Rekvalifikace ÚP

Rekvalifikace zabezpečované úřadem práce

Struktura výroby a služeb prochází dynamickými změnami. Některé profese zanikají nebo jsou méně žádány, po jiných je naopak na trhu práce zvýšená poptávka nebo vznikají profese nové. Může se Vám proto stát, že Vaši dosavadní kvalifikaci zaměstnavatelé nemohou využít a z tohoto důvodu nemůžete nalézt vhodné zaměstnání nebo jste ohroženi ztrátou zaměstnání u dosavadního zaměstnavatele. Při tom se nemusí jednat vždy o zásadní změnu kvalifikace, ale jsou i případy, kdy je nutné si kvalifikaci pouze doplnit určitými novými znalostmi či dovednostmi, abyste uspěli na trhu práce.

Rekvalifikací se rozumí

získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání (viz § 108 odst. 1 zák. č. 435/2004 Sb.)
Za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce náklady rekvalifikace a uchazečům o zaměstnání může dále poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací. Rekvalifikaci zajišťuje úřad práce příslušný podle místa bydliště uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání.
Uchazeč o zaměstnání, který se účastní rekvalifikace zabezpečované úřadem práce, má nárok na podporu při rekvalifikaci (viz § 40 zák. č. 435/2004 Sb.)
Je třeba zdůraznit, že rekvalifikace se provádí v rámci dalšího profesního vzdělávání, tj. mimo studium v síti škol. V rekvalifikaci proto nelze získat vyšší stupeň vzdělání (například uchazeč se základním vzděláním nemůže rekvalifikací získat výuční list nebo maturitu). Mezi formy rekvalifikace rovněž nepatří nadstavbové formy řádného denního studia na školách.
 

Typy rekvalifikací

Profesní rekvalifikace poskytuje kvalifikaci pro novou profesi, například zedník, tesař, zámečník, instalatér, prodavač, ošetřovatelka, účetní, sekretářka, správce výpočetní sítě, programátor. V dělnických profesích poskytují kurzy obvykle kvalifikaci na úrovni zaučení.
Doplňková rekvalifikace doplňuje, rozšiřuje kvalifikaci pro určitou profesi. Například svářečský průkaz pro uchazeče kvalifikované v kovoprofesích, odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro uchazeče kvalifikované v elektroprofesích, vazačský průkaz, lešenářský průkaz jako doplněk stavebních profesí, řidičský průkaz nezbytný pro výkon různých zaměstnání, znalost obsluhy osobního počítače pro technickohospodářské profese.
 

Koho může úřad práce rekvalifikovat ?

Úřad práce Vám může zabezpečit rekvalifikaci v případě, že:
- jste uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání evidovaným na úřadu práce;
- splňujete vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz. Kromě určitého stupně vzdělání to dále mohou být (podle druhu kurzu) předpoklady zdravotní způsobilosti, psychické způsobilosti, někdy i dosažení určité věkové hranice, trestní bezúhonnost apod.;
- máte dobrou pracovní morálku a aktivně spolupracujete s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání.
- rekvalifikace je nezbytná, tzn., že máte kvalifikaci, pro kterou nejsou volná místa, a dosavadní zprostředkování zaměstnání nebylo úspěšné. V každém případě se Vám úřad práce snaží nejdříve nalézt pracovní uplatnění bez rekvalifikace. Nezbytnost rekvalifikace se proto může někdy prokázat až po určité době, kdy spolupracujete se zprostředkovatelem při hledání vhodného zaměstnání;
- rekvalifikace je účelná, to je v případech, kdy:
  - se rozhodnete pro kvalifikaci, pro kterou je dostatek volných míst nebo je opodstatněná prognóza vzniku míst nebo
  - Vám dá zaměstnavatel příslib zaměstnání podmíněný příslušnou rekvalifikací nebo se zavážete, že po rekvalifikaci zahájíte samostatnou výdělečnou činnost, jejíž výkon je touto rekvalifikací podmíněn;
 

Je možné rekvalifikaci odmítnout nebo zanechat?

Předpokládáme, že máte vážný zájem o rekvalifikaci, která Vám znovu otevře možnost uplatnění ve vhodném zaměstnání. Přesto si dovolujeme upozornit, že úřad práce vyřadí rozhodnutím z evidence uchazečů o zaměstnaní toho uchazeče, který odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci, neúčastní se rekvalifikačního kurzu ve stanoveném rozsahu teoretické a praktické přípravy, neplní studijní a výcvikové povinnosti stanovené vzdělávacím zařízením, které rekvalifikaci provádí, nebo se nepodrobí závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností (viz § 30 odst. 2 zák. č . 435/2004 Sb.).
Rekvalifikace si vyžaduje nemalé finanční prostředky ze státního rozpočtu, proto účastník může bez sankcí zanechat rekvalifikace jen z vážných důvodů (viz § 5 písmeno c) zák. č . 435/2004 Sb.).
§5 písmeno c) zákona o zaměstnanosti (435/2004 Sb.) vážnými důvody jsou důvody spočívající v:
1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
2. nezbytné osobní péči o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě ve věku do 18 let,
3. nezbytné osobní péči o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu nebo částečně bezmocnou fyzickou osobu starší 80 let, pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
4. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
5. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela,
6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání, nebo
7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, které uchazeč o zaměstnání doloží a prokáže,
Vážné důvody musí být prokazatelné. V dohodě o rekvalifikaci mezi úřadem práce a uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání je stanovena povinnost, uhradit plně náklady rekvalifikace, pokud bez vážných důvodů nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci.

Kde se rekvalifikace konají?

