak poskytováním příspěvků na hlídání dětí při účasti na aktivitách projektu.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou uchazeči o zaměstnání v evidenci KrP vracející se na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené nebo pečující o děti do 15 let věku.

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:
 • Motivační aktivity
 • Skupinové poradenství
 • Individuální poradenství
 • Psychologické poradenství
 • Bilanční, pracovní diagnostika
 • Odborná školení
  • finanční gramotnost
  • pracovněprávní minimum
  • měkké dovednosti
  • podnikatelská gramotnost
 • Rekvalifikační kurzy
 • Zprostředkování zaměstnání

Příjem žádostí

Nábor účastníků do projektu probíhá buď formou skupinovou, nebo individuální formou vstupního setkání a to na všech okresních pobočkách ÚP Libereckého kraje. Informace o nejbližších termínech skupinových vstupních setkání získáte od své zprostředkovatelky nebo od odborných pracovníků projektu dané pobočky ÚP (viz. níže).

Kam se obrátit pro informace?

Pro základní informace o možnosti vstupu do projektu kontaktujte nejbližší pobočku ÚP, svou zprostředkovatelku či odborného pracovníka.

Odborní pracovníci:

Aktuality

(historie aktualit zde)

Nábor nových účastníků do projektu probíhá formou organizovaného informačního vstupního setkání, kde je vybraným uchazečům o zaměstnání splňujícím kritéria cílové skupiny, případně i dalším zájemcům z řad veřejnosti projekt představen.
Informační vstupní setkání proběhne na příslušných kontaktních místech ÚP ČP následovně:

 • LIBEREC dne 29. 9. 2021 v 10:00 a ve 13:30 hodin
 • JABLONEC NAD NISOU dne 11. 11. 2021
 • SEMILY dne 23. 9. 2021 
 • ČESKÁ LÍPA dne 18. 10. 2021

V případě zájmu o účast na IVS, případně o vstup do projektu prosím, kontaktujte Vaší zprostředkovatelku nebo příslušného odborného pracovníka projektu.


Průběžné informace k 1. 9. 2021 

 • Od počátku realizace projektu do 31. 8. 2021 vstoupilo do projektu celkem 1 207 uchazečů o zaměstnání, v průběhu měsíce srpna celkem 24 osob.
 • V průběhu sledovaného období probíhala individuální práce s klienty dle jejich specifických potřeb a požadavků. Individuální poradenství je poskytováno formou osobní schůzky s příslušným odborným pracovníkem projektu, případně může proběhnout telefonicky, či formou online komunikace.
 • Pro účastníky projektu jsou dále připraveny motivační aktivity, školení finanční gramotnosti a pracovně-právního minima. Tato školení v uvedeném období probíhala zejména formou e-learningu a využilo je 25 účastníků projektu. Od zahájení realizace projektu tato školení úspěšně absolvovalo již 945 osob.
 • Stěžejní aktivitou projektu je umístění účastníků na trh práce na nedotovaná i dotovaná pracovní místa. Na dotované pracovní místo „Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené“ (tzv. odborná praxe) byly v průběhu tohoto měsíce umístěny 2 osoby, od začátku realizace projektu již 160 uchazečů o zaměstnání. Dalších 516 účastníků projektu bylo umístěno na nedotovaná pracovní místa.
 • V případě nedostatečné kvalifikace či specifické potřeby uchazeče mohou účastníci projektu absolvovat rekvalifikační kurz, který tak zvýší jejich uplatnění na trhu práce. Od začátku realizace projektu rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo 244 osob. 

Vzhledem k přijatým opatřením proti šíření COVID-19 jsou až do odvolání zrušeny prezenční aktivity projektu.

Odborní pracovníci poskytují v této chvíli poradenství distanční formou (prostřednictvím telefonu či e-mailu).

I nadále probíhá zařazování vhodných uchazečů o zaměstnání do projektu a to rovněž distančně, formou individuálního vstupního setkání. V případě zájmu o vstup do projektu prosím kontaktujte svou zprostředkovatelku nebo odborného pracovníka projektu z vašeho kontaktního pracoviště.

 

V případě dotazů jsou vám stále k dispozici odborní pracovníci projektu na jednotlivých kontaktních pracovištích.

 

V případě zájmu o vstup do projektu nebo v případě jakýchkoli dotazů kontaktujte odborné pracovníky vašeho okresu.

Poslední aktualizace: 31. 5. 2022