Úřad práce zabezpečuje rekvalifikace v rekvalifikačních zařízeních.
Mohou to být vzdělávací zařízení:
- školská, to jsou střední školy, včetně učilišť, vyšší odborné školy, vysoké školy,
- samostatná soukromá vzdělávací zařízení,
- případně podniková, to jsou odbory vzdělávání, svářečské školy nebo instituty v rámci větších podniků.

Tato zařízení musí být akreditována (§ 108 odst. 2 zák. č. 435/2004 Sb.), to znamená, že výstupní kvalifikační doklady z rekvalifikace jsou celostátně platné.
 

Kdo hradí náklady na rekvalifikaci?

Pokud Vás úřad práce zařadí do rekvalifikace, uhradí zároveň za Vás i příslušné náklady na kursovné. Uchazečům o zaměstnání může přispět i na některé prokázané nutné náklady spojené s rekvalifikací, například jízdné a ubytování.
Účastník, který bez vážných důvodů zanechá rekvalifikace nebo odmítne po jejím absolvování nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, uhradí úřadu práce plně náklady rekvalifikace.
 

Jaká je podpora při rekvalifikaci?

Uchazeč o zaměstnání, který se účastní rekvalifikace zabezpečované úřadem práce, má nárok na podporu při rekvalifikaci (viz § 40 zák. č. 435/2004 Sb.).
Výše podpory při rekvalifikaci činí 60% průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého dosáhl ve svém posledním zaměstnání. Uchazeči, který vykonával samostatnou výdělečnou činnost se stanoví výše podpory při rekvalifikaci z posledního vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Uchazeči, kterému nelze stanovit vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nebo uchazeči, kterému vznikl nárok na podporu započtením náhradní doby nebo uchazeči, který bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku, se podpora při rekvalifikaci stanoví ve výši 0,14násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci (§ 51 odst. 2 zák. č. 435/2004 Sb.).   
Ministerstvo práce a sociálních věcí svým sdělením publikovaným ve Sbírce zákonů o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 pro účely zákona o zaměstnanosti, sděluje, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2020 (dále jen „průměrná mzda“) činí 34 316,- Kč.
V případech stanovených v § 51 odst. 2 zákona o zaměstnanosti  se podpora při rekvalifikaci stanoví ve výši 0,14násobku průměrné mzdy, tj. částka 4 846,- Kč.
Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy, tj. částka 22 498,- Kč.

Jak postupovat, máte-li zájem o rekvalifikaci

Základní informaci o možnostech rekvalifikace obdržíte od svého zprostředkovatele, který Vám rovněž může rekvalifikaci navrhnout, pokud snaha o zprostředkování zaměstnání s Vaší dosavadní kvalifikací nemá naději na úspěch a splňujete podmínky pro absolvování rekvalifikace. Návrh zprostředkovatele na rekvalifikaci uchazeče nebo zájemce o zaměstnání schvaluje vedoucí pracovník ÚP.
Rekvalifikace se provádí na základě písemné dohody uzavřené mezi úřadem práce a účastníkem. V dohodě se uvádí obsah rekvalifikace, způsob a doba jejího zabezpečení, místo konání rekvalifikace a způsob ověření získaných znalostí a dovedností, pracovní činnost, na kterou má být účastník rekvalifikován, a další podmínky, včetně závazku plné úhrady nákladů účastníkem v případě zanechání rekvalifikace bez vážných důvodů.

Rekvalifikace zaměstnanců

Zaměstnavatelům, kteří provádějí rekvalifikaci v zájmu dalšího pracovního uplatnění svých zaměstnanců, mohou být na základě písemné dohody s příslušným úřadem práce plně nebo částečně hrazeny náklady spojené s touto činností (§110 odst. 1 zák. č. 435/2004 Sb., v platném znění).
V tomto případě lze hradit jen kurzovné, nikoli náhradu mzdy, která přísluší rekvalifikovanému zaměstnanci po dobu rekvalifikace v pracovní době, ani např. cestovné nebo náklady na ochranné pracovní prostředky.
Žádosti zaměstnavatelů o finanční příspěvek úřadu práce na rekvalifikaci svých zaměstnanců přijímá referát zprostředkování a poradenství. Formulář žádosti je možno obdržet v referátu zprostředkování a poradenství krajské pobočky.
Pro potřeby rekvalifikací vlastních zaměstnanců může referát zprostředkování a poradenství poskytnout informace o možnostech rekvalifikací, zejména v Moravskoslezském kraji, tj. o typech kurzů, vzdělávacích zařízeních, která je zabezpečují, a o cenách. Informace však nebudou úplné, jelikož úřad práce si nevede kompletní evidenci všech nabídek, ale jen potřebných a využitelných pro rekvalifikace uchazečů o zaměstnání.
Referát zprostředkování a poradenství rovněž poskytne podrobnější informace k možnostem spolupráce se zaměstnavateli v oblasti rekvalifikací. 

Kde můžete obdržet další informace


Okres BRUNTÁL
Ondrášková Jana DiS.
Telefon:  950 106 481
e-mail: jana.ondraskova@uradprace.cz

Okres FRÝDEK – MÍSTEK
Mgr. Pektorová Libuše
Telefon: 950 113 323
e-mail: libuse.pektorova@uradprace.cz

Okres KARVINÁ
Mgr. Hamplová Jana
Telefon:  950 126 322
e-mail: jana.hamplova@uradprace.cz

Okres NOVÝ JIČÍN
Mgr. Marková Blahoslava
Telefon:  950 139 412
e-mail: blahoslava.markova@uradprace.cz

Okres OPAVA
Bc. Hallová Kateřina
Telefon: 950 142 323
e-mail: katerina.hallova@uradprace.cz

Okres OSTRAVA
Mgr. Libor Buganský
Telefon:  950 143 505
e-mail: libor.bugansky@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 25. 3. 2021